Povezani zakoni

Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom

pročišćeni tekst zakona

NN 25/13, 41/14, 114/18

Uživajte...

Zanimljivi linkovi

Baza je ažurirana 04.12.2023. 

zaključno sa NN 141/23

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1. (NN 41/14)

Ovim se Zakonom utvrđuje nadležno tijelo i zadaće nadležnoga tijela za provedbu:

Uredbe (EZ) br. 1935/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom i stavljanju izvan snage direktiva 80/590/EEZ i 89/109/EEZ (SL L, 338, 13. 11. 2004.) – u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1935/2004

Uredbe Komisije (EZ) br. 2023/2006 od 22. prosinca 2006. o dobroj proizvođačkoj praksi za materijale i predmete koji dolaze u dodir s hranom (SL L, 384/75, 29. 12. 2006.) – u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 2023/2006

Uredbe Komisije (EZ) br. 1895/2005 od 18. studenoga 2005. godine o ograničenju uporabe određenih epoksi derivata u materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom (SL L, 302/28, 19. 11. 2005.) – u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1895/2005

Uredbe Komisije (EZ) br. 450/2009 od 29. svibnja 2009. o aktivnim i inteligentnim materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom (SL L, 135/3, 30. 5. 2009.) – u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 450/2009

Uredbe Komisije (EZ) br. 282/2008 od 27. ožujka 2008. o recikliranim plastičnim materijalima i predmetima namijenjenim neposrednom dodiru s hranom i o izmjenama Uredbe (EZ) br. 2023/2006 (SL L, 86, 28. 3. 2008.) – u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 282/2008

Uredbe Komisije (EU) br. 10/2011 od 14. siječnja 2011. o plastičnim materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom (SL L, 12/1, 15. 1. 2011.) – u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 10/2011

Uredbe Komisije (EU) br. 284/2011 od 22. ožujka 2011. o utvrđivanju posebnih uvjeta i detaljnih postupaka za uvoz plastičnih kuhinjskih proizvoda od poliamida i melamina podrijetlom ili isporučenih iz Narodne Republike Kine i Posebnog upravnog područja Hong Kong, Kina (SL L, 77, 23. 3. 2011.) – u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 284/2011.

Pojmovi

Članak 2.

Pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u uredbama iz članka 1. ovoga Zakona.

 

II. NADLEŽNO TIJELO I NJEGOVE NADLEŽNOSTI

Članak 3. (NN 114/18)

(1) Nadležna tijela za provedbu uredbi iz članka 1. ovoga Zakona i ovoga Zakona su ministarstvo nadležno za zdravstvo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i Državni inspektorat.

(2) Za provedbu posebnih stručnih poslova i savjetovanje Ministarstva ministar nadležan za zdravstvo (u daljnjem tekstu: ministar) može ovlastiti drugo tijelo.

(3) Pri provedbi uredbi iz članka 1. ovoga Zakona i ovoga Zakona Ministarstvo i Državni inspektorat surađuju s nadležnim zavodima za javno zdravstvo.

(4) Ministar je ovlašten donijeti pravilnike, naredbe i naputke za provedbu pravno obvezujućih akata Europske unije donesenih na temelju uredbi iz članka 1. ovoga Zakona.

Zadaće nadležnih tijela

Članak 4. (NN 41/14, 114/18)

(1) Ministarstvo za potrebe provedbe uredbi iz članka 1. ovoga Zakona obavlja sljedeće poslove:

1. zaprima zahtjeve za izdavanje odobrenja kojima se odobrava nova tvar i zahtjeve za izmjenu važećeg odobrenja te pisanim putem potvrđuje njihovo zaprimanje u skladu s člancima 9. i 12. Uredbe (EZ) br. 1935/2004,

2. o zaprimljenim zahtjevima odmah obavještava Europsku agenciju za sigurnost hrane,

3. osigurava da su zahtjev i dodatne informacije koje dostavi podnositelj zahtjeva na raspolaganju Europskoj agenciji za sigurnost hrane.

(2) Državni inspektorat za potrebe provedbe uredbi iz članka 1. ovoga Zakona obavlja sljedeće poslove:

1. zaprima propisno ispunjenu izjavu iz Priloga Uredbe (EU) br. 284/2011 kojom uvoznik potvrđuje da pošiljka plastičnih kuhinjskih proizvoda iz članka 3. Uredbe (EU) br. 284/2011 ispunjava zahtjeve vezane za otpuštanje primarnih aromatskih amina i formaldehida utvrđene u dijelu A Priloga V., odnosno odjeljku A Priloga II. Direktive 2002/72/EZ,

2. odobrava prihvatljivost puštanja u slobodni promet plastičnih kuhinjskih proizvoda iz članka 3. Uredbe (EU) br. 284/2011,

3. može odrediti posebna mjesta prvog unosa za pošiljke podrijetlom ili isporučene iz Kine i Hong Konga sukladno članku 5. Uredbe (EU) br. 284/2011 i o tome obavještava Europsku komisiju,

4. obavlja službene kontrole pošiljaka plastičnih kuhinjskih proizvoda iz članka 3. Uredbe (EU) br. 284/2011 na prvom mjestu unosa sukladno članku 6. Uredbe (EU) br. 284/2011,

5. odobrava nastavak prijevoza pošiljaka plastičnih kuhinjskih proizvoda iz članka 3. Uredbe (EU) br. 284/2011 sukladno članku 7. Uredbe (EU) br. 284/2011

6. vodi evidenciju o provedenim službenim kontrolama pošiljaka plastičnih kuhinjskih proizvoda iz članka 3. Uredbe (EU) br. 284/2011 i o tome obavještava Europsku komisiju sukladno članku 9. Uredbe (EU) br. 284/2011.

Prijavljivanje djelatnosti proizvodnje, prerade i stavljanja na tržište materijala i predmeta namijenjenih neposrednom dodiru s hranom

Članak 5.

(1) Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost uvoza, proizvodnje i distribucije, materijala i predmeta namijenjenih neposrednom dodiru s hranom obvezne su svoju djelatnost na propisanom obrascu prijaviti Ministarstvu.

(2) Sadržaj i oblik obrasca iz stavka 1. ovoga članka pravilnikom propisuje ministar.

1. Pravilnik o sadržaju i obliku obrasca za prijavu djelatnosti uvoza, proizvodnje i distribucije materijala i predmeta koji dolaze u neposredni dodir s hranom

Članak 6.

Izjava iz članka 3. stavka 1. Uredbe (EU) br. 284/2011 mora biti sastavljena na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

 

III. SLUŽBENE KONTROLE

Članak 7. (NN 114/18)

(1) Službene kontrole nad provedbom uredbi iz članka 1. ovoga Zakona i ovoga Zakona obavljaju sanitarni inspektori Državnog inspektorata, sukladno propisima kojima je uređen djelokrug i ovlasti Državnog inspektorata, nadzor nad predmetima opće uporabe te službene kontrole hrane i hrane za životinje.

(2) Upravni nadzor nad provedbom uredbi iz članka 1. ovoga Zakona i ovoga Zakona obavlja Ministarstvo.

(3) Carinski nadzor nad provedbom Uredbe (EU) br. 284/2011 i ovoga Zakona obavlja Carinska uprava Ministarstva financija.

(4) Ako određeni materijal i predmet namijenjen neposrednom dodiru s hranom koji ispunjava uvjete iz uredbi iz članka 1. ovoga Zakona predstavlja rizik za zdravlje ljudi, sanitarni inspektor Državnog inspektorata ovlašten je privremeno zabraniti stavljanje na tržište tih materijala i predmeta na području Republike Hrvatske, narediti povlačenje tih materijala i predmeta s tržišta Republike Hrvatske, njihov povrat od potrošača ili ograničiti njihovu dostupnost na tržištu Republike Hrvatske u skladu s člankom 18. Uredbe (EZ) br. 1935/2004.

(5) Carinska tijela ne mogu obaviti carinjenje dok od graničnog sanitarnog inspektora Državnog inspektorata ne dobiju rješenje da pošiljka, glede zdravstvene ispravnosti, odgovara propisanim uvjetima za takve predmete i materijale u neposrednom dodiru s hranom.

(6) Službenu kontrolu nad pošiljkama plastičnih kuhinjskih proizvoda iz članka 3. Uredbe (EU) br. 284/2011 obavljaju granični sanitarni inspektori Državnog inspektorata. Prema članku 8. Uredbe (EU) br. 284/2011, carinska tijela ne mogu obaviti carinjenje dok od graničnog sanitarnog inspektora Državnog inspektorata ne dobiju rješenje kojim se utvrđuje da je za predmetnu pošiljku uredno dostavljena, propisno ispunjena i ovjerena izjava iz Priloga Uredbe (EU) br. 284/2011, kako je predviđeno u članku 3. Uredbe (EU) br. 284/2011.

(7) Carinska tijela Državnom inspektoratu, povodom njegova zahtjeva, dostavljaju podatke o provedbi carinskog nadzora nad pošiljkama plastičnih kuhinjskih proizvoda iz članka 8. Uredbe (EU) br. 284/2011.

 

IV. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 8. (NN 41/14, 114/18)

(1) Novčanom kaznom od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. proizvodi i stavlja na tržište materijale i predmete namijenjene neposrednom dodiru s hranom koji nisu u skladu sa člankom 3. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1935/2004,

2. označava, oglašava ili prezentira materijale i predmete namijenjene neposrednom dodiru s hranom na način da dovede u zabludu potrošače (članak 3. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 1935/2004),

3. proizvodi, pri proizvodnji hrane koristi ili stavlja na tržište aktivne ili inteligentne materijale i predmete namijenjene neposrednom dodiru s hranom na način protivan članku 4. Uredbe (EZ) br. 1935/2004 i članku 5. Uredbe (EZ) br. 450/2009,

4. koristi tvar ili materijal namijenjen neposrednom dodiru s hranom koji nije odobren u Europskoj uniji, odnosno za njega nije izdano odobrenje u skladu s člankom 11. Uredbe (EZ) br. 1935/2004,

5. ne poštuje uvjete ili ograničenja uporabe kako je utvrđeno u odobrenju za tvar ili materijal namijenjen neposrednom dodiru s hranom (članak 11. Uredbe (EZ) br. 1935/2004),

6. odmah ne obavijesti Europsku komisiju o mogućim novim znanstvenim ili tehničkim podacima koji mogu utjecati na sigurnost odobrene tvari u odnosu na ljudsko zdravlje (članak 11. Uredbe (EZ) br. 1935/2004),

7. materijale i predmete namijenjene neposrednom dodiru s hranom ne označi u skladu sa člancima 15. i 17. Uredbe (EZ) br. 1935/2004,

8. ne priloži pisanu izjavu u skladu sa člankom 16. Uredbe (EZ) br. 1935/2004,

9. ne osigura sustav sljedivosti materijala i predmeta namijenjenih neposrednom dodiru s hranom u skladu sa člankom 17. Uredbe (EZ) br. 1935/2004,

10. ne osigura da se proizvodni postupci materijala i predmeta namijenjenih neposrednom dodiru s hranom provode u skladu s Uredbom (EZ) br. 2023/2006,

11. materijali i predmeti namijenjeni neposrednom dodiru s hranom otpuštaju tvari protivno članku 2. Uredbe (EZ) br. 1895/2005,

12. u proizvodnji materijala i predmeta namijenjenih neposrednom dodiru s hranom rabi i/ili je u njima prisutan BFDGE (članak 3. Uredbe (EZ) br. 1895/2005),

13. u proizvodnji materijala i predmeta namijenjene neposrednom dodiru s hranom rabi i/ili je u njima prisutan NOGE (članak 4. Uredbe (EZ) br. 1895/2005),

14. se materijalima i predmetima namijenjenima neposrednom dodiru s hranom koji sadrže BADGE i njegove derivate ne priloži pisana izjava u skladu sa člankom 16. Uredbe (EZ) br. 1935/2004 (članak 5. Uredbe (EZ) br. 1895/2005),

15. proizvodi i stavlja na tržište plastične predmete i materijale namijenjene neposrednom dodiru s hranom protivno Uredbi (EU) br. 10/2011,

16. proizvodi i stavlja na tržište reciklirane predmete i materijale namijenjene neposrednom dodiru s hranom protivno Uredbi (EU) br. 282/2008,

17. postupi protivno Uredbi (EU) br. 284/2011,

18. ne prijavi svoju djelatnost na propisanom obrascu sukladno članku 5. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 15.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba.

(4) Za pokušaj prekršaja iz stavka 1. ovoga članka počinitelj će se kazniti.

(5) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna sanitarni inspektor Državnog inspektorata kaznit će za prekršaj na mjestu počinjenja prekršaja odgovornu osobu u pravnoj osobi i fizičku osobu koja obavlja registriranu djelatnost s materijalima i predmetima u dodiru s hranom, za nepoštivanje odredaba ovoga Zakona.

(6) Ako osoba kažnjena za prekršaj iz stavka 5. ovoga članka ponovno počini istovjetni prekršaj, kaznit će se na mjestu počinjenja prekršaja novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kuna.

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

(1) Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost uvoza, proizvodnje i distribucije materijala i predmeta namijenjenih neposrednom dodiru s hranom, obvezne su svoju djelatnost na propisanom obrascu prijaviti Ministarstvu u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Pravilnik iz članka 5. stavka 2. ovoga Zakona ministar će donijeti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 10.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 114/18

Članak 5.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2019.

 

Copyright © Ante Borić