Baza je ažurirana 21.06.2018. zaključno sa NN 56/18

I. OPĆE ODREDBE
 

Sadržaj Zakona 

Članak 1. 

Ovim se Zakonom uređuje obavljanje, organiziranje i financiranje audiovizualnih djelatnosti kao temeljne sastavnice suvremene kulture, poticanje hrvatskog audiovizualnog stvaralaštva i distribucije, promicanje kinoprikazivalaštva te komplementarnih djelatnosti, a osobito zaštita i proučavanje audiovizualne baštine kao i prikazivanje hrvatskih audiovizualnih djela u zemlji i inozemstvu.

Interes Republike Hrvatske
 Članak 2. 

Audiovizualne djelatnosti od interesa su za Republiku Hrvatsku.

Ovim Zakonom poticat će se razvitak audiovizualnih djelatnosti i promicanje audiovizualnog stvaralaštva na međunarodnoj razini, očuvanje vrijednosti nacionalne kinematografije te ustanoviti i razviti sustav potpora razvoju audiovizualnih djelatnosti, zaštita prava i interesa gledatelja, kao i stvaranje uvjeta za koprodukciju.

Odredbe ovoga Zakona provodit će se sukladno načelu zaštite prava autora na slobodno izražavanje, kao i zaštite prava intelektualnog vlasništva u području audiovizualnih djelatnosti.

U obavljanju audiovizualnih djelatnosti posebno će se skrbiti o očuvanju hrvatskog jezika i kulturnog identiteta u europskom i svjetskom kontekstu sukladno načelima kulturne raznolikosti te zaštiti djece i mladih, ravnopravnosti spolova, rasa i nacionalnih manjina.

Značenje pojmova
 Članak 3. (NN 90/11)

U smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljedeća značenja:

Audiovizualnim djelatnostima smatraju se razvoj, proizvodnja, promocija, distribucija i prikazivanje audiovizualnih djela. U svrhu provedbe odredbe članka 36. ovoga Zakona smatra se da audiovizualne djelatnosti obuhvaćaju i proizvodnju jednog ili više audiovizualnih i multimedijskih programa, pružanje audiovizualnih medijskih usluga, audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev i usluga elektroničkih publikacija te prijenos i/ili retransmisiju audiovizualnih programa i njihovih dijelova.

Audiovizualna djela su igrani i dokumentarni filmovi, animirani filmovi, alternativni filmovi, eksperimentalni filmovi te sva druga audiovizualna djela, koja su umjetnički i/ili autorski izraz bez obzira na tehnologiju kojom su nastala, podlogu na kojoj su fiksirana te način na koji se prikazuju.

Kulturni proizvod je audiovizualno djelo za koje je moguće dodijeliti državnu potporu sukladno uspostavljenom nacionalnom sustavu odabira utemeljenom na mjerljivim kriterijima.

Teško ili zahtjevno audiovizualno djelo je djelo posebne umjetničke i/ili kulturne vrijednosti za nacionalnu ili europsku filmsku umjetnost koje pridonosi kulturnoj raznolikosti i pluralizmu umjetničkog izraza. Teško ili zahtjevno audiovizualno djelo je osobito:

– djelo visoke kvalitete, ili kreativnog rizika ili eksperimentalni film, koje iz bilo kojeg razloga nije komercijalno isplativo, odnosno kojemu je otežan pristup financiranju,

– djelo zahtjevne tematike važne za kulturni cilj koje nije komercijalno održivo,

– prvi ili drugi film nekog redatelja, dokumentarni film, kratki film i slično.

Audiovizualno djelo niskoga proračuna je svako djelo čiji troškovi proizvodnje ne premašuju prosječne troškove audiovizualnog djela u njegovoj kategoriji (cjelovečernji igrani film, kratki igrani film, cjelovečernji dokumentarni film, kratki dokumentarni film, animirani film, eksperimentalni film) koje je pretežito financirano iz javnih sredstava Republike Hrvatske u zadnje tri godine.

Komplementarne djelatnosti su zaštita audiovizualne baštine, uključujući kinotečnu djelatnost, filmske festivale i druge audiovizualne manifestacije, te djelatnosti razvijanja audiovizualne kulture, programi promocije i prodaje hrvatskih audiovizualnih djela, međunarodna suradnja, proučavanje i kritičko vrednovanje audiovizualnih djelatnosti, izdavaštvo u području audiovizualnih djelatnosti, programi stručnog usavršavanja i programi audiovizualnih udruga i organizacija.

Hrvatski film je:

– film čiji su redatelj i/ili producent državljani Republike Hrvatske ili pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i u kojem je sudjelovanje hrvatskih autora, glumaca i drugih hrvatskih umjetnika i radnika ili hrvatskog kapitala od većeg značaja,

– film proizveden od jednog ili više hrvatskih producenata s najmanje jednim hrvatskim autorom i s pretežnim dijelom hrvatskih filmskih radnika, kao i film proizveden u suradnji s inozemnim producentom sukladno Europskoj konvenciji o filmskoj koprodukciji.

Producent je fizička ili pravna osoba koja pokreće proces produkcije audiovizualnog djela i sveobuhvatno nadzire njegovu proizvodnju, u svoje ime prikuplja financijska sredstva, organizira proizvodnju i preuzima odgovornost za ukupno financijsko poslovanje i kvalitetu djela te zajedno s redateljem i autorskom ekipom sudjeluje u stvaranju audiovizualnog djela, te njegovoj promidžbi, plasmanu na filmske festivale i eksploataciji.

Pojmovi autor, autorsko djelo, audiovizualne medijske usluge, elektroničke publikacije, audiovizualne medijske usluge na zahtjev, prijenos i/ili retransmisija audiovizualnih programa, televizijski programski kanali, koprodukcija, koproducent, koncesionar, operator, nakladnici televizijskih programa, europsko audiovizualno djelo, fiksacija, neovisni producent, kao i drugi pojmovi iz područja intelektualnog vlasništva, elektroničkih medija i elektroničkih komunikacija (telekomunikacija) imaju značenje uređeno posebnim zakonima.


II.  HRVATSKI AUDIOVIZUALNI CENTAR
 

Hrvatski audiovizualni centar 

Članak 4. 

U svrhu sustavnog poticanja audiovizualnog stvaralaštva u Republici Hrvatskoj ovim Zakonom osniva se Javna ustanova Hrvatski audiovizualni centar (u daljnjem tekstu: Centar).

Osnivačka prava i obveze u ime Republike Hrvatske ostvaruje Vlada Republike Hrvatske.

Djelatnost Centra 

Članak 5. (NN 90/11)

Centar obavlja sljedeću djelatnost:

– priprema i provodi Nacionalni program promicanja audiovizualnog stvaralaštva (u daljnjem tekstu: Nacionalni program), potičući obavljanje, organiziranje i financiranje pripreme, razvoja, proizvodnje, distribucije i prikazivanja hrvatskih, europskih i svjetskih kulturno vrijednih audiovizualnih djela,

– prikuplja i putem javnog natječaja raspodjeljuje sredstva za poticanje audiovizualnih djelatnosti u skladu s ovim Zakonom i drugim propisima,

– podupire i potiče proizvodnju filmova mladih autora i debitanata,

– potiče, usmjerava i organizira domaća i inozemna ulaganja u audiovizualne djelatnosti,

– provodi u skladu sa člankom 38., 39. i 39.a ovoga Zakona mjere poticanja ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela kao kulturnih proizvoda,

– predstavlja hrvatske audiovizualne djelatnosti i stvaralaštvo na međunarodnim festivalima i manifestacijama,

– obavlja zadaće i aktivnosti u provedbi programa Europske unije i Vijeća Europe iz područja audiovizualnih djelatnosti,

– potiče sudjelovanje hrvatskih producenata u europskim i međunarodnim koprodukcijama,

– potiče i organizira domaće i međunarodne audiovizualne festivale i manifestacije,

– obavlja i organizira nakladničku djelatnost,

– razvija i promiče audiovizualnu kulturu,

– obavlja poslove produkcijsko-troškovne kontrole i analize,

– utvrđuje način i rokove distribucije audiovizualnih djela za koja je dodijeljena potpora ugovorom o dodjeli sredstava,

– obavlja referalno-dokumentacijsku djelatnost za audiovizualne djelatnosti u Republici Hrvatskoj,

– potiče zaštitu, prikazivanje i proučavanje audiovizualne baštine,

– podupire i organizira stručno i profesionalno usavršavanje u području audiovizualnih djelatnosti,

– predlaže mjere i surađuje s drugim tijelima na suzbijanju nelegalnog prometa i uporabe audiovizualnih djela,

– promiče vrijednosti i potiče mjere značajne za zaštitu djece i mladeži, ravnopravnost spolova, rasa i nacionalnih manjina,

– nadzire provedbu kategorizacije audiovizualnih djela u skladu sa člankom 30. ovoga Zakona,

– donosi rješenje kojim se odlučuje o zahtjevu za ostvarivanje prava na financijski poticaj sukladno članku 39.a stavku 4. ovoga Zakona,

– surađuje sa strukovnim udrugama, pravnim i fizičkim osobama u cilju unapređenja audiovizualnih djelatnosti,

– vodi očevidnike sukladno ovom Zakonu,

– podnosi optužni prijedlog sukladno prekršajnim odredbama ovoga Zakona i odredbama Prekršajnog zakona.

Poslovi iz stavka 1. podstavka 1., 2., 5., 12., 13., 19., 20., 22. i 23. ovoga članka su poslovi u području javnih ovlasti Centra.

Centar sklapa sporazum sa strukovnim udrugama iz područja audiovizualnih djelatnosti o utvrđivanju Općih uvjeta pod kojima umjetnici i drugi djelatnici mogu sudjelovati u provedbi Nacionalnog programa.

Djelatnost Centra pobliže se uređuje Statutom sukladno odredbama ovoga Zakona.

Sredstva za rad Centra
 Članak 6. 

Sredstva za rad Centra osiguravaju se u državnom proračunu, obavljanjem djelatnosti te iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Imovinu Centra čine sredstva iz stavka 1. ovoga članka. Kada u obavljanju svoje djelatnosti Centar ostvari dobit, upotrijebit će je za obavljanje i razvoj djelatnosti u skladu sa Statutom Centra.

Ustrojstvo i upravljanje 

Članak 7. 

Tijela Centra su:

– Upravni odbor,

– Ravnatelj,

– Hrvatsko audiovizualno vijeće.

Upravni odbor 

Članak 8. 

Centrom upravlja Upravni odbor.

Upravni odbor ima 5 članova. Predsjednika i tri člana imenuje Ministarstvo kulture iz redova istaknutih umjetnika i kulturnih djelatnika, koje predlažu udruge na temelju javnog poziva koji objavljuje Centar. Jednoga člana biraju radnici Centra iz svojih redova.

Članovi Upravnog odbora ne mogu biti članovi drugih tijela Centra.

Mandat predsjednika i članova Upravnog odbora je četiri godine.

Članak 9. 

Upravni odbor obavlja sljedeće poslove:

– donosi Statut Centra uz suglasnost Ministarstva kulture,

– odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu Centra,

– donosi programe rada i razvoja Centra i nadzire njihovo izvršavanje,

– donosi odluke o raspolaganju imovinom i sredstvima za poslovanje Centra koji iznose od 50.000 do 200.000 kuna, a za veće iznose uz suglasnost osnivača,

– najmanje jednom godišnje podnosi Ministarstvu kulture izvješće o radu i uvijek na zahtjev Ministarstva kulture,

– imenuje i razrješava ravnatelja Centra,

– obavlja i druge poslove određene zakonom i Statutom.

Rad Upravnog odbora pobliže se uređuje Statutom i poslovnikom o radu.

Ravnatelj 

Članak 10. 

Ravnatelj je voditelj Centra.

Ravnatelj se imenuje na četiri godine na temelju natječaja koji raspisuje i provodi Upravni odbor na način propisan zakonom i Statutom.

Članak 11. 

Za ravnatelja Centra može se imenovati osoba koja ima završen diplomski sveučilišni studij, najmanje pet godina radnog iskustva u audiovizualnim djelatnostima i znanje najmanje jednog svjetskog jezika te ispunjava ostale uvjete utvrđene Statutom.

Članak 12. 

Ravnatelj:

– organizira i vodi rad i poslovanje Centra,

– predstavlja i zastupa Centar,

– odgovara za zakonitost rada Centra,

– poduzima pravne radnje u ime i za račun Centra,

– predlaže Upravnom odboru Statut i ostale opće akte,

– organizira izvršenje i odgovoran je za provedbu akata i zaključaka Upravnog odbora,

– raspolaže imovinom i sredstvima za poslovanje Centra do iznosa 50.000,00 kuna,

– predlaže godišnji plan provedbe Nacionalnog programa,

– izvršava odluke o raspodjeli sredstava na temelju Nacionalnog programa zaključivanjem ugovora s korisnikom sredstava,

– obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom.

Hrvatsko audiovizualno vijeće 

Članak 13. 

Članovi Hrvatskog audiovizualnog vijeća (u daljnjem tekstu: Vijeće) imenuju se na četiri godine.

Članovi Vijeća su jedan predstavnik:

– Hrvatske radiotelevizije,

– svakog nakladnika televizije s nacionalnom koncesijom,

– Hrvatskog društva filmskih djelatnika,

– Društva hrvatskih filmskih redatelja,

– Hrvatske udruge producenata,

– Hrvatske udruge filmskih snimatelja,

– Nacionalne udruge televizija,

– Strukovne grupacije kinoprikazivača pri Hrvatskoj gospodarskoj komori,

– Strukovne grupacije distributera pri Hrvatskoj gospodarskoj komori,

– svih operatora sustava kabelske distribucije,

– svih operatora u nepokretnim i pokretnim telekomunikacijskim mrežama te davatelja usluga pristupa internetu,

– svih visokih učilišta iz područja audiovizualnih djelatnosti,

– Hrvatske kinoteke i

– Hrvatskog filmskog saveza.

Predstavnici iz stavka 2. ovoga članka mogu biti stručnjaci s područja audiovizualne djelatnosti, a imenuju se sukladno općim aktima pravne osobe koju predstavljaju.

Predstavnika pravnih osoba i strukovnih grupacija iz stavka 2. podstavka 8., 12. i 13. ovoga članka biraju pravne osobe, odnosno strukovne grupacije sporazumno, a kada to nije moguće odlukom većine.

Vijeće se može konstituirati kada je imenovana većina članova.

Članak 14. (NN 90/11)

Vijeće:

– predlaže ministru kulture Nacionalni program,

– na temelju prijedloga ravnatelja raspisuje javni poziv za dodjelu sredstava za poticanje audiovizualnog stvaralaštva i komplementarnih djelatnosti sukladno Nacionalnom programu,

– donosi godišnji plan provedbe Nacionalnog programa,

– na prijedlog ravnatelja imenuje umjetničke savjetnike,

– donosi odluku o utvrđivanju liste prioriteta i odluke o raspodjeli sredstava,

– raspravlja o svim važnim pitanjima za audiovizualne djelatnosti na prijedlog ravnatelja,

– odlučuje i o drugim pitanjima utvrđenima Statutom i ovim Zakonom.

Vijeće donosi poslovnik o radu.

Na sjednice Vijeća poziva se ravnatelj Centra. 

Članak 15. (NN 90/11)

Postupak raspisivanja javnog poziva, uvjeti podnošenja prijave te kriteriji za dodjelu sredstava, rad umjetničkih savjetnika i Umjetničkog vijeća, kao i nadzor nad namjenskom potrošnjom sredstava provode se na način propisan ovim Zakonom i Pravilnikom o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu Nacionalnog programa.

Pravilnikom iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se program potpora sukladno posebnim propisima o državnim potporama. Pravilnik iz stavka 1. ovoga članka donosi Vijeće na prijedlog ravnatelja, a uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva kulture. Pravilnik se objavljuje u »Narodnim novinama«.

Umjetnički savjetnici i Umjetničko vijeće 

Članak 16. (NN 90/11)

Umjetnički savjetnik imenuje se za područja audiovizualnih i komplementarnih djelatnosti, a u cilju razmatranja i vrednovanja programa i projekata prijavljenih na javni poziv. Mandat umjetničkog savjetnika traje do donošenja odluka Vijeća o raspodjeli sredstava prema javnom pozivu za koji je imenovan. Ista osoba može biti najviše dva puta uzastopno imenovana umjetničkim savjetnikom.

Umjetnički savjetnik ima sljedeće zadaće:

– čitanje scenarija i knjige snimanja, pisanje recenzija s ocjenjivanjem kvalitete,

– predlaže Vijeću listu prioriteta scenarija odnosno knjiga snimanja pristiglih na javni poziv uz izdvajanje projekata posebno preporučljivih za realizaciju,

– kolaudiranje i recenziranje audiovizualnih djela po završetku obrade audiovizualnog djela,

– praćenje realizacije prihvaćenih projekata te dostavljanje izvješća o tijeku realizacije Centru. 

Članak 17. 

Umjetnički savjetnici čine Umjetničko vijeće koje usuglašava prijedlog liste prioriteta i raspodjele sredstava za područja obuhvaćena javnim pozivom. Umjetničko vijeće donosi Poslovnik o svom radu.

Umjetničko vijeće saziva i njime predsjeda ravnatelj, bez prava odlučivanja.

Prijedlog liste prioriteta koji utvrdi Umjetničko vijeće podnosi se Vijeću. Prijedlog liste prioriteta Vijeću obrazlaže umjetnički savjetnik.

Provedba odluke o dodjeli sredstava 

Članak 18.
 

Na temelju odluke o dodjeli sredstava ravnatelj Centra zaključuje ugovor s nositeljem programa u kojem se osobito uređuju uvjeti, rokovi i način korištenja sredstava, način obavljanja nadzora nad provedbom ugovora i prava na reviziju, obvezu povrata sredstava u slučaju njihovog nezakonitog i/ili nenamjenskog korištenja, obvezu poštivanja autorskih i srodnih prava te prava koja proizlaze iz kolektivnih ugovora i drugih propisa.

Ugovorom iz stavka 1. ovoga članka uređuje se i pravo Centra na udio u dobiti od audiovizualnog djela razmjerno uloženim sredstvima.

Provedba nadzora 

Članak 19. 

Nadzor nad financijskim poslovanjem Centra obavlja nadležno tijelo državne uprave, odnosno tijelo revizije.

Nadzor zakonitog i namjenskog korištenja sredstava dodijeljenih za poticanje audiovizualnog stvaralaštva provodi ravnatelj i stručna služba Centra.

Članak 20. 

Nadzor nad zakonitošću rada i općim aktima Centra obavlja Ministarstvo kulture.

Inspekcijski nadzor nad provedbom članaka 26., 28., 29., 30., 31. i 32. ovoga Zakona provode gospodarski inspektori Državnog inspektorata.

Sprječavanje sukoba interesa 

Članak 21. (NN 90/11)

Članovi tijela Centra iz članka 7. ovoga Zakona za vrijeme trajanja mandata ne mogu biti nositelji programa koji se prijavljuju na javni poziv Centra, odnosno ne smiju sudjelovati u razmatranju i odlučivanju o tim programima.

Umjetnički savjetnik ne smije za vrijeme trajanja svoga mandata biti nositelj projekta, koautor ili autor doprinosa projektu koji je prijavljen na Javni poziv i ne smije sudjelovati u vlasničkoj i/ili upravljačkoj strukturi pravne osobe koja je prijavila projekt na Javni poziv.

Smatra se da je član tijela Centra neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluka o nekom pitanju, ako se ono odnosi na umjetnički ili kulturni projekt u kojem osobno sudjeluje.

Članovi tijela Centra kao i osobe iz stavka 2. ovoga članka ne smiju od producenata, koproducenata, autora te ostalih zainteresiranih osoba primati darove, prihvaćati usluge, ni stupati u odnose koji ih dovode u sukob interesa u odnosu na zadaće propisane ovim Zakonom.

Član tijela kao i osoba iz stavka 2. ovoga članka bit će razriješeni prije isteka vremena na koje su imenovani ako:

– ne prisustvuju sjednicama dulje od tri mjeseca,

– se stekne jedna od okolnosti propisana stavkom 1., 2. ili 5. ovoga članka,

– podnesu zahtjev za razrješenje,

– su pravomoćno osuđeni za počinjeno kazneno djelo.

U slučaju iz prethodnog stavka ravnatelj Centra pokreće postupak pri tijelu koje je imenovalo osobu za koju se smatra da je u sukobu interesa sukladno ovom Zakonu.


III. PROMICANJE AUDIOVIZUALNIH DJELATNOSTI
 

Nacionalni program promicanja audiovizualne djelatnosti 

Članak 22. 

Nacionalnim programom utvrđuje se opseg i način poticanja audiovizualnih djelatnosti, te komplementarnih i drugih djelatnosti, poticanja audiovizualne kulture i stvaralaštva značajnih za razvoj hrvatske kulture, aktivnosti vezane uz sudjelovanje u programima Europske unije i ostalim međunarodnim ugovorima, kao i druga pitanja važna za razvoj djelatnosti.

Nacionalni program iz stavka 1. ovoga članka donosi ministar kulture na prijedlog Vijeća. Nacionalni program se donosi za razdoblje od četiri godine.

Za provedbu Nacionalnog programa Vijeće donosi godišnji plan.

Ravnatelj najmanje jednom godišnje podnosi izvješće Ministarstvu kulture o provedbi Nacionalnog programa, te uvijek na zahtjev osnivača.

Članak 23. 

Na temelju Nacionalnog programa, odnosno godišnjeg plana ostvarenja programa Vijeće raspisuje javni poziv za poticanje audiovizualnih djelatnosti i stvaralaštva, te komplementarnih djelatnosti.

Pravne i fizičke osobe koje se bave audiovizualnom djelatnošću i komplementarnim djelatnostima mogu se prijaviti na javni poziv iz stavka 1. ovoga članka sukladno odredbama ovoga Zakona i posebnih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona.

Posebni programi u području audiovizualnih djelatnosti 

Članak 24. 

Posebnim programima u području audiovizualnih djelatnosti mogu se utvrđivati i uređivati mjere i zadaće iz članka 5. ovoga Zakona za razinu lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Program iz stavka 1. ovoga članka uredit će se ugovorom između jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i Centra.

Članak 25.

Ravnatelj Centra dužan je tijelu nadležnom za zaštitu tržišnog natjecanja dostaviti godišnji plan provedbe Nacionalnog programa i posebnih programa iz članka 24. ovoga Zakona u dijelu koji se odnosi na državne potpore.


IV. PROIZVODNJA, PROMET I JAVNO PRIKAZIVANJE AUDIOVIZUALNIH DJELA
 

Proizvodnja audiovizualnih djela 

Članak 26.

Proizvodnju audiovizualnog djela može obavljati fizička ili pravna osoba registrirana za proizvodnju audiovizualnih djela.

Fizičke ili pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili oni koji obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj upisuju se u očevidnik producenata koji vodi Centar.

Vođenje evidencije snimanja audiovizualnih djela na području Republike Hrvatske. 

Članak 27.

Centar vodi očevidnik snimanja audiovizualnih djela za područje Republike Hrvatske.

Producenti su obvezni radi statističkog praćenja djelatnosti dostavljati izvješća o tijeku proizvodnje u skladu s obrascem koji propisuje Centar.

Promet audiovizualnih djela 

Članak 28. 

Promet audiovizualnih djela može obavljati fizička ili pravna osoba registrirana za promet audiovizualnim djelima koja je upisana u očevidnik distributera koji vodi Centar.

Javno prikazivanje audiovizualnih djela 

Članak 29. 

Javno prikazivanje audiovizualnih djela može obavljati fizička ili pravna osoba registrirana za tu djelatnost ako raspolaže prostorom i opremom sukladno posebnim propisima te ako je upisana u očevidnik prikazivača koji vodi Centar.

Prije, za vrijeme i nakon javnog prikazivanja audiovizualnog djela nije dopušteno oglašavati proizvode i usluge za koje je oglašavanje zabranjeno posebnim propisima.

Članak 30. 

Osobe iz članka 28. i 29. ovoga Zakona dužne su prije prvog stavljanja u promet audiovizualnog djela ili njegovog javnog prikazivanja na odgovarajući i jasno vidljiv način istaknuti kategorizaciju audiovizualnog djela, koju su dodijelile sukladno ovom Zakonu i Pravilniku o kategorizaciji audiovizualnih djela, radi zaštite djece i mladih od sadržaja audiovizualnog djela koji je neprimjeren njihovoj dobi.

Osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su pisano izvijestiti Centar o dodijeljenoj kategorizaciji pojedinom audiovizualnom djelu, sedam dana prije prvog javnog prikazivanja ili stavljanja u promet.

Centar ima pravo zatražiti promjenu dodijeljene kategorizacije ako ona nije dodijeljena sukladno ovom Zakonu i Pravilniku.

Pravilnik o kategorizaciji audiovizualnih djela donosi Vijeće na prijedlog ravnatelja Centra. Pravilnik se objavljuje u »Narodnim novinama«.

Članak 31. 

Zabranjuje se distribucija, prodaja i iznajmljivanje maloljetnicima videograma čija kategorija nije primjerena dobi maloljetnika.

Zabrana iz stavka 1. ovoga članka odnosi se i na prodaju putem poštanske narudžbe ili na drugi sličan način.

Zabranjeno je javno izlaganje i oglašavanje djela iz stavka 1. ovoga članka. Ova zabrana ne odnosi se na kategorizacijom dopuštenu prodaju i iznajmljivanje punoljetnim osobama unutar posebnih prodavaonica ili izdvojenih prostora.

Kategorizacijom iz članka 30. ovoga Zakona pobliže se uređuje način označavanja djela iz stavka 1. ovoga članka, koja moraju imati vidno upozorenje da je njihova distribucija, prodaja i iznajmljivanje zabranjena maloljetnim osobama.

Zaštita maloljetnika od pristupa audiovizualnim sadržajima putem elektroničkih publikacija koji imaju obilježja utvrđena stavkom 1. ovoga članka ostvaruje se sukladno posebnim propisima.

Članak 32. 

Strano audiovizualno djelo može se u Republici Hrvatskoj distribuirati, javno prikazivati i/ili na drugi način prezentirati javnosti za kućnu uporabu ako je obrađeno na standardnom hrvatskom jeziku ili njegovim narječjima te je na odgovarajući način označena njegova kategorizacija sukladno ovom Zakonu.

Strano audiovizualno djelo može se u Republici Hrvatskoj javno prikazivati iako nije prevedeno i obrađeno na standardnom hrvatskom jeziku, ako se prikazuje u okviru smotri, filmskih sajmova, nacionalnih revija, filmskih retrospektiva, festivala, edukativnih programa, internih zatvorenih projekcija sudionika audiovizualne industrije, realizacije projekta u skladu s bilateralnim ugovorima o kulturnoj suradnji te kada je broj projekcija ograničen. Organizator je dužan najkasnije sedam dana prije početka ovih manifestacija obavijestiti Centar o njihovom održavanju.

U originalu se mogu prikazivati djela na jezicima nacionalnih manjina.

Kinoprikazivačka mreža 

Članak 33. 

Kinoprikazivači u Republici   Hrvatskoj mogu se povezati u kinoprikazivačku mrežu radi primjene jedinstvenog stručnog pristupa u obavljanju audiovizualne djelatnosti.

Centar svojom djelatnosti pomaže promicanju i razvoju kinoprikazivačke mreže u Republici Hrvatskoj, a osobito art-kina i kinoprograme za djecu i mladež.

Članak 34. 

Distributeri iz članka 28. ovoga Zakona sklopit će Sporazum s Centrom u kojem će utvrditi Opće uvjete za distribuciju audiovizualnih djela realiziranih iz Nacionalnog programa. Nacrt Sporazuma dostavit će se prije njegova zaključivanja nadležnom tijelu za zaštitu tržišnog natjecanja na mišljenje.

Pravne osobe koje obavljaju audiovizualnu i komplementarnu djelatnost uzajamno povezane svojom upravnom i/ili vlasničkom strukturom ne smiju koristiti ovu pogodnost na način protivan općim propisima o zaštiti tržišnog natjecanja.

Za praćenje i nadzor nad primjenom stavka 1. ovoga članka Centar će osnovati Povjerenstvo. 

Zaštita i očuvanje audiovizualne baštine
Članak 35.

Vlasnici i drugi imatelji audiovizualnih djela i drugog filmskog gradiva od povijesnoga, umjetničkog, kulturnog i znanstvenog značenja ili od značenja za razvoj kinematografije dužni su poduzimati trajne mjere za njihovu zaštitu i očuvanje.

Audiovizualna djela i drugo filmsko gradivo iz stavka 1. ovoga članka štite se kao kulturno dobro i na njih se primjenjuju propisi o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i arhivskoga gradiva.


V. FINANCIRANJE AUDIOVIZUALNIH DJELATNOSTI
 

Izdvajanje sredstava za financiranje audiovizualnih djelatnosti 

Članak 36. (NN 90/11)

Sredstva za provedbu Nacionalnog programa osiguravaju se iz državnog proračuna te iz dijela ukupnog godišnjeg bruto prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti iz članka 3. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona, i to:

– Hrvatske radiotelevizije u iznosu od 2%,

– nakladnika televizije na nacionalnoj razini u iznosu od 0,8%,

– nakladnika televizije na regionalnoj ili gradskoj razini čije područje pokrivanja obuhvaća više od 750.000 stanovnika u iznosu od 0,5%,

– pružatelja audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev u iznosu od 2%,

– pružatelja medijskih usluga koji imaju dopuštenje za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog programa u iznosu od 0,5%,

– kinoprikazivača u iznosu od 0,1%.

Operatori javnih komunikacijskih mreža, uključujući operatore usluga pristupa internetu, osim operatora kojima je osnovna djelatnost obavljanje usluga prijenosa i odašiljanja audiovizualnih i/ili radijskih programa osoba iz stavka 1. ovoga članka, za provedbu Nacionalnog programa plaćaju 0,8% ukupnog godišnjeg bruto prihoda ostvarenog u prethodnoj kalendarskoj godini obavljanjem djelatnosti prijenosa i/ili retransmisije audiovizualnih programa i njihovih dijelova u javnim komunikacijskim mrežama, a što obuhvaća internetsku i kabelsku distribuciju.

Sredstva za provedbu Nacionalnog programa mogu se osiguravati i iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, međunarodnih fondova, donacija, kao i iz dijela prikupljenih naknada za privatno i drugo vlastito korištenje audiovizualnih djela.

Osobe iz stavka 1. i 2. ovoga članka dužne su najkasnije do kraja travnja svake godine za prethodnu kalendarsku godinu dostaviti Centru podatke o ukupnom godišnjem bruto prihodu iz stavka 1. i 2. ovoga članka, a u protivnom će Centar za izračun koristiti javno objavljena godišnja financijska izvješća koja su osobe iz stavka 1. i 2. ovoga članka predale nadležnoj financijskoj agenciji.

Centar ima pravo dostavljene podatke iz stavka 4. ovoga članka dati na provjeru ovlaštenom revizoru kojem su osobe iz stavka 1. i 2. ovoga članka dužne omogućiti pristup svojoj financijskoj dokumentaciji.

Osobe iz stavka 1. i 2. ovoga članka dužne su uplatiti sredstva za provedbu Nacionalnog programa u korist Centra na temelju računa koji Centar izdaje za tekuću godinu na temelju izračuna prihoda iz stavka 1. i 2. ovoga članka za prethodnu kalendarsku godinu.

Sredstva iz stavka 6. ovoga članka uplaćuju se Centru najmanje jednom tromjesečno.

Članak 37. 

Pravne osobe nad kojima se provodi stečajni postupak za trajanja toga postupka nisu dužne uplaćivati sredstva na temelju članka 36. ovoga Zakona.

Poticanje ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela

Članak 38. 

Ulaganje u proizvodnju audiovizualnih djela kao kulturnih proizvoda potiče se mjerama propisanim ovim Zakonom u cilju doprinosa razvoju projekata s područja filmskih i audiovizualnih djelatnosti, stvaranja povoljnih uvjeta razvoja hrvatskog i europskog kulturnog proizvoda, razvoja međunarodne filmske suradnje i internacionalnih koprodukcija kao i radi poticanja razvoja struke i rasta zapošljavanja te postizanja dugoročnih pozitivnih učinaka za Republiku Hrvatsku kao produkcijsku lokaciju, s ciljem doprinosa napretku audiovizualnog stvaralaštva i očuvanju hrvatske kulturne baštine u zemlji i inozemstvu.

Poticanjem ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela mjerama iz stavka 1. ovoga članka ostvaruje se i međunarodna promidžba Republike Hrvatske, jačanje međunarodne kulturne razmjene, povećanje kvalitete audiovizualnih djela, razvoj i jačanje audiovizualne tehničke infrastrukture, stručno usavršavanje kreativnog i tehničkog osoblja u audiovizualnim i pratećim djelatnostima.

Članak 39. (NN 90/11)

Poticanje ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela odnosi se na pravo osoba iz članka 39.a stavka 1. ovoga Zakona na ostvarivanje financijskog poticaja u obliku povrata određenog dijela novčanih sredstava utrošenih u Republici Hrvatskoj za proizvodnju audiovizualnih djela kao kulturnih proizvoda iz članka 39.a stavka 2. ovoga Zakona.

Financijski poticaj iznosi 20% od ukupnog iznosa troškova koji su učinjeni za proizvodnju audiovizualnog djela iz članka 39.a stavka 2. ovoga Zakona u Republici Hrvatskoj, uz ograničenje iznosa sredstava za pojedino audiovizualno djelo predviđeno ovim Zakonom i Pravilnikom o poticanju ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela.

Osnovicom za izračun financijskog poticaja smatra se ukupni iznos bez poreza na dodanu vrijednost.

Financijski poticaj iz stavka 1. ovoga članka izvršit će Ministarstvo kulture na teret državnog proračuna u okviru osiguranih sredstava namijenjenih za mjere poticaja.

Pravo na financijski poticaj iz stavka 2. ovoga članka imaju i pravne osobe koje su za proizvodnju istog audiovizualnog djela primile sredstva iz javnih izvora Republike Hrvatske i drugih izvora zemalja članica Europske unije, uz uvjet da zbroj tako dobivenih ukupnih sredstava, uključujući iznos financijskog poticaja iz stavka 2. ovoga članka, ne iznosi više od 50% cjelokupnog proračuna predmetnog audiovizualnog djela odnosno 50% opravdanih troškova projekta.

Sukladno važećoj Odluci Vlade Republike Hrvatske o objavljivanju pravila o državnoj potpori kinematografskoj i ostaloj audiovizualnoj djelatnosti, ograničenje iz stavka 5. ovoga članka ne odnosi se na teška ili zahtjevna audiovizualna djela, te audiovizualna djela s niskim proračunom.

Dodjeljivanje financijskog poticaja iz članka 39. i 39.a ovoga Zakona nema značenje povrata poreza u smislu poreznih propisa.

Članak 39.a (NN 90/11)

Pravo na financijski poticaj iz članka 39. ovoga Zakona imaju pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj za proizvodnju audiovizualnih djela iz stavka 2. ovoga članka koje udovoljavaju kriterijima određenim Pravilnikom o poticanju ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela.

Pravo na financijski poticaj iz članka 39. ovoga Zakona ostvaruje se za igrane, animirane i dokumentarne filmove, televizijske filmove i televizijske serije, koji se proizvode u cijelosti ili djelomično u Republici Hrvatskoj koji su namijenjeni javnom prikazivanju, te udovoljavaju kriterijima određenim ovim Zakonom i Pravilnikom o poticanju ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela, bez obzira financiraju li se iz domaćih ili međunarodnih izvora.

Prije početka proizvodnje djela iz stavka 2. ovoga članka u Republici Hrvatskoj, pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka podnosi zahtjev za ostvarivanje prava na financijski poticaj Povjerenstvu Centra za poticanje ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), koje se imenuje i razrješava u skladu s Pravilnikom o poticanju ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela.

Nakon provedenog postupka, Centar na prijedlog Povjerenstva odlučuje o zahtjevu iz stavka 3. ovoga članka rješenjem kojim jamči podnositelju zahtjeva ostvarivanje prava na financijski poticaj u određenom iznosu po završetku proizvodnje audiovizualnog djela u Republici Hrvatskoj u roku propisanom Pravilnikom o poticanju ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela, a u okviru osiguranih sredstava iz članka 39. stavka 4. ovoga Zakona. Protiv rješenja Centra može se podnijeti žalba Ministarstvu kulture.

Po završetku proizvodnje audiovizualnog djela u Republici Hrvatskoj, pravna osoba kojoj je izdano rješenje iz stavka 4. ovoga članka dužna je Centru dostaviti u rješenjem utvrđenom roku svu potrebnu dokumentaciju kojom dokazuje da su ispunjeni svi propisani uvjeti i rokovi za ostvarivanje financijskog poticaja zajamčenog navedenim rješenjem.

Način ostvarivanja financijskog poticaja, audiovizualna djela za koje se ostvaruje financijski poticaj, rokove, kriterije i druge uvjete za ostvarivanje financijskog poticaja iz članka 39. ovoga Zakona kao i program potpora sukladno posebnim propisima o državnim potporama i važećom Odlukom Vlade Republike Hrvatske o objavljivanju pravila o državnoj potpori kinematografskoj i ostaloj audiovizualnoj djelatnosti, pravilnikom propisuje ministar kulture na prijedlog Centra uz prethodnu suglasnost ministra financija.

 

VI. PREKRŠAJNE ODREDBE
 

Članak 40.

Novčanom kaznom od 50.000,00 kuna do 500.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba koja:

– je registrirana za proizvodnju, promet ili javno prikazivanje audiovizualnih djela i obavlja navedene djelatnosti, a nije sukladno članku 26., 28. i 29. ovoga Zakona upisana u odgovarajući očevidnik koji vodi Centar,

– postupa suprotno odredbi članka 29. stavka 2. ovoga Zakona,

– prikazuje, distribuira, iznajmljuje, posuđuje, prodaje ili na bilo koji drugi način prezentira audiovizualno djelo javnosti za kućnu uporabu ili putem javnog prikazivanja, suprotno članku 30. ovoga Zakona,

– ne dostavi Centru obavijest o kategorizaciji djela u roku iz članka 30. stavka 2. ovoga Zakona,

– postupa suprotno odredbi članka 31. ovoga Zakona,

– javno prikazuje strana audiovizualna djela koja nisu obrađena na standardnom hrvatskom jeziku ili njegovim narječjima suprotno članku 32. stavku 1. i 2. ovoga Zakona,

– postupa suprotno odredbi članka 34. ovoga Zakona,

– ne dostavi Centru podatke o ukupnom godišnjem brutoprihodu iz članka 36. stavka 1. i 2. ovoga Zakona ili ih ne dostavi u propisanom roku sukladno članku 36. stavku 4. ovoga Zakona,

– ne omogući pristup svojoj financijskoj dokumentaciji ovlaštenom revizoru suprotno članku 36. stavku 5. ovoga Zakona.

Ako prekršaje iz stavka 1. ovoga članka počini odgovorna osoba u pravnoj osobi kaznit će se novčanom kaznom od 5.000,00 kuna do 20.000,00 kuna.

Ako prekršaje iz stavka 1. ovoga članka počini fizička osoba, uključivši obrtnika i trgovca pojedinca, kaznit će se novčanom kaznom od 5.000,00 kuna do 20.000,00 kuna.

Predmeti koji su bili namijenjeni ili su korišteni za počinjenje prekršaja iz stavka 1. podstavka 3. i 5. ovoga članka oduzet će se.

Pravnoj osobi, fizičkoj osobi uključujući obrtnika i trgovca pojedinca koji u obavljanju djelatnosti počine prekršaje iz stavka 1. podstavka 3. i 5. ovoga članka može se izreći zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti ili dijelova djelatnosti u trajanju do jedne godine, ako je počinjeni prekršaj naročito težak zbog načina izvršenja, posljedica djela, počinjenja u povratu ili drugih okolnosti počinjenog prekršaja koji ga čine naročito teškim.


VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 

Članak 41. 

Ministar kulture imenovat će privremenog ravnatelja Centra u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovoga Zakona.

Privremeni ravnatelj dužan je obaviti pripremne radnje za početak rada Centra i upisati Centar u sudski registar.

Članak 42. 

Vijeće će donijeti provedbene propise utvrđene ovim Zakonom u roku od 90 dana od konstituiranja.

Članak 43. 

Centar će 1. siječnja 2008. preuzeti poslove i zadatke koje u području audiovizualnih djelatnosti obavlja Ministarstvo kulture o čemu će se sklopiti ugovor.

Članak 44. 

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o kinematografiji (»Narodne novine«, br. 47/80., 20/90. i 53/90.).

Do donošenja provedbenih propisa, sukladno ovom Zakonu, primjenjuje se Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje programa javnih potreba u području filma i njihovom financiranju (»Narodne novine«, br. 62/03.) u dijelu u kojem njegove odredbe nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona.

S danom 1. siječnja 2008. prestaje s radom Kulturno vijeće za film i kinematografiju osnovano pri Ministarstvu kulture na temelju Zakona o kulturnim vijećima (»Narodne novine«, br. 48/04.).

Stupanje na snagu Zakona 

Članak 45. 

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Prijelazne i završne odredbe iz NN 90/11

Članak 12.

Ministar kulture donijet će provedbeni propis utvrđen ovim Zakonom u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu odredbi članka 8., 9. i 10. ovoga Zakona.

Članak 13.

Ugovori sklopljeni na temelju članka 36. i 38. Zakona o audiovizualnim djelatnostima (»Narodne novine«, br. 76/07.) prestaju važiti s danom podmirenja novčanih obveza koje su prema navedenim odredbama toga Zakona nastale do trenutka stupanja na snagu ovoga Zakona.

Obveznici uplate sredstava za Nacionalni program koji nisu sklopili ugovor iz članka 36. i 38. Zakona o audiovizualnim djelatnostima (»Narodne novine«, br. 76/07.) do dana stupanja na snagu ovoga Zakona dužni su uplatiti sredstva za Nacionalni program u iznosima propisanim člankom 36. Zakona o audiovizualnim djelatnostima (»Narodne novine«, br. 76/07.) u roku od trideset dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona zajedno sa zateznim kamatama.

Članak 14.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbi članka 8., 9. i 10. ovoga Zakona koje stupaju na snagu 1. siječnja 2012.

 

PODZAKONSKI PROPISI

 

Pravilnik o poticanju ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela

Pravilnik o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva

 

 

Copyright © Ante Borić