Povezani zakoni

Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu

pročišćeni tekst zakona

NN 33/0638/0987/0918/1180/1356/16121/19

na snazi od 19.12.2019.

Uživajte...

Baza je ažurirana 29.01.2022. 

zaključno sa NN 12/22

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1. (NN 56/16, 121/19)

Ovim se Zakonom uređuju uvjeti i način obavljanja usluga javnog prijevoza od općeg gospodarskog interesa s obvezom javne usluge, obavljanje javnog linijskog prijevoza bez obveze javne usluge, uspostava informatičkog sustava javnog prijevoza, povlašteni prijevoz putnika i vozila, razvrstavanje linija javnog prijevoza, utvrđivanje, usklađivanje i objava redova plovidbe i osiguranje sredstava za kontinuirano, redovito i nesmetano obavljanje javnog prijevoza.

Ovim se Zakonom utvrđuje što obuhvaća međunarodni linijski pomorski promet, uvjete koje mora ispunjavati brod i brodar i usklađivanje redova plovidbe u međunarodnom linijskom pomorskom prometu te što obuhvaća povremeni prijevoz putnika.

Članak 1.a (NN 80/13, 56/16)

Ovaj Zakon sadrži odredbe kojima se osigurava primjena sljedećih akata Europske unije:

Uredbe (EEZ) broj 3577/92, od 7. prosinca 1992., o primjeni načela slobode pružanja usluga u pomorskom prijevozu unutar država članica (pomorska kabotaža), (SL L 364, 12. 12. 1992.), (u daljnjem tekstu: Uredba (EEZ) broj 3577/92);

Uredbe (EU) broj 1177/2010, od 24. studenoga 2010., o pravima putnika prilikom putovanja morem i unutarnjim plovnim putovima i kojom se mijenja Uredba (EZ) br. 2006/2004, (tekst značajan za Europski gospodarski prostor), (SL L 334, 17. 12. 2010.), (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) broj 1177/2010);

– 2012/21/EU: Odluke Komisije od 20. prosinca 2011. o primjeni članka 106. stavka 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na državne potpore u obliku naknade za pružanje javnih usluga koje se dodjeljuju određenim poduzetnicima kojima je povjereno obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa (SL L7, 11. 1. 2012.), (u daljnjem tekstu: Odluka 2012/21/EU);

– Priopćenja Europske komisije o primjeni pravila Europske unije o državnim potporama na naknadu za pružanje usluga od općeg gospodarskog interesa (SL C8, 11. 1. 2012.);

– Priopćenja Europske komisije – Okvir Europske unije o državnim potporama u obliku naknade za obavljanje javne usluge (SL C8, 11. 1. 2012.)

Članak 2.

Javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu (u daljnjem tekstu: javni prijevoz) je prijevoz putnika, tereta i vozila u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske koji se obavlja na unaprijed utvrđenim linijama prema javno objavljenim uvjetima reda plovidbe i cjenikom usluga.

Međunarodni linijski pomorski promet obuhvaća putničke RO-RO i brzobrodske linije koje povezuju Republiku Hrvatsku s inozemnim lukama.

Uvjete koje mora ispunjavati brod i brodar za obavljanje međunarodnoga linijskoga pomorskog prometa propisuje ministar nadležan za poslove pomorstva (u daljnjem tekstu: ministar).

1. Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati brod i brodar za obavljanje međunarodnog linijskog pomorskog prometa

3. Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati brod i brodar za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu

Članak 3. (NN 56/16)

Ovim se Zakonom uspostavlja sustav javnog prijevoza kojim se osigurava redovita povezanost naseljenih otoka s kopnom i naseljenih otoka međusobno, kao i naselja na kopnu, s primjerenim brojem dnevnih veza u oba pravca, a radi stvaranja boljih uvjeta za život na otocima i poticanja njihova razvitka.

Uspostava sustava javnog prijevoza s obvezom javne usluge temelji se na načelima:

– poticanja gospodarskog razvoja otoka,

– kontinuiteta i redovitosti prijevoza s brodovima određenog kapaciteta i vrste te osiguranju odgovarajuće kvalitete prijevoza,

– usluga prijevoza s unaprijed određenim cijenama i drugim uvjetima, i to posebno za određene kategorije putnika i za određene linije,

– davanja naknade za obavljanje javne usluge brodarima, bez koje se ne može osigurati kontinuitet i redovitost javnog prijevoza na određenim linijama,

– prilagođavanja javnog prijevoza stvarnim zahtjevima,

– osiguravanja dodatnih usluga prijevoza.

Usluge redovitog javnog prijevoza od općeg su gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku.

Članak 4. (NN 80/13, 56/16)

Pojedini izrazi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:

1. linija je relacija ili skup relacija od početka do završetka prijevoza na kojoj se obavlja prijevoz putnika, tereta i vozila prema objavljenom redu plovidbe s jednim ili više plovila,

2. relacija je udaljenost između dva mjesta na liniji koja su u redu plovidbe označena kao luke pristajanja,

3. učestalost prijevoza je broj povratnih veza dnevno, odnosno tjedno na nekoj liniji,

4. red plovidbe za svaku liniju sadrži naziv brodara, broj i vrstu linije, luke pristajanja, obvezno vrijeme polaska i dolaska u luku ili vrijeme trajanja putovanja, razdoblje u kojem se obavlja prijevoz na toj liniji i rok važenja reda plovidbe,

5. cjenik usluga je isprava koja sadrži cijenu putne karte i druge uvjete prijevoza,

6. Agencija za obalni linijski pomorski promet je neprofitna pravna osoba čija je djelatnost obavljanje poslova u vezi s dodjelom prava na obavljanje usluga javnog prijevoza i ostvarivanje prava na povlašteni prijevoz,

7. grupa linija je skup više linija u pravilu na istom plovnom području ili s istom ishodišnom lukom, na kojima prijevoz obavlja jedan ili više brodara temeljem jednog ugovora o javnoj usluzi,

8. usluge od općeg gospodarskog interesa u smislu primjene članka 5. ovoga Zakona su usluge javnog obalnog linijskog pomorskog prijevoza na državnim, županijskim, međužupanijskim i lokalnim linijama za koje davatelj koncesije odnosno javni naručitelj nameće obvezu javne usluge,

9. obveze javne usluge su obveze kako su definirane u članku 2. točki 4. i članku 4. točki 2. Uredbe (EEZ) br. 3577/92.,

10. naknada za obavljanje javne usluge je potpora koju je dodijelio javni naručitelj za obavljanje usluge javnog prijevoza koja je od općeg gospodarskog interesa i s obvezom javne usluge. Ona ne smije biti viša od iznosa koji je nužan za podmirenje troškova brodara nastalih zbog obavljanja obveze javne usluge prijevoza, uzimajući u obzir ostvarene prihode, kao i razumnu dobit,

11. akt o ovlaštenju kojim se utvrđuju obveze javne usluge je odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno odluka o davanju koncesije, kojom se brodarima dodjeljuje pravo obavljanja usluge javnog prijevoza na linijama iz članka 5. ovoga Zakona, a koja među ostalim mora sadržavati:

a) sadržaj i trajanje obveza javne usluge,

b) podatke o poduzetniku i, ako je primjenjivo, teritorij,

c) narav svih isključivih ili posebnih prava koje je poduzetniku dodijelilo nadležno tijelo,

d) parametre za obračun, kontrolu i preispitivanje naknade za obavljanje javne usluge,

e) način povrata prekomjerne naknade za obavljanje javne usluge,

12. ugovor o javnoj usluzi je ugovor sklopljen između davatelja koncesije, odnosno javnog naručitelja i brodara radi pružanja odgovarajuće usluge, koji se zaključuje kao ugovor o koncesiji za obavljanje javnog prijevoza ili kao ugovor o obavljanju javnog prijevoza,

13. ugovor o obavljanju javnog prijevoza predstavlja ugovor o javnoj nabavi čiji su predmet usluge prijevoza vodenim putovima sklopljen u smislu Dodatka II. B Zakona o javnoj nabavi,

14. ugovor o koncesiji za obavljanje javnog prijevoza jest ugovor istovjetan ugovoru o javnim uslugama za djelatnost javnog prijevoza, u kojemu je odabrani koncesionar dužan plaćati novčanu naknadu za koncesiju sukladno odredbama Zakona o koncesijama,

15. davatelj koncesije odnosno javni naručitelj za državne linije je Agencija za obalni linijski pomorski promet, za županijske i međužupanijske linije je županijska skupština, a za lokalne linije je gradsko ili općinsko vijeće,

16. brodar je pružatelj usluge od općeg gospodarskog interesa, a koju obavlja temeljem ugovora o koncesiji za obavljanje javnog prijevoza (koncesionar) ili ugovora o obavljanju javnog prijevoza,

17. naknada za koncesiju je novčana naknada koju plaća brodar na temelju ugovora o koncesiji za obavljanje javnog prijevoza.

 

II. JAVNI PRIJEVOZ

1. Razvrstavanje linija po značaju pravca

Članak 5. (NN 56/16)

Prema značaju pravca, linije na kojima se obavlja redoviti javni prijevoz, razvrstavaju se na:

1. državne linije,

2. županijske i međužupanijske linije,

3. lokalne linije.

Na linijama iz stavka 1. ovoga članka postoji obveza javne usluge.

Članak 6. (NN 80/13, 56/16)

Državne linije jesu linije koje povezuju obalu s naseljenim otocima i otoke međusobno.

Obavljanjem javnoga prijevoza na državnim linijama osigurava se trajno i redovito povezivanje i održivi razvitak naseljenih otoka u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske.

Članak 7. (NN 80/13, 56/16)

Državne linije utvrđuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministarstva nadležnog za poslove pomorstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Odluka o određivanju državnih linija iz stavka 1. ovoga članka sadrži relaciju na kojoj se obavlja prijevoz, minimalnu učestalost prijevoza, vrstu i minimalni kapacitet brodova i vrstu prijevoza sukladno članku 13. ovoga Zakona.

Odluka iz stavka 2. ovoga članka može se izmijeniti samo u slučajevima ako to zahtijevaju gospodarski interesi, odnosno prilagođavanje javnog prijevoza novonastalim potrebama.

Članak 8. (NN 80/13)

Županijske i međužupanijske linije su linije kojima se poboljšava pomorsko prometno povezivanje naseljenih otoka i naselja na kopnu, otoka međusobno ili povezivanje naselja na kopnu na području jedne ili više županija.

Županijske i međužupanijske linije odlukom utvrđuje županijska skupština, odnosno županijske skupštine, uz prethodnu suglasnost Agencije za obalni linijski pomorski promet.

Odlukom iz stavka 2. ovoga članka određuje se relacija na kojoj se obavlja prijevoz, minimalna učestalost prijevoza te vrsta i kapacitet brodova, odnosno vrsta prijevoza sukladno članku 13. ovoga Zakona.

Članak 9. (NN 80/13)

Lokalne linije su linije kojima se poboljšava pomorsko prometno povezivanje naseljenih otoka i naselja na kopnu, otoka međusobno ili povezivanje naselja na kopnu na području općine, odnosno grada.

Lokalne linije odlukom utvrđuje općinsko, odnosno gradsko vijeće uz prethodnu suglasnost Agencije za obalni linijski pomorski promet.

Odlukom iz stavka 2. ovoga članka određuje se relacija na kojoj se obavlja prijevoz, minimalna učestalost prijevoza te vrsta i kapacitet brodova odnosno vrsta prijevoza sukladno članku 13. ovoga Zakona.

Članak 10. (NN 80/13, 56/16)

Na liniji određenoj prema članku 5. ovoga Zakona, s odgovarajućom vrstom broda, kapacitetom broda, relacijom i učestalosti prijevoza, ne može se istovremeno utvrditi postojanje linije drugog značaja.

Ako županijska skupština, gradsko ili općinsko vijeće zatraži veću učestalost prijevoza na državnim linijama, dužno je u svojem proračunu osigurati sredstva za davanje naknade za obavljanje javne usluge prema članku 49. ovoga Zakona za učestaliji prijevoz na toj liniji.

U slučaju iz stavka 2. ovoga članka izvršno tijelo jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave sklopit će, uz prethodnu suglasnost Agencije, ugovor o povećanoj učestalosti javnog prijevoza na toj liniji s brodarom koji je sklopio ugovor o javnoj usluzi.

Povećanje učestalosti prijevoza financirat će se iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sukladno stavku 2. ovoga članka.

Članak 11. (NN 80/13, 56/16)

Javni prijevoz na linijama iz članka 5. ovoga Zakona obavljaju brodari koji su sklopili ugovor o javnoj usluzi na određenoj liniji, odnosno za grupu linija ako za to postoje gospodarski, demografski, odnosno drugi bitni razlozi.

2. Razvrstavanje linija po vrsti

Članak 12. (NN 56/16)

Po vrsti prijevoza linije se razvrstavaju u trajektne, brzobrodske i brodske linije.

Članak 13. (NN 80/13, 56/16)

Trajektne linije obavljaju se brodovima posebno građenim za prijevoz putnika i vozila.

Brzobrodske linije obavljaju se brzim putničkim brodovima, kako su definirani zakonom kojim se uređuje pomorska plovidba.

Brodske linije obavljaju se putničkim brodovima, kako su definirani zakonom kojim se uređuje pomorska plovidba.

Dodatne tehničke uvjete koji se odnose na brzinu, starost broda, broj putnika, broj vozila koji se mogu prevoziti, te druge uvjete koje mora zadovoljavati i osigurati brodar za pojedinu liniju propisuje ministar pravilnikom.

Članak 14. (NN 80/13)

Brisan.

3. Agencija za obalni linijski pomorski promet

Članak 15. (NN 56/16)

Radi obavljanja poslova u vezi s dodjele prava na obavljanje usluge javnog prijevoza, uspostave informatičkog sustava javnog prijevoza i ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz osniva se Agencija za obalni linijski pomorski promet (u daljnjem tekstu: Agencija).

Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a osnivačka prava ostvaruje Vlada Republike Hrvatske.

Sjedište Agencije je u Splitu.

Agencija podnosi Vladi Republike Hrvatske izvještaj o radu do kraja mjeseca travnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Članak 16.

Na pitanja koja nisu uređena ovim Zakonom, na Agenciju se primjenjuju odredbe Zakona o ustanovama.

Članak 17. (NN 80/13, 56/16, 121/19)

Djelatnost Agencije obuhvaća sljedeće poslove:

1. u vezi s dodjelom prava na obavljanje usluge javnog prijevoza obavlja pripremne radnje i provodi postupak za dodjelu tih prava, donosi odluke o davanju koncesije odnosno odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja na linijama iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona, sklapa ugovore o koncesiji za obavljanje javnog prijevoza i ugovore o obavljanju javnog prijevoza (ugovori o javnoj usluzi), daje suglasnost na prijenos ugovora o javnoj usluzi, daje odobrenje za zamjenski brod, utvrđuje najviši iznos cijena usluge javnog prijevoza s obvezom javne usluge te obavlja ostale poslove kao davatelj koncesije odnosno javni naručitelj sukladno ovom Zakonu, zakonu kojim se uređuju koncesije i zakonu kojim se uređuje javna nabava,

2. daje prethodnu suglasnost na odluke o županijskim, međužupanijskim i lokalnim linijama iz članaka 8. i 9. ovoga Zakona,

3. daje prethodnu suglasnost o povećanoj učestalosti prijevoza iz članka 10. stavka 3. ovoga Zakona,

4. daje suglasnost za obavljanje javnog linijskog prijevoza bez obveze javne usluge,

5. daje suglasnost, objedinjava i objavljuje redove plovidbe sukladno članku 52. ovoga Zakona,

6. nadzire ispunjavanje uvjeta utvrđenih propisom iz članka 2. stavka 3. ovoga Zakona i daje suglasnost na redove plovidbe u međunarodnom linijskom pomorskom prometu,

7. provodi Uredbu (EU) broj 1177/2010,

8. osigurava uspostavu i upravljanje informatičkim sustavom javnog prijevoza, izdavanjem otočnih iskaznica za putnike i vozila te vinjete za vozila u okviru ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz, a za ostale putnike evidentiranjem izdanih karata te nadzire njihovo provođenje,

9. kontinuirano nadzire odluke i ugovore o javnim uslugama i njihovo izvršavanje, što uključuje i plaćanje naknade za obavljanje javne usluge,

10. donosi odluku o povjeravanju stručno-tehničkih poslova iz članka 47.a stavka 4. ovoga Zakona drugoj pravnoj osobi

11. obavlja sve potrebne radnje kao naručitelj i vlasnik namjenski građenih brodova za potrebe dodjele prava na obavljanje javne usluge tim brodovima na linijama iz članka 28. stavka 4. ovoga Zakona,

12. obavlja i druge poslove koji su ovim ili drugim zakonom povjereni Agenciji.

Poslove iz stavka 1. točke 1. ovoga članka koji se odnose na objavu namjere davanja koncesija, donošenje odluka o davanju koncesije, utvrđivanje najvišeg iznosa cijena usluge javnog prijevoza s obvezom javne usluge, donošenje odluke o kriterijima za utvrđivanje naknade za obavljanje javnog prijevoza bez obveze javne usluge te poslove iz stavka 1. točaka 6., 8. i 9. ovoga članka Agencija obavlja kao javne ovlasti.

Agencija može na zahtjev županijske skupštine, općinskog, odnosno gradskog vijeće, uz naknadu na temelju ugovora obavljati i određene poslove iz točke 1. ovoga članka za županijske, međužupanijske i lokalne linije.

Članak 18.

Tijela Agencije su Upravno vijeće i ravnatelj.

Članak 19. (NN 80/13)

Agencijom upravlja Upravno vijeće.

Upravno vijeće ima predsjednika i četiri člana.

U Upravno vijeće imenuju se:

1. tri predstavnika ministarstva nadležnog za poslove pomorstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) od kojih je jedan predsjednik Vijeća,

2. jedan predstavnik ministarstva nadležnog za poslove financija,

3. jedan predstavnik ministarstva nadležnog za poslove razvoja otoka.

Predsjednika i članove Upravnog vijeća imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra.

Mandat članova i predsjednika Upravnog vijeća je četiri godine. Iste osobe mogu biti ponovno imenovane za člana Upravnog vijeća.

Predsjednika i članove Upravnog vijeća Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra, može razriješiti i prije isteka mandata.

Članak 20. (NN 80/13, 56/16, 121/19)

Upravno vijeće:

1. donosi Statut Agencije uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske,

2. odlučuje o objavi namjere davanja koncesije odnosno objavi poziva za nadmetanje, donosi odluku o davanju koncesije odnosno o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, daje suglasnost na prijenos ugovora o javnoj usluzi, daje odobrenje za zamjenski brod te utvrđuje najviši iznos cijene usluga javnog prijevoza s obvezom javne usluge, donosi odluku o kriterijima za utvrđivanje naknade za obavljanje javnog prijevoza bez obveze javne usluge,

3. daje suglasnost na redove plovidbe sukladno članku 52. stavku 2. ovoga Zakona,

4. daje prethodnu suglasnost na odluke o županijskim, međužupanijskim i lokalnim linijama iz članka 8. i 9. ovoga Zakona,

5. daje prethodnu suglasnost na povećanu učestalost prijevoza iz članka 10. stavka 3. ovoga Zakona,

6. donosi odluke o stjecanju, opterećenju i otuđenju nekretnina u vlasništvu Agencije ili druge imovine do iznosa utvrđenog Statutom, samostalno, a iznad toga iznosa uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske,

7. donosi godišnji program rada i prati njegovo izvršavanje,

8. daje suglasnost za obavljanje javnog linijskog prijevoza bez obveze javne usluge,

9. daje suglasnost na redove plovidbe u međunarodnom linijskom pomorskom prometu,

10. donosi godišnji izvještaj o radu Agencije i upućuje ga Vladi Republike Hrvatske radi prihvaćanja,

11. donosi financijski plan i godišnji obračun,

12. donosi opće akte Agencije,

13. raspisuje natječaj za izbor ravnatelja, te imenuje i razrješava ravnatelja uz suglasnost ministra,

14. odlučuje o poduzimanju svih potrebnih radnji iz članka 17. stavka 1. točke 11. ovoga Zakona,

15. odlučuje o drugim pitanjima sukladno ovom Zakonu, zakonu kojim se uređuju koncesije i zakonu kojim se uređuje javna nabava.

Članak 21. (NN 80/13)

Voditelj poslovanja Agencije je ravnatelj.

Ravnatelja se imenuje na vrijeme od četiri godine.

Ravnatelja imenuje i razrješava Upravno vijeće uz suglasnost ministra.

Ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja.

Ravnatelj za svoj rad odgovara Upravnom vijeću i ministru.

Ovlasti ravnatelja te uvjeti koje mora ispunjavati ravnatelj utvrđuju se Statutom Agencije.

Članak 22.

Sredstva za osnivanje i početak rada Agencije osiguravaju se u državnom proračunu.

Prostorije, opremu i druga sredstva za rad koje koristi Ministarstvo ili drugo državno tijelo daje se na korištenje Agenciji, prema popisu – bilanci koje utvrđuje Ministarstvo.

Vlada Republike Hrvatske donosi odluku o davanju na korištenje prostorija, opreme i drugih sredstava za rad Agencije, prema popisu – bilanci iz stavka 2. ovoga članka.

Do osiguranja prostora i opreme za rad Agencije prema stavku 2. i 3. ovoga članka, poslovni prostor i oprema potrebna za rad Agencije može se osigurati uzimanjem u zakup od druge pravne ili fizičke osobe.

Članak 23. (NN 80/13)

Sredstva za obavljanje djelatnosti Agencije, u skladu s njezinim programom rada i financijskim planom, osiguravaju se:

1. iz dijela naknade od koncesija na državnim linijama,

2. iz državnog proračuna,

3. iz vlastitih prihoda ostvarenih temeljem članka 17. stavka 2. ovoga Zakona koji se uplaćuju u državni proračun i troše sukladno odredbama Zakona o proračunu.

Sredstvima iz stavka 1. ovoga članka financiraju se troškovi rada Agencije.

Članak 24.

Sredstva za davanje potpora brodarima, sukladno odredbama ovoga Zakona, osiguravaju se u državnom proračunu, kao sredstva Agencije za svaku godinu zasebno, na temelju financijskog plana Agencije.

Članak 25.

Ako u obavljanju svoje djelatnosti Agencija ostvari dobit, odluku o raspolaganju s dobiti, kao i način snošenja gubitka Agencije, donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Upravnog vijeća.

Republika Hrvatska solidarno i neograničeno odgovara za obveze Agencije.

4. Pravo obavljanja usluge javnog prijevoza od općeg gospodarskog interesa

Članak 26. (NN 56/16)

Pravo obavljanja usluge javnog prijevoza na linijama iz članka 5. ovoga Zakona stječe se na temelju izvršne odluke o davanju koncesije odnosno odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, kao aktima o ovlaštenju kojima se brodarima pružateljima usluga daju ovlaštenja i utvrđuju obveze javne usluge.

Odluka o davanju koncesije donosi se za pružanje usluga javnog prijevoza na linijama iz članka 38. stavka 1. ovoga Zakona.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi se za pružanje usluga javnog prijevoza na linijama iz članka 49. ovoga Zakona.

Na temelju izvršne odluke o davanju koncesije odnosno odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja sklapa se ugovor o koncesiji, odnosno ugovor o obavljanju javnog prijevoza.

Na pitanja koja se odnose na odluke i ugovor o koncesiji odgovarajuće se primjenjuje zakon kojim se uređuju koncesije, a za izbor najpovoljnijeg ponuditelja i ugovor o obavljanju javnog prijevoza odgovarajuće se primjenjuje zakon kojim se uređuje javna nabava, ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.

Članak 27. (NN 56/16, 121/19)

Davatelj koncesije odnosno javni naručitelj za državne linije je Agencija.

Agencija može biti naručitelj i vlasnik namjenski građenih brodova za potrebe dodjele prava na obavljanje javne usluge tim brodovima na linijama iz članka 28. stavka 4. ovoga Zakona.

Davatelj koncesije odnosno javni naručitelj za županijske linije je županijska skupština, a za lokalne linije gradsko ili općinsko vijeće.

Davatelj koncesija odnosno javni naručitelj za međužupanijske linije su nadležne županijske skupštine koje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donose u suglasnosti.

Ako se županijske skupštine prema stavku 4. ovoga članka u roku od 30 dana nakon isteka roka za dostavu ponuda ne usuglase u vezi odabira najpovoljnijeg ponuditelja, dužne su donijeti odluku o poništenju postupka davanja koncesije odnosno javne usluge.

Članak 28. (NN 80/13, 56/16)

Pravo obavljanja usluge javnog prijevoza s obvezom javne usluge može se dati brodaru Europskog gospodarskog prostora (EGP), kako je definirano Uredbom (EEZ) broj 3577/92, koji ispunjava sljedeće uvjete:

1. da je u upisnom listu broda s kojim namjerava obavljati javni prijevoz upisana kao kompanija kako je definirano odredbama posebnog zakona,

2. da ima odgovarajući brod za pružanje usluge javnog prijevoza na liniji za koju se traži koncesija odnosno na liniji koja je predmet javne nabave,

3. da je brod iz točke 2. ovoga članka upisan u odgovarajući upisnik trgovačkih brodova u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici Europskog gospodarskog prostora (EGP),

4. da brod ispunjava propisane tehničke uvjete sukladno članku 13. ovoga Zakona,

5. da su članovi posade broda državljani Republike Hrvatske ili druge države članice Europskog gospodarskog prostora (EGP) koji imaju sklopljen ugovor o radu s brodarom, a koji se temelji na radnim i socijalnim standardima utvrđenim u Nacionalnom kolektivnom ugovoru,

6. članovi posade moraju se služiti jezikom sukladno propisima o kabotaži u Republici Hrvatskoj.

Iznimno, održavanje lokalnih brodskih linija kraćih od 3 Nm može se obavljati brodicom registriranom za gospodarske svrhe, koja je upisana u odgovarajući upisnik (očevidnik) u Republici Hrvatskoj ili u drugoj državi članici Europskog gospodarskog prostora.

Prilikom podnošenja ponude za pružanje usluga javnog prijevoza s obvezom javne usluge podnositelj ponude može priložiti rješenje nadležne lučke kapetanije o predbilježbi upisa broda, odnosno upisa broda u gradnji i potvrdu o usklađenosti za kompaniju koju je izdala ovlaštena organizacija umjesto uvjeta iz stavka 1. točaka 1., 2. i 3. ovoga članka, a te uvjete mora ispuniti do roka utvrđenog ugovorom o javnoj usluzi.

Obavljanje javne usluge na linijama na kojima prosječni godišnji promet u dvije godine koje prethode godini u kojoj je povjereno obavljanje javne usluge ne prelazi 300.000 putnika, može se dati na rok do 12 godina ili za razdoblje potpune amortizacije brodova kod slučajeva namjenske gradnje brodova na tim linijama.

Brodar je dužan za vrijeme trajanja ugovora o javnoj usluzi osigurati da brodar, brod i posada zadovoljavaju sve uvjete propisane ovim člankom.

Osim uvjeta propisanih ovim Zakonom, brodar, brod i posada moraju zadovoljavati i druge uvjete utvrđene propisima kojima se uređuje pomorska plovidba, uključujući i uvjete glede broja i sastava posade, radnog jezika te životnih i radnih uvjeta na brodovima u obalnoj i otočnoj kabotaži.

Članak 29.

Brisan.

Članak 30. (NN 80/13, 56/16)

Poslove koji se odnose na postupak otvaranja, pregled i ocjenu ponuda za državne linije obavlja stručno povjerenstvo za koncesije odnosno ovlašteni predstavnici javnog naručitelja.

Stručno povjerenstvo za koncesije odnosno ovlašteni predstavnici javnog naručitelja na državnim linijama ima pet članova od kojih pojedini član mora biti pomorske, pravne, tehničke ili ekonomske struke.

U stručno povjerenstvo za koncesije odnosno u ovlaštene predstavnike javnog naručitelja iz stavka 2. ovoga članka obvezno se imenuje jedan predstavnik nadležne lučke kapetanije pomorske struke.

Stručno povjerenstvo odnosno ovlaštene predstavnike javnog naručitelja iz stavka 2. ovoga članka imenuje Upravno vijeće Agencije na prijedlog ravnatelja.

Članak 31. (NN 80/13, 56/16)

Poslove koji se odnose na postupak otvaranja, pregled i ocjenu ponuda za županijske, međužupanijske i lokalne linije obavlja stručno povjerenstvo za koncesije odnosno ovlašteni predstavnici javnog naručitelja koje imenuje davatelj koncesije odnosno javni naručitelj.

U stručno povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka obvezno se imenuje jedan predstavnik nadležne lučke kapetanije pomorske struke.

Ostali članovi Stručnog povjerenstva imenuju se od predstavnika pomorske, pravne, tehničke i ekonomske struke.

Članak 32. (NN 80/13, 56/16)

Ovlaštenje za obavljanje usluge javnog prijevoza daje se na rok do deset godina, i to:

– za državne linije do deset godina,

– za županijske i međužupanijske linije do osam godina,

– za lokalne linije do pet godina.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, pravo na obavljanje javnog prijevoza može se dati na razdoblje dulje od deset godina u slučaju iz članka 28. stavka 4. ovoga Zakona.

Članak 33.

Brisan.

Članak 34.

Brisan.

Članak 35.

Brisan.

Članak 36. (NN 56/16)

Kada odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja sadrži uvjet koji se mora ispuniti do potpisivanja ugovora o javnoj usluzi, a brodar ne ispuni taj uvjet, ugovor o javnoj usluzi neće se potpisati, već će se izabrati sljedeći najpovoljniji ponuditelj koji ispunjava uvjete za obavljanje javnog prijevoza.

Ako se u slučaju iz stavka 1. ovoga članka ne može izvršiti odabir donijet će se odluka o poništavanju postupka davanja koncesije odnosno javne nabave.

Članak 37.

Brisan.

Članak 38. (NN 56/16)

Naknada za koncesiju je novčana naknada koju plaćaju brodari na temelju ugovora o koncesiji za obavljanje javnog prijevoza na linijama na kojima su prihodi od pružanja usluga veći od troškova koji su nastali kao posljedica obveze pružanja javne usluge (profitabilne linije).

Naknada za koncesiju plaća se kao stalan jednak iznos i kao promjenjiv iznos.

Naknada od koncesije prihod je:

1. za državne linije državnog proračuna, odnosno Agencije sukladno članku 23. ovoga Zakona,

2. za županijske linije proračuna županije,

3. za međužupanijske linije proračuna županija, davatelja koncesije u jednakim dijelovima,

4. za lokalne linije proračuna općine ili grada.

Članak 39. (NN 80/13, 56/16)

Način davanja koncesije i sklapanje ugovora o javnoj usluzi za obavljanje javnog prijevoza s obvezom javne usluge, vrednovanje kriterija za davanje koncesije i za sklapanje ugovora o javnoj usluzi, kriterije za određivanje cijene usluga i naknade za obavljanje javne usluge, visinu i način plaćanja naknade za koncesiju, vrstu i vrijednost jamstva za ozbiljnost ponude i druga pitanja koja se odnose na davanje koncesije i na sklapanje ugovora o javnoj usluzi, podrobnije uredbom propisuje Vlada Republike Hrvatske.

4. Uredba o uvjetima i vrednovanju kriterija za davanje koncesije i sklapanje ugovora o javnoj usluzi za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu

Članak 40. (NN 56/16)

Iznimno, u slučaju izvanrednih okolnosti koje traju privremeno, davatelj koncesije odnosno javni naručitelj može s najpovoljnijim ponuditeljem sklopiti ugovor o obavljanju privremenog prijevoza na toj liniji dok takve okolnosti traju.

Izvanredne okolnosti u smislu stavka 1. ovoga članka smatraju se:

1. kada na strani brodara nastupe takve okolnosti uslijed kojih više nije u mogućnosti izvršavati obveze iz ugovora o javnoj usluzi,

2. kada na strani brodara nastupe okolnosti zbog kojih je brodaru izvršavanje obveza otežano, a koje se mogu otkloniti u roku od 90 dana,

3. ako je sukladno zakonu pokrenut postupak za davanje koncesije odnosno postupak nadmetanja koji nije dovršen do prestanka važenja ugovora o javnoj usluzi,

4. rekonstrukcija mosta ili luke i havarija broda i u drugim posebnim okolnostima u kojima je nužno osigurati povezivanje otoka s kopnom za vrijeme dok te okolnosti traju, ali ne dulje od šest mjeseci.

U slučaju iz stavka 2. točke 1. ovoga članka ugovor o obavljanju privremenog prijevoza može trajati najduže do izvršnosti odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, a u slučaju iz točke 2. do uspostave ponovnog redovitog izvršavanja ugovornih obveza od strane brodara.

Ugovor o obavljanju privremenog prijevoza iz stavka 1. i 3. ovoga članka smatra se ugovorom o javnim uslugama, te se na postupak za njegovo sklapanje odgovarajuće primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi koje se odnose na sklapanje ugovora u pregovaračkom postupku bez prethodne objave.

Članak 41.

Brisan.

Članak 42. (NN 56/16)

Kada na liniji iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona ili na nekoj relaciji unutar te linije Agencija utvrdi stvarnu potrebu za povećanjem prijevoznih kapaciteta uputit će brodaru s kojim je sklopljen ugovor o javnoj usluzi, zahtjev za udovoljavanje potreba za povećanim kapacitetom.

Ako brodar iz stavka 1. ovoga članka ne može udovoljiti zahtjevu za povećani kapacitet prijevoza, Agencija može dati suglasnost za obavljanje toga prijevoza drugom brodaru u skladu s člankom 55.b ovoga Zakona.

Članak 43. (NN 56/16)

Za svaku liniju iz članka 5. ovoga Zakona koncesionar odnosno brodar pružatelj usluga mora osigurati zamjenski brod istih ili približno istih karakteristika, u roku utvrđenom u odluci o davanju koncesije odnosno odluci o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, a koji ovisi o duljini linije, ali ne može biti duži od 24 sata.

U slučaju više sile davatelj koncesije odnosno javni naručitelj može iznimno dopustiti privremeno obavljanje prijevoza, dok traju takve okolnosti, a najduže 30 dana, zamjenskim brodom koji ne ispunjava uvjete iz članka 13. ovoga Zakona, ako bi prekid linije značajnije poremetio život na otocima.

Višom silom ne smatra se prekid plovidbe do kojeg bi došlo zbog nesposobnosti broda za plovidbu.

Članak 44. (NN 56/16)

Ako za vrijeme trajanja obveze pružanja javne usluge utvrđene ugovorom o javnoj usluzi nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno ograničiti ili izvršiti promjene bitnih elemenata ugovora, radi prilagođavanja novonastalom stanju, odgovarajuće će se izmijeniti ugovor o javnoj usluzi.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka brodar ima pravo na raskid ugovora pod uvjetima utvrđenim ugovorom.

Članak 45. (NN 56/16)

Na brodovima na kojima se obavlja javni prijevoz članovi posade zaduženi za poslove sigurnosti putnika moraju se služiti jezikom sukladno propisima o kabotaži u Republici Hrvatskoj.

Članak 46. (NN 56/16)

Za vrijeme trajanja obveze pružanja javne usluge davatelj koncesije odnosno javni naručitelj može na zahtjev brodara pružatelja usluge odobriti promjenu broda određenog u ugovoru o javnoj usluzi tako da taj brod zamijeni brodom manjeg ili većeg kapaciteta, ako za to postoje opravdani razlozi, ali pod uvjetom da to ne utječe na kvalitetu i redovito obavljanje javnog prijevoza na određenoj liniji.

U slučaju zamjene brodova prema stavku 1. ovoga članka naknada za obavljanje javne usluge mora se temeljiti na stvarnim troškovima zamjenskog broda, s tim da se visina ove naknade određena ugovorom o javnoj usluzi ne može povećati, ali može biti manja ovisno o stvarnim troškovima zamjenskog broda.

Uvjeti zamjene broda prema stavku 1. ovoga članka podrobnije se uređuju propisom iz članka 39. ovoga Zakona.

4. Uredba o uvjetima i vrednovanju kriterija za davanje koncesije i sklapanje ugovora o javnoj usluzi za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu

5. Povlašteni prijevoz

Članak 47. (NN 80/13, 121/19)

Povlašteni prijevoz obuhvaća prijevoz s popustom putnika i vozila i besplatni prijevoz.

Pravo na povlašteni prijevoz s popustom u javnom prijevozu imaju:

1. hrvatski i strani državljani koji imaju prebivalište na otocima ili na poluotoku Pelješcu te državljani država članica Europskog gospodarskog prostora i članovi njihovih obitelji bez obzira na njihovo državljanstvo koji imaju prijavljen privremeni boravak i koji najmanje 183 dana u jednoj godini borave na otocima ili poluotoku Pelješcu (u daljnjem tekstu: otok),

2. djeca starija od tri do navršenih 12 godina života,

3. vozila fizičkih osoba i stranih državljana iz točke 1. ovoga članka te vozila korisnika leasinga s prebivalištem na otoku koja su registrirana u nadležnom upravnom tijelu u Republici Hrvatskoj,

4. vozila pravnih osoba, odnosno vozila registrirana na obrt, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG), djelatnost slobodnog zanimanja i korisnika leasinga sa sjedištem korisnika vozila na otoku, a vozila su registrirana u nadležnom upravnom tijelu u Republici Hrvatskoj,

5. zdravstveni djelatnici i djelatnici drugih javnih službi (policija, oružane snage, vatrogasci, lučka kapetanija) čije je stalno mjesto rada na otoku i njihova službena vozila koja se koriste na otoku,

6. zdravstveni djelatnici i njihova službena vozila pri obavljanju redovitih prijevoza bolesnika s otoka na kopno i obrnuto,

7. ostale osobe koje to pravo stječu po posebnim propisima.

Pravo na besplatni prijevoz u javnom prijevozu imaju:

1. učenici i studenti s prebivalištem na otoku koji svakodnevno putuju do škole ili visokoškolske ustanove izvan otoka,

2. učenici i studenti s prebivalištem na otoku koji za vrijeme školovanja privremeno borave izvan otoka, a vikendom dolaze na otok,

3. djeca koja pohađaju obvezni predškolski program izvan otoka svoga prebivališta, kao i učenici i studenti koji se školuju na otoku svoga prebivališta te djeca koja pohađaju predškolski program na otoku svoga prebivališta, za aktivnosti izvan otoka svoga prebivališta,

4. djeca od jedne do navršene tri godine života,

5. umirovljenici i osobe starije od 65 godina s prebivalištem na otoku,

6. zdravstveni djelatnici i njihova službena vozila pri obavljanju sanitetskih prijevoza bolesnika s otoka na kopno i obrnuto,

7. djelatnici policije i njihova službena vozila pri obavljanju dužnosti na otocima,

8. djelatnici drugih javnih službi (policija, oružane snage, vatrogasci, lučka kapetanija i GSS) i njihova službena vozila u slučajevima katastrofe i u slučajevima izvanrednih događaja te traganja i spašavanja, uz suglasnost Agencije,

9. osobe s invaliditetom kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje donjih ekstremiteta 80 % ili više, hrvatski ratni vojni invalidi sa 100 % tjelesnog oštećenja te osobe kojima je utvrđeno tjelesno oštećenje osjetila vida od 100 % i gluhoslijepe osobe sa 100 % tjelesnog oštećenja, te osobe s invaliditetom kojima je utvrđen III. ili IV. stupanj funkcionalnog oštećenja, na trajektnim linijama, uključujući i osobno vozilo kojim se navedene osobe prevoze,

10. djeca s teškoćama u razvoju s prebivalištem na otoku te sva djeca s teškoćama u razvoju kojima je utvrđen III. ili IV. stupanj funkcionalnog oštećenja bez obzira na mjesto prebivališta i osobno vozilo kojim se ta djeca prevoze, na trajektnim linijama.

Pratitelj osobe s invaliditetom i djeteta s teškoćama u razvoju iz stavka 3. točaka 9. i 10. ovoga članka ostvaruje pravo na besplatni prijevoz, osim kada ostvaruje pravo na besplatan prijevoz u skladu s posebnim propisima.

Visina popusta iz stavka 2. ovoga članka može iznositi do 50 % redovne izvansezonske cijene karte, a propisuje ju pravilnikom ministar.

Pravo na povlašteni prijevoz putnika s popustom iz stavka 2. točaka 1. i 2. ovoga članka i besplatni prijevoz putnika iz stavka 3. točaka 1. do 5. ovoga članka može se ostvariti na svim linijama koje povezuju otoke s kopnom i otoke međusobno.

Sredstva za povlašteni prijevoz s popustom iz stavka 2. točaka 5. i 6. ovoga članka osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske na razdjelima nadležnih tijela državne uprave.

Sredstva za besplatni prijevoz iz stavka 3. točaka 1. do 7. te točaka 9. i 10. ovoga članka nadoknađuju se brodaru u sklopu naknade za obavljanje obveze javne usluge (SGEI paket), a iz točke 8. ovoga članka nadoknađuju se brodaru sukladno posebnim propisima kojima se uređuje zaštita od elementarnih nepogoda i katastrofa.

Način i postupak ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz pravilnikom propisuje ministar uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove financija i ministra nadležnog za poslove razvoja otoka.

5. Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu

6. Informatički sustav

Članak 47.a (NN 80/13, 56/16)

Informatički sustav javnog prijevoza uspostavlja se radi evidentiranja korisnika javnog prijevoza kroz taj sustav.

Kroz sustav iz stavka 1. ovoga članka korisnici povlaštenog prijevoza ostvaruju pravo na taj prijevoz temeljem izdanih otočnih iskaznica za putnike, vozila i vinjete za vozila, a ostali korisnici javnog prijevoza evidentiranjem izdanih karata kroz taj sustav.

Otočna iskaznica za putnike i vozila i vinjete za vozila koje izdaje Agencija jesu javne isprave.

Agencija može stručno-tehničke poslove izrade otočnih iskaznica i vinjeta iz stavka 2. ovoga članka te pohrane podataka o njima, kao i evidentiranje izdanih karata za ostale putnike povjeriti pravnoj osobi koja ispunjava odgovarajuće tehničke i kadrovske uvjete te čije je cjelokupno poslovanje obuhvaćeno odgovarajućim dokazima kvalitete i informacijske sigurnosti.

Način evidentiranja izdanih karata korisnika javnog prijevoza koji nisu korisnici povlaštenog prijevoza te rok proširenja sustava iz stavka 1. ovoga članka pravilnikom propisuje ministar.

6. Pravilnik o načinu evidentiranja izdanih i iskorištenih putnih karata u javnom pomorskom prometu

7. Određivanje cijena usluga na linijama s obvezom javne usluge

Članak 48. (NN 80/13, 56/16)

Najviša cijena usluge za svaku liniju utvrđuje se u dokumentaciji za nadmetanje.

Donošenjem odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja smatra se da je davatelj koncesije odnosno javni naručitelj dao suglasnost na cjenik usluga ponuditelja koji se može primijeniti od dana stupanja na snagu sklopljenog ugovora.

Davatelj koncesije odnosno javni naručitelj može utvrđivanju najviših cijena pristupiti diferencirano, radi postupnog uklanjanja zatečenih distorzija, u distribuciji cijena s obzirom na različitu duljinu linija.

Brodar s kojim je sklopljen ugovor o javnoj usluzi dužan je odobreni cjenik usluga javno objaviti.

Ako se brodar s kojim je sklopljen ugovor o javnoj usluzi ne pridržava cjenika, davatelj koncesije odnosno javni naručitelj može jednostrano raskinuti ugovor.

Pobliži kriteriji za određivanje i promjenu cijene usluge javnog prijevoza propisuju se uredbom iz članka 39. ovoga Zakona.

8. Naknada za obavljanje javne usluge

Članak 49. (NN 56/16)

Naknada za obavljanje javne usluge dodjeljuje se brodarima koji pružaju uslugu prijevoza na linijama od općeg gospodarskog interesa, na kojima prihodi od pružanja usluga ne mogu pokriti troškove koji su nastali kao posljedica ispunjavanja obveze pružanja javne usluge (neprofitabilne linije).

Članak 50. (NN 80/13, 56/16)

Naknada za obavljanje javne usluge mora biti dodijeljena za stvarnu i jasno utvrđenu uslugu od općeg gospodarskog interesa.

Naknada iz stavka 1. ovoga članka ne može biti viša od iznosa koji je nužan za podmirenje troškova brodara zbog obavljanja obveze javne usluge prijevoza, uzimajući u obzir ostvarene prihode, kao i razumnu dobit.

Kriteriji za davanje naknade za obavljanje javne usluge podrobnije se propisuju uredbom iz članka 39. ovoga Zakona.

Članak 51. (NN 56/16)

Sredstva za osiguranje naknade za obavljanje javne usluge sukladno članku 50. ovoga Zakona, osiguravaju se:

1. za državne linije u državnom proračunu, sukladno članku 24. ovoga Zakona,

2. za županijske i međužupanijske linije u proračunu županija davatelja koncesije,

3. za lokalne linije u proračunu općine, odnosno grada.

9. Red plovidbe

Članak 52. (NN 80/13, 56/16)

Na prijedloge redova plovidbe brodara na državnim linijama prethodnu suglasnost daje izvršno tijelo jedinica lokalne samouprave i nadležna lučka kapetanija i lučka uprava.

Agencija daje naknadnu suglasnost na redove plovidbe nakon što pribavi prethodne suglasnosti prema stavku 1. ovoga članka.

Agencija je dužna pravodobno objediniti, objaviti i dostaviti brodarima redove plovidbe najmanje 30 dana prije dana njihovih stupanja na snagu.

Radi uvida korisnika usluga, drugih zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba u red plovidbe, brodari su dužni objaviti red plovidbe na mjestima na kojima brodar prodaje isprave za prijevoz putnika, tereta i vozila.

Članak 53. (NN 80/13)

Brisan.

Članak 54. (NN 80/13)

Brisan.

Članak 55. (NN 80/13)

Brodar je obvezan pridržavati se objavljenog reda plovidbe.

Iznimno, od odredbe stavka 1. ovoga članka red plovidbe može biti izmijenjen uz suglasnost Agencije.

10. Javni linijski prijevoz bez obveze javne usluge

Članak 55.a (NN 56/16)

Linije u javnom linijskom prijevozu bez obveze javne usluge ne smatraju se redovitim javnim prijevozom.

Za obavljanje javnog linijskog prijevoza bez obveze javne usluge brodar je dužan prethodno ishoditi suglasnost davatelja koncesije odnosno javnog naručitelja, nadležnog po značaju pravca linije.

Suglasnošću se utvrđuje da se prijevoz bez obveze javne usluge ne obavlja više od 80 % luka ticanja na liniji na kojoj se već obavlja javni prijevoz s obvezom javne usluge, odnosno da ona nije po svojim relacijama više od 80 % luka ticanja istovjetna nijednoj postojećoj liniji na kojoj se obavlja redoviti javni prijevoz s obvezom javne usluge.

Pri izdavanju suglasnosti iz stavka 2. ovoga članka za obavljanje javnog prijevoza na liniji bez obveze javne usluge, davatelj koncesije odnosno javni naručitelj će u svakom pojedinom slučaju davanja suglasnosti uzeti u obzir sve okolnosti, a osobito utjecaj obavljanja prijevoza na liniji bez obveze javne usluge, na liniju na kojoj se obavlja redoviti javni prijevoz s obvezom javne usluge.

Članak 55.b (NN 56/16)

Za obavljanje javnog prijevoza prema odredbama članka 55.a ovoga Zakona brodar plaća naknadu koja se utvrđuje ovisno o visini ostvarenog brutoprihoda i određuje se ugovorom koji sklapaju Agencija i brodar.

Suglasnost iz članka 55.a stavka 2. ovoga Zakona Agencija će brodaru izdati nakon sklapanja ugovora o obavljanju javnog prijevoza bez obveze javne usluge.

Odluka kojom se pobliže određuju kriteriji za određivanje naknade za obavljanje javnog prijevoza bez obveze javne usluge donosi Upravno vijeće Agencije.

Naknada iz stavka 1. ovoga članka prihod je državnog proračuna Republike Hrvatske

 

III. POVREMENI PRIJEVOZ

Članak 56. (NN 80/13, 56/16)

Povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu je prijevoz koji se ne obavlja prema utvrđenim redovima plovidbe i ne smatra se javnim linijskim prijevozom.

Povremeni prijevoz putnika ne smije sadržavati elemente linijskog javnog prijevoza, kao što su javno objavljeni red plovidbe, između dviju ili više luka u skladu s objavljenim plovidbenim redom i cjenikom usluge.

Povremeni prijevoz je namijenjen potrebama za jednokratnim prijevozom i nema funkciju prijevoza dnevne migracije.

Povremenim prijevozom putnika iz stavka 1. ovoga članka smatra se osobito prijevoz kao sastavni dio turističke ponude (dio izletničkog programa, turističkog paket-aranžmana, transfera putnika) te prijevoz taksijem i prijevoz djelatnika pravnih i fizičkih osoba za njihove potrebe.

Brodar koji obavlja prijevoz putnika kao sastavni dio turističke ponude ne smije obavljati transfer odnosno prijevoz putnika koji nisu korisnici turističke usluge.

Prijevoz taksijem je povremeni prijevoz putnika bez utvrđenog reda plovidbe i prema javno objavljenom cjeniku, za prijevoz pojedinaca ili grupe od najviše 12 putnika.

Prijevoz taksijem može obavljati pravna ili fizička osoba registrirana za tu djelatnost, s prijavljenim brodom, odnosno brodicom za gospodarsku namjenu.

Članak 57. (NN 80/13)

Brisan.

Članak 58.

Povremeni prijevoz putnika kao sastavni dio turističke usluge organiziraju pravne i fizičke osobe sukladno odredbama propisa kojim se uređuje pružanje usluga u turizmu.

Pravne i fizičke osobe organiziraju povremeni prijevoz svojih djelatnika za svoje potrebe.

 

IV. UPRAVNI I INSPEKCIJSKI NADZOR

Članak 59. (NN 56/16)

Upravni nadzor nad radom Agencije obavlja Ministarstvo.

Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega obavlja Inspekcija za sigurnost plovidbe Ministarstva (u daljnjem tekstu: Inspekcija).

Poslove inspekcijskog nadzora obavljaju i drugi državni službenici Ministarstva u okviru posebnog ovlaštenja koje izdaje Ministar.

Članak 59.a (NN 56/16)

Inspekcija je nadležna neposredno nadzirati provođenje ovoga Zakona i propisa donesenog na temelju njega, a osobito:

1. nadzirati brodare u obavljanju javnog prijevoza sukladno ugovoru o javnoj usluzi,

2. nadzirati provođenje povlaštenog prijevoza i

3. nadzirati obavljanje međunarodnog javnog prijevoza, javnog linijskog prijevoza bez obveze javne usluge i povremenog prijevoza.

Članak 59.b (NN 56/16, 121/19)

U obavljanju inspekcijskog nadzora inspektori su ovlašteni:

1. narediti otklanjanje nepravilnosti i određujući rok u kojem se nepravilnosti moraju otkloniti,

2. oduzeti predmete odnosno otočne iskaznice i vinjete u dijelu korištenja prava na povlašteni pomorski prijevoz,

3. zabraniti obavljanje javnog prijevoza koji se obavlja bez ugovora o javnoj usluzi na liniji za koju je propisana obveza javne usluge,

4. izdati prekršajni nalog,

5. podnijeti optužni prijedlog za pokretanje prekršajnog postupka,

6. davatelju koncesije odnosno javnom naručitelju dostaviti zapisnik s utvrđenim nepravilnostima u izvršavanju ugovora o javnoj usluzi,

7. poduzeti druge mjere i izvršiti druge radnje na koje je inspektor ovlašten ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona te zakonom kojim se uređuju prekršaji.

Otočne iskaznice za putnike, vozila i vinjetu za vozila oduzete zbog zloupotrebe inspektor će proglasiti nevažećim u dijelu korištenja prava na povlašteni pomorski prijevoz za razdoblje do šest mjeseci.

U slučaju utvrđenog ponovljenog korištenja otočne iskaznice iz stavka 1. ovoga članka suprotno odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, privremeno se oduzima otočna iskaznica u dijelu korištenja prava na povlašteni pomorski prijevoz na rok do šest mjeseci, za svaki ponovljeni slučaj utvrđene zloupotrebe.

Članak 59.c (NN 56/16)

Prije početka obavljanja inspekcijskog nadzora inspektor je dužan o nadzoru obavijestiti odgovornu osobu pravne osobe, osim ako smatra da bi obavještavanje umanjilo učinkovitost nadzora.

Pravne i fizičke osobe koje podliježu nadzoru iz članka 59.a ovoga Zakona dužne su inspektoru omogućiti obavljanje nadzora.

O obavljenom inspekcijskom nadzoru inspektor je dužan sastaviti zapisnik.

Članak 59.d (NN 56/16)

Ako inspektor u obavljanju inspekcijskog nadzora utvrdi da brodar obavlja prijevoz bez ugovora o javnoj usluzi, zabranit će obavljanje toga prijevoza.

Zbog učinjenog prekršaja iz stavka 1. ovoga članka sud će brodaru izreći i zaštitnu mjeru zabrane potpunog ili djelomičnog stjecanja prava na dobivanje koncesije odnosno sklapanje ugovora o obavljanju javnog prijevoza, sukladno zakonu kojim se uređuju prekršaji.

Ako brodar obavlja javni prijevoz suprotno odredbama ugovora o javnoj usluzi, inspektor je dužan sastaviti zapisnik o uočenim nepravilnostima i o tome u roku od tri dana obavijestiti davatelja koncesije, odnosno javnog naručitelja.

Ako brod kojim se obavlja javni prijevoz ne ispunjava propisane tehničko-sigurnosne uvjete, inspektor će odrediti rok za uklanjanje nedostatka i o tome obavijestiti davatelja koncesije odnosno javnog naručitelja, a ovisno o prirodi nedostatka može i privremeno zabraniti obavljanje toga prijevoza.

Članak 59.e (NN 121/19)

Agencija je u okviru svoje djelatnosti iz članka 17. ovoga Zakona ovlaštena obavljati sljedeće poslove:

1. kontrolirati odgovara li izdana putna karta kojom se ostvaruje pravo na povlašteni prijevoz otočnoj iskaznici temeljem koje je izdana,

2. kontrolirati posjeduje li korisnik prava na povlašteni prijevoz valjanu otočnu iskaznicu, studentsku ispravu izdanu na svoje ime odnosno otočnu iskaznicu i vinjetu za vozilo,

3. temeljem provedene kontrole i uočenih nepravilnosti obavijestiti Ministarstvo o potrebi za pokretanjem postupka iz članka 59.f ovoga Zakona.

Članak 59.f (NN 121/19)

Ministarstvo, po zaprimljenoj obavijesti Agencije iz članka 59.e točke 3. ovoga Zakona, po službenoj dužnosti provodi upravni postupak zbog sprječavanja zloupotrebe otočne iskaznice u dijelu koji se odnosi na korištenje prava na povlašteni pomorski prijevoz.

Ako Ministarstvo u postupku iz stavka 1. ovoga članka utvrdi postojanje zloupotrebe otočne iskaznice, rješenjem će odrediti privremeno onemogućavanje korištenja prava na povlašteni prijevoz za razdoblje od šest mjeseci.

Ako Ministarstvo u postupku iz stavka 1. ovoga članka utvrdi postojanje ponovljene zloupotrebe otočne iskaznice, rješenjem može odrediti trajno onemogućavanje korištenja prava na povlašteni prijevoz.

Žalba protiv rješenja iz stavaka 2. i 3. ovoga članka nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

 

V. PREKRŠAJI

Članak 60.

Povrede odredaba ovoga Zakona smatraju se pomorskim prekršajima.

Na postupak i tijela za vođenje prekršaja iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se odredbe članka 989. stavka 2. i članci 990. do 992. Pomorskog zakonika.

 

VI. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 61. (NN 80/13, 56/16, 121/19)

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja u javnom prijevozu koristi pravo na povlašteni prijevoz vozila suprotno članku 47. stavcima 2. i 3. ovoga Zakona.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja u javnom prijevozu koristi pravo na povlašteni prijevoz vozila i osoba suprotno članku 47. stavcima 2. i 3. ovoga Zakona.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 kuna.

Članak 61.a (NN 80/13, 56/16)

Novčanom kaznom od 2.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja u javnom prijevozu koristi pravo na povlašteni prijevoz vozila suprotno propisu iz članka 47. stavka 8. ovoga Zakona.

Novčanom kaznom od 1.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja u javnom prijevozu koristi pravo na povlašteni prijevoz vozila i osoba suprotno propisu iz članka 47. stavka 5. ovoga Zakona.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 1.000,00 do 5.000,00 kuna.

 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 62.

Vlada Republike Hrvatske imenovat će privremenog ravnatelja Agencije na prijedlog ministra u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Privremeni ravnatelj obavit će pripreme za početak rada Agencije, te podnijeti prijedlog za upis u sudski registar.

Vlada Republike Hrvatske imenovat će Upravno vijeće u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, a u daljnjem roku od 30 dana Upravno vijeće donijet će Statut Agencije.

Obvezuje se Ministarstvo da u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona utvrdi popis-bilancu, opreme i sredstava iz članka 22. stavka 2. ovoga Zakona koja se daju na korištenje Agenciji.

Do početka rada Agencije iz članka 15. ovoga Zakona poslove Agencije obavljat će Ministarstvo.

Protiv odluke o davanju koncesije koju donosi Ministarstvo žalba nije dopuštena, već se neposredno može pokrenuti upravni spor.

Do početka rada Agencije sredstva za provođenje ovoga Zakona osigurat će se u državnom proračunu u okviru sredstava za rad Ministarstva.

Članak 63.

Jadrolinija, društvo za linijski pomorski prijevoz putnika i tereta, Rijeka koja je do dana stupanja na snagu ovoga Zakona održavala državne linije na temelju posebnog zakona, nastavlja održavati postojeće linije do preuzimanja linije od brodara koji je dobio koncesiju za obavljanje prijevoza na određenoj liniji, sukladno odredbama ovoga Zakona.

Brodari koji na dan stupanja na snagu ovoga Zakona održavaju državne linije na temelju rješenja o odobrenju za održavanje određene linije nastavljaju održavati postojeću liniju do preuzimanja linije od brodara koji je dobio koncesiju za obavljanje prijevoza na određenoj liniji, sukladno odredbama ovoga Zakona.

Brodari koji na dan stupanja na snagu ovoga Zakona održavaju državne linije na temelju ugovora o održavanju određene linije nastavljaju održavati postojeću liniju do preuzimanja linije od brodara koji je dobio koncesiju za obavljanje prijevoza na određenoj liniji, sukladno odredbama ovoga Zakona, uz mogućnost izmjene uvjeta iz dosadašnjeg ugovora nastalih u poslovanju zbog izmijenjenih uvjeta na tržištu.

U slučaju da brodar iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka ne može održavati liniju ili prestane ispunjavati uvjete za održavanje te linije, Agencija će odrediti drugog brodara koji ispunjava uvjete za održavanje te linije da obavlja prijevoz do trenutka preuzimanja linije od brodara koji je dobio koncesiju za obavljanje prijevoza na toj liniji, sukladno odredbama ovoga Zakona.

Za održavanje linija sukladno odredbama stavka 1. do 4. ovoga članka na kojima se od ostvarenih prihoda ne mogu pokriti ukupni troškovi prijevoza, razlika sredstava osigurat će se u državnom proračunu na temelju ugovora kojega sklapa brodar i Agencija, a kojim se utvrđuju visina potpore sukladno članku 49. do 51. ovoga Zakona i ostali uvjeti za održavanje predmetnih linija.

Članak 64.

Brodari, koji na dan stupanja na snagu ovoga Zakona održavaju županijske i lokalne linije nastavljaju održavati liniju do trenutka preuzimanja linije od brodara koji je dobio koncesiju, sukladno odredbama ovoga Zakona.

Brodari koji na dan stupanja na snagu ovoga Zakona održavaju županijsku liniju na temelju rješenja o davanju odobrenja za održavanje linije nastavljaju održavati postojeću liniju do isteka roka određenog u rješenju.

U slučaju da brodar iz stavka 1. ovoga članka ne može održavati liniju ili prestane ispunjavati uvjete za održavanje određene linije, nadležna županijska skupština, gradsko ili općinsko vijeće odredit će drugog brodara koji ispunjava uvjete za održavanje te linije, da obavlja prijevoz na toj liniji do preuzimanja linije od brodara koji je dobio koncesiju za obavljanje prijevoza na toj liniji, sukladno odredbama ovoga Zakona.

Za održavanje županijskih i lokalnih linija prema stavku 1. ovoga članka na kojima se iz ostvarenih prihoda ne mogu podmiriti ukupni troškovi prijevoza, razlika sredstava osigurat će u proračunu nadležne županije, grada ili općine.

 

Članak 65.

Agencija će sukcesivno godišnje provesti postupak za davanje koncesija za određeni broj državnih linija, sukladno raspoloživim sredstvima planiranim u državnom proračunu Republike Hrvatske, s time da se u roku od 7 godina obuhvate sve državne linije.

Natječaj za davanje koncesije za županijske i međužupanijske linije kao i lokalne linije raspisat će nadležno tijelo iz članka 26. stavka 3. i 4. ovoga Zakona najkasnije u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 66.

Vlada Republike Hrvatske donijet će propis iz članka 29. stavka 2., članka 39. i članka 50. stavka 2. ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Ministar će donijeti propis iz članka 2. stavka 3., propis iz članka 13. stavka 6. i članka 47. stavka 5. ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 67.

Linije iz članka 7., 8. i 9. ovoga Zakona nadležna tijela utvrdit će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 68.

Do stupanja na snagu propisa iz članka 47. stavka 5. ovoga Zakona ostaje na snazi Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na besplatan prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu (»Narodne novine«, br. 52/05.).

Članak 69.

Privatizacija Jadrolinije, društva za linijski pomorski prijevoz putnika i tereta, Rijeka, može se obaviti samo na temelju posebnog zakona i to nakon dodjele koncesija za sve državne linije, sukladno odredbama ovoga Zakona.

Članak 70.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti:

– Zakon o javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu (»Narodne novine«, br. 131/97.,

– članci 3. do 6. i članak 19. Zakona o Jadroliniji, Rijeka (»Narodne novine«, br. 11/96.),

– članak 10. stavak 3., članak 10. stavci 1., 2., 4. i 6. u dijelu koji se odnosi na pomorski promet, članak 12. stavci 1. do 5., članak 12. stavak 6. u dijelu koji se odnosi na pomorski promet Zakona o otocima (»Narodne novine«, br. 34/99. i 32/02.).

Članak 71.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 18/11

Članak 4.

Iznimno od odredbe članka 32. ovoga Zakona u razdoblju od dana stupanja na snagu ovoga Zakona do pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, koncesije za obavljanje javnog prijevoza daju se s rokom trajanja do 31. prosinca 2016.

Članak 5.

Koncesije za obavljanje javnog prijevoza dane do stupanja na snagu ovoga Zakona važe do isteka roka na koji su dane, ali ne dulje od 31. prosinca 2016.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 80/13

Članak 35.

Brodarima koji obavljaju javni prijevoz temeljem ugovora o koncesiji ili drugih odgovarajućih ugovora o obavljanju javnog prijevoza, koji su na snazi na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, neće se isplaćivati dodatna naknada prema članku 47.a ovoga Zakona.

Članak 36.

Sastav Upravnog vijeća Agencije uskladit će se sa člankom 13. ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 37.

Vlada Republike Hrvatske donijet će uredbu iz članka 22. ovoga Zakona u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 38.

Ministar će donijeti pravilnik iz članka 10. ovoga Zakona u dijelu koji se odnosi na članak 13. stavak 4. Zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Ministar će, uz mišljenje ministra nadležnog za poslove financija i ministra nadležnog za poslove razvoja otoka, donijeti pravilnik iz članka 24. ovoga Zakona kojim se dodaje članak 47.a stavak 2. Zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Do stupanja na snagu propisa iz stavka 1. ovoga članka ostaje na snazi Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati brod i brodar za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu (»Narodne novine«, br. 130/06., 131/08. i 143/10.).

Članak 39.

Ministar će donijeti odluku iz članka 23. ovoga Zakona u dijelu koji se odnosi na članak 47. stavak 6. Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 40.

Sukladno prijelaznim razdobljima odobrenim vezano za Uredbu (EEZ) broj 3577/92, a koja su utvrđena Prilogom V. Akta o pristupanju, popis iz članka 18. Akta o pristupanju: prijelazne mjere, ugovori o koncesiji za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu sklopljeni prije dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji ostaju na snazi do 31. prosinca 2016.

Usluge prijevoza u kružnim putovanjima između hrvatskih luka, koje se obavljaju brodovima do 650 BT, mogu do 31. prosinca 2014. isključivo obavljati brodovi koji su upisani u hrvatski upisnik brodova i koji viju hrvatsku zastavu, kojima upravljaju brodarska društva osnovana u skladu s hrvatskim pravom, te čije se glavno sjedište nalazi i stvarna kontrola provodi u Republici Hrvatskoj.

Članak 41.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 56/16

Članak 43.

Ministar će pravilnik iz članka 31. ovoga Zakona donijeti u roku od devet mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Ministar će pravilnik iz članka 30. ovoga Zakona, uskladiti s odredbama ovoga Zakona u roku od devet mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Vlada Republike Hrvatske će uredbu iz članka 23. ovoga Zakona, uskladiti s odredbama ovoga Zakona u roku od devet mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 44.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 121/19

Članak 9.

Ministar će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti odredbe Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu (»Narodne novine«, br. 41/17.) s odredbama ovoga Zakona.

Članak 10.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

 

Copyright © Ante Borić