Baza je ažurirana 27.03.2023. 

zaključno sa NN 32/23

Kazneno i prekršajno

Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji Ustavni zakon o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom Zakon o izvršenju sankcija izrečenih za kaznena djela, privredne prijestupe i prekršaje Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama Zakon o oružju Zakon o policiji Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja prekursora za droge Zakon o pronalaženju, obilježavanju i održavanju grobova komunističkih zločina nakon drugog svjetskog rata Zakon o prekidu prekršajnog postupka u predmetima po propisima o deviznom poslovanju koje je preuzela Republika Hrvatska Zakon o strancima Prekršajni zakon Zakon o zaštiti svjedoka Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji Zakon o probaciji Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije Zakon o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira Zakon o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Zakon o kaznenom postupku Zakon o nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja Zakon o privatnim detektivima Zakon o općem oprostu Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela Zakon o sudovima za mladež Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu Zakon o provedbi Konvencije o građanskopravnim vidovima međunarodne otmice djece Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem ureda Europskog javnog tužitelja (»EPPO«) Zakon o primjeni statuta međunarodnog kaznenog suda i progonu za kaznena djela protiv međunarodnog ratnog i humanitarnog prava Zakon o izvršavanju rada za opće dobro na slobodi i uvjetne osude za zaštitnim nadzorom u prekršajnom postupku Kazneni zakon Zakon o ništetnosti određenih pravnih akata pravosudnih tijela bivše JNA, bivše SFRJ i Republike Srbije Zakon o pomilovanju Zakon o privatnoj zaštiti Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o suzbijanju zlouporabe droga Zakon o izvršavanju kazne zatvora

Copyright © Ante Borić