Povezani zakoni

Zakon o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke

NN 119/09

Uživajte...

Baza je ažurirana 04.12.2023. 

zaključno sa NN 141/23

PREDMET ZAKONA

Članak 1.

Ovim se Zakonom, u uvjetima gospodarske krize u Republici Hrvatskoj, određuje poseban porez na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke za razdoblje od dana stupanja na snagu ovoga Zakona do 28. veljače 2011. na načelima pravednosti, jednakosti i razmjernosti na temelju kojih je svatko dužan sudjelovati u podmirenju javnih troškova razmjerno svojim mogućnostima.

Članak 2.

Poseban porez na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke prihod je državnog proračuna.

OBVEZNIK OBRAČUNA I PLAĆANJA

Članak 3.

(1) Obveznik obračunavanja i plaćanja posebnog poreza na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke je sam porezni obveznik za primitke:

1. od samostalne djelatnosti obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti (obrtničke djelatnosti), djelatnosti slobodnih zanimanja, djelatnosti poljoprivrede i šumarstva te od djelatnosti od kojih se dohodak utvrđuje na temelju propisanih poslovnih knjiga, a prema Zakonu o porezu na dohodak,

2. po osnovi najamnine, zakupnine, iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova od kojih se, prema Zakonu o porezu na dohodak, porez na dohodak i prirez porezu na dohodak utvrđuju i plaćaju prema rješenju Porezne uprave,

3. od otuđenja nekretnina i imovinskih prava od kojih se, prema Zakonu o porezu na dohodak, porez na dohodak i prirez porezu na dohodak utvrđuju i plaćaju prema rješenju Porezne uprave.

(2) Obveznik obračunavanja, obustavljanja i plaćanja posebnog poreza na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke je isplatitelj primitaka:

1. od vremenski ograničenog ustupa autorskih prava, prava industrijskog vlasništva i drugih imovinskih prava prema Zakonu o porezu na dohodak,

2. po osnovi kamata, izuzimanja imovine i korištenja usluga na teret dobiti tekućeg razdoblja i udjela u dobiti ostvarenih dodjelom ili opcijskom kupnjom vlastitih dionica, a koji čine izvor oporezivog dohotka prema Zakonu o porezu na dohodak,

3. u visini uplaćenih i porezno priznatih premija životnog osiguranja s obilježjem štednje i dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja prema Zakonu o porezu na dohodak.

POREZNA OSNOVICA

Članak 4.

Poseban porez na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke plaća se na primitke:

1. od samostalne djelatnosti obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti (obrtničke djelatnosti), djelatnosti slobodnih zanimanja, djelatnosti poljoprivrede i šumarstva te od djelatnosti od kojih se dohodak utvrđuje na temelju propisanih poslovnih knjiga, a prema Zakonu o porezu na dohodak,

2. po osnovi najamnine, zakupnine, iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova od kojih se, prema Zakonu o porezu na dohodak, porez na dohodak i prirez porezu na dohodak utvrđuju i plaćaju prema rješenju Porezne uprave,

3. od vremenski ograničenog ustupa autorskih prava, prava industrijskog vlasništva i drugih imovinskih prava prema Zakonu o porezu na dohodak,

4. od otuđenja nekretnina i imovinskih prava prema Zakonu o porezu na dohodak,

5. po osnovi kamata, izuzimanja imovine i korištenja usluga na teret dobiti tekućeg razdoblja i udjela u dobiti ostvarenih dodjelom ili opcijskom kupnjom vlastitih dionica, a koji čine izvor oporezivog dohotka prema Zakonu o porezu na dohodak,

6. u visini uplaćenih i porezno priznatih premija životnog osiguranja s obilježjem štednje i dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja prema Zakonu o porezu na dohodak.

Članak 5.

(1) U smislu ovoga Zakona, primitkom iz članka 4. točke 1. ovoga Zakona od kojeg se obračunava i plaća poseban porez na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke, smatra se ostvareni ukupan dohodak od samostalne djelatnosti za koji je podnesena godišnja prijava poreza na dohodak, umanjen za propisana umanjenja dohotka, umanjen za preneseni porezni gubitak, te umanjen za konačnu godišnju obvezu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak od samostalne djelatnosti prema Zakonu o porezu na dohodak.

(2) Poseban porez na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke obračunava se i plaća na iznos prosječnoga mjesečnog primitka koji se utvrđuje od primitka iz stavka 1. ovoga članka razmjerno broju mjeseci poreznog razdoblja u kojem se obavlja samostalna djelatnost.

(3) Porezni obveznici koji ostvaruju primitke iz članka 4. točke 1. ovoga Zakona za razdoblje od dana stupanja na snagu ovoga Zakona do 31. siječnja 2010., mjesečni predujam posebnog poreza na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke obračunavaju na temelju podnesene godišnje prijave poreza na dohodak za 2008. godinu prema Zakonu o porezu na dohodak, na način propisan stavcima 1. i 2. ovoga članka.

(4) Porezni obveznici koji ostvaruju primitke iz članka 4. točke 1. ovoga Zakona za razdoblje od 1. veljače 2010. do 31. prosinca 2010., mjesečni predujam posebnog poreza na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke obračunavaju na temelju podnesene godišnje prijave poreza na dohodak za 2009. godinu prema Zakonu o porezu na dohodak, na način propisan stavcima 1. i 2. ovoga članka.

(5) Poseban porez na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke iz članka 4. točke 1. ovoga Zakona obračunava se za 2009. i 2010. godinu na temelju konačnog obračuna posebnog poreza na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke, na način da se od utvrđene obveze posebnog poreza odbijaju iznosi plaćenog predujma posebnog poreza te utvrđuje razlika za uplatu ili povrat posebnog poreza. Konačan obračun posebnog poreza na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke obavlja se na temelju podnesene godišnje prijave poreza na dohodak za 2009. i 2010. godinu, na način propisan stavcima 1. do 4. ovoga članka.

(6) Poseban porez na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke iz članka 4. točke 1. ovoga Zakona za razdoblje od 1. siječnja 2011. do 31. siječnja 2011. obračunava se i plaća u visini mjesečnog predujma posebnog poreza na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke obračunanog na temelju podnesene godišnje prijave poreza na dohodak za 2009. godinu, a za razdoblje od 1. veljače do 28. veljače 2011. obračunava se i plaća u visini mjesečnog predujma posebnog poreza na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke obračunanog na temelju podnesene godišnje prijave poreza na dohodak za 2010. godinu. Tako obračunani poseban porez na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke smatra se konačnim.

(7) U smislu ovoga Zakona, primitkom iz članka 4. točke 1. ovoga Zakona, od kojeg se obračunava i plaća poseban porez na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke, smatraju se i naplaćeni primici od samostalne djelatnosti obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti (obrtničke djelatnosti) i djelatnosti poljoprivrede i šumarstva umanjeni za izdatke u visini 50% ako se porez na dohodak i prirez porezu na dohodak utvrđuju i plaćaju u paušalnom iznosu prema Zakonu o porezu na dohodak.

(8) Poseban porez na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke iz stavka 7. ovoga članka obračunava se i plaća prema prosječnom mjesečnom primitku za tromjesečje.

(9) Porezni obveznik koji u tijeku razdoblja važenja ovoga Zakona počne obavljati samostalnu djelatnost te djelatnost od koje se dohodak utvrđuje prema propisanim poslovnim knjigama, a prema Zakonu o porezu na dohodak, obvezan je obračunati predujam posebnog poreza na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke prema predviđenom iznosu dohotka u godini u kojoj je počeo ostvarivati dohodak o čemu je dužan u roku od 8 dana od početka obavljanja djelatnosti obavijestiti nadležnu ispostavu Porezne uprave prema prebivalištu, odnosno uobičajenom boravištu. Tako obračunani predujam posebnog poreza na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke plaća se na način propisan člankom 12. ovoga Zakona.

(10) O obračunanom posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke iz stavka 5. ovoga članka Porezna uprava ne izdaje rješenje.

Članak 6.

(1) U smislu ovoga Zakona, primitkom iz članka 4. točke 2. ovoga Zakona od kojeg se obračunava i plaća poseban porez na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke, smatra se dohodak od najamnine ili zakupnine nekretnina i pokretnina prema rješenju Porezne uprave, a umanjen za predujam poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak prema Zakonu o porezu na dohodak.

(2) U smislu ovoga Zakona, primitkom iz članka 4. točke 2. ovoga Zakona, od kojeg se obračunava i plaća poseban porez na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke smatraju se i naplaćeni primici od djelatnosti iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova umanjeni za izdatke u visini 50%, ako se porez na dohodak i prirez porezu na dohodak utvrđuju i plaćaju u paušalnom iznosu prema Zakonu o porezu na dohodak.

(3) Poseban porez na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke iz stavka 2. ovoga članka obračunava se i plaća prema prosječnom mjesečnom primitku za tromjesečje.

Članak 7.

U smislu ovoga Zakona, primitkom iz članka 4. točke 3. ovoga Zakona od kojeg se obračunava, obustavlja i plaća poseban porez na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke, smatra se ostvareni primitak od vremenski ograničenog ustupa autorskih prava, prava industrijskog vlasništva i drugih imovinskih prava umanjen za predujam poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak prema Zakonu o porezu na dohodak.

Članak 8.

U smislu ovoga Zakona, primitkom iz članka 4. točke 4. ovoga Zakona od kojeg se obračunava i plaća poseban porez na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke smatra se ostvareni dohodak od otuđenja nekretnina i imovinskih prava utvrđen rješenjem Porezne uprave, a umanjen za predujam poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak prema Zakonu o porezu na dohodak.

Članak 9.

U smislu ovoga Zakona, primitkom iz članka 4. točke 5. ovoga Zakona od kojeg se obračunava, obustavlja i plaća poseban porez na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke, smatra se ostvareni primitak po osnovi kamata, izuzimanja imovine i korištenja usluga na teret dobiti tekućeg razdoblja i udjela u dobiti ostvarenih dodjelom ili opcijskom kupnjom vlastitih dionica, a koji čini izvor oporezivog dohotka, umanjen za predujam poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak prema Zakonu o porezu na dohodak.

Članak 10.

(1) U smislu ovoga Zakona, primitkom iz članka 4. točke 6. ovoga Zakona od kojeg se obračunava, obustavlja i plaća poseban porez na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke, smatra se ostvareni primitak od osiguranja utvrđen u visini uplaćenih porezno priznatih premija osiguranja prema Zakonu o porezu na dohodak, koje su porezno priznati izdatak od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, a primitak od osiguranja po osnovi tih izdataka se isplaćuje u razdoblju važenja ovoga Zakona, umanjen za predujam poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak prema Zakonu o porezu na dohodak.

(2) Predujam poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak iz stavka 1. ovoga članka za koje se umanjuje primitak od osiguranja pri utvrđivanju osnovice za obračun posebnog poreza na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke, priznaju se razmjerno udjelu porezno priznatih izdataka od dana stupanja na snagu ovoga Zakona u ukupnom iznosu porezno priznatih izdataka na koje se plaća porez na dohodak i prirez porezu na dohodak prema Zakonu o porezu na dohodak.

POREZNA STOPA

Članak 11.

(1) Poseban porez na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke plaća se:

1. po stopi od 2% na ukupni iznos prosječnoga mjesečnog primitka iz članka 5. ovoga Zakona te primitka iz članka 6. stavka 2. ovoga Zakona ako je iznos veći od 3.000,00 kuna, a manji ili jednak iznosu od 6.000,00 kuna, ukupno u tijeku jednog mjeseca,

2. po stopi od 4% na ukupni iznos prosječnoga mjesečnog primitka iz članka 5. ovoga Zakona te primitka iz članka 6. stavka 2. ovoga Zakona ako je iznos veći od 6.000,00 kuna, ukupno u tijeku jednog mjeseca.

(2) Poseban porez na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke plaća se:

1. po stopi od 2% na ukupni iznos primitka iz članka 6. stavka 1. ovoga Zakona te primitka iz članka 7. do 10. ovoga Zakona ako je iznos veći od 3.000,00 kuna, a manji ili jednak iznosu od 6.000,00 kuna, ukupno u tijeku jednog mjeseca,

2. po stopi od 4% na ukupan iznos primitka iz članka 6. stavka 1. ovoga Zakona te primitka iz članka 7. do 10. ovoga Zakona ako je iznos veći od 6.000,00 kuna, ukupno u tijeku jednog mjeseca.

NAČIN PLAĆANJA POREZA

Članak 12.

(1) Predujam posebnog poreza na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke iz članka 5. stavka 3. i 4. ovoga Zakona te poseban porez na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke iz članka 5. stavka 6. i članka 6. stavka 1. ovoga Zakona plaća se mjesečno najkasnije do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec.

(2) Poseban porez na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke iz članka 5. stavka 5. ovoga Zakona za 2009. godinu plaća se najkasnije do kraja veljače 2010., a za 2010. godinu plaća se najkasnije do 28. veljače 2011.

(3) Poseban porez na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke iz članka 5. stavka 7. i članka 6. stavka 2. ovoga Zakona plaća se tromjesečno do posljednjeg dana svakog tromjesečja. Za razdoblje od 1. siječnja 2011. do 28. veljače 2011. poseban porez na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke plaća se najkasnije do 28. veljače 2011.

(4) Poseban porez na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke plaća se istodobno s isplatom primitka iz članka 7., 9. i 10. ovoga Zakona.

(5) Poseban porez na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke iz članka 8. ovoga Zakona plaća se u roku od 15 dana od primitka rješenja Porezne uprave o utvrđenom porezu na dohodak.

(6) Poseban porez na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke uplaćuje se na poseban račun sukladno posebnom propisu.

RAZDOBLJE OBRAČUNA

Članak 13.

Poseban porez na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke prema ovom Zakonu obračunava se i plaća na primitke iz članaka 5. do 10. ovoga Zakona, a koji su ostvareni, odnosno isplaćeni u razdoblju od dana stupanja na snagu ovoga Zakona do 28. veljače 2011.

IZVJEŠĆIVANJE

Članak 14.

(1) Porezni obveznik koji poseban porez na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke obračunava na način propisan člankom 5. stavkom 5. ovoga Zakona obvezan je uz godišnju prijavu poreza na dohodak za 2009. i 2010. godinu priložiti godišnje izvješće o obračunanom posebnom porezu.

(2) Porezni obveznik koji poseban porez na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke obračunava i plaća na način propisan člankom 5. stavkom 7. i člankom 6. stavkom 2. ovoga Zakona obvezan je o obračunanom i uplaćenom posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke dostavljati godišnje izvješće za 2009. godinu najkasnije do 31. prosinca 2009., a godišnje izvješće za 2010. godinu najkasnije do 31. prosinca 2010. nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema prebivalištu, odnosno uobičajenom boravištu. Izvješće o obračunanom i uplaćenom posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke za razdoblje od 1. siječnja 2011. do 28. veljače 2011. dostavlja se najkasnije do 28. veljače 2011.

(3) Isplatitelj koji je obvezan obračunati, obustaviti i uplatiti poseban porez na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke na način propisan člancima 7., 9. i 10. ovoga Zakona obvezan je o isplaćenim primicima i uplaćenom posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke dostavljati mjesečno izvješće Poreznoj upravi i to do petnaestog u mjesecu za prethodni mjesec.

(4) Ovlašćuje se ministar financija da pravilnikom podrobnije propiše način provedbe ovoga Zakona te sadržaj i oblik izvješća iz stavaka 1. do 3. ovoga članka.

(5) Pravilnik iz stavka 4. ovoga članka ministar financija donijet će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

NADZOR

Članak 15.

Nadzor nad primjenom ovoga Zakona obavlja Ministarstvo financija – Porezna uprava i Financijska policija.

PRIMJENA DRUGIH PROPISA

Članak 16.

Na postupak pravne zaštite, obnovu postupka, zastaru, obračunavanje, naplatu posebnog poreza na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke te vođenje prekršajnog postupka primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona.

PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 17.

(1) Novčanom kaznom od 20.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. ako u propisanom roku iz članka 12. ovoga Zakona ne uplati poseban porez na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke,

2. ako u propisanom roku ne dostavi propisano izvješće iz članka 14. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba:

1. ako u propisanom roku iz članka 12. ovoga Zakona ne uplati poseban porez na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke,

2. ako u propisanom roku ne dostavi propisano izvješće iz članka 14. ovoga Zakona.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 18.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama« i ostaje na snazi do 28. veljače 2011.

Klasa: 410-19/09-01/08

Zagreb, 24. rujna 2009.

 

 

Copyright © Ante Borić