Zakoni po abecedi

Baza je ažurirana 20.10.2017. zaključno sa NN 102/17

Mi pratimo Narodne Novine i Službeni list EU za Vas!

18.10.2017. - NN 102/17

Ovim se Zakonom propisuje odgovornost i obveze fizičkih i pravnih osoba radi zaštite životinja tijekom korištenja, što uključuje zaštitu njihova života, zdravlja i dobrobiti, način postupanja sa životinjama, uvjeti koji su potrebni za zaštitu životinja pri držanju, uzgoju, izvođenju zahvata na životinjama, usmrćivanju, prijevozu, korištenju životinja u znanstvene svrhe, držanju životinja u zoološkim vrtovima, u cirkusima i drugim predstavama, prilikom prodaje kućnih ljubimaca te postupanje s napuštenim i izgubljenim životinjama, inspekcijski nadzor i prekršajne odredbe.

Izmjene iz NN 102/17 stupaju na snagu 26.10.2017., a glavne se odnose na:

- Novi europski istražni nalog - je odluka koju izdaje ili potvrđuje nadležno pravosudno tijelo države članice radi izvršenja jedne ili više dokaznih radnji u drugoj državi članici, odnosno radi pribavljanja već postojećih dokaza od druge države članice – čl. 1, 42.a-42.ap + Prilog 14A (umjesto: Europski nalog za pribavljanje dokaza – čl. 50.-62.), čime je promijenjen i Nalog za osiguranje imovine – čl. 44.-49.

- definiciju imovine – čl. 2

- troškove izvršenja čl. 13

- pravne lijekove čl. 14

- pravo na branitelja čl. 17.a

- prava tražene osobe čl. 24

- postupak pred sucem istrage čl. 24.a

- prekid postupka izvršenja europskog uhidbenog naloga i privremena predaja tražene osobe čl. 33 - načelo specijalnosti čl. 38

12.10.2017. - NN 101/17

Ovim Zakonom uređuje se stambeno potrošačko kreditiranje, a osobito pružanje usluga stambenoga potrošačkog kreditiranja, ugovori o stambenom potrošačkom kreditu, informacije, prava i postupci u svezi sa stambenim potrošačkim kreditima, procjena kreditne sposobnosti potrošača, pristup kreditnim registrima, pružanje usluga kreditnog posredovanja i savjetodavnih usluga, nadzor nad vjerovnicima i kreditnim posrednicima i zaštita prava potrošača.

Ovim Zakonom se uređuje: 1. mjerodavno pravo za privatnopravne odnose s međunarodnim obilježjem 2. nadležnost sudova i drugih tijela Republike Hrvatske u pravnim stvarima čiji su predmet odnosi iz točke 1. ovoga članka i pravila postupka 3. priznanje i ovrha stranih sudskih odluka u pravnim stvarima čiji su predmet odnosi iz točke 1. ovoga članka.

Relevantno za pitanja prava osobnog statusa, stvarnog prava, obveznog prava, prava intelektualnog vlasništva, nasljednog i obiteljskog prava. Stupa na snagu 29.01.2019.g.

Ovim Zakonom uređuju se pravila i postupak uzajamne pomoći i suradnje nadležnih tijela država članica u prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni koje je donijelo nadležno tijelo ili potvrdilo upravno tijelo ili sud države članice, izrečenoj pružatelju usluga s poslovnim nastanom u jednoj državi članici zbog povrede prava upućenih radnika, odnosno kršenja pravila o upućivanju radnika.

Izmjene stupaju na snagu 20.10.2017.g., a glavne su:

- izmjene kod rada za opće dobro (čl. 55)

- novi opisi kaznenih djela Zloporabe povlaštenih informacija (čl. 259) i Zloupotrebe tržišta kapitala (čl. 260)

- postrožena kazna zatvora kod kaznenih djela Nedozvoljene proizvodnje (čl. 263), Nedozvoljene trgovine (čl. 264), Protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma (čl. 326) te Nedozvoljenog posjedovanja, izrada i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari (čl. 331)

- prijelazne odredbe o izvršenju kaznenopravnih sankcija te uvjetnom otpustu

Brisane odredbe o porezu na nekretnine :)

02.10.2017. - e-Savjetovanja
20.09.2017. - NN 94/17

U kontroli akata koje utvrđuje i izdaje Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora utvrđeno je da je u pročišćenom tekstu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, br. 81/15.) učinjena izmjena članka 71. umjesto članka 73. kako je to propisano Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, br. 79/06.).

Pročišćeni tekst objavljen na Zakon.hr nije imao tu grešku, a možete ga preuzeti ovdje.

13.09.2017. - NN 92/17

Ovim Pravilnikom propisuje se način postupanja policijskih službenika u postupku provjere podobnosti osoba koje obavljaju ili su odgovorne za primjenu zaštitnog pregleda, kontrole pristupa ili drugih zaštitnih kontrola u zaštitno ograničenom području i za druge kategorije osoba određene Nacionalnim programom zaštite civilnog zračnog prometa.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje sadržaj obrasca na kojem se podnosi zahtjev za ostvarivanje prava radnika u slučaju stečaja poslodavca temeljem Zakona o osiguranju radničkih tražbina, propisuje način podnošenja zahtjeva i dokumentacija koju je potrebno priložiti zahtjevu.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje sadržaj i način podnošenja obrasca zahtjeva za prisilnu naplatu, zbirnog zahtjeva za isplatu plaće odnosno naknade plaće u visini minimalne plaće i naloga za povlačenje s naplate dijela zahtjeva za prisilnu naplatu te obavijesti središnjeg tijela državne uprave nadležnog za financije i Agencije za osiguranje radničkih tražbina središnjem tijelu državne uprave nadležnom za nadzor primjene propisa o radu.

Odluka Ustavnog suda kojom je ukinut članak 26. stavak 3. ovog Pravilnika.

11.09.2017. - NN 91/17

Odluka Ustavnog suda kojom se ukidaju članci 12. i 13. ovog pravilnika.

31.03.2017. - NN 29/17
08.03.2017. - NN 20/17

 

 

UČITAJ SVE VIJESTI