Baza je ažurirana 04.076.2022. 

zaključno sa NN 75/22

Porezi i carine

Zakon o carinskoj službi 2014-2016 Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza Zakon o posebnom porezu na motorna vozila Zakon o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu Zakon o doprinosima Zakon o računovodstvu Pravilnik o doprinosima – pročišćeni tekst Zakon o transparentnosti tokova javnih sredstava Zakon o mjerama naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom Zakon o posebnom porezu kavu i bezalkoholna pića Opći porezni zakon Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju Zakon o igrama na sreću Zakon o uvjetima za pružanje usluga carinskog zastupanja Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije Zakon o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke Zakon o proračunu Zakon o trošarinama Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost Zakon o financijskoj policiji Zakon o naplati poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom Zakon o doprinosima 2014-2014 Pravilnik o porezu na dobit 2020 - pročišćeni tekst Zakon o lokalnim porezima Zakon o naplati dospjelih a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava Zakon o porezu na promet nekretnina 2011-2014 Zakon o carinskoj tarifi Zakon o provedbi carinskih propisa Europske unije Zakon o poreznoj upravi Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Zakon o mehanizmima rješavanja poreznih sporova u Europskoj uniji Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija Zakon o fiskalnoj odgovornosti Zakon o računovodstvu 2016 Zakon o porezu na dohodak 2014 Carinski zakon 1999-2013 Zakon o porezu na dodanu vrijednost Zakon o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila Zakon o poreznom savjetništvu Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Pravilnik o porezu na dohodak – pročišćeni tekst Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu Zakon o brdsko-planinskim područjima Carinski zakonik EU Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2015-2016 Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Zakon o provođenju Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998 Zakon o porezu na dohodak Zakon o porezu na dobit Zakon o carinskoj službi Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina

Copyright © Ante Borić