Baza je ažurirana 27.03.2023. 

zaključno sa NN 32/23

Porezi i carine

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o transparentnosti tokova javnih sredstava Zakon o brdsko-planinskim područjima Zakon o carinskoj službi Zakon o porezu na dohodak Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Pravilnik o doprinosima – pročišćeni tekst Zakon o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila Zakon o mehanizmima rješavanja poreznih sporova u Europskoj uniji Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija Zakon o lokalnim porezima Zakon o porezu na dohodak 2014 Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2015-2016 Zakon o poreznoj upravi Zakon o provedbi carinskih propisa Europske unije Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu Zakon o naplati poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom Carinski zakonik EU Zakon o uvjetima za pružanje usluga carinskog zastupanja Zakon o računovodstvu 2016 Zakon o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju Pravilnik o porezu na dobit 2020 - pročišćeni tekst Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1238 o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP) Zakon o posebnom porezu kavu i bezalkoholna pića Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske Zakon o carinskoj tarifi Zakon o mjerama naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije Zakon o fiskalnoj odgovornosti Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu Zakon o igrama na sreću Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Zakon o olakšavanju uporabe financijskih i drugih informacija u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja ili progona teških kaznenih djela Zakon o doprinosima 2014-2014 Zakon o poreznom savjetništvu Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza Zakon o trošarinama Pravilnik o porezu na dohodak – pročišćeni tekst Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o doprinosima Zakon o porezu na dodanu vrijednost Zakon o dodatnom porezu na dobit Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Zakon o posebnom porezu na motorna vozila Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu Carinski zakon 1999-2013 Zakon o porezu na dobit Zakon o proračunu Zakon o carinskoj službi 2014-2016 Zakon o naplati dospjelih a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost Opći porezni zakon Zakon o računovodstvu Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom Zakon o porezu na promet nekretnina 2011-2014 Zakon o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke Zakon o financijskoj policiji Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama Zakon o provođenju Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998

Copyright © Ante Borić