Povezani zakoni

Zakon o Pravosudnoj akademiji

pročišćeni tekst zakona

NN 153/09, 127/10, 82/15

na snazi od 01.09.2015.

Uživajte...

Baza je ažurirana 17.04.2019. zaključno sa NN 38/19

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1. (NN 82/15)

Ovim se Zakonom osniva Pravosudna akademija (u daljnjem tekstu: Akademija) i uređuje njezino ustrojstvo, tijela upravljanja, djelatnost, sredstva za rad, kao i način, vrste i trajanje stručnog usavršavanja vježbenika i savjetnika u pravosudnim tijelima te drugih službenika iz područja pravosuđa, kandidata za pravosudne dužnosnike i pravosudnih dužnosnika.

Članak 2. (NN 82/15)

Akademija provodi početnu izobrazbu i osposobljavanje kandidata za samostalno, odgovorno, neovisno i nepristrano obnašanje pravosudne dužnosti, stručno obrazovanje vježbenika,  savjetnika u pravosudnim tijelima i drugih službenika iz područja pravosuđa te kontinuirano usavršavanje pravosudnih dužnosnika.

Pri planiranju i provođenju programa iz stavka 1. ovoga članka Akademija može surađivati s pravosudnim i drugim tijelima i institucijama.

Odnosi između Akademije i tijela te institucija iz stavka 2. ovog članka uređuju se posebnim ugovorom.

Članak 3.

Osnivač Akademije je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavljat će Vlada Republike Hrvatske putem Ministarstva pravosuđa.

Akademija ima status javne ustanove i upisuje se u sudski registar.

Sjedište Akademije je u Zagrebu.

Akademija može osnivati podružnice.

Članak 4.

Sredstva za rad Akademije osiguravaju se iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

Članak 5.

Prostor, opremu i sredstva za rad Akademije osigurava osnivač.

Akademija odgovara za obveze cijelom svojom imovinom.

Akademija ne može bez suglasnosti Vlade Republike Hrvatske steći, opteretiti ili otuđiti nekretninu i drugu imovinu ili sklopiti drugi pravni posao, ako vrijednost ugovora ili drugog pravnog posla prelazi iznos određen Statutom Akademije.

Prava i obveze Akademije i osnivača koja nisu uređena ovim Zakonom uredit će se Statutom Akademije.

Članak 6.

Akademija ima svoj žig i pečat.

Žig i pečat su okruglog oblika s državnim grbom u sredini i tekstom »Republika Hrvatska, Pravosudna akademija«.

 

II. DJELATNOST AKADEMIJE

Članak 7. (NN 82/15)

Djelatnost Akademije obuhvaća sljedeće poslove:

– organizira i provodi početno usavršavanje kandidata za pravosudne dužnosnike,

– organizira i provodi stručno usavršavanje vježbenika i savjetnika u pravosudnim tijelima te drugih službenika iz područja pravosuđa,

– organizira i provodi kontinuirano stručno usavršavanje pravosudnih dužnosnika,

– obavlja i druge poslove utvrđene zakonom.

Akademija ima dvije ustrojstvene jedinice, od kojih je jedna Državna škola za pravosudne dužnosnike, a druga ustrojstvena jedinica organizira i provodi usavršavanje vježbenika i savjetnika u pravosudnim tijelima te drugih službenika iz područja pravosuđa i pravosudnih dužnosnika.

6. Pravilnik o stručnom usavršavanju u Pravosudnoj akademiji

 

III. TIJELA AKADEMIJE

Članak 8.

Tijela Akademije su:

– Upravno vijeće

– Ravnatelj

– Programsko vijeće.

Članak 9. (NN 82/15)

Akademijom upravlja Upravno vijeće, a čini ga 9 članova od kojih je pet stalnih, a četiri se imenuju na vrijeme od četiri godine.

Stalni članovi Upravnog vijeća su:

– predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske,

– Glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske,

– ministar pravosuđa,

– predsjednik Državnog sudbenog vijeća,

– predsjednik Državnoodvjetničkog vijeća.

Četiri člana Upravnog vijeća koja se imenuju na vrijeme od četiri godine su:

– jedan sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske,

– jedan zamjenik Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske,

– jedan predstavnik sveučilišnih nastavnika pravnih znanosti,

– jedan predstavnik zaposlenika Akademije.

Članak 10. (NN 82/15)

Člana Upravnog vijeća iz redova sudaca Vrhovnog suda Republike Hrvatske imenuje Opća sjednica Vrhovnog suda Republike Hrvatske, člana iz redova Državnog odvjetništva Republike Hrvatske imenuje Kolegij zamjenika Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske, a člana iz redova sveučilišnih nastavnika pravnih znanosti imenuju dekani pravnih fakulteta.

Članak 11.

Predsjednik Upravnog vijeća je predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske, a njegov zamjenik Glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske.

Članak 12.

Članovi Upravnoga vijeća nemaju pravo na naknadu za svoj rad.

Članovi Upravnoga vijeća imaju pravo na naknadu troškova nastalih pri obavljanju poslova za Akademiju.

Članak 13. (NN 82/15)

Nadležnost Upravnog vijeća je:

– donosi Statut Akademije, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske,

– donosi poslovnik o svojemu radu,

– donosi pravilnik o načinu rada Povjerenstva za provedbu natječaja za upis u Državnu školu za pravosudne dužnosnike,

− donosi pravilnik o sadržaju, načinu provedbe i ocjenjivanju na pismenoj provjeri znanja i sposobnosti te na razgovoru u postupku upisa u Državnu školu za pravosudne dužnosnike,

− donosi pravilnik o načinu rada mentora polaznika Državne škole za pravosudne dužnosnike,

− donosi pravilnik o načinu rada Povjerenstva za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike,

− donosi pravilnik o sadržaju, vremenu i načinu polaganja završnog ispita te sadržaju potvrde o završnom ispitu u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike,

– donosi prijedlog godišnjega proračuna za rad Akademije,

– imenuje i razrješava ravnatelja Akademije i zamjenike ravnatelja Akademije,

– imenuje i razrješava članove Programskog vijeća,

− imenuje i razrješava članove Povjerenstva za provedbu natječaja za upis u Državnu školu za pravosudne dužnosnike,

− imenuje i razrješava članove Povjerenstva za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike,

– donosi godišnji program rada Akademije,

– raspisuje natječaj za prijam u Državnu školu za pravosudne dužnosnike i određuje početak rada nastavne godine u Školi,

– imenuje i razrješava predavače na Akademiji i odlučuje o visini naknade za njihov rad,

– obavlja i druge poslove utvrđene Statutom.

6. Pravilnik o stručnom usavršavanju u Pravosudnoj akademiji

Članak 14.

Članovi Upravnog vijeća ne mogu biti članovi Programskog vijeća ni stručnih tijela.

Članak 15.

Akademijom rukovodi ravnatelj.

Ravnatelj ne može bez suglasnosti Upravnog vijeća sklapati poslove o stjecanju, opterećenju i otuđenju nekretnina, ako vrijednost pravnog posla iznosi više od 100.000 kuna.

Ravnatelj predstavlja i zastupa Akademiju te izvršava odluke Upravnog vijeća.

Ravnatelj ima dva zamjenika, od kojih je jedan zadužen za upravljanje Državnom školom za pravosudne dužnosnike, a drugi za kontinuirano stručno usavršavanje vježbenika i savjetnika u pravosudnim tijelima te drugih službenika iz područja pravosuđa i pravosudnih dužnosnika.

Ravnatelja i zamjenike ravnatelja imenuje Upravno vijeće Akademije, na temelju javnog natječaja, na vrijeme od četiri godine.

Uvjeti za imenovanje ravnatelja i zamjenike ravnatelja propisuju se Statutom.

Članak 16. (NN 82/15)

Programsko vijeće stručno je tijelo Akademije, a čini ga 12 članova imenovanih na vrijeme od četiri godine u sastavu:

– dva suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske,

– dva zamjenika Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske,

– jedan sudac Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske,

– jedan sudac Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske,

– jedan sudac Visokog upravnog suda Republike Hrvatske,

– jedan sudac županijskog suda,

– jedan zamjenik županijskog državnog odvjetnika,

– jedan sudac općinskog suda,

– jedan zamjenik općinskog državnog odvjetnika,

– predstavnik sveučilišnih nastavnika pravne znanosti.

Članak 17. (NN 82/15)

Članove Programskog vijeća iz redova sudaca predlaže Opća sjednica Vrhovnog suda Republike Hrvatske, članove Programskog vijeća iz redova zamjenika državnih odvjetnika predlaže Kolegij Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, a predstavnika sveučilišnih nastavnika pravne znanosti predlažu dekani pravnih fakulteta.

Članak 18. (NN 82/15)

Programsko vijeće:

– donosi poslovnik o svojemu radu,

– donosi program stručnog usavršavanja u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike,

– predlaže Upravnomu vijeću godišnji program rada Akademije,

– predlaže Upravnomu vijeću pravilnik o načinu rada mentora,

– utvrđuje prijedlog programa izobrazbe mentora i predavača u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike,

– provodi evaluaciju rada predavača na Akademiji i predlaže Upravnomu vijeću imenovanje i razrješenje stalnih i povremenih predavača,

– donosi program stalnog stručnog usavršavanja vježbenika i savjetnika u pravosudnim tijelima te drugih službenika iz područja pravosuđa i pravosudnih dužnosnika.

Članak 19. (NN 82/15)

Članovi Programskoga vijeća imaju pravo na naknadu materijalnih troškova nastalih pri obavljanju poslova za Akademiju, u skladu sa Statutom.

Članak 20.

Programsko vijeće može osnivati stalna i povremena stručna tijela.

 

IV. PREDAVAČI NA AKADEMIJI

Članak 21. (NN 82/15)

Predavači na Akademiji su osposobljene osobe iz redova sudaca i državnih odvjetnika te zamjenika državnih odvjetnika, sveučilišnih nastavnika, a prema potrebi i drugih zanimanja.

Predavači mogu biti uključeni u program Akademije prema potrebi, a njihova prava i obveze uređuju se posebnim ugovorom.

 

V. STRUČNO USAVRŠAVANJE U DRŽAVNOJ ŠKOLI

Članak 22. (NN 82/15)

Državna škola za pravosudne dužnosnike (u daljnjem tekstu: Škola) organizira se kao ustrojstvena jedinica u sastavu Akademije.

U Školi će kandidati stjecati znanje i vještinu za samostalno, odgovorno, neovisno i nepristrano obnašanje dužnosti suca općinskog, trgovačkog, upravnog i prekršajnog suda odnosno zamjenika općinskog državnog odvjetnika.

Članak 23. (NN 82/15)

Upravno vijeće Akademije raspisuje natječaj u »Narodnim novinama« za prijam kandidata u Školu.

Natječaj se raspisuje na temelju plana potrebnoga broja sudaca i zamjenika državnih odvjetnika, koji donosi Ministarstvo pravosuđa.

U natječaju se naznačuju slobodna radna mjesta savjetnika u pravosudnim tijelima na koja će kandidati koji su primljeni u Školu, a nisu savjetnici na neodređeno vrijeme u pravosudnim tijelima, biti raspoređeni na rad.

Kandidati koji nisu savjetnici na neodređeno vrijeme u pravosudnim tijelima imaju pravo izbora gdje će biti raspoređeni na rad, sukladno rezultatima s liste prvenstva iz članka 29. ovog Zakona.

Kada prijavu na natječaj za prijam u Školu podnose osobe koje prema odredbama posebnog zakona ostvaruju pravo prednosti, u prijavi se imaju pravo pozvati na ostvarivanje prava koja im sukladno odredbama tog zakona pripadaju.

Članak 24.

Na natječaj se mogu javiti osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

– imaju hrvatsko državljanstvo

– imaju položen pravosudni ispit.

Članak 25. (NN 82/15)

Postupak upisa kandidata u Školu provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja za upis u Državnu školu za pravosudne dužnosnike (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za provedbu natječaja).

Povjerenstvo za provedbu natječaja ima pet članova, i to dva člana iz reda sudaca Vrhovnog suda Republike Hrvatske, dva člana iz reda zamjenika Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske i jednog člana iz reda Ministarstva pravosuđa.

Članove Povjerenstva za provedbu natječaja iz reda sudaca Vrhovnog suda Republike Hrvatske predlaže Opća sjednica Vrhovnog suda Republike Hrvatske, članove iz reda zamjenika Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske predlaže Kolegij Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, a člana iz reda Ministarstva pravosuđa predlaže ministar pravosuđa.

Povjerenstvo za provedbu natječaja ima tajnika koji za potrebe Povjerenstva obavlja stručne i administrativne poslove. Tajnik Povjerenstva je zaposlenik Akademije.

Članove i tajnika Povjerenstva za provedbu natječaja imenuje Upravno vijeće Akademije na vrijeme od četiri godine. Članovi Upravnog vijeća ne mogu biti članovi Povjerenstva.

Pravilnik o načinu rada Povjerenstva za provedbu natječaja donosi Upravno vijeće.

Članak 26. (NN 82/15)

Kandidati za upis u Školu pristupaju pismenoj provjeri znanja i sposobnosti koju provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.

Pismenom provjerom znanja i sposobnosti provjerava se pravno znanje te opće znanje kandidata.

Pravilnik o sadržaju, načinu provedbe i ocjenjivanju pismene provjere znanja i sposobnosti donosi Upravno vijeće.

Članak 27. (NN 82/15)

Brisan.

Članak 28. (NN 82/15)

Svi kandidati koji na pismenoj provjeri znanja i sposobnosti ostvare najmanje 156 bodova pozivaju se na razgovor s Povjerenstvom za provedbu natječaja.

Na razgovoru se ocjenjuje:

– motiviranost kandidata za rad u pravosuđu,

– sposobnost za pregovaranje i mirenje,

– sposobnost za rješavanje sukoba i donošenje odluka,

– spremnost na suradnju,

– osjećaj za pravdu,

– odgovorno obnašanje vlasti,

– socijalno razumijevanje.

Pravilnik o sadržaju, načinu provedbe i ocjenjivanju razgovora donosi Upravno vijeće.

Članak 29. (NN 82/15)

Nakon ocjenjivanja razgovora Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje listu prvenstva za upis u Školu.

Lista prvenstva utvrđuje se na temelju zbroja bodova koje su kandidati ostvarili na pismenoj provjeri znanja i sposobnosti te na razgovoru.

Broj bodova ostvarenih na pismenoj provjeri znanja i sposobnosti može iznositi najviše 240 u ukupnom zbroju bodova, a broj bodova ostvarenih na razgovoru najviše 60 u ukupnom zbroju bodova.

Lista prvenstva objavljuje se na internetskim stranicama Akademije.

U Školu se primaju kandidati prema redoslijedu na listi prvenstva, do popune predviđenog broja kandidata. Ako na listi prvenstva kandidati imaju isti broj bodova, prednost ima kandidat koji sukladno odredbama posebnog zakona ostvaruje pravo prednosti.

Na temelju utvrđene liste prvenstva Akademija donosi odluku o upisu kandidata. Protiv odluke o upisu kandidati imaju pravo pokrenuti upravni spor.

Članak 30. (NN 82/15)

Kandidati koji su primljeni u Školu, a savjetnici su na neodređeno vrijeme u pravosudnim tijelima, nastavljaju s radom u tim pravosudnim tijelima na radnim mjestima na kojima su raspoređeni.

Kandidati koji su primljeni u Školu, a nisu savjetnici na neodređeno vrijeme u pravosudnim tijelima, danom prijma u Školu zasnivaju radni odnos kao savjetnici na vrijeme od tri godine u pravosudnom tijelu sukladno članku 23. stavku 4. ovog Zakona.

Članak 31. (NN 82/15)

Stručno usavršavanje za pravosudne dužnosnike traje jednu godinu.

Stručno usavršavanje sastoji se od teorijskoga dijela i stručnih radionica koje se provode u Školi te praktičnog dijela koji se provodi na sudu i državnom odvjetništvu, a prema potrebi i u državnim tijelima.

Članak 32. (NN 82/15)

U vremenu koje polaznici Škole provode na sudu, državnom odvjetništvu ili državnom tijelu imaju mentore, koji prate njihov rad i pripremaju ih za samostalno, odgovorno, neovisno i nepristrano obnašanje pravosudne dužnosti.

Pravilnik o načinu rada mentora donosi Upravno vijeće na prijedlog Programskoga vijeća.

Članak 33. (NN 82/15)

Završni ispit polaže   se pred Povjerenstvom za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za polaganje završnog ispita). Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela.

Povjerenstvo za polaganje završnog ispita ima pet članova, i to dva člana iz reda sudaca Vrhovnog suda Republike Hrvatske, dva člana iz reda zamjenika Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske i jednog člana iz reda Ministarstva pravosuđa.

Članove Povjerenstva za polaganje završnog ispita iz reda sudaca Vrhovnog suda Republike Hrvatske predlaže Opća sjednica Vrhovnog suda Republike Hrvatske, članove iz reda zamjenika Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske predlaže Kolegij Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, a člana iz reda Ministarstva pravosuđa predlaže ministar pravosuđa.

Povjerenstvo za polaganje završnog ispita ima tajnika koji za potrebe Povjerenstva obavlja stručne i administrativne poslove. Tajnik Povjerenstva je zaposlenik Akademije.

Članove i tajnika Povjerenstva za polaganje završnog ispita imenuje Upravno vijeće na vrijeme od četiri godine. Članovi Upravnog vijeća ne mogu biti članovi Povjerenstva.

Članovi Povjerenstva za polaganje završnog ispita ne mogu istodobno biti i članovi Povjerenstva za provedbu natječaja.

Pravilnik o načinu rada Povjerenstva za polaganje završnog ispita donosi Upravno vijeće.

Na završnom ispitu kandidat može ostvariti najviše 300 bodova.

Pravilnik o sadržaju, vremenu i načinu polaganja završnog ispita donosi Upravno vijeće.

Članak 33.a  (NN 82/15)

Polaganju završnog ispita u Školi mogu pristupiti i osobe koje nisu pohađale Školu, a koje su nakon položenog pravosudnog ispita najmanje četiri godine radile na pravnim poslovima.

Odluku kojom se utvrđuje ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. ovog članka donosi Akademija na temelju prethodnog mišljenja Povjerenstva za polaganje završnog ispita, a protiv koje odluke osobe iz stavka 1. ovog članka imaju pravo pokrenuti upravni spor.

Osobe iz stavka 1. ovog članka snose troškove polaganja završnog ispita.

Članak 34. (NN 82/15)

Akademija odlukom utvrđuje završnu ocjenu koja odgovara broju bodova na završnom ispitu.

Protiv odluke o završnoj ocjeni može se pokrenuti upravni spor.

Članak 35. (NN 82/15)

Smatra se da su završni ispit položile osobe koje na završnom ispitu ostvare najmanje 225 bodova. Osobe koje ne polože završni ispit imaju pravo još jedanput pristupiti ispitu, u roku od jedne godine od dana kada su pristupile završnom ispitu.

Polazniku Škole iz članka 30. stavka 2. Zakona koji ne položi završni ispit državna služba prestaje istekom roka iz stavka 1. ovog članka.

Polaznici Škole koji bez opravdanog razloga napuste Školu, ne pristupe završnom ispitu ili ga ne polože u roku iz stavka 1. ovog članka dužni su Akademiji vratiti sredstva koja su utrošena u njihovo školovanje.

Nakon imenovanja na dužnost suca ili zamjenika državnoga odvjetnika polaznici Škole dužni su dužnost u sudu ili državnom odvjetništvu obnašati najmanje tri godine.

Suci i zamjenici državnih odvjetnika koji bez opravdanog razloga prestanu obnašati dužnost prije vremena navedenog u stavku 4. ovoga članka, o kojoj činjenici Akademiju izvješćuju Državno sudbeno vijeće i Državnoodvjetničko vijeće, Akademiji su dužni vratiti sredstva koja su utrošena u njihovo školovanje.

Odluku o visini troškova iz članka 33.a stavka 3. ovog Zakona i o visini sredstava iz stavka 5. ovoga članka donosi Upravno vijeće.

Članak 36. (NN 82/15)

Smatra se da su Školu završile osobe koje su položile završni ispit.

Akademija izdaje osobi koja je položila završni ispit potvrdu o završenoj Školi, koja sadržava završnu ocjenu.

Potvrda iz stavka 2. ovoga članka izdaje se na obrascu koji se utvrđuje pravilnikom, koji donosi Upravno vijeće Akademije.

 

VI. STALNO STRUČNO USAVRŠAVANJE VJEŽBENIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA TE DRUGIH SLUŽBENIKA IZ PODRUČJA PRAVOSUĐA I PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA

Članak 37.

Stručno usavršavanje vježbenika provodi se u Akademiji sukladno Zakonu o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu.

Članak 38. (NN 82/15)

Kontinuirano usavršavanje savjetnika u pravosudnim tijelima i drugih službenika iz područja pravosuđa provodi se prema programu koji donosi Programsko vijeće.

Članak 39.

Akademija organizira kontinuirano usavršavanje pravosudnih dužnosnika.

Pravosudni dužnosnici imaju pravo i obvezu stručno se usavršavati.

Svrha je kontinuiranog usavršavanja unapređenje stručnih sposobnosti i vještina radi stručnog i učinkovitoga obavljanja pravosudne dužnosti.

Članak 40. (NN 82/15)

Akademija je dužna jedanput godišnje, najkasnije do 1. prosinca, dostaviti sudovima i državnim odvjetništvima te na svojim internetskim stranicama objaviti godišnji program stručnoga usavršavanja za pravosudne dužnosnike za sljedeću kalendarsku godinu.

Prijave za programe iz stavka 1. ovoga članka sudovi i državna odvjetništva dostavljaju Akademiji.

Za svaki od ponuđenih programa Akademija određuje korisnike i o tome obavještava sudove i državna odvjetništva.

Pravosudnim dužnosnicima koji su pohađali programe stručnog usavršavanja na Akademiji izdaje se potvrda.

 

VII. SREDSTVA ZA RAD AKADEMIJE

Članak 41.

Sredstva za rad Akademije osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.

Akademija može stjecati sredstva izdavanjem publikacija i organiziranjem edukacijskih djelatnosti, te iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

 

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 42.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, Akademija preuzima sredstva za rad, zaposlenike i dokumentaciju dosadašnje Pravosudne akademije osnovane Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa (»Narodne novine«, br. 77/08.).

Članak 43.

Ovlaštene osobe iz članka 10. ovoga Zakona dužne su imenovati članove Upravnog vijeća u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Konstituirajuću sjednicu Upravnoga vijeća Akademije saziva predsjednik Upravnoga vijeća u roku od 15 dana od dana imenovanja članova Upravnoga vijeća.

Članak 44.

Vlada Republike Hrvatske će najkasnije u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona imenovati privremenog ravnatelja Akademije, koji će obavljati poslove u vezi s upisom Akademije u sudski registar i organizirati početak rada Akademije.

Mandat privremenog ravnatelja Akademije traje do imenovanja ravnatelja Akademije, a ne dulje od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Upravno vijeće objavit će javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja i zamjenika ravnatelja Akademije u roku od 15 dana od donošenja Statuta.

Članak 45.

Upravno vijeće Akademije donijet će Statut Akademije u roku od 30 dana od dana svog konstituiranja.

Drugi podzakonski akti predviđeni ovim Zakonom donijet će se u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 46.

Upravno vijeće imenuje članove Programskoga vijeća u roku od 30 dana od dana svog konstituiranja.

Članak 47.

Natječaj za prijam u Školu Upravno vijeće Akademije raspisat će najkasnije do 1. listopada 2010. godine.

Članak 48.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti odredbe članka od 82. do 90. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa (»Narodne novine«, br. 77/08.) i odredbe članka 14. Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa (»Narodne novine«, br. 107/09.).

Članak 49.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2010.

Klasa: 034-01/09-01/02

Zagreb, 11. prosinca 2009.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 82/15

Članak 31.

Članovi Upravnog vijeća imenovani sukladno odredbama Zakona o Pravosudnoj akademiji (»Narodne novine«, br. 153/09. i 127/10.) i čiji je mandat u tijeku ostaju članovi Upravnog vijeća do isteka mandata.

Članak 32.

Upravno vijeće donijet će pravilnike iz članka 6. ovog Zakona najkasnije u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Članak 33.

Upravno vijeće imenovat će članove i tajnika Povjerenstva za provedbu natječaja te članove i tajnika Povjerenstva za polaganje završnog ispita najkasnije u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Članak 34.

Postupci upisa kandidata u Državnu školu za pravosudne dužnosnike koji su u tijeku dovršit će se prema odredbama Zakona o Pravosudnoj akademiji (»Narodne novine«, br. 153/09. i 127/10.), a provest će ih Povjerenstvo za provedbu natječaja za upis u Državnu školu za pravosudne dužnosnike iz članka 15. ovog Zakona.

Stručno usavršavanje polaznika Državne škole za pravosudne dužnosnike koji do dana stupanja na snagu ovog Zakona nisu završili stručno usavršavanje dovršit će se prema odredbama Zakona o Pravosudnoj akademiji (»Narodne novine«, br. 153/09. i 127/10.).

Polaznici Državne škole za pravosudne dužnosnike koji do dana stupanja na snagu ovog Zakona nisu položili završni ispit i kojima nije utvrđena završna ocjena ispit će polagati i završna ocjena će im se utvrditi prema odredbama Zakona o Pravosudnoj akademiji (»Narodne novine«, br. 153/09. i 127/10.), a ispit će provesti i završnu ocjenu utvrditi Povjerenstvo za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike iz članka 23. ovog Zakona.

Suci i zamjenici državnih odvjetnika koji su imenovani nakon završene Državne škole za pravosudne dužnosnike prema odredbama Zakona o Pravosudnoj akademiji (»Narodne novine«, br. 153/09. i 127/10.) dužni su u sudu odnosno državnom odvjetništvu na dužnosti provesti vrijeme utvrđeno u članku 35. Zakona o Pravosudnoj akademiji (»Narodne novine«, br. 153/09. i 127/10.).

Osobe koje su danom stupanja na snagu ovog Zakona zatečene na radnom mjestu višeg sudskog savjetnika i višeg savjetnika u državnom odvjetništvu na koje su raspoređene kao polaznici Državne škole za pravosudne dužnosnike prema odredbama Zakona o Pravosudnoj akademiji (»Narodne novine«, br. 153/09. i 127/10.) za vrijeme trajanja državne službe u određenom pravosudnom tijelu zadržavaju pravo rasporeda na ista radna mjesta.

Članak 35.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. rujna 2015.

Copyright © Ante Borić