Baza je ažurirana 29.05.2023. 

zaključno sa NN 56/23

Zdravlje i zdravstvo

Zakon o ljekarništvu Zakon o zaštiti na radu Zakon o sanitarnoj inspekciji Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti Zakon o krvi i krvnim pripravcima Zakon o liječništvu Zakon o privremenoj mjeri u području obveznoga zdravstvenog osiguranja Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja Zakon o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 528.2012 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi stavljanja na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o listi profesionalnih bolesti Zakon o podacima i informacijama u zdravstvu Zakon o vodi za ljudsku potrošnju Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti Zakon o lijekovima Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica Zakon o sestrinstvu Zakon o zaštiti i spašavanju Zakon o provedbi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/161 оd 2. listopada 2015. o dopuni Direktive 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem detaljnih pravila za sigurnosne oznake na pakiranjima lijekova za humanu primjenu Zakon o uzimanju i presađivanju ljudskog tijela u svrhu liječenja Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji Zakon o ustanovama Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti Zakon o Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom Zakon o prijenosu osnivačkih prava nad Općom županijskom bolnicom Vukovar i bolnicom hrvatskih veterana na Republiku Hrvatsku Zakon o obaveznom cijepljenju protiv ospica (Morbili) Zakon o zaštiti znaka i naziva Crveni križ Zakon o predmetima opće uporabe Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o živi i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1102/2008 Zakon o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 536/2014 Europskog parlamenta i vijeća od 16. travnja 2014. o kliničkim ispitivanjima lijekova za primjenu kod ljudi te o stavljanju izvan snage Direktive 2001/20/EZ Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva Zakon o djelatnosti psihoterapije Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji Zakon o kretanju slijepe osobe uz pomoć psa vodiča Zakon o medicinskim proizvodima Zakon o zaštiti prava pacijenata Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda Zakon o djelatnostima u zdravstvu Zakon o zaštiti od buke Zakon o primaljstvu Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o obaveznom cijepljenju protiv rubeole i obaveznom prijavljivanju oboljenja Zakon o zdravstvenoj zaštiti Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja Zakon o doprinosima Zakon o psihološkoj djelatnosti Zakon o dentalnoj medicini Zakon o Hrvatskom crvenom križu Zakon o korištenju psa pomagača Zakon o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece Zakon o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja Zakon o biocidnim pripravcima Zakon o Registru osoba s invaliditetom Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite Zakon o zaštiti okoliša Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/745 o medicinskim proizvodima i Uredbe (EU) 2017/746 o in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima Zakon o kemikalijama Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti Zakon o proglašenju nestalih osoba umrlima i dokazivanju smrti Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu

Copyright © Ante Borić