Baza je ažurirana 27.03.2023. 

zaključno sa NN 32/23

Unutarnji poslovi

Zakon o privatnoj zaštiti Zakon o ispitivanju i žigosanju odnosno obilježavanju ručnog vatrenog oružja i municije Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o osobnoj iskaznici Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana Zakon o Zakladi policijske solidarnosti Zakon o sigurnosnim provjerama Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira Zakon o obradi biometrijskih podataka Zakon o nadzoru državne granice Zakon o policiji Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske Zakon o tajnosti podataka Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji Zakon o privatnim detektivima Zakon o kaznenom postupku Zakon o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava Zakon o sustavu domovinske sigurnosti Zakon o državnim službenicima Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima Zakon o sustavu civilne zaštite Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o javnom okupljanju Zakon o osobnom imenu Zakon o pojednostavljenju razmjene podataka između tijela država članica Europske unije nadležnih za provedbu zakona Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o prebivalištu Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013 Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja Ustav Republike Hrvatske Zakon o protuminskom djelovanju Prekršajni zakon Zakon o suzbijanju zlouporabe droga Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o strancima Zakon o hrvatskom državljanstvu Zakon o azilu Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu

Copyright © Ante Borić