Baza je ažurirana 27.03.2023. 

zaključno sa NN 32/23

Nekretnine i gradnja

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Zakon o najmu stanova Zakon o građevnim proizvodima Zakon o društveno poticanoj stanogradnji Zakon o komasaciji Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o građevinskoj inspekciji Zakon o gradnji Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade Zakon o subvencioniranju stambenih kredita Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka Zakon o prostornom uređenju Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o Projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti Zakon o igralištima za golf

Copyright © Ante Borić