Baza je ažurirana 04.076.2022. 

zaključno sa NN 75/22

Nekretnine i gradnja

Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu Zakon o gradnji Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o igralištima za golf Zakon o Projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o prostornom uređenju Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske Zakon o društveno poticanoj stanogradnji Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima Zakon o subvencioniranju stambenih kredita Zakon o građevnim proizvodima Zakon o najmu stanova Zakon o građevinskoj inspekciji Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja Zakon o komasaciji

Copyright © Ante Borić