Baza je ažurirana 04.12.2023. 

zaključno sa NN 141/23

Obrazovanje

Zakon o strukovnom obrazovanju Zakon o osnivanju Sveučilišta u Zadru Zakon o prijenosu osnivačkih prava nad Sveučilištem Sjever na Republiku Hrvatsku Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja Zakon o osobnoj asistenciji Zakon o osnivanju Sveučilišta u Slavonskom Brodu Zakon o socijalnopedagoškoj djelatnosti Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu Zakon o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama Zakon o obrazovanju odraslih Zakon o tehničkoj kulturi Zakon o dokazivanju stečene školske spreme Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost Zakon o umjetničkom obrazovanju Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru Zakon o hrvatskim državnim nagradama za znanost Zakon o osnivanju Sveučilišta u Puli Zakon o Nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standardu Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje Zakon o ustanovama Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti 2019-2019 Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti Zakon o sanaciji studentskih centara Zakon o akademskom i stručnom nazivu i akademskom stupnju Zakon o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija Zakon o Pravosudnoj akademiji Zakon o prosvjetnoj inspekciji Zakon o Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina Zakon o Nagradi Ivan Filipović Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti prosvjete i kulture koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte Zakon o pučkim otvorenim učilištima Zakon o osnivanju Sveučilišta u Dubrovniku Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju Zakon o obavljanju studentskih poslova

Copyright © Ante Borić