Baza je ažurirana 28.02.2024. 

zaključno sa NN 22/24

Nekretnine i gradnja

Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske Zakon o najmu stanova Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o igralištima za golf Zakon o prostornom uređenju Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Zakon o Projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe Zakon o upravljanju državnom imovinom Zakon o gradnji Zakon o subvencioniranju stambenih kredita Zakon o građevinskoj inspekciji Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o građevnim proizvodima Zakon o komasaciji Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije Zakon o društveno poticanoj stanogradnji Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o poljoprivrednom zemljištu

Copyright © Ante Borić