Povezani zakoni

Zakon o zaštiti zraka

pročišćeni tekst zakona

NN 130/11, 47/14, 61/17, 118/18

na snazi od 01.01.2019.

Uživajte...

Baza je ažurirana 13.11.2019. zaključno sa NN 108/19

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom određuju nadležnost i odgovornost za zaštitu zraka i ozonskog sloja, ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbu klimatskim promjenama, planski dokumenti, praćenje i procjenjivanje kvalitete zraka, mjere za sprječavanje i smanjivanje onečišćavanja zraka, izvještavanje o kvaliteti zraka i razmjeni podataka, djelatnost praćenja kvalitete zraka i emisija u zrak, tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluorirani staklenički plinovi, praćenje emisija stakleničkih plinova i mjere za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama,, informacijski sustav zaštite zraka, financiranje zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama, upravni i inspekcijski nadzor.

Primjena pravne stečevine Europske unije

Članak 2. (NN 47/14, 61/17)

(1) Ovaj Zakon sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

– Direktiva 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o kvaliteti okolnog zraka i čistijem zraku za Europu (SL L 152, 11. 6. 2008.),

– Direktiva 2004/107/EZ Europskog parlamenta i Vijeća koja se odnosi na arsen, kadmij, živu, nikal i policikličke aromatske ugljikovodike u vanjskom zraku (SL L 23, 26. 1. 2005.),

– Direktiva Vijeća 2001/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o nacionalnim vršnim emisijama za određene (pojedine) onečišćujuće tvari (SL L 309, 27. 11. 2001.),

– Direktiva 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća kojom se utvrđuje shema za trgovanje kvotama emisije stakleničkih plinova unutar Zajednice i kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva Vijeća 96/61/EZ (SL L 275, 25. 10. 2003.),

– Direktiva 2004/101/EZ Europskog parlamenta i Vijeća kojom se dopunjuje Direktiva 2003/87/EZ kojom se utvrđuje shema za trgovanje kvotama emisije stakleničkih plinova unutar Zajednice, vezano za projektne mehanizme Kyotskog protokola (SL L 338, 13. 11. 2004.),

– Direktiva 2008/101/EZ Europskog parlamenta i Vijeća kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 2003/87/EZ kako bi se zrakoplovne aktivnosti uključile u sustav trgovanja kvotama emisijama stakleničkih plinova unutar Zajednice (SL L 8, 13. 1. 2009.),

– Direktiva 2009/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 2003/87/EZ kako bi se unaprijedio i proširio sustav trgovanja emisijskim jedinicama Zajednice (SL L 140, 5. 6. 2009.),

– Direktiva 2009/30/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o izmjenama i dopunama Direktive 98/70/EZ u pogledu specifikacije benzina i dizelskih goriva i plinskog ulja i uvođenju mehanizma praćenja i smanjenja emisija stakleničkih plinova i izmjenama i dopunama Direktive Vijeća 1999/32/EZ u pogledu specifikacije goriva koje koriste plovila za unutarnju plovidbu i ukidanju Direktive 93/12/EEZ (SL L 140, 5. 6. 2009.),

– Direktiva Vijeća 87/217/EEZ od 19. ožujka 1987. o sprječavanju i smanjenju onečišćenja okoliša azbestom (SL L 85, 28. 3. 1987.),

– Direktiva Vijeća 91/692/EEZ od 23. prosinca 1991. o standardiziranju i racionaliziranju izvještaja o provedbi određenih direktiva koje se odnose na okoliš (SL L 377, 31. 12. 1991.),

– Direktiva 98/70/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 1998. o kakvoći benzinskih i dizelskih goriva i izmjeni Direktive Vijeća 93/12/EEZ (SL L 350, 28. 12. 1998.),

– Direktiva Vijeća 1999/32/EZ od 26. travnja 1999. o smanjenju sadržaja sumpora u određenim tekućim gorivima i o izmjeni Direktive 93/12/EEZ (SL L 121, 11. 5. 1999.),

– Direktiva 2001/80/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2001. o ograničenju emisija određenih onečišćujućih tvari u zrak iz velikih uređaja za loženje (SL L 309, 27. 11. 2001.),

– Direktiva 2003/17/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 3. ožujka 2003. o izmjeni Direktive 98/70/EZ o kakvoći benzina i dizelskih goriva (Tekst značajan za EGP) (SL L 76, 22. 3. 2003.),

– Direktiva 2004/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o ograničavanju emisija hlapivih organskih spojeva nastalih upotrebom organskih otapala u određenim bojama i lakovima i proizvodima za završnu obradu vozila, te o izmjeni Direktive 1999/13/EZ (SL L 143, 30. 4. 2004.),

– Direktiva 2008/112/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o izmjeni direktiva Vijeća 76/768/EEZ, 88/378/EEZ, 1999/13/EZ i direktiva 2000/53/EZ, 2002/96/EZ i 2004/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi njihove prilagodbe Uredbi (EZ) br. 1272/2008 o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa (Tekst značajan za EGP) (SL L 345, 23. 12. 2008.),

– Direktiva 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o industrijskim emisijama (integrirano sprječavanje i kontrola onečišćenja) (preinačeno) (Tekst značajan za EGP) (SL L 334, 17. 12. 2010.),

– Direktiva Komisije 2010/79/EU od 19. studenoga 2010. o prilagodbi tehničkom napretku Priloga III. Direktivi 2004/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o ograničavanju emisija hlapivih organskih spojeva (SL L 304, 20. 11. 2010.),

– Direktiva 2012/33/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o izmjeni Direktive Vijeća 1999/32/EZ u vezi sa sadržajem sumpora u brodskim gorivima (SL L 327, 27. 11. 2012.),

– Direktiva Vijeća (EU) 2015/652 od 20. travnja 2015. o utvrđivanju metoda izračuna i zahtjeva u vezi s izvješćivanjem u skladu s Direktivom 98/70/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o kakvoći benzinskih i dizelskih goriva (SL L 107, 25. 4. 2015),

– Direktiva Komisije (EU) 2015/1480 оd 28. kolovoza 2015. o izmjeni određenih priloga direktivama 2004/107/EZ i 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za referentne metode, validaciju podataka i lokaciju točaka uzorkovanja za ocjenjivanje kvalitete zraka (Tekst značajan za EGP) (SL L 226, 29. 8. 2015.),

– Direktiva (EU) 2015/1513 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015. o izmjeni Direktive 98/70/EZ o kakvoći benzinskih i dizelskih goriva i izmjeni Direktive 2009/28/EZ o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora (Tekst značajan za EGP) (SL L 239, 15. 9. 2015.),

– Direktiva (EU) 2015/2193 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o ograničenju emisija određenih onečišćujućih tvari u zrak iz srednjih uređaja za loženje (Tekst značajan za EGP) (SL L 313, 28. 11. 2015.),

– Direktiva (EU) 2016/2284 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o smanjenju nacionalnih emisija određenih onečišćujućih tvari, o izmjeni Direktive 2003/35/EZ i stavljanju izvan snage Direktive 2001/81/EZ (SL L 344, 17. 12. 2016.).

(2) Ovim se Zakonom utvrđuju nadležna tijela i zadaće nadležnih tijela, upravni i inspekcijski nadzor te se propisuju prekršajne odredbe za provedbu sljedećih akata Europske unije:

– Provedbene odluke Komisije 2011/850/EU od 12. prosinca 2011. o utvrđivanju pravila za direktive 2004/107/EZ i 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uzajamne razmjene informacija i izvješćivanja o kvaliteti zraka (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 9068) (SL L 335, 17. 12. 2011.) (u daljnjem tekstu: Odluka Komisije 2011/850/EU),

– Uredbe Komisije (EZ) br. 1497/2007 od 18. prosinca 2007. o utvrđivanju, u skladu s Uredbom (EZ) br. 842/2006 Europskog parlamenta i Vijeća, standardnih zahtjeva za provjeru propuštanja nepokretnih protupožarnih sustava koji sadrže određene fluorirane stakleničke plinove (Tekst značajan za EGP) (SL L 333, 19. 12. 2007.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EZ) br. 1497/2007),

– Uredbe Komisije (EZ) br. 1516/2007 od 19. prosinca 2007. o utvrđivanju, u skladu s Uredbom (EZ) br. 842/2006 Europskog parlamenta i Vijeća, standardnih zahtjeva u pogledu provjere propuštanja nepokretne opreme za hlađenje i klimatizaciju i dizalica topline, koje sadrže određene fluorirane stakleničke plinove (Tekst značajan za EGP) (SL L 335, 20. 12. 2007.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EZ) br. 1516/2007),

– Uredbe Komisije (EZ) br. 304/2008 od 2. travnja 2008. o utvrđivanju, u skladu s Uredbom (EZ) br. 842/2006 Europskog parlamenta i Vijeća, minimalnih zahtjeva i uvjeta za uzajamno priznavanje certifikacije poduzeća i osoblja u pogledu nepokretnih protupožarnih sustava i vatrogasnih aparata koji sadrže određene fluorirane stakleničke plinove (Tekst značajan za EGP) (SL L 92, 3. 4. 2008.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EZ) br. 304/2008),

– Uredbe Komisije (EZ) br. 306/2008 od 2. travnja 2008. o utvrđivanju, u skladu s Uredbom (EZ) br. 842/2006 Europskog parlamenta i Vijeća, minimalnih zahtjeva i uvjeta za uzajamno priznavanje certifikacije osoblja koje iz opreme rekuperira otapala na bazi određenih fluoriranih stakleničkih plinova (Tekst značajan za EGP) (SL L 92, 3. 4. 2008.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EZ) br. 306/2008),

– Uredbe Komisije (EZ) br. 307/2008 od 2. travnja 2008. o utvrđivanju, u skladu s Uredbom (EZ) br. 842/2006 Europskog parlamenta i Vijeća, minimalnih zahtjeva za programe osposobljavanja i uvjeta za uzajamno priznavanje potvrda o osposobljavanju za osoblje u pogledu klimatizacijskih sustava u određenim motornim vozilima koji sadrže određene fluorirane stakleničke plinove (Tekst značajan za EGP) (SL L 92, 3. 4. 2008.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EZ) br. 307/2008),

– Uredbe (EZ) br. 1005/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o tvarima koje oštećuju ozonski sloj (preinaka) (Tekst značajan za EGP) (SL L 286, 31. 10. 2009.) kako je izmijenjena i dopunjena Uredbom Komisije (EU) br. 744/2010 od 18. kolovoza 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1005/2009 Europskoga parlamenta i Vijeća o tvarima koje oštećuju ozonski sloj, s obzirom na kritične primjene halona (Tekst značajan za EGP) (SL L 218, 19. 8. 2010.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1005/2009),

– Odluke Komisije 2010/372/EU od 18. lipnja 2010. o upotrebi kontroliranih tvari kao procesnih agensa na temelju članka 8. stavka 4. Uredbe (EZ) br. 1005/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (priopćena pod brojem dokumenta C(2010) 3847) (SL L 169, 3. 7. 2010.) (u daljnjem tekstu: Odluka Komisije 2010/372/EU),

– Uredbe Komisije (EU) br. 291/2011 od 24. ožujka 2011. o neophodnim laboratorijskim i analitičkim uporabama kontroliranih tvari koje nisu klorofluorougljikovodici u Uniji na temelju Uredbe (EZ) br. 1005/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o tvarima koje oštećuju ozonski sloj (SL L 79, 25. 3. 2011.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 291/2011),

Uredbe Komisije (EU) br. 1087/2013 оd 4. studenoga 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1005/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izvješćivanja o metil bromidu (SL L 293, 5. 11. 2013.),

Uredbe Komisije (EU) br. 1088/2013 оd 4. studenoga 2013. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1005/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi sa zahtjevima za uvozne i izvozne dozvole za proizvode i opremu koji sadrže halone za kritičnu primjenu u zrakoplovima ili o njima ovise (SL L 293, 5. 11. 2013.),

– Odluke Komisije 2005/166/EZ od 10. veljače 2005. o utvrđivanju pravila za provedbu Odluke br. 280/2004/EZ o mehanizmu za praćenje emisija stakleničkih plinova u Zajednici i za provedbu Kyotskog protokola (priopćena pod brojem dokumenta C(2005) 247) (SL L 55, 1. 3. 2005.) (u daljnjem tekstu: Odluka Komisije 2005/166/EZ),

– Odluke Komisije 2005/381/EZ od 4. svibnja 2005. o donošenju upitnika za izvješćivanje o primjeni Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice i o izmjeni Direktive 96/61/EZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2005) 1359) (Tekst značajan za EGP) (SL L 126, 19. 5. 2005.) kako je izmijenjena i dopunjena Odlukom Komisije 2006/803/EZ od 23. studenoga 2006. o izmjeni Odluke 2005/381/EZ o uvođenju upitnika za izvješćivanje o primjeni Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice i o izmjeni Direktive Vijeća 96/61/EZ (priopćeno pod brojem dokumenta C(2006) 5546) (Tekst značajan za EGP) (SL L 126, 19. 5. 2005.) (u daljnjem tekstu: Odluka Komisije 2005/381/EZ),

– Odluke 2006/780/EZ od 13. studenoga 2006. o izbjegavanju dvostrukoga brojanja smanjenja emisija stakleničkih plinova na temelju sustava Zajednice za trgovanje emisijama za projektne aktivnosti na temelju Kyotskog protokola u skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća (priopćeno pod brojem dokumenta C(2006) 5362) (SL L 316, 16. 11. 2006) (u daljnjem tekstu: Odluka 2006/780/EZ),

– Odluke 406/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o naporima koje poduzimaju države članice radi smanjenja emisija stakleničkih plinova s ciljem ostvarenja ciljeva Zajednice vezanih za smanjenje emisija stakleničkih plinova do 2020. godine (SL L 140, 5. 6. 2009.) (u daljnjem tekstu: Odluka 406/2009/EZ),

– Uredbe Komisije (EU) br. 1031/2010 od 12. studenoga 2010. o rasporedu, upravljanju i drugim aspektima dražbi emisijskih jedinica stakleničkih plinova prema Direktivi 2003/87/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice (Tekst značajan za EGP) (SL L 302, 18. 11. 2010.) kako je izmijenjena i dopunjena Uredbom Komisije (EU) br. 784/2012 od 30. kolovoza 2012. o izmjeni Uredbe (EU) 1031/2010 u vezi dražbovne platforme koju imenuje Njemačka i dopuni članka 59(7) (SL L 234, 31. 8. 2012.) i kako je izmijenjena i dopunjena Uredbom Komisije (EU) br. 1042/2012 od 7. studenoga 2012. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1031/2010 u pogledu navođenja dražbovne platforme koju imenuje Ujedinjena Kraljevina (Tekst značajan za EGP) (SL L 310, 9. 11. 2012.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 1031/2010),

– Odluke Komisije 2011/278/EU od 27. travnja 2011. o utvrđivanju prijelaznih propisa na razini Unije za usklađenu besplatnu dodjelu emisijskih jedinica na temelju članka 10.a Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 2772) (SL L 130, 17. 5. 2011.) (u daljnjem tekstu: Odluka Komisije 2011/278/EU),

– Uredbe Komisije (EU) br. 550/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju određenih ograničenja koja se primjenjuju na korištenje međunarodnih emisijskih kredita iz projekata koji uključuju industrijske plinove, na temelju Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP) (SL L 149, 8. 6. 2011.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 550/2011),

– Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012 od 21. lipnja 2012. o verifikaciji izvješća o stakleničkim plinovima i izvješća o tonskim kilometrima te o akreditaciji verifikatora u skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP) (SL L 181, 12. 7. 2012.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 600/2012),

– Uredbe Komisije (EU) br. 601/2012 od 21. lipnja 2012. o praćenju i izvješćivanju o emisijama stakleničkih plinova u skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP) (SL L 181, 12. 7. 2012.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 601/2012),

– Odluke Komisije 2013/162/EU od 26. ožujka 2013. o utvrđivanju godišnjih emisijskih jedinica za razdoblje od 2013. do 2020. u skladu s Odlukom br. 406/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (priopćena pod brojem dokumenta C(2013) 1708) (SL L 90, 28. 3. 2013.) (u daljnjem tekstu: Odluka Komisije 2013/162/EU),

– Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013 od 2. svibnja 2013. o uspostavi Registra Unije u skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, odlukama Komisije br. 280/2004/EZ i br. 406/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o ukidanju uredbi Komisije (EU) br. 920/2010 i br. 1193/2011 (Tekst značajan za EGP) (SL L 122, 3. 5. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 389/2013),

– Uredbe (EU) br. 525/2013 Europskoga parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o mehanizmu za praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova i za izvješćivanje o drugim informacijama u vezi klimatskih promjena na nacionalnoj razini i razini Unije te stavljanju izvan snage Odluke Komisije br. 280/2004/EZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 165, 18. 6. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 525/2013),

– Odluke 529/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o pravilima za obračun emisija i uklanjanja stakleničkih plinova koji nastaju iz djelatnosti vezanih uz korištenje zemljišta, prenamjenu zemljišta i šumarstvo te informacijama o mjerama u vezi tih djelatnosti (SL L 165, 18. 6. 2013.) (u daljnjem tekstu: Odluka 529/2013/EU),

– Provedbene odluke Komisije 2013/634/EU оd 31. listopada 2013. o prilagodbama godišnjih emisijskih kvota država članica za razdoblje 2013. – 2020. u skladu s Odlukom 406/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 292, 1. 11. 2013.) (u daljnjem tekstu: Odluka Komisije 2013/634/EU),

– Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 666/2014 оd 12. ožujka 2014. o uspostavi materijalnih zahtjeva za sustav inventara Unije i uzimanju u obzir promjena potencijala globalnog zagrijavanja i međunarodno dogovorenih smjernica za inventare u skladu s Uredbom (EU) br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP) (SL L 179, 19. 6. 2014.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 666/2014),

– Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 749/2014 od 30. lipnja 2014. o strukturi, formatu, postupcima podnošenja i pregledu informacija koje države članice dostavljaju u skladu s Uredbom (EU) br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP) (SL L 203, 11. 7. 2014.) (u daljnjem tekstu: Provedbena uredba (EU) br. 749/2014),

– Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1844 оd 13. srpnja 2015. o izmjeni Uredbe (EU) br. 389/2013 u pogledu tehničke provedbe Kyotskog protokola nakon 2012. (Tekst značajan za EGP) (SL L 268, 15. 10. 2015.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 2015/1844).

Članak 2.a (NN 47/14)

Nadležno tijelo za provedbu akata iz članka 2. stavka 2. ovoga Zakona je središnje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), ako ovim Zakonom nije drukčije propisano.

Članak 3.

(1) Zaštita i poboljšanje kvalitete zraka i ozonskog sloja, ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba klimatskim promjenama, u cilju održivog razvitka, temelji se na načelima zaštite okoliša određenim Zakonom o zaštiti okoliša i zahtjevima međunarodnog prava i pravne stečevine Europske unije.

(2) U zaštiti i poboljšanju kvalitete zraka i ozonskog sloja, ublažavanju klimatskih promjena i prilagodbi klimatskim promjenama primjenjuju se i odredbe Zakona o zaštiti okoliša i drugih propisa, osim ako je ovim Zakonom propisano drukčije.

(3) Zaštita zraka od onečišćivanja uzrokovanih radioaktivnim tvarima, tehnološkim nesrećama i elementarnim nepogodama uređuje se posebnim zakonima.

Članak 4.

Mjere koje se poduzimaju u cilju zaštite i poboljšanja kvalitete zraka i ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama ne smiju ugroziti ostale sastavnice okoliša, kvalitetu življenja sadašnjih i budućih naraštaja, te ne smiju biti u suprotnosti s propisima u područjima zaštite na radu i zaštite zdravlja ljudi.

Članak 5.

Mjere zaštite i poboljšanja kvalitete zraka i ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama određuju se u cilju:

– izbjegavanja, sprječavanja ili smanjenja štetnih posljedica po ljudsko zdravlje, kvalitetu življenja i okoliš u cjelini,

– uspostave, održavanja i unapređivanja cjelovitog sustava upravljanja kvalitetom zraka na teritoriju Republike Hrvatske,

– očuvanja kvalitete zraka ako je zrak čist ili neznatno onečišćen, te poboljšavanje kvalitete zraka u slučajevima onečišćenosti,

– procjene kvalitete zraka i pribavljanja odgovarajućih podataka o kvaliteti zraka na temelju standardiziranih metoda i mjerila koji se primjenjuju na području Europske unije,

– sprječavanja i smanjivanja onečišćivanja koja utječu na ozonski sloj i klimatske promjene,

– korištenja učinkovitijih tehnologija s obzirom na potrošnju energije te poticanja uporabe obnovljivih izvora energije,

– osiguravanja dostupnosti javnosti informacija o kvaliteti zraka, emisijama stakleničkih plinova i potrošnji tvari koje oštećuju ozonski sloj,

– izvršenja obveza preuzetih međunarodnim ugovorima i sporazumima kojih je Republika Hrvatska stranka, te sudjelovanje u međunarodnoj suradnji u području zaštite zraka, ozonskog sloja i ublažavanja klimatskih promjena.

Članak 6. (NN 47/14, 61/17, 118/18)

(1) Učinkovitost zaštite i poboljšanja kvalitete zraka i ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama osiguravaju Hrvatski sabor i Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada) te predstavnička i izvršna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave unutar svoje i ovim Zakonom određene nadležnosti.

(2) Upravne i stručne poslove zaštite i poboljšanja kvalitete zraka i ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama te provedbu mjera zaštite i poboljšanja kvalitete zraka i ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama provode i osiguravaju središnja tijela državne uprave, upravna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nadležna za obavljanje poslova zaštite okoliša te druge pravne osobe koje imaju javne ovlasti.

(3) Procjenu kvalitete zraka, modeliranje za potrebe procjene iz članaka 19. – 22. i izvješćivanja iz članka 120. ovoga Zakona osigurava Ministarstvo, a provodi Državni hidrometeorološki zavod.

(4) Praćenje kvalitete zraka, praćenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, provjeru ispravnosti mjernog sustava za kontinuirano mjerenje emisija iz nepokretnih izvora te praćenje kvalitete proizvoda obavljaju pravne osobe – ispitni laboratoriji.

(5) Prihvaćanje izvješća o ispitivanju opreme prema zahtjevima učinkovitosti referentnih metoda izdana u drugim državama članicama pod uvjetom da su ispitivanja izvršili ispitni laboratoriji akreditirani u skladu s mjerodavnom usklađenom normom za ispitne i umjerne laboratorije obavlja Državni zavod za mjeriteljstvo te popis prihvaćenih izvješća objavljuje na vlastitim internetskim stranicama.

(6) Izvješća iz stavka 5. ovoga članka sadrže dokaze da oprema ispunjava sve zahtjeve u pogledu učinkovitosti, uključujući i slučajeve ako su neki uvjeti okoliša i lokacija specifični za određenu državu članicu i izvan okvira uvjeta za koje je oprema već ispitana i homologirana u drugoj državi članici.

(7) Usklađivanje programa osiguranja kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka provode referentni laboratoriji.

(8) Informacijski sustav zaštite zraka vodi Ministarstvo.

(9) Građani, kao pojedinci i/ili organizirani radi zaštite zraka i ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama u strukovne udruge i udruge, pridonose ostvarivanju ciljeva zaštite i poboljšanja kvalitete zraka i ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama te provedbu učinkovite zaštite i poboljšanja kvalitete zraka.

Članak 7.

(1) Način rada u tijelima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti u vezi s provedbom ovoga Zakona propisuje ministar nadležan za poslove zaštite okoliša (u daljnjem tekstu: ministar) naputkom.

(2) Za potrebe izrade prijedloga nacionalnih planova, nacionalnih programa, nacionalnih izvješća i nacrta prijedloga provedbenih propisa koje prema ovom Zakonu donosi Vlada i izrade provedbenih propisa koje prema ovom Zakonu donosi ministar, odluku o osnivanju stručnog povjerenstva donosi ministar.

Članak 8. (NN 61/17)

Pojmovi koji se koriste u ovom Zakonu imaju sljedeće značenje:

A. Poboljšanje kvalitete zraka i smanjenje onečišćenja zraka

1. aglomeracija (naseljeno područje): područje s više od 250 000 stanovnika, ili područje s manje od 250 000 stanovnika, a gustoća je stanovništva veća od prosječne u Republici Hrvatskoj ili je kvaliteta zraka znatno narušena te je nužna ocjena i upravljanje kvalitetom zraka,

2. arsen, kadmij, nikal, olovo i benzo(a)piren: ukupni udio tih elemenata, odnosno spojeva, u frakciji lebdećih čestica PM10,

3. ciljano smanjenje izloženosti na nacionalnoj razini: postotak smanjenja pokazatelja prosječne izloženosti koji je određen s ciljem smanjivanja štetnih učinaka na ljudsko zdravlje i koje, kada je to moguće, se mora postići u određenom razdoblju,

4. ciljna vrijednost: razina onečišćenosti određena s ciljem izbjegavanja, sprečavanja ili umanjivanja štetnih učinaka na ljudsko zdravlje i/ili okoliš u cjelini koju treba, ako je to moguće, dostići u zadanom razdoblju,

5. difuzni izvor: izvor onečišćavanja zraka kod kojeg se onečišćujuće tvari unose u zrak bez određena ispusta/dimnjaka (uređaji, površine i druga mjesta),

6. donji prag procjene: razina onečišćenosti ispod koje se za procjenu kvalitete okolnog zraka može koristiti samo tehnika modeliranja ili tehnika objektivne procjene,

7. dugoročni cilj: razina onečišćenosti koju treba postići u dužem razdoblju, osim kada to nije moguće postići razmjernim mjerama, s ciljem osiguranja učinkovite zaštite ljudskog zdravlja i okoliša,

8. dušikovi oksidi: zbroj volumnih udjela dušikovog monoksida i dušikovog dioksida, iskazanih kao koncentracija dušikovog dioksida (NO2) u mikrogramima po kubičnom metru µgm-3,

9. emisija: ispuštanje/unošenje onečišćujućih tvari u zrak,

10. emisijska kvota onečišćujućih tvari: ukupna dopuštena godišnja količina emisije (izražava se u jedinicama mase u određenom vremenu) iz jednog ili više izvora zajedno, odnosno s određenog područja i/ili na teritoriju Republike Hrvatske,

11. emisijski podatak: vrijednost svake izmjerene, izračunate ili procijenjene veličine koja se koristi za određivanje emisije,

12. fugitivne (difuzne, nepostojane) emisije: emisije hlapivih organskih spojeva u zrak, tlo i vodu iz otapala sadržanih u bilo kojem proizvodu, ili nastaju kod proizvodnje koje uključuju otapala, a koje se ne oslobađaju u okoliš kroz ispust, već kroz prozore, vrata, odzračne i slične otvore,

13. generator električne energije: postrojenje koje na dan ili nakon 1. siječnja 2005. proizvodi električnu energiju za prodaju trećim stranama i u kojemu se osim »izgaranja goriva« ne odvija nijedna druga djelatnost navedena u Prilogu I. Direktive 2003/87/EZ,

14. gornji prag procjene: razina onečišćenosti ispod koje se za procjenu kvalitete okolnog zraka može koristiti kombinacija mjerenja na stalnom mjestu i tehnika modeliranja i/ili indikativnih mjerenja,

15. gradske pozadinske lokacije: mjesta u gradskim područjima gdje su razine izloženosti reprezentativne za opću gradsku populaciju,

16. granica tolerancije (GT): postotak granične vrijednosti za koji ona može biti prekoračena pod za to propisanim uvjetima,

17. granična vrijednost (GV): razina onečišćenosti koju treba postići u zadanom razdoblju, ispod koje, na temelju znanstvenih spoznaja, ne postoji ili je najmanji mogući rizik od štetnih učinaka na ljudsko zdravlje i/ili okoliš u cjelini i jednom kada je postignuta ne smije se prekoračiti,

18. granična vrijednost emisije (GVE): najveća dopuštena emisija, izražena ili koncentracijom onečišćujućih tvari u ispušnim plinovima i/ili količinom ispuštanja/unošenja onečišćujućih tvari u određenom vremenu,

19. gustoća mjerenja/uzorkovanja: broj mjernih/uzorkovanih rezultata pojedinog pokazatelja kvalitete zraka i/ili posrednog pokazatelja kvalitete zraka u jedinici vremena,

20. hlapivi organski spojevi: svi organski spojevi iz antropogenih i biogenih izvora, osim metana, koji na sunčevoj svjetlosti, reakcijom s dušikovim oksidima, mogu stvarati fotokemijske oksidante,

21. indikativna mjerenja: mjerenja koja zadovoljavaju ciljeve kvalitete podataka koji su manje strogi od onih koji se zahtijevaju za mjerenja na stalnim mjernim mjestima,

22. kontrola kvalitete: sustav uobičajenih tehničkih aktivnosti za mjerenje i nadzor kvalitete proračuna emisija u zrak koje se provode tijekom njegove izrade,

23. kritična razina: razina onečišćenosti, temeljena na znanstvenim spoznajama, iznad koje može doći do štetnih učinaka na receptore, kao što su biljke, drveće ili prirodni ekosustavi, a izuzimajući ljude,

24. kvaliteta zraka: svojstvo zraka kojim se iskazuje značajnost u njemu postojećih razina onečišćenosti,

25. metoda mjerenja: smislen niz postupaka, opisanih prema rodu, koji se upotrebljavaju za provođenje mjerenja,

26. mjerenje: skup postupaka kojima se određuje vrijednost neke veličine,

27. mreža: skup dvije ili više postaja za praćenje kvalitete zraka,

28. ocjenjivanje: svaki postupak koji se koristi za mjerenje ili procjenjivanje (izračunavanje, predviđanje) razina onečišćenosti,

29. onečišćeni zrak: zrak čija je kvaliteta takva da može narušiti zdravlje, kvalitetu življenja i/ili štetno utjecati na bilo koju sastavnicu okoliša,

30. onečišćenja iz prirodnih izvora: erupcije vulkana, seizmičke aktivnosti, geotermalne aktivnosti, požari na nepristupačnim područjima, snažni vjetrovi ili ponovno atmosfersko podizanje ili prenošenje prirodnih čestica iz sušnih područja i slično,

31. onečišćivač: pravna ili fizička osoba – obrtnik čija djelatnost izravno ili neizravno onečišćuje zrak,

32. onečišćujuća tvar: svaka tvar prisutna u okolnom zraku koja može imati štetan učinak na ljudsko zdravlje i/ili okoliš u cijelosti,

33. operater: pravna ili fizička osoba – obrtnik koja upravlja nepokretnim izvorom ili nadzire njegov rad ili osoba na koju je prenesena ovlast donošenja ekonomskih odluka o tehničkom funkcioniranju nepokretnog izvora,

34. planovi za kvalitetu zraka: planovi u kojima su utvrđene mjere za postizanje propisanih graničnih ili ciljnih vrijednosti,

35. podatak kvalitete zraka: vrijednost svake izmjerene, izračunate ili procijenjene veličine koja se koristi za određivanje kvalitete zraka,

36. pokazatelj prosječne izloženosti: prosječna razina onečišćenosti određena na temelju mjerenja na gradskim pozadinskim lokacijama na teritoriju Republike Hrvatske koja odražava izloženost stanovništva. Koristi se za izračunavanje cilja smanjenja izloženosti i obveza koje se odnose na izloženost,

37. pokazatelj kvalitete zraka: mjerljiva veličina nekog kemijskog elementa i/ili spoja, odnosno fizikalnog stanja i/ili pojave, što uzrokuje promjenu kvalitete zraka,

38. policiklički aromatski ugljikovodici (PAU): organski spojevi koji čine najmanje dva spojena aromatska prstena sačinjena isključivo od ugljika i vodika,

39. posredni pokazatelj kvalitete zraka: mjerljiva veličina kojom se opaža promjena na biljkama, građevinama i u biološkim nalazima koja ukazuje na učinak onečišćenja zraka,

40. postaja: nepokretni ili mobilni objekt opremljen za prikupljanje, obradu i prijenos mjernih/uzorkovanih rezultata te opažanje pojava značajnih za praćenje kvalitete zraka,

41. praćenje emisije: mjerenje i/ili procjenjivanje emisije onečišćujućih tvari iz izvora onečišćivanja zraka,

42. praćenje kvalitete zraka: sustavno mjerenje i/ili procjenjivanje razine onečišćenosti prema prostornom i vremenskom rasporedu,

43. prag obavješćivanja: razina onečišćenosti čije prekoračenje predstavlja opasnost za ljudsko zdravlje pri kratkotrajnoj izloženosti za osjetljive skupine stanovništva i o kojima se žurno i na odgovarajući način informira javnost,

44. prag upozorenja: razina onečišćenosti čije prekoračenje predstavlja opasnost za ljudsko zdravlje pri kratkotrajnoj izloženosti za čitavo stanovništvo i pri čijoj se pojavi žurno poduzimaju odgovarajuće propisane mjere,

45. PM10: frakcija lebdećih čestica koja prolazi kroz ulaz sakupljača propisano normom HRN EN 12341 s 50%-tnom učinkovitošću odstranjivanja čestica aerodinamičkog promjera 10 µm,

46. PM2,5: frakcija lebdećih čestica koja prolazi kroz ulaz sakupljača propisana normom EN 14907 s 50%-tnom učinkovitošću odstranjivanja čestica aerodinamičkog promjera 2,5 µm,

47. prekursori prizemnog ozona: tvari koje uvjetuju stvaranje prizemnog ozona,

48. prikupljanje mjernih rezultata: zapisivanje i pohranjivanje mjernih rezultata na ručni, poluautomatski ili automatski način,

49. provjera ispravnosti mjernog instrumenta: skup postupaka kojima se provjerava da li mjerni instrument ima sustavnu pogrešku i provodi se sukladno mjeriteljskim zahtjevima,

50. provjera kvalitete mjerenja: provjera postojanosti, točnosti i ponovljivosti mjerila, sljedivosti mjernog rezultata, mjerne točnosti mjernog pretvornika, te provjera mjernih načela, metode ili postupka,

51. razdoblje praćenja: razdoblje propisanog trajanja, iz kojeg pojedinačne vrijednosti razine onečišćenosti čine skup za određivanje statističkih parametara,

52. razina onečišćenosti: koncentracija onečišćujuće tvari u zraku ili njeno taloženje na površine u određenom vremenu,

53. stalno mjerno mjesto: mjesto na kojem se obavljaju neprekinuta ili nasumična uzorkovanja, kako bi se utvrdile razine onečišćenosti u skladu s odgovarajućim ciljevima za kvalitetu podataka,

54. statistički parametar: odabrana statistika skupa ocijenjenih razina onečišćenosti,

55. ugađanje: postupak dovođenja mjernog instrumenta u tehničko stanje prikladno za uporabu,

56. ukupna plinovita živa: pare elementarne žive (Hg0) i reaktivne žive, odnosno vrste žive topive u vodi s dovoljno visokim tlakom para da mogu postojati u plinovitom stanju,

57. umjeravanje mjernog instrumenta: skup postupaka kojima se u određenim uvjetima uspostavlja odnos između vrijednosti veličina koje pokazuje neki mjerni instrument ili mjerni sustav ili vrijednosti koje prikazuje neka tvarna mjera ili neka referentna tvar i odgovarajućih vrijednosti ostvarenih etalonom i provodi se sukladno mjeriteljskom postupku,

58. upravljanje kvalitetom zraka: osiguravanje izvršenja mjera kojima se provodi sprječavanje i smanjivanje onečišćivanja zraka na svim razinama, tako da se time ne ometa održivi razvitak,

59. uzorkovanje: postupak sakupljanja pojedinačnih uzoraka zraka i oborine,

60. veliki grad: veliki grad i grad u kojem je sjedište županije, određeni prema posebnom zakonu,

61. vrijeme usrednjavanja: razdoblje propisanog trajanja, unutar kojeg srednja vrijednost po vremenu predstavlja pojedinačnu vrijednost razine onečišćenosti (prema zahtjevu norme HRN ISO 9169),

62. zahtijevana razina izloženosti: označava razinu određenu na temelju pokazatelja prosječne izloženosti, s ciljem smanjenja štetnih učinaka na ljudsko zdravlje, koju treba doseći u zadanom razdoblju,

63. zrak: zrak troposfere na otvorenom prostoru, izuzevši zrak na mjestu rada,

64. zona (područje): jedan od razgraničenih dijelova teritorija Republike Hrvatske, od ostalih takvih dijelova, koji predstavlja funkcionalnu cjelinu s obzirom na praćenje, zaštitu i poboljšanje kvalitete zraka te upravljanje kvalitetom zraka.

B. Zaštita ozonskog sloja i ublažavanje i prilagodba klimatskim promjenama

65. dobavljač: pravna ili fizička osoba – obrtnik koja stavlja tekuće naftno gorivo i energiju na tržište i koja se, po posebnom zakonu kojim se uređuju trošarine, smatra trošarinskim obveznikom. Ako za gorivo ili energiju nije potrebno plaćati trošarine, dobavljač je pravna i fizička osoba – obrtnik koja je sukladno posebnom zakonu kojim se uređuju trošarine ishodila akt nadležnog tijela da može u okviru svoje djelatnosti nabavljati trošarinsku robu bez plaćanja trošarine. Za dobavljača se smatra i proizvođač koji sam eksploatira i proizvodi gorivo ili energiju na području Republike Hrvatske,

65.a trgovac: pravna ili fizička osoba odgovorna za označivanje proizvoda koje stavlja na tržište Republike Hrvatske, različita od proizvođača i/ili uvoznika proizvoda i kada proizvođač ili uvoznik nemaju sjedište u Republici Hrvatskoj, koji su propisani posebnim propisom kojim se utvrđuje kvaliteta određenih boja i lakova i/ili proizvoda za završnu obradu vozila,

66. država članica za upravljanje: država članica Europske unije odgovorna za obavljanje poslova upravljanja sustavom trgovanja emisijskim jedinicama Zajednice s obzirom na operatore zrakoplova,

67. emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku goriva: sve neto emisije ugljikovog dioksida (CO2), metana (CH4) i didušikovog oksida (N2O) koje se mogu pripisati tekućem naftnom gorivu stavljenom na tržište (uključujući namiješane komponente). To obuhvaća sve relevantne faze od ekstrakcije, promet i distribuciju, preradu i izgaranje, neovisno o mjestu nastanka tih emisija,

68. emisija stakleničkih plinova po energetskoj jedinici: ukupna masa emisije stakleničkih plinova izražena kao ekvivalent CO2 pridružena tekućem naftnom gorivu stavljenom na tržište, podijeljena s ukupnim sadržajem energije u tekućem naftnom gorivu stavljenom na tržište (izraženo kao njegova donja toplinska vrijednost),

69. emisijska jedinica: pravo na emisiju jedne tone ekvivalenta ugljikovog dioksida koje važi za određeno razdoblje i koje se može prenositi sukladno odredbama ovog Zakona,

70. fleksibilni mehanizmi Kyotskog protokola: mehanizam čistog razvoja, mehanizam zajedničkih projekata i trgovanje emisijama, koje stranke Kyotskog protokola kao nadopunu domaćim mjerama smanjenja emisija koriste za izvršenje svojih obveza iz Priloga B Kyotskog protokola,

71. isporučitelj: tijelo odgovorno za prolaz goriva ili energije kroz točku kontrole kojoj podliježe trošarinska roba ili, ako se ne plaća trošarina, bilo koje drugo tijelo koje imenuje država članica,

72. jedinica dodijeljene kvote: jedinica koju izdaje stranka Priloga B Kyotskog protokola na temelju dodijeljene kvote,

73. jedinica ovjerenih smanjenja emisija: jedinica koju izdaje stranka Priloga B Kyotskog protokola za projekte aktivnosti u okviru mehanizma čistog razvoja,

74. jedinica uklanjanja: jedinica koju izdaje stranka Priloga B Protokola na temelju aktivnosti korištenju zemljišta, promjena u korištenju zemljišta i šumarstvu,

75. mehanizam čistog razvoja: instrument Kyotskog protokola za provedbu projekata za smanjenje ili uklanjanje emisije u zemljama koje nisu stranke Priloga I. Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime (u daljnjem tekstu: Okvirna konvencija),

76. mehanizam zajedničkih projekata: instrument Kyotskog protokola za provedbu projekata za smanjenje ili uklanjanje emisije među strankama Priloga I. Okvirne konvencije,

77. novo postrojenje: svako postrojenje u kojem se obavlja djelatnost kojom se ispuštaju staklenički plinovi i koje je započelo s radom i prvi put ishodilo dozvolu za emisije stakleničkih plinova nakon 30. lipnja 2011. godine ili čiji je kapacitet značajno povećan nakon 30. lipnja 2011. godine, samo u odnosu na to povećanje kapaciteta,

78. odliv: proces, aktivnost ili mehanizam kojim se iz atmosfere uklanjaju staklenički plinovi, aerosoli ili prethodnici stakleničkog plina, procesom fotosinteze u biljkama,

79. operator zrakoplova: osoba koja obavlja zrakoplovnu djelatnost, koristeći zrakoplov ili vlasnik zrakoplova ako identitet te osobe nije poznat ili ga vlasnik nije naveo,

80. podatak o djelatnosti: brojčana vrijednost koja daje ukupnu količinu proizvoda, potrošenog energenta ili sirovine ili količinu obavljenog posla za određenu djelatnost,

81. registar mehanizma čistog razvoja: registar Tajništva Okvirne konvencije za sudionike mehanizma čistog razvoja,

82. servisiranje: djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja i opreme, dizalica topline, nepokretnih protupožarnih sustava i aparata za gašenje požara koji sadrže kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise,

83. staklenički plinovi: plinoviti sastojci atmosfere kako prirodni tako i antropogeni koji apsorbiraju i ponovno emitiraju infracrveno zračenje, i koji se prema odredbama Okvirne konvencije nadziru,

84. tonski kilometri: umnožak udaljenosti koju pređe zrakoplov između polazne i dolazne zračne luke i korisnog tereta sukladno posebnom propisu,

85. transakcija: evidentirani prijenos prava na emisijske jedinice ostvaren bilo postupkom trgovanja ili na drugi propisani način,

86. trgovanje emisijama: instrument Kyotskog protokola koji omogućuje trgovinsku razmjenu s emisijskim jedinicama među strankama Priloga I. Okvirne konvencije,

87. verifikator: osoba ovlaštena, sukladno Zakonu o zaštiti okoliša, za verifikaciju izvješća o emisijama stakleničkih plinova,

88. visokoučinkovita kogeneracija: kogeneracija koja se temelji na potrošnji korisne topline i uštedi primarne energije prema posebnom propisu kojim se uređuje tržište električne energije.

(2) Uvoz proizvoda iz treće države na carinsko područje Europske unije na području Republike Hrvatske smatra se stavljanjem na tržište.

(3) Osim pojmova iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se i pojmovi koji imaju jednako značenje kao pojmovi korišteni u propisima iz članka 2. stavka 2. ovoga Zakona.

Članak 9. (NN 61/17)

(1) Izvori su onečišćivanja zraka nepokretni i pokretni emisijski izvori.

(2) Nepokretni izvori jesu:

– točkasti: kod kojih se onečišćujuće tvari ispuštaju u zrak kroz za to oblikovane ispuste (postrojenja, tehnološki procesi, industrijski pogoni, uređaji, građevine i slično),

– difuzni: kod kojih se onečišćujuće tvari unose u zrak bez određena ispusta/dimnjaka (uređaji, određene aktivnosti, površine i druga mjesta).

(3) Pokretni izvori jesu prijevozna sredstva koja ispuštaju onečišćujuće tvari u zrak: motorna vozila, šumski i poljoprivredni strojevi, necestovni pokretni strojevi (kompresori, buldožeri, gusjeničari, hidraulični rovokopači, cestovni valjci, pokretne dizalice, oprema za održavanje putova i drugo), lokomotive, plovni objekti, zrakoplovi.

(4) Izvori iz stavka 1. ovoga članka moraju biti izgrađeni i/ili proizvedeni, opremljeni, rabljeni i održavani tako da ne ispuštaju u zrak onečišćujuće tvari iznad graničnih vrijednosti emisije, odnosno da ne ispuštaju/unose u zrak onečišćujuće tvari u količinama koje mogu ugroziti zdravlje ljudi, kvalitetu življenja i okoliš.

(5) Granične vrijednosti emisija iz pokretnih izvora propisuju se posebnim propisima.

(6) Nepokretni izvori u smislu stavka 2. ovoga članka nisu građevine i uređaji u kojima se priprema hrana ili su uvjeti i način rada za te građevine i uređaje određeni posebnim propisom.

 

II. PLAN, PROGRAMI I IZVJEŠĆA

Članak 10.

(1) Plan zaštite zraka, ozonskog sloja i ublažavanja klimatskih promjena (u daljnjem tekstu: Plan) određuje ciljeve i prioritete u zaštiti zraka, ozonskog sloja i ublažavanja klimatskih promjena u Republici Hrvatskoj i sadrži osobito:

– načela i mjerila za određivanje ciljeva i prioriteta,

– ocjenu stanja kvalitete zraka,

– prioritetne mjere i aktivnosti,

– preventivne mjere za očuvanje kvalitete zraka,

– kratkoročne mjere, kada postoji rizik od prekoračivanja praga upozorenja,

– mjere za postizanje graničnih vrijednosti za određene onečišćujuće tvari u zraku u zadanom roku ako su prekoračene,

– mjere za postizanje dugoročnih ciljeva za prizemni ozon u zraku,

– mjere za smanjivanje emisija onečišćujućih tvari i stakleničkih plinova po djelatnostima,

– mjere za ispunjavanje obveza ograničenja emisija stakleničkih plinova do visine nacionalne godišnje kvote za emisije stakleničkih plinova koje nisu obuhvaćene sustavom trgovanja emisijskim jedinicama,

– mjere za postupno ukidanje potrošnje kontroliranih tvari koje oštećuju ozonski sloj i smanjivanja emisija fluoriranih stakleničkih plinova,

– mjere za smanjivanje emisija postojanih organskih onečišćivala i teških metala,

– mjere za poticanje porasta energetske učinkovitosti i uporabu obnovljive energije,

– mjere za smanjivanje ukupnih emisija iz prometa,

– mjere za smanjivanje nepovoljnih učinaka zakiseljivanja, eutrofikacije i fotokemijskog onečišćenja,

– način provedbe mjera,

– redoslijed ostvarivanja mjera,

– rok izvršavanja mjera,

– obveznike provedbe mjera,

– međunarodne obveze Republike Hrvatske,

– procjenu sredstava za provedbu Plana i redoslijed korištenja sredstava prema utvrđenim prioritetnim mjerama i aktivnostima u Planu,

– analizu troškova i time stvorene koristi poboljšanja kvalitete zraka.

(2) Nositelj izrade Plana je Ministarstvo u suradnji sa središnjim tijelima državne uprave nadležnim za područja: zdravlja, industrije, energetike, poljoprivrede, šumarstva, znanosti, voda, mora, prometa, turizma, praćenja meteoroloških uvjeta i drugima.

(3) Plan donosi Vlada za razdoblje od pet godina.

(4) Plan se objavljuje u »Narodnim novinama«.

Članak 11. (NN 47/14)

Brisan.

Članak 12.

(1) Predstavničko tijelo županije, Grada Zagreba i velikog grada donosi program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama koji je sastavni dio programa zaštite okoliša za područje županije, odnosno Grada Zagreba i velikog grada (u daljnjem tekstu: Program).

(2) Program se objavljuje u službenom glasilu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, ovisno o tome čije predstavničko tijelo ga je donijelo.

Članak 13. (NN 118/18)

(1) Za potrebe praćenja ostvarenja ciljeva Plana iz članka 10. ovoga Zakona i drugih dokumenata važnih za zaštitu zraka, ozonskog sloja i ublažavanja klimatskih promjena te za uvid u stanje kvalitete zraka, izrađuje se Izvješće o stanju kvalitete zraka, smanjenju emisija stakleničkih plinova i potrošnji tvari koje oštećuju ozonski sloj za područje Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Izvješće) za razdoblje od četiri godine.

(2) Izvješće sadrži:

– stanje kvalitete zraka: područja i razine onečišćenosti, trajanje određenih znakovitih razina onečišćenosti, opće informacije o području, vrste i ocjene onečišćivanja, porijeklo onečišćenosti, analizu čimbenika koji su uzrokovali onečišćenost zraka, pojedinosti o poduzetim mjerama i projektima za poboljšanje kvalitete zraka,

– ocjenu provedenih mjera i njihove učinkovitosti,

– ostvarivanje mjera Plana, programa i drugih dokumenata zaštite kvalitete zraka, ozonskog sloja i ublažavanja klimatskih promjena,

– provedbu obveza iz međunarodnih ugovora iz područja zaštite zraka, ozonskog sloja i ublažavanja klimatskih promjena,

– podatke o izrečenim kaznama,

– podatke o korištenju financijskih sredstava za zaštitu i poboljšanje kvalitete zraka,

– prijedlog izmjena i dopuna postojećih dokumenata, te druge podatke od značenja za zaštitu kvalitete zraka, ozonskog sloja i ublažavanja klimatskih promjena.

(3) Ministarstvo je nositelj izrade Izvješća.

(4) Izvješće Ministarstvo podnosi Vladi.

Članak 14. (NN 47/14)

(1) O provedbi Programa iz članka 12. ovoga Zakona upravno tijelo nadležno za zaštitu okoliša (u daljnjem tekstu: nadležno upravno tijelo) županije, Grada Zagreba i velikog grada izrađuje izvješće za razdoblje od četiri godine koje usvaja predstavničko tijelo županije, Grada Zagreba i velikog grada.

(2) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka izrađuje se sukladno Izvješću iz članka 13. ovoga Zakona.

Članak 15.

Izvješće iz članka 13. ovoga Zakona objavljuje se u »Narodnim novinama«, a izvješće iz članka 14. ovoga Zakona objavljuje se u službenom glasilu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, ovisno o tome čije predstavničko tijelo ga je usvojilo.

Članak 16. (NN 47/14)

(1) Nacrt Plana iz članka 10. ovoga Zakona, nacrt Izvješća iz članka 13. ovoga Zakona, nacrt Strategije niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske iz članka 74.a ovoga Zakona, nacrt Plana iz članka 100. stavka 2. ovoga Zakona i nacrt Strategije prilagodbe klimatskim promjenama s akcijskim planom iz članka 118.a ovoga Zakona moraju biti javno objavljeni radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti.

(2) Putem medija Ministarstvo izvješćuje javnost o mjestu na kojem su dokumenti iz stavka 1. ovoga članka dostupni te načinu i vremenu iznošenja mišljenja, prijedloga i primjedbi.

(3) Rok u kojem javnost može iznositi primjedbe, prijedloge i mišljenja ne može biti kraći od 30 dana od dana objave.

(4) Ministarstvo razmatra mišljenja, prijedloge i primjedbe javnosti te ocjenjuje i odlučuje o njihovoj opravdanosti.

(5) Odredbe stavaka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka primjenjuju se odgovarajuće i na donošenje Programa i izvješća županije, Grada Zagreba i velikog grada te akcijske planove za poboljšanje kvalitete zraka.

 

III. PRAĆENJE I PROCJENJIVANJE KVALITETE ZRAKA

Članak 17.

Kvaliteta zraka prati se na osnovi:

– mjerenja na stalnim mjernim mjestima i/ili ocjene razina onečišćenosti zraka u zonama i aglomeracijama;

– mjerenja na stalnim mjernim mjestima i/ili ocjene razina onečišćenosti zraka uslijed daljinskoga i prekograničnoga prijenosa onečišćujućih tvari u zraku i oborini na teritoriju Republike Hrvatske,

– mjerenja i analize meteoroloških uvjeta i kvalitete zraka,

– mjerenja i opažanja promjena koje ukazuju na učinak onečišćenosti zraka (posredni pokazatelji kvalitete zraka): na tlu, biljkama, građevinama, u biološkim nalazima i slično,

– modeliranja prijenosa i disperzije onečišćujućih tvari odgovarajućim atmosferskim modelima,

– drugih metoda procjene i mjerila koji se primjenjuju na području Europske unije.

Članak 18. (NN 61/17)

(1) Praćenje i procjenjivanje kvalitete zraka provodi se u zonama i aglomeracijama na teritoriju Republike Hrvatske.

(2) Zone i aglomeracije te njihovu klasifikaciju prema razinama onečišćenosti zraka na temelju procjenjivanja kvalitete zraka iz članka 19. stavka 2. ovoga Zakona određuje Vlada uredbom.

(3) Razina onečišćenosti zraka procjenjuje se analizom postojećeg stanja na osnovi rezultata mjerenja provedenih u razdoblju od najmanje pet godina na stalnim mjernim mjestima, na osnovi indikativnih mjerenja, primjenom standardiziranih matematičkih modela i drugih metoda procjene koje se primjenjuju na području Europske unije.

24. Uredba o određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na teritoriju Republike Hrvatske 

Procjenjivanje kvalitete zraka

Članak 19. (NN 47/14, 61/17, 118/18)

(1) Procjenjivanje kvalitete zraka u zonama i aglomeracijama u smislu ovoga Zakona, provodi se za onečišćujuće tvari: sumporov dioksid, dušikov dioksid i dušikove okside, lebdeće čestice (PM10, PM2,5,), olovo, benzen, ugljikov monoksid, prizemni ozon, arsen, kadmij, živu, nikal i benzo(a)piren.

(2) Procjenjivanje kvalitete zraka na teritoriju Republike Hrvatske sukladno članku 6. stavku 3. ovoga Zakona provodi DHMZ na temelju mjerila za procjenu koji su određeni pravilnikom iz članka 52. ovoga Zakona i provodi se najmanje jedanput u pet godina.

(3) Minimalni broj mjernih mjesta za praćenje koncentracija sumporovog dioksida, dušikovog dioksida i dušikovih oksida, lebdećih čestica (PM10 i PM2,5), olova, benzena, ugljikovog monoksida, prizemnog ozona, arsena, kadmija, žive, nikla i benzo(a)pirena u zraku određuje se prema kriterijima određenim propisom iz članka 52. ovoga Zakona.

(4) Na mjernim mjestima uzorkovanja za benzo(a)piren uzorkuju se i drugi policiklički aromatski ugljikovodici, a na najmanje jednom mjernom mjestu gdje se mjeri prizemni ozon mjere se i prekursori ozona.

(5) Popis mjernih mjesta za praćenje koncentracija sumporovog dioksida, dušikovog dioksida i dušikovih oksida, lebdećih čestica (PM10 i PM2,5), olova, benzena, ugljikovog monoksida, prizemnog ozona i prekursora ozona, arsena, kadmija, žive, nikla, benzo(a)pirena i drugih policikličkih aromatskih ugljikovodika u zraku koji se koriste za uzajamnu razmjenu informacija i izvješćivanja o kvaliteti zraka između Ministarstva i Europske komisije, određuje Vlada uredbom.

37. Uredba o utvrđivanju popisa mjernih mjesta za praćenje koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari u zraku i lokacija mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka

Članak 20.

(1) Procjenjivanje razine onečišćenosti zraka s obzirom na onečišćujuće tvari: sumporov dioksid, dušikov dioksid i dušikove okside, lebdeće čestice (PM10, PM2,5), benzen, ugljikov monoksid i olovo provodi se:

– mjerenjem na stalnim mjernim mjestima u zonama i aglomeracijama u kojima razina onečišćenosti onečišćujuće tvari prekoračuje gornji prag procjene. Ova mjerenja nadopunjuju se tehnikama modeliranja i/ili indikativnim mjerenjima, kako bi se dobili odgovarajući podaci o prostornoj raspodjeli kvalitete zraka;

– primjenom kombinacije mjerenja na stalnim mjernim mjestima i metoda matematičkog modeliranja i/ili indikativnih mjerenja u zonama i aglomeracijama u kojima razina onečišćenosti onečišćujuće tvari ne prekoračuje gornji prag procjene;

– primjenom metoda matematičkog modeliranja i/ili drugih metoda procjene u skladu s općeprihvaćenom praksom u državama članicama Europske unije u zonama i aglomeracijama u kojima razina onečišćenosti onečišćujuće tvari ne prekoračuje donji prag procjene.

(2) Na ruralnim pozadinskim postajama, udaljenim od značajnih izvora emisije onečišćenja zraka, obavljaju se, kao minimum, i mjerenja ukupne masene koncentracije lebdećih čestica PM2,5 i određuju se godišnji prosjeci koncentracija kemijskog sastava lebdećih čestica PM2,5 za elemente i spojeve propisane pravilnikom iz članka 52. ovoga Zakona.

(3) Mjerila procjenjivanja, mjerna mjesta, program mjerenja, ciljevi kvalitete i referentne metode mjerenja za onečišćujuće tvari iz stavka 1. i 2. ovoga članka primjenjuju se sukladno pravilniku iz članka 52. ovoga Zakona.

Članak 21.

(1) Procjenjivanje razine onečišćenosti zraka s obzirom na prizemni ozon provodi se u zonama i aglomeracijama u kojima razina onečišćenosti za prizemni ozon prekoračuje dugoročne ciljeve tijekom bilo koje od prethodnih pet godina, te se uspostavlja stalno mjerno mjesto za praćenje prizemnog ozona.

(2) Ako su podaci dostupni za razdoblje kraće od pet godina, za potrebe utvrđivanja mogućeg prekoračenja dugoročnih ciljeva iz stavka 1. ovoga članka tijekom tih pet godina, mogu se kombinirati rezultati dobiveni kratkotrajnim mjernim kampanjama, provedenim u vrijeme i na mjestu gdje su razine koncentracija bile najviše, s podacima o emisijama onečišćujućih tvari iz Registra onečišćavanja okoliša i rezultatima modeliranja.

(3) Mjerila procjenjivanja, mjerna mjesta, program mjerenja, ciljevi kvalitete i referentne metode mjerenja za prizemni ozon i prekursore prizemnog ozona primjenjuju se sukladno pravilniku iz članka 52. ovoga Zakona.

Članak 22.

(1) Procjenjivanje razine onečišćenosti zraka s obzirom na arsen, kadmij, živu, nikal i benzo(a)piren provodi se u zonama i aglomeracijama u kojima su prekoračene ciljne vrijednosti tijekom bilo koje od prethodnih pet godina, te se uspostavlja stalno mjerno mjesto za praćenje ovih tvari.

(2) U zonama i aglomeracijama u kojima razine onečišćenosti zraka s obzirom na tvari iz stavka 1. ovoga članka prekoračuju gornji prag procjene procjenjivanje razine onečišćenosti provodi se mjerenjem na stalnom mjernom mjestu.

(3) U zonama i aglomeracijama u kojima su razine onečišćenosti zraka s obzirom na tvari iz stavka 1. ovoga članka između gornjeg i donjeg praga procjene za procjenjivanje razine onečišćenosti zraka primjenjuje se kombinacija mjerenja, uključujući indikativna mjerenja i tehnika modeliranja.

(4) U zonama i aglomeracijama u kojima su razine onečišćenosti zraka s obzirom na tvari iz stavka 1. ovoga članka ispod donjeg praga procjene za procjenjivanje razine onečišćenosti zraka primjenjuje se tehnika modeliranja ili tehnika objektivne procjene.

(5) Mjerila procjenjivanja, mjerna mjesta, program mjerenja, ciljevi kvalitete i referentne metode mjerenja za tvari iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se sukladno pravilniku iz članka 52. ovoga Zakona.

Članak 23.

(1) Klasifikacija zona i aglomeracija u odnosu na onečišćujuće tvari: sumporov dioksid, dušikov dioksid i dušikove okside, lebdeće čestice (PM10, PM2,5,), olovo, benzen, ugljikov monoksid i prizemni ozon provodi se najmanje svakih pet godina primjenom propisanih gornjih i donjih pragova procjene kvalitete zraka i dugoročnih ciljeva za prizemni ozon sukladno uredbi iz članka 25. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Klasifikacija zona i aglomeracija u odnosu na onečišćujuće tvari: arsen, kadmij, živu, nikal i benzo(a)piren u zraku provodi se najmanje svakih pet godina primjenom propisanih ciljnih vrijednosti te procjenom koncentracija u zraku i taloženja tih tvari na teritoriju Republike Hrvatske s obzirom na razinu gornjeg i donjeg praga procjene sukladno uredbi iz članka 25. stavka 1. ovoga Zakona.

(3) U slučaju značajnih promjena u djelatnostima koje mogu utjecati na koncentracije onečišćujućih tvari iz stavka 1. i 2. ovoga članka klasifikacija zona i aglomeracija provjerava se ranije.

Članak 24. (NN 47/14, 118/18)

(1) Prema razinama onečišćenosti, s obzirom na propisane granične vrijednosti (GV), ciljne vrijednosti i ciljne vrijednosti za prizemni ozon utvrđuju se sljedeće kategorije kvalitete zraka:

– prva kategorija kvalitete zraka – čist ili neznatno onečišćen zrak: nisu prekoračene granične vrijednosti (GV), ciljne vrijednosti i ciljne vrijednosti za prizemni ozon,

– druga kategorija kvalitete zraka – onečišćen zrak: prekoračene su granične vrijednosti (GV), ciljne vrijednosti i ciljne vrijednosti za prizemni ozon.

(2) Kategorije kvalitete zraka iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se za svaku onečišćujuću tvar posebno i odnosi se na zaštitu zdravlja ljudi, kvalitetu življenja, zaštitu vegetacije i ekosustava.

(3) Kategorije kvalitete zraka iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se jedanput godišnje za proteklu kalendarsku godinu.

(4) Godišnje izvješće o praćenju kvalitete zraka na teritoriju Republike Hrvatske s popisom kategorija kvalitete zraka izrađuje Ministarstvo i objavljuje na internetskim stranicama.

Članak 25.

(1) Granične vrijednosti (GV) i ciljne vrijednosti za pojedine onečišćujuće tvari u zraku te dugoročne ciljeve i ciljne vrijednosti za prizemni ozon u zraku propisuje Vlada uredbom.

(2) Propisom iz stavka 1. ovoga članka, ovisno o svojstvima onečišćujuće tvari, propisuju se i gornji i donji pragovi procjene, granice tolerancije (GT), ciljne vrijednosti, osnovne sastavnice navedenih vrijednosti, pokazatelj prosječne izloženosti, ciljano smanjenje izloženosti na nacionalnoj razini, koncentracija izloženosti, kritične razine, prag upozorenja, prag obavješćivanja i posebne mjere zaštite zdravlja ljudi koje se pri njihovoj pojavi poduzimaju te rokovi za postupno smanjivanje granica tolerancije i za postizanje ciljnih vrijednosti za prizemni ozon.

(3) Propisom iz stavka 1. ovoga članka propisuju se granične vrijednosti (GV) za zaštitu zdravlja ljudi, kvalitetu življenja, zaštitu vegetacije i ekosustava.

11. Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku

Članak 26.

(1) Ako se u određenoj zoni ili aglomeraciji utvrde razine koje prelaze prag upozorenja ili prag obavješćivanja, izvršno tijelo Grada Zagreba, grada i općine naredit će primjenu posebnih mjera zaštite zdravlja ljudi i način njihove provedbe.

(2) Ako se u određenoj zoni utvrde kritične razine propisane za zaštitu vegetacije predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave naredit će primjenu posebnih mjera i način njihove provedbe.

(3) Posebne mjere zaštite zdravlja ljudi iz stavka 1. ovoga članka podrazumijevaju i mjere koje se odnose na pokretne izvore.

(4) O pojavi praga upozorenja ili praga obavješćivanja, izvršno tijelo Grada Zagreba, grada i općine informira javnost putem priopćenja svim medijima koji pokrivaju područje te jedinice lokalne samouprave.

Praćenje kvalitete zraka

Članak 27. (NN 61/17)

(1) Za praćenje kvalitete zraka u zonama i aglomeracijama u Republici Hrvatskoj uspostavlja se državna mreža za trajno praćenje kvalitete zraka (u daljnjem tekstu: državna mreža).

(2) Državna mreža sastavni je dio praćenja stanja okoliša i financira se iz državnog proračuna Republike Hrvatske i/ili sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

(3) Lokacije postaja iz stavka 1. ovoga članka, na prijedlog Ministarstva, određuje Vlada uredbom.

(4) Mjerila za određivanje lokacija postaja propisuje ministar pravilnikom iz članka 52. ovoga Zakona.

37. Uredba o utvrđivanju popisa mjernih mjesta za praćenje koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari u zraku i lokacija mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka

Članak 28. (NN 47/14, 61/17, 118/18)

(1) Državni hidrometeorološki zavod upravlja radom državne mreže, osigurava izgradnju novih postaja u državnoj mreži, osigurava praćenje kvalitete zraka (mjerenje, prikupljanje podataka, osiguranje kvalitete i provjere mjerenja i podataka, ugađanje i provjera tehničkih karakteristika mjerne opreme u skladu s referentnim metodama mjerenja te obrada i prikaz rezultata mjerenja) i odgovoran je za provođenje programa mjerenja kvalitete zraka na tim postajama.

(2) Praćenje kvalitete zraka u postajama iz državne mreže za plinovite onečišćujuće tvari i lebdeće čestice PM10 i PM2,5 (automatske metode) obavlja Državni hidrometeorološki zavod uz uvjet da ima dozvolu iz članka 61. stavka 1. ovoga Zakona za plinovite onečišćujuće tvari te dozvolu iz članka 55. stavka 1. ovoga Zakona za mjerenje PM10 i PM2,5.

(3) Praćenje kvalitete zraka u postajama iz državne mreže u dijelu koji se odnosi na uzorkovanje i fizikalno-kemijske analize lebdećih čestica PM10 i PM2,5 te ekvivalenciju nereferentnih metoda za određivanje masenih koncentracija lebdećih čestica PM10 i PM2,5 obavlja Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada uz uvjet da ima dozvolu iz članka 61. stavka 1. ovoga Zakona.

(4) Ministarstvo, Državni hidrometeorološki zavod i Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada sklapaju godišnji ugovor kojim se pobliže uređuju prava i obveze u vezi s provođenjem praćenja kvalitete zraka u državnoj mreži te način i iznos financiranja poslova iz stavaka 2. i 3. ovoga članka. Sastavni dio godišnjeg ugovora je plan provedbe Programa mjerenja razine onečišćenosti zraka u državnoj mreži iz članka 29. stavka 2. ovoga Zakona.

(5) Državni hidrometeorološki zavod i Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada dostavljaju Ministarstvu godišnji plan provedbe Programa mjerenja razine onečišćenosti zraka u državnoj mreži do 30. rujna tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu. Godišnji plan provedbe Programa mjerenja razine onečišćenosti u državnoj mreži odobrava Povjerenstvo za praćenje rada referentnih laboratorija iz članka 62. stavka 3. ovoga Zakona.

(6) Državni hidrometeorološki zavod dostavlja Ministarstvu izvorne i validirane podatke i izvješće o razinama onečišćenosti i ocjeni kvalitete zraka do 30. travnja tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu.

(7) Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurava financiranje provedbe Programa mjerenja razine onečišćenosti u državnoj mreži.

(8) Ministarstvo provodi stručni nadzor nad radom državne mreže.

Članak 29.

(1) Praćenje kvalitete zraka na postajama iz članka 27. stavka 1. ovoga Zakona obavlja se prema Programu mjerenja razine onečišćenosti.

(2) Program mjerenja razine onečišćenosti u državnoj mreži, te gustoću mjerenja i mjerno razdoblje donosi ministar.

38. Program mjerenja razine onečišćenosti zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka

Članak 30. (NN 118/18)

(1) Podaci kvalitete zraka iz državne mreže javni su i objavljuju se na internetskim stranicama Ministarstva.

(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka koriste se za potrebe izvješća o stanju kvalitete zraka i sastavni su dio informacijskog sustava zaštite zraka.

Članak 31. (NN 118/18)

(1) Županija, Grad Zagreb i gradovi uspostavljaju mjerne postaje za praćenje kvalitete zraka na svome području, ako procijene da su razine onečišćenosti više od propisanih graničnih vrijednosti (GV), odnosno ako procijene da za to postoje opravdani razlozi (osobito u slučaju pojačanog razvoja industrije, proširenja poslovnih i industrijskih zona i drugo).

(2) Predstavničko tijelo jedinica iz stavka 1. ovoga članka određuje lokacije mjernih postaja za praćenje kvalitete zraka, donosi program mjerenja razine onečišćenosti i osigurava uvjete njegove provedbe.

(3) Županija, Grad Zagreb i gradovi, koji uspostavljaju mjerne postaje za praćenje kvalitete zraka na svome području, dužni su ih uspostaviti u skladu s odredbama pravilnika iz članka 52. ovoga Zakona.

(4) Nadležno upravno tijelo jedinice iz stavka 1. ovoga članka obavlja nadzor nad provođenjem aktivnosti iz stavka 1. i 3. ovoga članka i objavljuje podatke o obavljenim mjerenjima.

(5) Nadležno upravno tijelo jedinice iz stavka 1. ovoga članka dostavlja Ministarstvu izvorne i validirane podatke i izvješće o razinama onečišćenosti i ocjeni kvalitete zraka do 30. travnja tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu.

Članak 32. (NN 61/17, 118/18)

(1) Onečišćivač je dužan osigurati praćenje kvalitete zraka prema rješenju o prihvatljivosti zahvata za okoliš ili rješenju o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša odnosno okolišnom dozvolom sukladno Zakonu o zaštiti okoliša.

(2) Pravna osoba – ispitni laboratorij koji obavlja mjerenja za onečišćivača iz stavka 1. ovoga članka dužna je izvorne i validirane podatke o praćenju kvalitete zraka i izvješće o razinama onečišćenosti i ocjeni kvalitete zraka dostaviti nadležnom upravnom tijelu županije, Grada Zagreba i grada do 31. ožujka tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu.

(3) Nadležno upravno tijelo jedinice iz stavka 2. ovoga članka dostavlja Ministarstvu izvorne i validirane podatke i izvješće iz stavka 2. ovoga članka do 30. travnja tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu.

Članak 33. (NN 47/14, 61/17)

(1) Na zahtjev inspekcije   zaštite okoliša ili kada postoji sumnja, izražena prijavom građana, da je došlo do onečišćenosti zraka čija je kvaliteta takva da može narušiti zdravlje ljudi, kvalitetu življenja i/ili štetno utjecati na bilo koju sastavnicu okoliša, izvršno tijelo Grada Zagreba, grada i općine utvrđuje opravdanost sumnje i u roku od pet dana donosi odluku o potrebi provedbe mjerenja posebne namjene odnosno procjene razine onečišćenosti.

(2) Odluka iz stavka 1. ovoga članka sadrži razdoblje mjerenja ili procjene razine onečišćenosti te način plaćanja troškova posebnih mjerenja ili procjene razine onečišćenosti.

(3) Ako se mjerenjem ili procjenom utvrdi da nije došlo do prekomjerne onečišćenosti ili je došlo do prekomjerne onečišćenosti, a onečišćivač nije poznat, troškove snosi jedinica lokalne samouprave čije je izvršno tijelo donijelo odluku iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Ako se mjerenjem ili procjenom utvrdi prekomjerna onečišćenost zraka, a onečišćivač je poznat, troškove mjerenja ili procjene snosi onečišćivač prema odluci iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Ako izvršno tijelo Grada Zagreba, grada i općine ne donese odluku iz stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo će osigurati mjerenja posebne namjene ili procjene razine onečišćenosti na trošak i odgovornost jedinice lokalne samouprave čije izvršno tijelo nije donijelo odluku.

Članak 34.

(1) Podaci mjerenja iz članka 31. stavka 1. i članka 32. stavka 1. ovoga Zakona su javni i objavljuju se jedanput godišnje u službenom glasilu ili na internetskim stranicama jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u sažetom opsegu i na način razumljiv širokoj javnosti.

(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka koriste se za potrebe izvješća o stanju kvalitete zraka i sastavni su dio informacijskog sustava zaštite zraka.

 

IV. MJERE ZA SPRJEČAVANJE I SMANJIVANJE ONEČIŠĆIVANJA ZRAKA

Članak 35.

Djelotvorna zaštita i poboljšanje kvalitete zraka i drugih dijelova okoliša koji su ugroženi zbog onečišćenosti zraka, osigurava se primjenom načela održivog razvitka, načela cjelovitog pristupa i primjenom najboljih raspoloživih tehnika, tehničkih rješenja i mjera.

Članak 36.

(1) U zonama i aglomeracijama za koje je utvrđeno da su razine onečišćujućih tvari iz članka 19. stavka 1. ovoga Zakona niže od propisanih GV, ciljnih vrijednosti i dugoročnih ciljeva za prizemni ozon djeluje se preventivno kako se zbog građenja i razvitka područja ne bi prekoračile ove vrijednosti.

(2) U zonama i aglomeracijama za koje je utvrđeno da su razine pojedinih onečišćujućih tvari iz članka 19. stavka 1. ovoga Zakona iznad propisanih GV, ciljnih vrijednosti i dugoročnih ciljeva za prizemni ozon provode se mjere smanjivanja onečišćenosti zraka kako bi se postigle granične vrijednosti (GV), ciljne vrijednosti i dugoročni ciljevi za prizemni ozon. Mjere moraju biti usklađene s akcijskim planovima za poboljšanje kvalitete zraka iz članka 46. stavka 1. ovoga Zakona.

(3) U zonama i aglomeracijama za koja je utvrđeno da su razine sumporovog dioksida i dušikovog dioksida iznad propisanih pragova upozorenja te pragova upozorenja za prizemni ozon provode se mjere iz kratkoročnih akcijskih planova sukladno članku 47. stavku 1. ovoga Zakona kako bi se postigle granične vrijednosti (GV) ili ciljna vrijednost za prizemni ozon.

Članak 37. (NN 61/17)

(1) Sprječavanje i smanjivanje onečišćivanja zraka provodi se:

– usklađivanjem prostornih planova s programima zaštite zraka, odnosno cjelovitim planiranjem,

– propisivanjem graničnih vrijednosti emisija iz nepokretnih izvora i graničnih vrijednosti u vezi sa sastavom određenih proizvoda i/ili drugih značajki kvalitete proizvoda,

– primjenom mjera zaštite zraka utvrđenih u rješenju o prihvatljivosti zahvata za okoliš ili rješenju o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša odnosno okolišnoj dozvoli prema Zakonu o zaštiti okoliša,

– primjenom mjera zaštite zraka utvrđenih u dozvoli koju izdaje nadležno tijelo prema posebnom propisu ako za određeni zahvat nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš i ako se ne donosi rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša odnosno okolišna dozvola za postrojenje,

– primjenom najboljih raspoloživih tehnika,

– propisivanjem emisijskih kvota za pojedine onečišćujuće tvari,

– raspodjelom emisijskih jedinica i kvota za emisije stakleničkih plinova,

– poticanjem primjene čistijih tehnologija i obnovljivih izvora energije,

– poticanjem uvođenja mjera energetske učinkovitosti,

– postupnim smanjivanjem (ukidanjem) potrošnje kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova,

– provedbom mjera iz akcijskih planova za poboljšanje kvalitete zraka i kratkoročnih akcijskih planova.

(2) Mjere zaštite zraka iz stavka 1. podstavka 4. ovoga članka utvrđuju se elaboratom zaštite okoliša za područje zaštite zraka kojeg izrađuje ovlaštena pravna osoba prema Zakonu o zaštiti okoliša.

Članak 38. (NN 61/17)

(1) Onečišćivači koji su vlasnici i/ili korisnici izvora onečišćivanja iz članka 9. stavka 2. ovoga Zakona dužni su:

– osigurati redovito praćenje emisije onečišćujućih tvari i o tome voditi evidenciju,

– osigurati obavljanje mjerenja emisije onečišćujućih tvari iz nepokretnog izvora,

– voditi evidenciju o obavljenim mjerenjima s podacima o mjernim mjestima i rezultatima mjerenja te o učestalosti mjerenja emisija,

– voditi evidenciju o upotrijebljenom gorivu i otpadu koji se koristi kod procesa suspaljivanja,

– voditi evidenciju o radu uređaja za smanjivanje emisija.

(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju se u Registar onečišćivanja okoliša sukladno posebnom propisu kojim se uređuje Registar onečišćivanja okoliša.

(3) Za izvore onečišćivanja zraka iz članka 9. stavka 3. ovoga Zakona podaci o izvorima emisije vode se na način propisan za prijevozna sredstva, u skladu s posebnim propisima.

Članak 39. (NN 61/17, 118/18)

(1) Granične vrijednosti emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora iz članka 9. stavka 2. ovoga Zakona, praćenje i vrednovanje emisija, upis podataka o nepokretnim izvorima u kojima se koriste organska otapala ili proizvodi koji sadrže hlapive organske spojeve u registar, način smanjivanja emisija onečišćujućih tvari u zrak, način i rok dostave izvješća o emisijama Ministarstvu, način obavješćivanja javnosti i način dostave podataka nadležnim tijelima Europske unije propisuje Vlada uredbom.

(2) U uredbi iz stavka 1. ovoga članka Vlada može odrediti za postojeće izvore razinu dopuštenog prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti za određeno razdoblje.

43. Uredba o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora

Članak 40.

(1) Emisijske kvote za pojedine onečišćujuće tvari koje uzrokuju nepovoljne učinke zakiseljivanja, eutrofikacije i fotokemijskog onečišćenja, na teritoriju Republike Hrvatske, određuju se prema Planu iz članka 10. ovoga Zakona i nacionalnom programu smanjivanja emisija onečišćujućih tvari iz članka 11. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Onečišćujuće tvari iz stavka 1. ovoga članka, njihovu emisijsku kvotu za određeno razdoblje i način izrađivanja godišnjih proračuna emisija propisuje Vlada uredbom.

45. Uredba o nacionalnim obvezama smanjenja emisija određenih onečišćujućih tvari u zraku u Republici Hrvatskoj

Članak 41. (NN 118/18)

(1) Granične vrijednosti sastavnica i/ili drugih značajki kvalitete proizvoda, način utvrđivanja i praćenja kvalitete proizvoda, uvjete za rad laboratorija za uzorkovanje i laboratorijsku analizu kvalitete proizvoda, način dokazivanja sukladnosti, naziv i označivanje proizvoda, način i rok dostave izvješća o kvaliteti proizvoda Ministarstvu i način dostave podataka nadležnim tijelima Europske unije propisuje Vlada uredbom.

(2) U uredbi iz stavka 1. ovoga članka Vlada može odrediti za postojeće proizvode razinu dopuštenog prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti sastavnica i/ili drugih značajki kvalitete proizvoda za određeno razdoblje.

18. Uredba o graničnim vrijednostima sadržaja hlapivih organskih spojeva u određenim bojama i lakovima koji se koriste u graditeljstvu i proizvodima za završnu obradu vozila

39. Program praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva za 2017. Godinu

41. Uredba o kvaliteti tekućih naftnih goriva i načinu praćenja i izvješćivanja te metodologiji izračuna emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku isporučenih goriva i energije

Članak 42.

(1) U području prve kategorije kvalitete zraka novi zahvat u okoliš ili rekonstrukcija postojećeg izvora onečišćivanja zraka iz članka 9. stavka 2. ovoga Zakona ne smije ugroziti postojeću kategoriju kvalitete zraka.

(2) U području druge kategorije kvalitete zraka može se izdati lokacijska, građevinska i uporabna dozvola za novi izvor onečišćivanja zraka ili za rekonstrukciju postojećeg ako:

– se tom gradnjom osigurava zamjena postojećega, nezadovoljavajućega nepokretnog izvora novim, kojim se smanjuje onečišćenost zraka,

– se u postupku procjene utjecaja na okoliš utvrdi da se navedenim zahvatom neće narušavati kvaliteta zraka, odnosno ako su propisane mjere sprječavanja onečišćenosti zraka.

Ciljano smanjenje izloženosti PM2,5 na nacionalnoj razini za zaštitu zdravlja ljudi

Članak 43.

(1) Za smanjenje izloženosti i za postizanje ciljanog smanjenja izloženosti lebdećim česticama PM2.5, prema razinama onečišćenosti i rokovima određenim u uredbi iz članka 25. stavka 1. ovoga Zakona, Ministarstvo u suradnji s drugim središnjim tijelima državne uprave, županijama, Gradom Zagrebom i gradovima osigurava poduzimanje svih potrebnih mjera, koje ne zahtijevaju nerazmjerne troškove.

(2) Pokazatelj prosječne izloženosti za PM2,5, raspodjela i broj mjernih mjesta na kojima se temelji pokazatelj prosječne izloženosti za PM2,5, i koji na odgovarajući način odražava opću izloženost stanovništva određuje se u uredbi iz članka 25. stavka 1. ovoga Zakona.

11. Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku

Onečišćenja iz prirodnih izvora

Članak 44.

(1) U zonama i aglomeracijama gdje se prekoračenje granične vrijednosti za određenu onečišćujuću tvar može pripisati prirodnim izvorima Ministarstvo osigurava prikupljanje podataka o koncentracijama i izvorima onečišćenja, te dokaze koji pokazuju da se prekoračenje može pripisati prirodnim izvorima za svaku godinu u kojoj je prekoračenje granične vrijednosti za određenu onečišćujuću tvar utvrđeno.

(2) Na temelju podataka i dokaza iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo izrađuje popis zona i aglomeracija u kojima se prekoračenje granične vrijednosti za određenu onečišćujuću tvar pripisuje prirodnim izvorima.

(3) Ministarstvo dostavlja Europskoj komisiji popis iz stavka 2. ovoga članka te podatke i dokaze na temelju kojih je popis izrađen.

Prekoračenja koja se mogu pripisati zimskom posipavanju cesta pijeskom ili solju

Članak 45.

(1) U zonama i aglomeracijama u kojima su granične vrijednosti za PM10 u zraku prekoračene zbog resuspendiranja lebdećih čestica nakon zimskog posipavanja cesta pijeskom ili solju Ministarstvo vodi evidenciju o tim područjima, zajedno s podacima o koncentracijama i izvorima PM10 koji se u njima nalaze.

(2) Ministarstvo u suradnji s drugim središnjim tijelima državne uprave, županijama, Gradom Zagrebom i gradovima osigurava pribavljanje potrebnih dokaza da su prekoračenja uzrokovana resuspendiranim štetnim česticama i da su poduzete razumne mjere za snižavanje koncentracije PM10.

Akcijski planovi za poboljšanje kvalitete zraka

Članak 46. (NN 47/14, 61/17, 118/18)

(1) Ako u određenoj zoni ili aglomeraciji razine onečišćujućih tvari u zraku prekoračuju bilo koju graničnu vrijednost ili ciljnu vrijednost, u svakom od tih slučajeva donosi se akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka za tu zonu ili aglomeraciju, kako bi se, u što je moguće kraćem vremenu, osiguralo postizanje graničnih ili ciljnih vrijednosti. Akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka obuhvaća sve predmetne onečišćujuće tvari, a može dodatno obuhvatiti i posebne mjere kojima je svrha zaštita osjetljivih skupina stanovništva, uključujući i djecu.

(2) Ako više jedinica lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb pripada istoj zoni ili aglomeraciji u kojoj razine onečišćujućih tvari prekoračuju bilo koju graničnu vrijednost ili ciljnu vrijednost, one zajednički surađuju u izradi akcijskog plana radi harmonizacije mjera. Nadležno upravno tijelo jedinice lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba osigurava izradu akcijskog plana. Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba donosi akcijski plan za svoje administrativno područje.

(3) Akcijski plan iz stavka 1. ovoga članka osobito sadrži: utvrđivanje mjesta prekomjernog onečišćenja, opće informacije, nadležno odgovorno tijelo, vrstu i ocjenu onečišćenja, podrijetlo onečišćenja, analizu stanja, pojedinosti o provedenim mjerama, mjere za smanjivanje onečišćenja zraka, redoslijed i rokove ostvarivanja mjera te procjenu sredstava.

(4) Akcijski plan iz stavka 1. ovoga članka dodatno može propisivati obvezu poštivanja strožih GVE-a za srednje uređaje za loženje i/ili srednje plinske turbine na temelju procjene o potrebi istih i uz uvjet da će primjena takvih GVE-a učinkovito pridonijeti znatnom poboljšanju kvalitete zraka.

(5) Akcijski plan iz stavka 1. ovoga članka donosi se u roku od 18 mjeseci od kraja one godine u kojoj je utvrđeno prekoračenje.

(6) Nadležno upravno tijelo jedinice lokalne samouprave dostavlja Ministarstvu doneseni akcijski plan iz stavka 1. ovoga članka za potrebe sustava iz članka 119. ovoga Zakona.

(7) Iznimno od stavka 6. ovoga članka, akcijski plan koji dodatno propisuje obvezu poštivanja strožih GVE-a za srednje uređaje za loženje i/ili srednje plinske, Nadležno upravno tijelo jedinice lokalne samouprave dostavlja na mišljenje Ministarstvu prije njegova donošenja, a najkasnije u roku od 15 mjeseci od kraja one godine u kojoj je utvrđeno prekoračenje.

(8) Iznimno od stavka 6. ovoga članka, akcijski plan iz stavka 1. ovoga članka za prekoračenja utvrđena na mjernim mjestima iz članka 19. stavka 5. ovoga Zakona, Nadležno upravno tijelo jedinice lokalne samouprave dostavlja na mišljenje Ministarstvu prije njegova donošenja, a najkasnije u roku od 15 mjeseci od kraja one godine u kojoj je utvrđeno prekoračenje.

(9) Ministarstvo dostavlja akcijski plan iz stavka 6. ovoga članka Europskoj komisiji odmah nakon njegova donošenja, ali najkasnije u roku od dvije godine od kraja one godine u kojoj je utvrđeno prekoračenje.

(10) Onečišćivač je dužan provesti i financirati mjere za smanjivanje onečišćenja zraka utvrđenih u akcijskom planu iz stavka 1. ovoga članka.

Kratkoročni akcijski planovi

Članak 47. (NN 47/14, 61/17)

(1) Ako u određenoj zoni ili aglomeraciji postoji rizik da će razine onečišćujućih tvari prekoračiti prag upozorenja za prizemni ozon, sumporov dioksid i dušikov dioksid, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave nadležno za tu zonu ili aglomeraciju donosi kratkoročni akcijski plan koji sadrži mjere koje se moraju poduzeti u kratkom roku kako bi se smanjio rizik ili trajanje takvog prekoračenja. Izradu kratkoročnog akcijskog plana osigurava nadležno upravno tijelo jedinice lokalne samouprave.

(2) Ako u određenoj zoni ili aglomeraciji postoji rizik da će razine onečišćujućih tvari prekoračiti jednu od ili više graničnih vrijednosti ili ciljnih vrijednosti, za svaki od tih slučajeva predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave nadležno za tu zonu ili aglomeraciju prema potrebi može donijeti kratkoročni akcijski plan koji sadrži mjere koje se moraju poduzeti u kratkom roku kako bi se smanjio rizik ili trajanje takvog prekoračenja. Izradu kratkoročnog akcijskog plana osigurava nadležno upravno tijelo jedinice lokalne samouprave.

(3) Ako više jedinica lokalne samouprave, odnosno Grad Zagreb pripada istoj zoni ili aglomeraciji u kojoj razine onečišćujuće tvari prekoračuju kritičnu razinu ili prag obavješćivanja, iste zajednički surađuju u izradi kratkoročnog akcijskog plana. Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba donosi kratkoročni akcijski plan za svoje administrativno područje.

(4) Kratkoročni akcijski plan može, ovisno o pojedinačnom slučaju, predvidjeti učinkovite mjere za kontrolu i, gdje je potrebno, obustavljanje aktivnosti koje pridonose riziku prekoračenja graničnih vrijednosti, ciljnih vrijednosti ili praga upozorenja. Kratkoročni akcijski plan može uključivati mjere vezane uz promet, građevinske radove, rad u industrijskim postrojenjima, upotrebu industrijskih proizvoda i grijanje kućanstava te uzeti u obzir i specifične aktivnosti s ciljem zaštite osjetljivih skupina stanovništva, uključujući i djecu.

(5) Ako u određenoj zoni ili aglomeraciji postoji rizik od prekoračenja praga upozorenja za prizemni ozon, Ministarstvo osigurava donošenje kratkoročnog akcijskog plana samo tamo gdje, prema ocjeni, postoji značajan potencijal za smanjenje rizika ili trajanja takvog prekoračenja vodeći računa o geografskim, meteorološkim i gospodarskim uvjetima.

(6) Ministarstvo i predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave informira javnost, uključujući udruge i organizacije za zaštitu okoliša, zaštitu potrošača, udruge i organizacije koje zastupaju interese osjetljivih skupina stanovništva, nadležna tijela za zaštitu zdravlja i javno zdravstvo i gospodarska udruženja, o rezultatima svojih istraživanja o izvodljivosti i sadržaju kratkoročnog akcijskog plana, te o provedbi toga plana.

(7) Onečišćivač je dužan provesti i financirati mjere za smanjivanje onečišćenja zraka utvrđenih u kratkoročnom akcijskom planu iz stavka 1. i 2. ovoga članka.

Prekogranično onečišćenje zraka

Članak 48. (NN 61/17)

(1) Ako se zbog značajnog prekograničnog prijenosa onečišćujućih tvari ili njihovih prekursora prekorači prag upozorenja, granična vrijednost, ciljna vrijednost, granica tolerancije ili dugoročni cilj, Ministarstvo surađuje s nadležnim tijelima susjednih država članica Europske unije i može predložiti nadležnim tijelima susjednih država članica Europske unije pripremu zajedničkih ili usklađenih akcijskih planova za poboljšanje kvalitete zraka u skladu sa člankom 46. ovoga Zakona, kako bi se takva prekoračenja uklonila primjenom odgovarajućih, ali i razmjernih mjera.

(2) U skladu s važećim propisima Europske unije, Europska komisija prema potrebi sudjeluje i pomaže u izradi akcijskih planova iz stavka 1. ovoga članka, uvažavajući izvješća kojima raspolaže, te razmatra treba li poduzeti daljnje aktivnosti na razini Europske unije kako bi se smanjila emisija prekursora odgovornih za prekogranično onečišćenje

(3) Ministarstvo, u suradnji s nadležnim tijelima susjednih država članica Europske unije, prema potrebi u skladu sa člankom 47. ovoga Zakona, priprema i provodi zajedničke kratkoročne akcijske planove koji obuhvaćaju susjedna područja u drugim državama osiguravajući razmjenu svih potrebnih i relevantnih podataka.

(4) Ako je prekoračen prag obavješćivanja ili pragovi upozorenja u zonama ili aglomeracijama koja se nalaze u blizini državnih granica, podaci se što je prije moguće dostavljaju nadležnim tijelima susjednih država članica Europske unije. Ti podaci su također dostupni javnosti.

(5) Ministarstvo pokreće suradnju s nadležnim tijelima trećih država koje nisu članice Europske unije, prema potrebi, u skladu sa člankom 46. ovoga Zakona, u svrhu pripreme i provedbe zajedničkih kratkoročnih akcijskih planova koji obuhvaćaju susjedna područja u blizini državnih granica gdje je nastalo onečišćenje osiguravajući razmjenu svih potrebnih i relevantnih podataka.

(6) Ako je prekoračen prag obavješćivanja ili pragovi upozorenja u zonama ili aglomeracijama koja se nalaze u blizini državnih granica država koje nisu članice Europske unije, podaci se što je prije moguće dostavljaju nadležnim tijelima tih država. Ti podaci su također dostupni javnosti. Ministarstvo dostavlja podatke nadležnim tijelima tih država putem ministarstva nadležnog za vanjske poslove.

 

V. IZVJEŠTAVANJE O KVALITETI ZRAKA I RAZMJENA PODATAKA

Članak 49. (NN 118/18)

(1) Ministarstvo, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb informira javnost, uključujući udruge i organizacije za zaštitu okoliša, zaštitu potrošača, udruge i organizacije koje zastupaju interese osjetljivih skupina stanovništva, gospodarska udruženja te nadležna tijela za zaštitu zdravlja i javno zdravstvo, o:

– kvaliteti zraka u zonama i aglomeracijama,

– provedbi mjera zaštite kvalitete zraka iz Plana iz članka 10. ovoga Zakona,

– provedbi akcijskih planova za poboljšanje kvalitete zraka,

– provedbi kratkoročnih akcijskih planova,

– godišnjim izvješćima za onečišćujuće tvari obuhvaćene ovim Zakonom.

(2) Nadležno tijelo za zaštitu zdravlja i javno zdravstvo na temelju podataka iz stavka 1. ovoga članka osigurava odgovarajuće informacije vezane uz učinke na zdravlje ljudi sukladno posebnom propisu.

Članak 50. (NN 118/18)

(1) Ministarstvo osigurava dostupnost i razmjenu podataka o kvaliteti zraka kako je određeno pravilnikom iz članka 120. stavka 3. ovoga Zakona.

(2) Za potrebe ocjene ispunjavanja uvjeta sukladnosti s graničnim vrijednostima (GV) i kritičnim razinama te postignuća ciljnih vrijednosti, podaci koji se dostavljaju Europskoj komisiji uključuju:

– promjene koje su te godine uvedene s obzirom na granice zona i aglomeracija;

– popis zona i aglomeracija u kojima su razine jedne ili više onečišćujućih tvari više od graničnih vrijednosti (GV) i granica tolerancije (GT), gdje je primjenjivo, ili su više od ciljnih vrijednosti ili kritičnih razina; i za te zone i aglomeracije:

(a) razine onečišćujućih tvari, i ako je relevantno, datume i razdoblja na koje se te razine odnose;

(b) ocjenu onečišćenja iz prirodnih izvora i ocjenu resuspenzije lebdećih čestica nakon zimskog posipavanja cesta pijeskom ili solju, procijenjenim razinama, ako je potrebno.

(3) Svi podaci mjerenja iz postaja, u izvornom i validiranom formatu i gustoći mjerenja, moraju biti dostupni tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Gradu Zagrebu i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti nadležnim za poslove praćenja kvalitete zraka, poslove upravljanja kvalitetom zraka i izrade planova zaštite i poboljšanja kvalitete zraka.

(4) U zonama i aglomeracijama u kojima dolazi do prekoračenja granične vrijednosti (GV) ili ciljne vrijednosti, radi daljnjih postupaka, osiguravaju se sljedeći podaci:

(a) popis zona i aglomeracija,

(b) popis zona u kojima su ciljne vrijednosti prekoračene,

(c) iznosi ocijenjenih koncentracija,

(d) razlozi prekoračenja ciljnih vrijednosti, a osobito izvori koji tome pridonose,

(e) postotak stanovništva izloženo povišenim vrijednostima.

(5) Podatke iz stavka 2. i 4. ovoga članka osigurava Ministarstvo i dostavlja Europskoj komisiji do 30. rujna tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

Članak 51. (NN 61/17, 118/18)

(1) Godišnje izvješće o praćenju kvalitete zraka na teritoriju Republike Hrvatske izrađuje Ministarstvo do 30. rujna tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu.

(2) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka izrađuje se na način propisan pravilnikom iz članka 52. ovoga Zakona i sadrži osobito: pregled razina onečišćenosti koje prekoračuju granične vrijednosti, ciljne vrijednosti, dugoročne ciljeve, pragove obavješćivanja i pragove upozorenja, za odgovarajuće vrijeme usrednjavanja i sve potrebne podatke određene člankom 50. stavkom 2. i 4. ovoga Zakona. Ti se podaci povezuju sa sažetom ocjenom učinaka tih prekoračenja na zdravlje ljudi i vegetaciju.

 

VI. DJELATNOST PRAĆENJA KVALITETE ZRAKA I EMISIJA U ZRAK

Članak 52.

Način praćenja kvalitete zraka i prikupljanja podataka, mjerila za lokacije mjernih mjesta, mjerila za određivanje minimalnog broja mjernih mjesta, referentne metode mjerenja, način dokazivanja ekvivalentnosti za druge metode mjerenja, način provjere kvalitete mjerenja i podataka, kao i način obrade i prikaza rezultata i usklađenost s hrvatskim normama, način provjere ispravnosti i umjeravanja mjernih instrumenata, način i troškove rada referentnog laboratorija, osnivanje i način rada povjerenstva za praćenje rada referentnih laboratorija, način dostavljanja podataka za potrebe informacijskog sustava zaštite zraka, sadržaj godišnjeg izvješća i način redovitog informiranja javnosti propisuje ministar pravilnikom.

15. Pravilnik o praćenju kvalitete zraka

42. Pravilnik o praćenju kvalitete zraka

Članak 53.

Način praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, opseg i vrsta mjerenja, referentne metode mjerenja, način dokazivanja ekvivalentnosti za druge metode mjerenja, način provjere ispravnosti i umjeravanja mjernih instrumenata, način provjere ispravnosti mjernog sustava za kontinuirano mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, postupak uzorkovanja i vrednovanja rezultata mjerenja, način dostave podataka za potrebe informacijskog sustava zaštite zraka o emisijama i način redovitog informiranja javnosti o praćenju emisija propisuje ministar pravilnikom.

12. Pravilnik o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora

Članak 54.

Pravna osoba – ispitni laboratorij može obavljati djelatnost praćenja kvalitete zraka, djelatnost praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora i/ili djelatnost provjere ispravnosti mjernog sustava za kontinuirano mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora ako ishodi dozvolu Ministarstva.

Članak 54.a (NN 47/14)

(1) Pravna osoba – ispitni laboratorij koji ima sjedište u državi ugovornici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru (u daljnjem tekstu: država ugovornica EGP-a) može u Republici Hrvatskoj obavljati djelatnosti iz članka 54. ovoga Zakona ako ishodi dozvolu Ministarstva.

(2) Dozvola iz stavka 1. ovoga članka izdaje se pravnoj osobi koja udovoljava sljedećim uvjetima:

– da ima registriranu djelatnost prema kojoj u državi svoga sjedišta ima pravo obavljanja poslova praćenja kvalitete zraka, odnosno praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora i/ili provjere ispravnosti mjernog sustava za kontinuirano mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora te da prema registriranoj djelatnosti u državi svoga sjedišta smije obavljati iste poslove u svezi s kojim zaključuje ugovor s naručiteljem iz Republike Hrvatske, odnosno da u tom pogledu nema ograničenja;

– da na odgovarajući način ispunjava uvjete propisane u članku 55. ovoga Zakona.

(3) Pravna osoba – ispitni laboratorij koji ima sjedište izvan Europske unije može u Republici Hrvatskoj obavljati stručne poslove iz članka 54. ovoga Zakona uz uvjet da ispuni uvjete iz stavka 1. ovoga članaka te dodatno dostavi dokaz o postojanju uzajamnosti, odnosno podatke o propisu kojim je propisana uzajamnost za pravne osobe u Republici Hrvatskoj u državi njegova sjedišta i službenom glasilu u kojem je propis objavljen.

(4) O ispunjavanju uvjeta u skladu s odredbama ovoga članka Ministarstvo izdaje dozvolu. Za potrebe izdavanja dozvole Ministarstvo traži mišljenje referentnog laboratorija o ispunjavanju uvjeta iz članka 55. stavka 1. podstavka 4. ovoga Zakona u dijelu koji se odnosi na potvrdu referentnog laboratorija za osiguranje kvalitete mjerenja i podataka za svaku referentnu metodu mjerenja. Ako Ministarstvo utvrdi da propisani uvjeti nisu ispunjeni, o tome izdaje posebno rješenje.

(5) Protiv rješenja iz stavka 4. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 55. (NN 47/14, 61/17)

(1) Dozvola iz članka 54. ovoga Zakona izdaje se pravnoj osobi – ispitnom laboratoriju koji udovoljava sljedeće uvjete:

– registrirana za obavljanje djelatnosti praćenja kvalitete zraka, djelatnosti praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora i/ili djelatnosti provjere ispravnosti mjernog sustava za kontinuirano mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora,

– zapošljava najmanje tri radnika sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem prirodnih, tehničkih ili biotehničkih znanosti odnosno struke te sanitarnog inženjerstva – područje biomedicina i zdravstvo i najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima praćenja razine onečišćenosti zraka odnosno praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora,

– raspolaže radnim prostorom unutar kojeg je laboratorij za obavljanje dijela postupka analize uzoraka, obrade i prikaza mjernih rezultata i provjere mjernih postupaka i podataka dobivenih mjerenjem ili uzorkovanjem osim onih koji se po prirodi stvari obavljaju u otvorenom prostoru, odnosno izravno na ispustu otpadnih plinova,

– za praćenje kvalitete zraka, raspolaže mjernom opremom za obavljanje poslova praćenja kvalitete zraka prema referentnim metodama mjerenja propisanim pravilnikom iz članka 52. ovoga Zakona i da je akreditirana prema zahtjevu usklađene norme za ispitne i umjerne laboratorije za svaku referentnu metodu mjerenja posebno, odnosno ima potvrdu referentnog laboratorija za osiguranje kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka za svaku referentnu metodu mjerenja posebno,

– za praćenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, raspolaže mjernom opremom za obavljanje poslova praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora prema metodama mjerenja propisanim pravilnikom iz članka 53. ovoga Zakona i da je akreditirana prema zahtjevu usklađene norme za ispitne i umjerne laboratorije za svaku referentnu metodu mjerenja posebno, odnosno za svaku metodu posebno sukladno CEN i ISO normama navedenim u tehničkoj specifikaciji HRS CEN/TS 15675,

– za djelatnost provjere ispravnosti mjernog sustava za kontinuirano mjerenje emisija iz nepokretnih izvora da je akreditirana prema zahtjevu usklađene norme za ispitne i umjerne laboratorije za referentne metode mjerenja emisija propisanih pravilnikom iz članka 53. ovoga Zakona, a koje su u skladu s normom HRN EN 14181.

(2) Za praćenje kvalitete zraka pravna osoba – ispitni laboratorij može koristiti i druge metode mjerenja za praćenje onečišćujućih tvari u zraku za koje su propisane referentne metode mjerenja pravilnikom iz članka 52. ovoga Zakona ako je za iste akreditirana ili ima potvrdu referentnog laboratorija o osiguranju kvalitete mjerenja i podataka za svaku metodu mjerenja posebno i ima potvrdu referentnog laboratorija da su provedeni testovi ekvivalencije drugih metoda mjerenja s referentnim metodama sukladno standardima Europske komisije.

(3) Iznimno od stavka 1. podstavka 4. ovoga članka, za automatske metode mjerenja sumporovodika (H2S), amonijaka (NH3) i merkaptana, uvjet za izdavanje dozvole za mjerenje H2S je potvrda o akreditaciji ili potvrda referentnog laboratorija za mjerenje sumporova dioksida (SO2), uvjet za izdavanje dozvole za mjerenje NH3 je potvrda o akreditaciji ili potvrda referentnog laboratorija za mjerenje dušikova dioksida (NO2) i uvjet za izdavanje dozvole za mjerenje merkaptana je potvrda o akreditaciji ili potvrda referentnog laboratorija za mjerenje benzena (C6H6). Za druge metode mjerenja sumporovodika, amonijaka, merkaptana i metanala, uvjet za izdavanje dozvole je da je ispitni laboratorij akreditiran sukladno mjerodavnoj usklađenoj normi za ispitne i umjerne laboratorije za mjerenje onečišćujuće tvari za koju traži dozvolu, ili dokaz o posjedovanju sljedivog mjerača protoka sukladno mjerodavnoj usklađenoj normi za ispitne i umjerne laboratorije te dokaz da je analiza uzoraka provedena opremom dokazive sljedivosti sukladno mjerodavnoj usklađenoj normi za ispitne i umjerne laboratorije.

(4) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, za praćenje onečišćujućih tvari u zraku za koje nisu propisane referentne metode pravna osoba – ispitni laboratorij može koristi druge metode mjerenja ako je za iste akreditirana prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17025. Mjerenja u državnoj mreži provode se na način da referentni laboratorij za mjerenje SO2 provodi automatska mjerenja H2S, a za mjerenje NO2 provodi automatska mjerenja za NH3.

(5) Za praćenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, osim referentnih metoda mjerenja propisanih pravilnikom iz članka 53. ovoga Zakona, pravna osoba – ispitni laboratorij može koristiti i druge metode mjerenja ako je za iste akreditirana, uz dokazivanje ekvivalentnosti prema zahtjevu norme HRN CEN/TS 14793.

(6) Pravna osoba – ispitni laboratorij može obavljati djelatnost praćenja kvalitete zraka, praćenja emisija onečišćujućih tvari iz nepokretnih izvora i/ili provjere ispravnosti mjernog sustava za kontinuirano mjerenje emisija iz nepokretnih izvora prema referentnoj metodi mjerenja, odnosno drugoj metodi mjerenja za koju je ishodila dozvolu iz članka 54. ovoga Zakona.

(7) Odredba stavka 1. podstavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se na Državni hidrometeorološki zavod.

Članak 56. (NN 47/14, 61/17)

»(1) Uz zahtjev za izdavanje dozvole iz članka 54. ovoga Zakona prilaže se:

– popis radnika s dokazom o njihovoj stručnoj osposobljenosti – elektronički zapis o radnom stažu ili potvrda o radnom stažu i diploma,

– opis radnog iskustva radnika te popis stručnih poslova praćenja kvalitete zraka ili praćenja emisija u zrak iz nepokretnih izvora u kojima je sudjelovao,

– izvadak iz zemljišne knjige, odnosno ugovor o zakupu radnog prostora,

– potvrda o akreditaciji praćenja kvalitete zraka prema zahtjevu usklađene norme za ispitne i umjerne laboratorije ili potvrda referentnog laboratorija za osiguranje kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka, s popisom referentnih metoda mjerenja ili drugih metoda mjerenja za koje je proveden postupak dokazivanja ekvivalentnosti s referentnim metodama mjerenja propisanima pravilnikom iz članka 52. ovoga Zakona, za koje se traži dozvola,

– potvrda o akreditaciji praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora prema zahtjevu usklađene norme za ispitne i umjerne laboratorije s popisom referentnih metoda mjerenja ili drugih metoda mjerenja za koje je proveden postupak dokazivanja ekvivalentnosti s referentnim metodama mjerenja odnosno za svaku metodu posebno sukladno CEN i ISO normama navedenim u tehničkoj specifikaciji HRS CEN/TS 15675 propisanima pravilnikom iz članka 53. ovoga Zakona za koje se traži dozvola,

– potvrda o akreditaciji praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora prema zahtjevu usklađene norme za ispitne i umjerne laboratorije s popisom referentnih metoda mjerenja emisija koje su u skladu s normom HRN EN 14181 za koje se traži dozvola.

(2) Potvrdu o akreditaciji iz stavka 1. podstavaka 4., 5, i 6. ovoga članka izdaje akreditacijsko tijelo.

(3) Potvrdu referentnog laboratorija za osiguranje kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka za pojedine metode mjerenja iz stavka 1. podstavka 4. ovoga članka izdaje referentni laboratorij iz članka 61. ovoga Zakona.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, ako u Republici Hrvatskoj za određenu referentnu metodu mjerenja ne postoji referentni laboratorij, priznaje se potvrda referentnog laboratorija za osiguranje kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka za pojedine metode mjerenja države članice Europske unije. Potvrda mora biti prevedena na hrvatski jezik po ovlaštenoj osobi.

(5) Potvrdu o provedenom postupku dokazivanja ekvivalentnosti drugih metoda mjerenja kvalitete zraka s referentnim metodama propisanima pravilnikom iz članka 52. ovoga Zakona, za koje se traži dozvola, izdaje referentni laboratorij iz članka 61. ovoga Zakona.

Članak 57.

(1) Vlasnik ili korisnik izvora onečišćivanja zraka može započeti samostalno obavljati djelatnost praćenja kvalitete zraka i/ili praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, unutar svoje registrirane djelatnosti, ako ishodi dozvolu Ministarstva.

(2) Dozvola iz stavka 1. ovoga članka izdaje se vlasniku ili korisniku izvora onečišćenja zraka ako ispunjava uvjete iz članka 55. ovoga Zakona.

(3) Uz zahtjev za izdavanje dozvole iz stavka 1. ovog članka prilažu se dokazi iz članka 56. ovoga Zakona.

Članak 58. (NN 47/14, 61/17)

(1) Dozvola iz članka 54., 57. i 61. ovoga Zakona izdaje se na rok do isteka roka važenja potvrde o akreditaciji.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, dozvola za obavljanje djelatnosti praćenja kvalitete zraka izdana na temelju potvrde referentnog laboratorija iz članka 56. stavka 3. i 5.  ovoga Zakona izdaje se na rok do pet godina uz uvjet da za svaku godinu važenja dozvole pravna osoba – ispitni laboratorij dostavi Ministarstvu novu potvrdu referentnog laboratorija.

(3) Ako pravna osoba – ispitni laboratorij koja je ishodila dozvolu iz stavka 2. ovoga članka ne dostavi potvrdu referentnog laboratorija iz članka 56. stavka 3. i 5. ovoga Zakona za pojedinu godinu važenja te dozvole Ministarstvo ukida tu dozvolu.

(4) Iznimno od stavka 1. ovog članka, ako potvrda o akreditaciji ne sadrži rok važenja, dozvola iz članka 54. stavka 1., 57. i 61. ovoga Zakona izdaje se na rok do pet godina.

(5) U slučaju promjene ispunjavanja uvjeta za izdavanje dozvole iz članka 54., 57. i 61. ovoga Zakona, pravna osoba dužna je u roku od 8 dana od dana nastale promjene o tome izvijestiti Ministarstvo.

Članak 59.

(1) Pravna osoba koja je dobila dozvolu Ministarstva dužna je poslove praćenja kvalitete zraka, emisija u zrak i godišnju provjeru ispravnosti mjernog sustava za kontinuirano mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora obavljati kvalitetno i odgovorno, u skladu s pravilima struke, te je odgovorna za istinitost i stručnu utemeljenost podataka i obavljenih poslova.

(2) Pravna osoba koja je dobila dozvolu Ministarstva mora osigurati nepristranost svojih radnika i koji ne smiju biti izloženi poslovnim, financijskim i drugim pritiscima koji mogu utjecati na njihovu tehničku prosudbu.

Članak 59.a (NN 47/14, 118/18)

(1) Ministarstvo će po službenoj dužnosti ili po prijedlogu inspektora zaštite okoliša rješenjem ukinuti pravnoj osobi iz članaka 54., 57. i 61. ovoga Zakona dozvolu i prije isteka roka iz članka 58. stavka 1. ovoga Zakona u sljedećim slučajevima:

1. ako Ministarstvo utvrdi da osoba koja je ishodila dozvolu ne ispunjava propisane uvjete ili obveze,

2. kada pravna osoba koja je ishodila dozvolu u svom radu ne provodi poslove propisane ovim Zakonom te drugim posebnim propisima,

3. ako osoba koja je ishodila dozvolu ne obavijesti Ministarstvo o promjeni ispunjavanja uvjeta za izdavanje dozvole u roku propisanom člankom 58. stavkom 4. ovoga Zakona.

(2) Ministarstvo dostavlja rješenje iz stavka 1. ovoga članka Inspekciji zaštite okoliša.

Referentni laboratorij

Članak 60. (NN 47/14, 61/17)

(1) Djelatnost osiguranja kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka na području Republike Hrvatske obavlja referentni laboratorij.

(2) Referentni laboratorij iz stavka 1. ovoga članka za referentne metode za koje je akreditiran obavlja sljedeće poslove:

– osigurava i provjerava mjernu sljedivost ispitnih laboratorija za praćenje kvalitete zraka sukladno usklađenoj normi za ispitne i umjerne laboratorije jedanput godišnje,

– surađuje s referentnim laboratorijima za praćenje kvalitete zraka država članica Europske unije u svrhu osiguranja usporedivosti i kvalitete mjerenja i s Europskom komisijom,

– sudjeluje na ispitivanjima sposobnosti međulaboratorijskim usporedbama s drugim referentnim laboratorijima država članica Europske unije koje organizira Europska komisija, za one referentne metode za koje se ispitivanja organiziraju,

– osigurava da se mjerenja provode referentnim metodama ili izdaje potvrde da su za druge metode mjerenja provode testovi ekvivalencije sukladno standardima Europske komisije,

– pruža znanstveno-stručnu i tehničku pomoć iz područja praćenja kvalitete zraka na zahtjev Ministarstva,

– prati, proučava i unaprjeđuje stanje u području praćenja kvalitete zraka,

– daje ocjene i mišljenja za metode, postupke i programe praćenja kvalitete zraka iz djelokruga referentnog laboratorija.

(3) Referentni laboratorij iz stavka 1. ovoga članka izdaje ispitnim laboratorijima potvrdu o osiguranju kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka za svaku metodu mjerenja posebno na temelju provjere mjerne sljedivosti iz stavka 2. podstavka 1. ovoga članka i rezultatima provedenog postupka ispitivanja ekvivalentnosti metoda mjerenja za koje je ispitni laboratorij podnio dokaz.

(4) Referentni laboratorij iz stavka 1. ovoga članka obavlja poslove iz stavka 2. ovoga članka na način propisan pravilnikom iz članka 52. ovoga Zakona.

(5) Uz poslove iz stavka 2. referentni laboratorij može organizirati i provoditi ispitivanja sposobnosti ispitnih laboratorija za praćenje kvalitete zraka međulaboratorijskim usporedbama na nacionalnoj razini.

Članak 61. (NN 47/14, 61/17)

»(1) Pravna osoba ‒ referentni laboratorij može obavljati djelatnost iz članka 60. stavka 1. ovoga Zakona ako ishodi dozvolu Ministarstva.

(2) Dozvola iz stavka 1. ovoga članka izdaje se pravnoj osobi ‒ referentnom laboratoriju koji ispunjava uvjete iz članka 55. stavka 1. podstavaka 1. i 2. ovoga Zakona te posebne uvjete:

– registriran za obavljanje djelatnosti osiguranja kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka,

– akreditiran prema zahtjevu usklađene norme za ispitne i umjerne laboratorije za jednu ili više referentnih metoda mjerenja propisanih pravilnikom iz članka 52. ovoga Zakona,

– uspješno sudjelovao u ispitivanjima sposobnosti referentnih laboratorija u međunarodnim programima međulaboratorijskih usporedbi za referentne metode mjerenja propisane pravilnikom iz članka 52. ovoga Zakona za koje je akreditiran i za koje se ispitivanja organiziraju i

– za obavljanje poslova iz članka 60. stavka 5. da je akreditiran u skladu s mjerodavnom usklađenom normom za ispitivanje sposobnosti i raspolaže mjernom opremom i radnim prostorom za potrebe provođenja redovitih ispitivanja sposobnosti ispitnih laboratorija za praćenje kvalitete zraka međulaboratorijskim usporedbama.

(3) Uz zahtjev za izdavanje dozvole iz stavka 1. ovoga članka prilažu se dokazi iz članka 56. stavka 1. podstavaka 1. do 5. ovoga Zakona te posebni dokazi:

– potvrda o akreditaciji prema zahtjevu usklađene norme za ispitne i umjerne laboratorije s popisom referentnih metoda mjerenja propisanih pravilnikom iz članka 52. ovoga Zakona i za koje se traži dozvola,

– dokaz o uspješno provedenom sudjelovanju u ispitivanjima sposobnosti referentnih laboratorija u međunarodnim programima međulaboratorijskih usporedbi za referentne metode mjerenja propisane pravilnikom iz članka 52. ovoga Zakona za koje je akreditiran za one referentne metode za koje se ispitivanja organiziraju,

– potvrda o akreditaciji u skladu s mjerodavnom usklađenom normom za ispitivanje sposobnosti za poslove iz članka 60. stavka 5. ovoga Zakona i

– dokaz o raspolaganju mjernom opremom i radnim prostorom za organizaciju ispitivanja sposobnosti ispitnih laboratorija za praćenje kvalitete zraka međulaboratorijskim usporedbama.

(4) Iznimno, odredba stavka 2. podstavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se na Državni hidrometeorološki zavod.

Članak 62.

(1) Sredstva za sudjelovanje referentnog laboratorija na međunarodnim ispitivanjima sposobnosti referentnih laboratorija i za suradnju s državama članicama Europske unije i Europskom komisijom u svrhu osiguranja usporedivosti i kvalitete mjerenja osigurava Ministarstvo.

(2) Referentni laboratorij dostavlja Ministarstvu godišnji program rada za poslove iz stavka 1. ovoga članka na temelju kojeg ostvaruje pravo na pokriće dijela troškova.

(3) Povjerenstvo za praćenje rada referentnih laboratorija osniva ministar odlukom. Način rada povjerenstva propisan je pravilnikom iz članka 52. ovoga Zakona.

Članak 63.

Popis pravnih osoba kojima je izdana dozvola za obavljanje djelatnosti praćenja kvalitete zraka, praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, provjere ispravnosti mjernog sustava za kontinuirano mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak i osiguranja kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka objavljuje Ministarstvo na internetskim stranicama.

 

VII. TVARI KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI SLOJ I FLUORIRANI STAKLENIČKI PLINOVI

Članak 64. (NN 47/14, 61/17)

(1) Postupno smanjivanje i ukidanje potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj u Republici Hrvatskoj provodi se nadzorom potrošnje tih tvari, zabranom korištenja proizvoda koji te tvari sadrže ili o njima ovise, smanjivanjem propuštanja iz proizvoda, prikupljanjem i uništavanjem tih tvari te drugim mjerama koje na troškovno učinkovit način pridonose zaštiti ozonskog sloja, u skladu s odredbama Uredbe (EZ) br. 1005/2009, ovoga Zakona i provedbenih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona.

(2) Fluorirani staklenički plinovi se koriste kao zamjena za tvari koje oštećuju ozonski sloj, a zbog njihovog potencijala globalnog zatopljenja provode se mjere kako bi se smanjile emisije tih plinova i na taj način ublažile klimatske promjene, u skladu s odredbama ovoga Zakona i provedbenih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona.

Članak 65. (NN 47/14)

Postupanje s kontroliranim tvarima, novim tvarima te fluoriranim stakleničkim plinovima, postupanje s uređajima i opremom koji sadrže te tvari ili o njima ovise, postupanje s tim tvarima nakon prestanka uporabe uređaja i opreme koji ih sadrže, provjeru propuštanja tih tvari, način prikupljanja, obnavljanja, oporabe i uništavanja tih tvari, visinu naknade za pokriće troškova prikupljanja, obnavljanja, oporabe i uništavanja tih tvari i način obračuna troškova prikupljanja, obnavljanja, oporabe i uništavanja tih tvari, način označavanja uređaja i opreme koji sadrže te tvari ili o njima ovise, način izvješćivanja o tim tvarima te druga pitanja s tim u vezi, propisuje Vlada uredbom.

14. Pravilnik o izobrazbi osoba koje obavljaju djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja opreme i uređaja koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise

Članak 65.a (NN 47/14, 61/17)

Brisan.

Članak 65.b (NN 47/14, 118/18)

(1) Za provedbu Uredbe (EZ) br. 1005/2009 nadležni su Ministarstvo, Carinska uprava, središnja tijela državne uprave nadležna za unutarnje poslove, poslove zaštite bilja i obrane, svaki u okviru svoga propisanog djelokruga.

(2) U svrhu provedbe Uredbe (EZ) br. 1005/2009 Ministarstvo obavlja sljedeće poslove:

1. odlučuje o zahtjevu proizvođača za izdavanje odobrenja sukladno članku 10. stavcima 7. i 8. te članku 14. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1005/2009,

2. obavještava Europsku komisiju o namjeri izdavanja odobrenja iz točke 1. ovoga stavka,

3. zaprima zahtjeve pravnih i fizičkih osoba – obrtnika za odobravanje izuzeća sukladno članku 11. stavku 8., članku 13. stavku 4. i članku 17. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1005/2009 i dostavlja ih Europskoj komisiji,

4. surađuje s Europskom komisijom u postupku izdavanja odobrenja sukladno članku 14. stavcima 3. i 4. Uredbe (EZ) br. 1005/2009,

5. dostavlja izvješće Europskoj komisiji sukladno članku 26. Uredbe (EZ) br. 1005/2009,

6. dostavlja izvješće Europskoj komisiji sukladno članku 29. Uredbe (EZ) br. 1005/2009,

7. organizira i nadzire provođenje inspekcijskih nadzora sukladno članku 28. Uredbe (EZ) br. 1005/2009 i odredbama ovoga Zakona i pri tome surađuje s Europskom komisijom,

8. zaprima preslike izvješća poduzetnika o kontroliranim i novim tvarima sukladno članku 27. stavcima 1. i 7. Uredbe (EZ) br. 1005/2009,

9. prikuplja obavijesti i preslike dozvola koje izdaje Europska komisija,

10. obavlja i druge poslove prema odredbama Uredbe (EZ) br. 1005/2009.

(3) U svrhu provedbe Uredbe (EZ) br. 1005/2009 Carinska uprava obavlja sljedeće poslove:

1. nadzire uvoz/izvoz, ponovni izvoz i provoz tvari koje oštećuju ozonski sloj i novih tvari te proizvoda i opreme koji te tvari sadrže ili o njima ovise, poštujući pritom popis proizvoda i opreme koji je izdala Europska komisija na temelju članka 21. Uredbe (EZ) br. 1005/2009,

2. na zahtjev dostavlja podatke Ministarstvu, drugim tijelima državne uprave i Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o uvozu/izvozu tvari koje oštećuju ozonski sloj i novih tvari te proizvoda i opreme koji te tvari sadrže ili o njima ovise.

(4) U svrhu provedbe Uredbe (EZ) br. 1005/2009 središnje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu bilja obavlja poslove zaprimanja zahtjeva pravnih i fizičkih osoba – obrtnika za odobravanje izuzeća sukladno članku 12. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1005/2009 i dostavlja ih Europskoj komisiji.

(5) U svrhu provedbe Uredbe (EZ) br. 1005/2009 središnje tijelo državne uprave nadležno za obranu dostavlja Ministarstvu informacije o halonima iz članka 26. stavka 1. točke b Uredbe (EZ) br. 1005/2009 do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu u obliku propisanom člankom 26. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1005/2009.

(6) U svrhu provedbe Uredbe (EZ) br. 1005/2009 središnje tijelo državne uprave nadležno za unutarnje poslove dostavlja Ministarstvu informacije o halonima iz članka 26. stavka 1. točke b Uredbe (EZ) br. 1005/2009 do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu u obliku propisanom člankom 26. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1005/2009.

(7) Brisan.

29. Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima 

Članak 66. (NN 47/14)

(1) Trgovac i/ili poduzetnik koji stavlja na tržište Republike Hrvatske ili koristi za svoje potrebe kontrolirane tvari i fluorirane stakleničke plinove dužan je uplatiti naknadu u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za pokriće troškova prikupljanja, obnavljanja, oporabe i uništavanja tih tvari.

(2) Sredstvima prikupljenim od naknade iz stavka 1. ovoga članka može se financirati i zamjena uređaja i opreme koja koristi kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove novim tehnologijama koje ne oštećuju ozonski sloj i ne utječu na klimatske promjene.

Članak 67. (NN 47/14, 61/17)

(1) Pravna ili fizička osoba – obrtnik može, ako ishodi dozvolu Ministarstva, obavljati djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i servisiranja sljedećih uređaja i opreme koji sadrže kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise (u daljnjem tekstu: uređaji i oprema):

– rashladni i klimatizacijski uređaji i oprema te dizalice topline, isključujući te uređaje i opremu u motornim vozilima,

– nepokretni protupožarni sustavi i aparati za gašenje požara.

(2) Dozvola iz stavka 1. ovoga članka izdaje se pravnoj ili fizičkoj osobi – obrtniku koja ispunjava sljedeće uvjete:

– registrirana je za obavljanje djelatnosti servisiranja uređaja i opreme,

– zapošljava jednu ili više stručno osposobljenih osoba koje postupaju s kontroliranim tvarima ili fluoriranim stakleničkim plinovima i uređajima i opremom koji sadrže te tvari, pri čemu se obrtnik odnosno vlasnik ili direktor trgovačkog društva smatra zaposlenom osobom u svom obrtu odnosno trgovačkom društvu,

– posjeduje opremu za prikupljanje kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova.

(3) Uz zahtjev za izdavanje dozvole iz stavka 1. ovoga članka prilaže se:

– preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu za zaposlene osobe koje rukuju kontroliranim tvarima i fluoriranim stakleničkim plinovima,

– dokaz o posjedovanju uređaja za prikupljanje kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova.

– elektronički zapis ili potvrdu o radnom stažu za zaposlene osobe, osim ako je vlasnik ili direktor trgovačkog društva odnosno obrtnik jedini zaposlenik trgovačkog društva odnosno obrta.

(4) Ako pravna ili fizička osoba iz stavka 1. ovoga članka obavlja i djelatnost obnavljanja kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova prilikom servisiranja uz zahtjev iz stavka 3. ovoga članka mora priložiti dokaz o posjedovanju uređaja za obnavljanje tih tvari.

(5) Ako pravna osoba ima jednu ili više podružnica, dozvola iz stavka 1. ovoga članka se odnosi i na svaku podružnicu za koju se utvrdi da ispunjava uvjete iz stavka 2. ovoga članka. Stranka ne podnosi zahtjev za svaku podružnicu, dozvola se izdaje matičnoj tvrtki uz uvjet da dostavi dokaze o posjedovanju uređaja za sve podružnice i dokaze o zapošljavanju ovlaštenih osoba.

(6) Dozvola iz stavka 1. ovoga članka se izdaje na rok od pet godina.

(7) Zahtjev za produženje dozvole iz stavka 1. ovoga članka mora se podnijeti najkasnije dva mjeseca prije isteka roka iz stavka 6. ovoga članka.

(8) U slučaju promjene ispunjavanja uvjeta za izdavanje dozvole iz stavka 1. ovoga članka, pravna ili fizička osoba – obrtnik dužna je u roku od osam dana od dana nastale promjene o tome obavijestiti Ministarstvo.

Članak 68. (NN 61/17)

(1) Prikupljene kontrolirane tvari i fluorirani staklenički plinovi koji se ne mogu obnoviti u postupku održavanja i/ili popravljanja proizvoda i/ili opreme na licu mjesta, odnosno koje su prikupljene pri isključivanju proizvoda i/ili opreme iz uporabe moraju se predati pravnim osobama, koje unutar svoje registrirane djelatnosti imaju posebno ustrojenu jedinicu – Centar za obavljanje djelatnosti prikupljanja, obnavljanja i oporabe tih tvari (u daljnjem tekstu: Centar).

(2) Centar može obavljati djelatnost prikupljanja, obnavljanja i oporabe kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova ako ishodi dozvolu Ministarstva.

(3) Dozvola iz stavka 2. ovoga članka izdaje se pravnoj osobi iz stavka 1. ovoga članka koja ispunjava sljedeće uvjete:

– je registrirana za obavljanje djelatnosti prikupljanja, obnavljanja, oporabe i stavljanja na tržište oporabljenih kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova,

– raspolaže prostorom za postavljanje opreme za procese obnavljanja i oporabe ovih tvari,

– posjeduje opremu za prikupljanje, obnavljanje, oporabu i fizikalno-kemijsku analizu uporabljenih kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova,

– raspolaže prostorom za privremeno skladištenje za prikupljene, obnovljene i oporabljene kontrolirane tvari i/ili fluorirane stakleničke plinove te za ove otpadne tvari koje po fizikalno-kemijskim svojstvima ne odgovaraju kvaliteti nove tvari,

– posjeduje dozvolu za obavljanje djelatnosti iz članka 67. ovoga Zakona,

– zapošljava osobu koja ima visoku stručnu spremu tehničkog smjera,

– je imenovala odgovornu osobu za nadzor obavljanja poslova prikupljanja, obnavljanja i oporabe koja je stručno osposobljena.

(4) Uz zahtjev za izdavanje dozvole iz stavka 2. ovoga članka pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka prilaže dokaze o ispunjavanju uvjeta iz stavka 3. ovoga članka.

Članak 69. (NN 47/14, 61/17, 118/18)

(1) Ministarstvo vodi Registar pravnih i fizičkih osoba – obrtnika koje se bave djelatnošću uvoza/izvoza i stavljanja na tržište kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova, servisiranja, obnavljanja i oporabe tih tvari (u daljnjem tekstu: Registar) u koji upisuje pravnu i fizičku osobu – obrtnika kojoj je izdana dozvola iz članka 67. stavka 1. i članka 68. stavka 2. ovoga Zakona.

(2) Pravne osobe i obrtnici koji obavljaju djelatnost servisiranja klimatizacijskih uređaja u motornim vozilima dužni su upisati se u Registar iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Uz zahtjev za upis u Registar iz stavka 2. ovoga članka prilaže se:

– preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu za zaposlene osobe koje postupaju s kontroliranim tvarima ili fluoriranim stakleničkim plinovima i uređajima i opremom koji sadrže te tvari,

– dokaz o posjedovanju uređaja za prikupljanje kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova i

– elektronički zapis o radnom stažu ili potvrda o radnom stažu za zaposlene osobe, osim ako je vlasnik ili direktor trgovačkog društva odnosno obrtnik jedini zaposlenik trgovačkog društva odnosno obrta

(4) Pravne i fizičke osobe – obrtnici koje obavljaju djelatnost uvoza i izvoza i stavljanja na tržište kontroliranih tvari, novih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova moraju se upisati u Registar iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Krajnji korisnici koji koriste ove tvari za neophodnu laboratorijsku i analitičku primjenu, kao procesne agense, ili kao sirovine moraju se upisati u Registar iz stavka 1. ovoga članka.

(6) Popis pravnih i fizičkih osoba – obrtnika iz Registra objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva.

Članak 70. (NN 47/14)

Brisan.

Članak 71. (NN 118/18)

(1) Pravna i fizička osoba – obrtnik koja obavlja djelatnost servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja i opreme, dizalica topline, nepokretnih protupožarnih sustava i aparata za gašenje požara koji sadrže kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise mora voditi očevidnik o preuzetim uporabljenim količinama tih tvari, postupanju s tim tvarima i o količinama unesenih novih ili oporabljenih kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova.

(2) Osoba iz stavka 1. ovoga članka dužna je Ministarstvu dostaviti podatke iz očevidnika do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

Članak 71.a (NN 47/14, 61/17, 118/18)

(1) Ministarstvo obavlja sljedeće poslove:

– prikuplja podatke o tvarima koje oštećuju ozonski sloj sukladno članku 27. Uredbe (EZ) br. 1005/2009,

– vodi očevidnike o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima propisanim uredbom iz članka 65. ovoga Zakona,

– vodi Registar ovlaštenih osoba propisan pravilnikom iz članka 72.b stavka 6. ovoga Zakona,

– vodi podatke sukladno obrascu PNOS – Prijava nepokretne opreme i sustava.

(2) Za dostavu podataka iz članka 71. stavka 2. ovoga Zakona i stavka 1. ovoga članka koristi se elektronička programska oprema koja omogućava mrežni unos, obradu i prikaz podataka.

(3) Elektroničku programsku opremu iz stavka 2. ovoga članka izrađuje Ministarstvo u sklopu Informacijskog sustava zaštite zraka iz članka 119. stavka 2. ovoga Zakona.

(4) Ministarstvo dodjeljuje korisničko ime i zaporku za pristup web aplikaciji.

Članak 72.

(1) Radnik koji obavlja djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja i protupožarnih uređaja i aparata za gašenje požara dužan je položiti stručni ispit za obavljanje navedenih djelatnosti te upotpunjavati i usavršavati svoje znanje.

(2) Radnik koji prikuplja određene fluorirane stakleničke plinove iz visokonaponskih sklopnih aparata kod njihovih vlasnika i/ili korisnika dužan je položiti stručni ispit za obavljanje navedenih poslova te upotpunjavati i usavršavati svoje znanje.

(3) Radnik koji prikuplja otapala na bazi fluoriranih stakleničkih plinova kod vlasnika i/ili korisnika tih otapala dužan je položiti stručni ispit za obavljanje navedenih poslova te upotpunjavati i usavršavati svoje znanje.

(4) Radnik koji prikuplja kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove iz klimatizacijskih sustava u motornim vozilima kod pravnih ili fizičkih osoba – obrtnika koji se bave djelatnošću servisiranja motornih vozila dužan je završiti program osposobljavanja i položiti stručni ispit za obavljanje navedenih poslova te upotpunjavati i usavršavati svoje znanje.

Članak 72.a (NN 47/14)

(1) Stručno osposobljavanje i redovito usavršavanje osoba koje obavljaju djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i servisiranja opreme i uređaja mogu provoditi sveučilišta, veleučilišta, instituti, strukovne organizacije i druge obrazovne ustanove te udruge i druge pravne osobe koje za obavljanje navedenih poslova ishode suglasnost Ministarstva za provođenje programa izobrazbe.

(2) Suglasnost za provođenje programa izobrazbe izdat će se podnositelju zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka koji ispunjava sljedeće uvjete:

– zapošljava ili na drugi način osigurava stručne osobe koje će voditi izobrazbu osoba koje obavljaju djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i servisiranja opreme i uređaja,

– raspolaže prikladnim prostorom za provođenje teorijskog i praktičnog dijela programa izobrazbe,

– raspolaže potrebnom tehničkom opremom za provođenje programa izobrazbe,

– zapošljava osoblje za vođenje evidencija i drugih stručnih, tehničkih i administrativnih poslova,

– sadržaj programa izobrazbe mora biti utemeljen na suvremenim spoznajama i znanjima znanosti i struke te stanju i razvoju tehničkih propisa te mora osigurati prijenos suvremenih spoznaja i znanja radi osposobljavanja osoba za učinkoviti rad u Europskom gospodarskom prostoru.

(3) Suglasnost za provođenje programa izobrazbe izdaje se na rok od pet godina i može se produžiti na isti rok.

(4) Suglasnost za provođenje programa izobrazbe je upravni akt.

(5) Protiv rješenja o zahtjevu za izdavanje suglasnosti za provođenje programa izobrazbe ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 72.b (NN 47/14)

(1) Ministarstvo najmanje jedanput godišnje objavljuje javni poziv za podnošenje zahtjeva za izdavanje suglasnosti za provođenje programa izobrazbe na svojim internetskim stranicama.

(2) Zahtjev za izdavanje suglasnosti za provođenje programa izobrazbe sadrži podatke o podnositelju zahtjeva, dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 72.a stavka 2. ovoga Zakona i program izobrazbe.

(3) Ministarstvo je dužno u roku od 60 dana od zaprimanja urednog zahtjeva odlučiti o zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Suglasnošću za provođenje programa izobrazbe određuju se obveze nositelja programa izobrazbe, osobito u vezi s načinom provedbe programa izobrazbe, osiguranja dostupnosti, programa izobrazbe u skladu s područnim potrebama i vođenja evidencije stručnog usavršavanja.

(5) Osobama koje su pohađale program izobrazbe nositelj programa izobrazbe izdaje potvrdu.

(6) Program, uvjete i način polaganja stručnog ispita, pobliže uvjete i kriterije za izdavanje suglasnosti za provođenje programa izobrazbe, detaljni sadržaj zahtjeva za izdavanje suglasnosti za provođenje programa izobrazbe, obveze nositelja programa izobrazbe, sadržaj potvrde o pohađanju programa izobrazbe, nadzor nad radom nositelja programa izobrazbe, ustroj i način rada ispitnoga ocjenjivačkog tijela koje provodi stručni ispit, način i uvjete za odabir članova ispitnoga ocjenjivačkog tijela, način plaćanja naknade troškova za polaganje stručnog ispita i dobivanje uvjerenja o položenom stručnom ispitu propisuje ministar pravilnikom.

Članak 72.c (NN 61/17)

(1) Ministarstvo izdaje suglasnost za postupak provedbe stručnog ispita osobama koje:

– imaju najmanje završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće struke ovisno o području izobrazbe za koje će provoditi stručni ispit,

– su priznati stručnjaci iz područja obuhvaćenog programom izobrazbe i

– imaju najmanje deset godina radnog iskustva u struci iz područja za koje će provoditi stručni ispit.

(2) Zahtjev za izdavanje suglasnosti za postupak provođenja stručnog ispita podnosi se Ministarstvu i sadrži:

– osobne podatke,

– naznaku područja za koje se podnosi zahtjev,

– presliku diplome,

– presliku radne knjižice iz koje je vidljivo da osoba ima propisano radno iskustvo na poslovima struke,

– kratki opis područja rada i iskustva u struci te eventualno prijašnje iskustvo na poslovima provođenja osposobljavanja osoba i stručnih ispita i

– presliku uvjerenja o uspješno završenom Programu osposobljavanja.

(3) U svrhu utvrđivanja činjenica bitnih za davanje suglasnosti osoba koja podnosi zahtjev dužna je na zahtjev Ministarstva dostaviti i druge isprave i dokaze.

(4) Protiv rješenja o zahtjevu za izdavanje suglasnosti za postupak provedbe stručnog ispita žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 73. (NN 47/14)

(1) Ministarstvo će po prijedlogu inspektora zaštite okoliša iz članka 138. stavka 5. ovoga Zakona rješenjem ukinuti dozvolu iz članaka 54., 57., 61., 67. i 68. ovoga Zakona.

(2) Ako osoba koja je ishodila dozvolu iz članaka 54., 57., 61., 67. i 68. ovoga Zakona obavijesti Ministarstvo o prestanku obavljanja djelatnosti za koje je izdana dozvola, Ministarstvo će rješenjem ukinuti dozvolu.

(3) Ako osoba koja je ishodila suglasnost iz članka 72.a ovoga Zakona obavijesti Ministarstvo o prestanku obavljanja djelatnosti za koje je izdana suglasnost Ministarstva, Ministarstvo će donijeti rješenje o ukidanju suglasnosti.

(4) Operater opreme mora nadležnom inspektoru na njegov zahtjev dostaviti podatke o pravnim i fizičkim osobama – obrtnicima koji su obavili djelatnost servisiranja i prikupljanja.

(5) Protiv dozvole iz članaka 54., 54.a, 57., 61., 67. i 68. ovoga Zakona i rješenja iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

 

VIII. PRAĆENJE EMISIJA STAKLENIČKIH PLINOVA I MJERE ZA UBLAŽAVANJE I PRILAGODBU KLIMATSKIM PROMJENAMA

Članak 74. (NN 47/14)

(1) Smanjivanje emisija stakleničkih plinova na teritoriju Republike Hrvatske osigurava se provođenjem Strategije niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske, planskih dokumenata, postupnim ograničavanjem emisijskih jedinica gospodarskim subjektima trgovanjem emisijskim jedinicama, mjerama u svim sektorima izvorima emisija, primjenom fleksibilnih mehanizama Kyotskog protokola i drugim mjerama koje pridonose ublažavanju klimatskih promjena.

(2) Trgovanjem emisijskim jedinicama, čija se količina postupno ograničava, smanjuju se emisije stakleničkih plinova i time se na na troškovno učinkovit način doprinosi ublažavanju klimatskih promjena.

(3) Radi provedbe mjera smanjivanja emisija stakleničkih plinova, provodi se praćenje emisija stakleničkih plinova.

Članak 74.a (NN 47/14, 61/17)

(1) Strategijom niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Niskougljična strategija) dugoročno se usmjerava gospodarski i socijalni razvoj prema društvu s niskim emisijama stakleničkih plinova. Niskougljičnom strategijom utvrđuju se smjernice dugoročnog djelovanja definiranjem ciljeva sukladno članku 4. stavku 1. Uredbe (EU) br. 525/2013, članku 21. Provedbene uredbe (EU) br. 749/2014 i članku 10. Odluke 529/2013/EU te utvrđivanjem mjera za njihovo ostvarenje, uvažavajući postojeće stanje i preuzete međunarodne obveze.

(2) Niskougljična strategija sadrži osobito:

– analizu postojećeg gospodarskog, socijalnog i okolišnog stanja,

– načela i mjerila za određivanje ciljeva i prioriteta niskougljičnog razvoja,

– mjere za smanjenje emisija i povećanje odliva stakleničkih plinova vezano za korištenje zemljišta, promjenu korištenja zemljišta i šumarstvo,

– osnovne ciljeve i mjere niskougljičnog razvoja gospodarstva, niskougljičnog socijalnog razvoja,

– ocjenu osnovnih utjecaja strategije na gospodarstvo, društvo i okoliš,

– smjernice za znanstvena istraživanja iz područja ublažavanja klimatskih promjena,

– institucije koje će biti uključene u provedbu Niskougljične strategije,

– način provedbe i odgovornost za provedbu Niskougljične strategije,

– praćenje provedbe Niskougljične strategije s nizom pokazatelja.

(3) Nositelj izrade Niskougljične strategije je Ministarstvo u suradnji sa središnjim tijelima državne uprave i drugim tijelima javne vlasti.

(4) Niskougljičnu strategiju Republike Hrvatske za razdoblje do 2030. godine s pogledom na 2050. godinu, na prijedlog Vlade, donosi Hrvatski sabor.

(5) Na temelju Niskougljične strategije donosi se Akcijski plan za petogodišnje razdoblje.

(6) Akcijski plan provedbe Niskougljične strategije, na prijedlog Ministarstva, donosi Vlada.

(7) Niskougljična strategija i Akcijski plan objavljuju se u »Narodnim novinama«.

(8) Razvojni dokumenti pojedinih područja i djelatnosti moraju biti usklađeni s načelima, osnovnim ciljevima, prioritetima i mjerama niskougljičnog razvoja po pojedinim sektorima utvrđenim u Niskougljičnoj strategiji.

(9) Ministarstvo izvješćuje Europsku komisiju o statusu primjene Niskougljične strategije putem izvješća iz članka 75. stavka 3. podstavka 1. ovoga Zakona u roku propisanom člankom 4. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 525/2013 i člankom 21. Provedbene uredbe (EU) br. 749/2014.

Praćenje emisija stakleničkih plinova

Članak 75. (NN 47/14, 61/17)

(1) Praćenjem emisija stakleničkih plinova prikupljaju se podaci o djelatnostima kojima se ispuštaju staklenički plinovi i podaci o emisijama stakleničkih plinova.

(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka koriste se za planiranje i vođenje politike i mjera smanjivanja i ublažavanja klimatskih promjena.

(3) Podaci iz stavka 1. ovoga članka koriste se za izradu izvješća prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime (dalje u tekstu: Okvirna konvencija), Uredbi (EU) br. 525/2013, Provedbenoj uredbi (EU) br. 749/2014 i Delegiranoj uredbi (EU) br. 666/2014, i to za:

– izvješće o primjeni Niskougljične strategije sukladno članku 4. Uredbe (EU) br. 525/2013, članku 21. Provedbene uredbe (EU) br. 749/2014 i članku 10. Odluke 529/2013/EU,

– izvješće o emisijama stakleničkih plinova, uključujući i uklanjanje pomoću odliva sukladno članku 7. Uredbe (EU) br. 525/2013, člancima 3. i 4. Provedbene uredbe (EU) br. 749/2014 i Odluci 529/2013/EU,

– preliminarno izvješće o emisijama stakleničkih plinova sukladno članku 8. Uredbe (EU) br. 525/2013 i članku 17. Provedbene uredbe 749/2014/EU,

– izvješće o provedbi politike i mjera za ublažavanje klimatskih promjena sukladno članku 13. Uredbe (EU) br. 525/2013 i člancima 20. i 22. Provedbene uredbe (EU) br. 749/2014,

– izvješće o projekcijama emisija stakleničkih plinova sukladno članku 14. Uredbe (EU) br. 525/2013 i člancima 20. i 23. Provedbene uredbe (EU) br. 749/2014,

– izvješće o planiranim mjerama i primjeni Strategije prilagodbe klimatskim promjenama sukladno članku 15. Uredbe (EU) br. 525/2013,

– izvješće o pružanju pomoći nerazvijenim državama sukladno članku 16. Uredbe (EU) br. 525/2013,

– izvješće o korištenju dražbovnih prava sukladno članku 17. Uredbe (EU) br. 525/2013 i članku 24. Provedbene uredbe (EU) br. 749/2014 i

– Nacionalno izvješće prema Okvirnoj konvenciji i dvogodišnje izvješće o promjeni klime sukladno članku 18. Uredbe (EU) br. 525/2013.

(4) Izvješća iz stavka 3. ovoga članka izrađuju se prema smjernicama i uputama Okvirne konvencije i Međuvladinog tijela za klimatske promjene.

(5) Smjernice i upute iz stavka 4. ovoga članka objavljuju se na internetskim stranicama Ministarstva.

13. Pravilnik o praćenju emisija stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj

Članak 76. (NN 47/14, 61/17, 118/18)

(1) Za provedbu Uredbe (EU) br. 525/2013, Provedbene uredbe (EU) br. 749/2014 i Delegirane uredbe (EU) br. 666/2014 nadležno je Ministarstvo.

(2) U svrhu provedbe Uredbe (EU) br. 525/2013, Provedbene uredbe (EU) br. 749/2014 i Delegirane uredbe (EU) br. 666/2014 Ministarstvo obavlja sljedeće poslove:

1. nositelj je izrade izvješća iz članka 75. stavka 3. podstavaka 1., 5., 6., 7., 8. i 9. ovoga Zakona koja objavljuje na internetskim stranicama,

2. izvješće o korištenju sredstava iz članka 75. stavka 3. podstavka 8. ovoga Zakona priprema na temelju podataka koje mu Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dostavlja do 31. svibnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu na obrascima sukladno članku 17. Uredbe Komisije (EU) br. 525/2013 i Provedbene uredbe (EU) br. 749/2014,

3. dostavlja izvješća iz članka 75. stavka 3. podstavaka 1., 5., 6., 7., 8. i 9. ovoga Zakona Europskoj komisiji i Tajništvu Okvirne konvencije sukladno člancima 4., 7., 13., 14., 15., 16., 17. i 18. Uredbe (EU) br. 525/2013, Provedbenoj uredbi (EU) br. 749/2014 i Delegiranoj uredbi (EU) br. 666/2014,

4. dostavlja informacije i surađuje s Europskom komisijom vezano za odgovore u okviru procesa revizije sukladno članku 9. Uredbe (EU) br. 525/2013, Provedbenoj uredbi (EU) br. 749/2014 i Delegiranoj uredbi (EU) br. 666/2014,

5. dostavlja informacije i surađuje s Europskom komisijom sukladno odredbama Uredbe (EU) br. 525/2013 i pravno obvezujućih propisa Europske unije donesenih na temelju Uredbe (EU) br. 525/2013,

6. nositelj je izrade izvješća iz članka 75. stavka 3. podstavaka 2., 3., 4., 5. i 9. ovoga Zakona i

7. dostavlja izvješća iz članka 75. stavka 3. podstavaka 2., 3., 4. i 5. ovoga Zakona Europskoj agenciji za okoliš sukladno člancima 7., 8., 13. i 14. Uredbe (EU) br. 525/2013, Provedbenoj uredbi (EU) br. 749/2014 i Delegiranoj uredbi (EU) br. 666/2014.

(3) U svrhu provedbe Uredbe (EU) br. 525/2013 i pravno obvezujućih akata Europske unije donesenih na temelju Uredbe (EU) br. 525/2013 Ministarstvo surađuje s tijelima i osobama iz članka 77. stavka 1. ovoga Zakona, Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i drugim institucijama.

Članak 77. (NN 47/14, 118/18)

(1) Tijela državne uprave i druga tijela javne vlasti nadležna za poslove zaštite okoliša, gospodarstva, poljoprivrede, šumarstva, vodnoga gospodarstva, mora, prometa, poslove službene statistike te trgovačka društva Hrvatske šume d.o.o. i Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o koja prikupljaju i/ili posjeduju podatke o djelatnostima po sektorima, kojima se ispuštaju ili uklanjaju staklenički plinovi, potrebne za izradu izvješća iz članka 75. stavka 3. ovoga Zakona moraju te podatke dostaviti Ministarstvu.

(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju se bez naknade sukladno rokovima propisanim uredbom iz članka 81. stavka 1. ovoga Zakona, u obimu i formatu koji Ministarstvo objavljuje na internetskim stranicama.

(3) Podaci potrebni za izradu izvješća iz članka 75. stavka 3. podstavka 1. ovoga Zakona moraju se dostaviti Ministarstvu do 30. lipnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

(4) Tijela iz stavka 1. ovoga članka dužna su, putem svojih predstavnika u Povjerenstvu iz članka 78. stavka 1. ovoga Zakona na način propisan uredbom iz članka 81. stavka 1. ovoga Zakona, sudjelovati u svim fazama pripreme i dostave podataka, pregleda izvješća i reviziji koju provodi Tajništvo Okvirne konvencije i Europska komisija.

Članak 78. (NN 47/14, 61/17, 118/18)

(1) Za potrebe praćenja izrade izvješća iz članka 75. stavka 3. podstavka 2. ovoga Zakona i davanja mišljenja na ta izvješća te sudjelovanja u pregledu tih izvješća osniva se Povjerenstvo za međusektorsku koordinaciju za nacionalni sustav za praćenje emisija stakleničkih plinova.

(2) Za praćenje i ocjenu provedbe i planiranja politike i mjera za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj, davanja mišljenja na Nacrt plana iz članka 10. ovoga Zakona i Nacrt akcijskog plana iz članka 118. stavka 6. ovoga Zakona te na izvješća iz članka 75. stavka 3. podstavaka 1., 4., 5., 6. i 9. ovoga Zakona i sudjelovanja u pregledu tih izvješća osniva se Povjerenstvo za međusektorsku koordinaciju za politiku i mjere za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama.

(3) Povjerenstva iz stavka 1. i 2. ovoga članka osniva Vlada odlukom na prijedlog Ministarstva.

(4) Odlukom iz stavka 3. ovoga članka imenuju se članovi Povjerenstva, poslovi koje povjerenstvo obavlja i način rada.

(5) Članovima Povjerenstva koji nisu predstavnici tijela državne uprave pripada naknada za rad u Povjerenstvu.

(6) Sredstva za rad Povjerenstva osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske, a iznos naknade za rad u Povjerenstvu utvrđuje se odlukom iz stavka 3. ovoga članka.

(7) Administrativne i tehničke poslove za Povjerenstvo obavlja Ministarstvo.

Praćenje emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku tekućeg naftnog goriva

Članak 79. (NN 47/14, 61/17, 118/18)

(1) Dobavljač tekućih naftnih goriva i energije, koji se koriste za vozila u prometu na cestama i necestovnim pokretnim strojevima, dužan je za goriva i energiju koje je stavio na tržište Republike Hrvatske osigurati praćenje emisija stakleničkih plinova u njihovu životnom vijeku po energetskoj jedinici.

(2) Dobavljač je dužan dostaviti Ministarstvu za proteklu kalendarsku godinu verificirano godišnje izvješće o emisijama stakleničkih plinova u životnom vijeku goriva i energije stavljene na tržište Republike Hrvatske u roku propisanom uredbom iz članka 81. stavka 2. ovoga Zakona.

(3) Izvješće iz stavka 2. ovoga članka sadrži minimalno sljedeće podatke:

a) ukupne količine za svaku vrstu goriva ili energije stavljene na tržište Republike Hrvatske, navodeći gdje je nabavljeno i njegovo podrijetlo,

b) emisije stakleničkih plinova u životnom vijeku po energetskoj jedinici.

(4) Dobavljač iz stavka 1. ovoga članka dužan je praćenje i izvješćivanje iz stavaka 1. i 2. ovoga članka provoditi na način propisan uredbom iz članka 81. stavka 2. ovoga Zakona.

Članak 80. (NN 47/14)

(1) Dobavljač iz članka 79. ovoga Zakona dužan je, što je moguće postupnije, smanjiti emisije stakleničkih plinova u životnom vijeku isporučenog tekućeg naftnog goriva i energije, koje je stavio na tržište Republike Hrvatske, do 31. prosinca 2020. do 10 % u odnosu na razinu emisije iz 2010. godine.

(2) Smanjenje emisija stakleničkih plinova iz stavka 1. ovoga članka sastoji od sljedećih elemenata:

a) 6 % do 31. prosinca 2020.;

b) indikativni dodatni cilj od 2 % do 31. prosinca 2020. koji se treba postići primjenom jedne ili obje od sljedećih metoda:

– isporuka energije za promet namijenjene za korištenje u bilo kojoj vrsti cestovnih vozila, necestovnih pokretnih strojeva, plovila za unutarnje plovne putove, poljoprivrednih i šumskih traktora ili rekreacijskih plovila,

– korištenje bilo koje tehnologije (uključujući hvatanje i skladištenje ugljika) koja omogućuje smanjivanje emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku isporučenog goriva ili energije po energetskoj jedinici;

c) indikativni dodatni cilj od 2 % smanjenja emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku po energetskoj jedinici do 31. prosinca 2020. preporuča se postići korištenjem jedinica ovjerenih smanjenja emisija kupljenih putem Mehanizma čistog razvoja iz Kyotskog protokola za smanjenja u sektoru isporuke goriva, pod uvjetima utvrđenim u uredbi iz članka 114. ovoga Zakona.

(3) Isporučioci električne energije za korištenje u cestovnim vozilima mogu preuzeti obvezu sudjelovanja u sustavu smanjenja emisija stakleničkih plinova predviđenu u stavku 1. ovoga članka, ako mogu dokazati da su osposobljeni na odgovarajući način mjeriti i pratiti količinu električne energije isporučene za uporabu u tim vozilima.

(4) Više dobavljača može preuzeti obvezu zajedničkog smanjenja emisija iz stavka 1. ovoga članka te se smatraju jednim dobavljačem.

Članak 81. (NN 47/14, 118/18)

(1) Popis stakleničkih plinova, način i metodologija praćenja emisija stakleničkih plinova, podatke o emisijama stakleničkih plinova, rokove za izradu i dostavu izvješća iz članka 75. ovoga Zakona Tajništvu Okvirne konvencije i Europskoj komisiji, rokove za dostavu odgovora vezano za reviziju izvješća iz članka 75. ovoga Zakona Tajništvu Okvirne konvencije i Europskoj komisiji, način izrade inventara (izračuna) emisije stakleničkih plinova, način verificiranja izvješća i način i rokove dostavljanja podataka Ministarstvu propisuje Vlada uredbom.

(2) Način praćenja i izvješćivanja, metodologija izračuna emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku goriva i energije, metodologija utvrđivanja razine emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku goriva po energetskoj jedinici za baznu 2010. godinu i metodologija izračuna doprinosa električnih cestovnih vozila smanjenju emisija stakleničkih plinova, format izvješća i duljina čuvanja propisuje se uredbom iz članka 41. ovoga Zakona.

Dozvola za emisije stakleničkih plinova

Članak 82.

(1) Operater postrojenja može obavljati djelatnost kojom se ispuštaju staklenički plinovi ako ishodi dozvolu Ministarstva za emisije stakleničkih plinova.

(2) Obavljanje djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka uključuje i pokusni rad prema zakonu kojim se uređuje gradnja.

(3) Djelatnosti i staklenički plinovi iz stavka 1. ovoga članka propisuju se uredbom iz članka 114. ovoga Zakona.

Članak 83. (NN 47/14, 61/17)

(1) Zahtjev za izdavanje dozvole za emisije stakleničkih plinova sadrži:

– opis postrojenja i djelatnosti, uključujući i tehnologiju,

– opis sirovina i pomoćnih materijala čije korištenje dovodi do emisija stakleničkih plinova,

– izvore emisija stakleničkih plinova,

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka se prilaže plan praćenja emisija stakleničkih plinova iz postrojenja izrađen sukladno odredbama Uredbe Komisije (EU) br. 601/2012 i važećim uputama Europske komisije i sažeti ne-tehnički opis postrojenja i djelatnosti.

(3) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se i putem web-aplikacije iz članka 108. stavka 7. ovoga Zakona.

Članak 84. (NN 47/14, 118/18)

(1) Ministarstvo može, ako ocijeni potrebnim, pojedina pitanja usklađenosti plana praćenja emisija stakleničkih plinova iz postrojenja s odredbama Uredbe Komisije (EU) br. 601/2012 i važećim uputama Europske komisije i pravilnika iz članka 90. stavka 8. ovoga Zakona razmotriti s povjerenstvom iz članka 109.b ovoga Zakona.

(2) Ministarstvo izdaje dozvolu za emisije stakleničkih plinova za postrojenje, dio postrojenja ili više postrojenja na istoj lokaciji kojima upravlja isti operater ako utvrdi da je operater postrojenja sposoban obavljati praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova, sukladno odredbama ovoga Zakona.

Članak 85.

(1) Dozvola za emisije stakleničkih plinova sadrži:

– naziv i adresu operatera,

– opis djelatnosti i emisija iz postrojenja,

– obvezu praćenja emisija,

– obvezu izvješćivanja,

– obvezu predaje količine emisijskih jedinica, do 30. travnja svake godine, u iznosu koji odgovara ukupnoj emisiji stakleničkih plinova iz postrojenja iz prethodne kalendarske godine, verificirane sukladno članku 109. ovoga Zakona.

(2) Plan praćenja emisija stakleničkih plinova iz postrojenja sastavni je dio dozvole iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Ministarstvo je dužno riješiti zahtjev za izdavanje dozvole iz stavka 1. ovoga članka u roku od 4 mjeseca od primitka urednog zahtjeva.

Članak 86. (NN 47/14)

(1) Operater postrojenja dužan je obavijestiti Ministarstvo o planiranim promjenama tehničko-tehnoloških karakteristika postrojenja, uključujući promjenu vrste goriva, sirovine ili drugih tvari koje se koriste u postrojenju, povećanje ili smanjenje toplinske snage na ulazu, odnosno kapaciteta postrojenja te o planiranoj promjeni osobe operatera postrojenja bez odgađanja, odnosno o planiranoj izmjeni plana praćenja emisija stakleničkih plinova iz postrojenja koja nije značajna u smislu članka 15. stavka 3. Uredbe Komisije (EU) br. 601/2012 i važećih uputa Europske komisije najkasnije do 31. prosinca tekuće godine.

(2) Ako Ministarstvo na temelju obavijesti iz stavka 1. ovoga članka utvrdi da planirana promjena postrojenja zahtijeva izmjenu sadržaja dozvole iz članka 82. ovoga Zakona i/ili da planirana izmjena plana praćenja emisija stakleničkih plinova iz postrojenja predstavlja značajnu izmjenu tog plana u smislu članka 15. stavka 3. Uredbe Komisije (EU) br. 601/2012 i važećih uputa Europske komisije, u roku od 15 dana od primitka te obavijesti pozvat će operatera postrojenja da u određenom roku koji ne može biti duži od 60 dana podnese odgovarajući zahtjev.

(3) Ako Ministarstvo na temelju obavijesti iz stavka 1. ovoga članka utvrdi da planirana promjena postrojenja ne zahtijeva izmjenu sadržaja dozvole iz članka 82. ovoga Zakona i/ili da planirana izmjena plana praćenja emisija stakleničkih plinova iz postrojenja ne predstavlja značajnu izmjenu tog plana u smislu članka 15. stavka 3. Uredbe Komisije (EU) br. 601/2012 i važećih uputa Europske komisije, o tome će bez odgađanja obavijestiti operatera postrojenja.

(4) Uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka i zahtjev za odobravanjem značajnih izmjena plana praćenja emisija stakleničkih plinova iz postrojenja sukladno članku 14. stavku 2. i članku 15. stavku 3. Uredbe Komisije (EU) br. 601/2012 i važećim uputama Europske komisije prilaže se opis izmjena te izmijenjen plan praćenja emisija stakleničkih plinova iz postrojenja izrađen sukladno odredbama Uredbe Komisije (EU) br. 601/2012 i važećim uputama Europske komisije.

(5) Na postupak po zahtjevu iz stavka 2. i 4. ovoga članka primjenjuju se odredbe članka 84. ovoga Zakona.

(6) Ako operater postrojenja ne podnese zahtjev iz stavka 2. ovoga članka smatra se da je odustao od planirane promjene postrojenja.

(7) U slučaju promjene osobe operatera postrojenja, prava i obveze koje proizlaze iz dozvole iz članka 82. ovoga Zakona prenose se na pravnog slijednika.

(8) O izmjeni dozvole iz članka 82. ovoga Zakona, odobravanju značajnih izmjena plana praćenja emisija stakleničkih plinova iz postrojenja i utvrđivanju promjene osobe operatera sukladno odredbama ovoga članka Ministarstvo donosi rješenje.

(9) Ministarstvo svakih pet godina od dana izvršnosti dozvole iz članka 82. ovoga Zakona pregledava dozvole i ako ocijeni potrebnim, po službenoj dužnosti donosi rješenje kojim mijenja sadržaj dozvole.

Članak 87. (NN 47/14, 61/17, 118/18)

(1) Operater postrojenja dužan je u roku od osam dana obavijestiti Ministarstvo o planiranom datumu prestanka obavljanja djelatnosti u postrojenju. Obavijest o prestanku obavljanja djelatnosti u postrojenju u stečajnom postupku dostavlja stečajni upravitelj.

(2) Ministarstvo će rješenjem ukinuti dozvolu iz članka 82. ovoga Zakona po prijedlogu inspektora zaštite okoliša iz članka 138. stavka 6. ovoga Zakona te u sljedećim slučajevima:

1. po primitku obavijesti iz stavka 1. ovoga članka,

2. ako utvrdi da operater postrojenja ne ispunjava propisane uvjete i obveze,

3. ako operater postrojenja u roku ne ispuni naredbu inspektora zaštite okoliša,

4. ako operater postrojenja u svom radu grubo krši propise iz područja zaštite zraka i druge propise iz područja zaštite okoliša.

(3) Protiv dozvole iz članka 82. ovoga Zakona, rješenja iz članka 86. ovoga Zakona i stavka 2. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

(4) Ministarstvo dostavlja akte iz stavka 3. ovoga članka Inspekciji zaštite okoliša.

Članak 88. (NN 47/14, 118/18)

(1) U slučaju ukidanja dozvole iz članka 82. ovoga Zakona operater postrojenja je dužan izraditi izvješće o emisijama sukladno odredbama iz članka 108. i 109. ovoga Zakona za razdoblje od početka godine do dana izvršnosti rješenja iz članka 87. stavka 2. ovoga Zakona.

(2) Verificirano izvješće iz stavka 1. ovoga članka operater postrojenja je dužan dostaviti Ministarstvu u roku od dva mjeseca od dana izvršnosti rješenja iz članka 87. stavka 2. ovoga Zakona.

(3) Operater postrojenja dužan je predati količinu emisijskih jedinica u Registru Unije u iznosu koji odgovara ukupnoj emisiji stakleničkih plinova utvrđenih u izvješću iz stavka 2. ovoga članka u roku od 15 dana od dostave tog izvješća.

(4) Emisijske jedinice raspodjeljene operateru postrojenja iz članka 87. stavka 1. ovoga Zakona važe do kraja razdoblja trgovanja iz članka 89. stavka 2. ovoga Zakona.

(5) Operateru postrojenja se ne dodjeljuju emisijske jedinice od kalendarske godine koja slijedi godinu u kojoj je postrojenje prestalo s obavljanjem djelatnosti.

Raspodjela emisijskih jedinica

Članak 89. (NN 47/14)

(1) Operaterima postrojenja koji imaju dozvolu iz članka 82. ovoga Zakona i operatorima zrakoplova koji imaju odobren plan praćenja sukladno članku 93. ovoga Zakona raspodjeljuju se emisijske jedinice.

(2) Za razdoblje trgovanja od 2013. do 2020. godine raspodjela emisijskih jedinica provodi se prodajom putem dražbe, ako ovim Zakonom nije određeno da se dodjeljuju besplatno.

(3) Operateru postrojenja za proizvodnju električne energije, uključujući nova postrojenja za proizvodnju električne energije, postrojenja za hvatanje, transport ili skladištenje ugljikovog dioksida emisijske jedinice se ne dodjeljuju besplatno.

(4) Operateru postrojenja, osim postrojenja iz stavka 3. ovoga članka, a uključujući postrojenja za proizvodnju električne energije iz otpadnih plinova, postrojenja za centralno grijanje (toplane) i postrojenja visokoučinkovite kogeneracije samo u odnosu na proizvodnju energije za grijanje i hlađenje, emisijske jedinice se dodjeljuju besplatno u određenom iznosu sukladno stavku 5. ovoga članka.

(5) U 2013. godini količina emisijskih jedinica koja će se dodijeliti besplatno iznosi 80% od količine utvrđene sukladno odredbama Odluke Komisije 2011/278/EU i važećim uputama Europske komisije. Svake sljedeće godine količina emisijskih jedinica koja će se dodjeljivati besplatno smanjuje se za jednake iznose tako da u 2020. godini iznosi 30% od količine utvrđene sukladno tom pravilniku.

(6) Iznimno, operaterima postrojenja iz stavka 4. ovoga članka koji obavljaju djelatnost u sektorima ili podsektorima koji su izloženi velikom riziku od izmiještanja emisija stakleničkih plinova u treće zemlje količina emisijskih jedinica koja će se dodijeliti besplatno iznosi 100 % od količine utvrđene sukladno odredbama Odluke Komisije 2011/278/EU i važećim uputama Europske komisije.

(7) Prva godina za koju se izdaju emisijske jedinice operaterima postrojenja je 2013. godina.

(8) Emisijske jedinice koje se izdaju od 1. siječnja 2013. nadalje, važe za emisije tijekom razdoblja od osam godina, počevši od 1. siječnja 2013.

Besplatna dodjela emisijskih jedinica operaterima postrojenja

Članak 90. (NN 47/14, 118/18)

(1) Za provedbu Odluke Komisije 2011/278/EU i važećih uputa Europske komisije nadležno je Ministarstvo.

(2) U svrhu provedbe Odluke Komisije 2011/278/EU Ministarstvo dostavlja Europskoj komisiji odgovarajuće obavijesti o preliminarnom izračunu količina emisijskih jedinica koje se dodjeljuju besplatno i donosi rješenja kojima se određuje količina emisijskih jedinica koja se dodjeljuje besplatno:

1. operaterima postojećih postrojenja sukladno člancima 5. do 16. Odluke Komisije 2011/278/EU,

2. operaterima novih postrojenja sukladno člancima 17. do 19. Odluke Komisije 2011/278/EU,

3. operaterima postrojenja u slučaju značajnog povećanja kapaciteta postrojenja sukladno članku 20. Odluke Komisije 2011/278/EU i važećim uputama Europske komisije,

4. operaterima postrojenja u slučaju značajnog smanjenja kapaciteta postrojenja sukladno članku 21. Odluke Komisije 2011/278/EU i važećim uputama Europske komisije,

5. operaterima postrojenja u slučaju djelomičnog prestanka rada postrojenja sukladno članku 23. Odluke Komisije 2011/278/EU i važećim uputama Europske komisije,

6. operaterima postrojenja u slučaju naknadnog povećanja razine djelatnosti sukladno članku 24. Odluke Komisije 2011/278/EU i važećim uputama Europske komisije.

(3) U slučaju iz stavka 2. točki 4. i 6. ovoga članka, Ministarstvo, na temelju obavijesti operatera postrojenja ili ako na temelju verificiranih izvješća o emisijama, obavijesti Inspekcije zaštite okoliša ili na drugi način utvrdi da su ispunjeni uvjeti iz članka 21. i/ili 23. Odluke Komisije 2011/278/EU, pokreće odgovarajući postupak i po službenoj dužnosti donosi rješenje.

(4) U svrhu provedbe Odluke Komisije 2011/287/EU i važećih uputa Europske komisije stručnu pomoć Ministarstvu u postupcima donošenja rješenja iz stavka 2. ovoga članka pruža Povjerenstvo iz članka 109.b ovoga Zakona.

(5) Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

(6) Postojeće postrojenje iz stavka 2. ovoga članka je svako postrojenje u kojem se obavlja djelatnost kojom se ispuštaju staklenički plinovi i:

– koje je ishodilo dozvolu za emisije stakleničkih plinova do 30. lipnja 2011. ili

– koje je ishodilo odgovarajući akt prema propisu kojim se uređuje gradnja i zaštita okoliša do 30. lipnja 2011. i ispunjava sve uvjete za dobivanje dozvole za emisije stakleničkih plinova prema ovom Zakonu.

(7) Način dostavljanja, obrade i verifikacije izvješća i podataka o djelatnostima za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica, način ispunjavanja zadaća nadležnih tijela u svrhu provedbe Odluke Komisije 2011/278/EU i važećih uputa Europske komisije propisuje ministar pravilnikom.

(8) Operater je dužan do 31. prosinca svake godine obavijestiti Ministarstvo o djelomičnom prestanku s radom sukladno članku 23. Odluke Komisije 2011/278/EU i važećim uputama Europske komisije.

(9) U svrhu provedbe Odluke Komisije 2011/278/EZ i važećih uputa Europske komisije i ovoga Zakona Ministarstvo surađuje sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za poslove gospodarstva.

Članak 91.

Brisan.

Zrakoplovna djelatnost

Članak 92.

(1) Operator zrakoplova dužan je pratiti i izvješćivati o emisijama stakleničkih plinova koje nastaju obavljanjem zrakoplovne djelatnosti sukladno članku 108. ovoga Zakona te predati emisijske jedinice sukladno članku 105. ovoga Zakona.

(2) Obveze iz stavka 1. ovoga članka odnose se na operatora zrakoplova:

– koji ima operativnu licenciju sukladno zakonu kojim se uređuje zračni promet ili

– koji je pripisan Republici Hrvatskoj kao državi članici za upravljanje zbog najvećih procijenjenih pripisanih emisija iz zrakoplovstva ispuštenih tijekom letova koje je taj operator zrakoplova obavio u baznoj godini.

(3) Zrakoplovne djelatnosti i staklenički plinovi iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se uredbom iz članka 114. ovoga Zakona.

Članak 93. (NN 118/18)

(1) Za potrebe provedbe praćenja i izvješćivanja o emisijama stakleničkih plinova iz zrakoplova i o podacima o tonskim kilometrima iz zrakoplova operator zrakoplova je dužan izraditi plan praćenja i izvješćivanja o emisijama stakleničkih plinova iz zrakoplova i plan praćenja i izvješćivanja o podacima o tonskim kilometrima iz zrakoplova i za njih ishoditi odobrenje Ministarstva.

(2) Operator zrakoplova podnosi Ministarstvu plan praćenja i izvješćivanja o podacima o tonskim kilometrima iz zrakoplova i plan praćenja i izvješćivanja o emisijama stakleničkih plinova na hrvatskom ili engleskom jeziku na odobrenje najkasnije 4 mjeseca prije početka razdoblja izvješćivanja.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, za razdoblje trgovanja od 2014. do 2020. godine operator zrakoplova koji obavlja dodatne zrakoplovne djelatnosti podnosi Ministarstvu plan praćenja i izvješćivanja o emisijama stakleničkih plinova na hrvatskom ili engleskom jeziku na odobrenje najkasnije do 30. rujna 2012.

(4) Dodatne zrakoplovne djelatnosti iz stavka 3. ovoga članka odnose se na letove unutar Republike Hrvatske, odlazne letove iz zračne luke na teritoriju Republike Hrvatske prema državama koje nisu članice Europskog gospodarskog prostora, te dolazne letove u zračnu luku na teritoriju Republike Hrvatske iz država koje nisu članice Europskog gospodarskog prostora.

(5) Ministarstvo izdaje odobrenje iz stavaka 2. i 3. ovoga članka ako je dostavljeni plan praćenja i izvješćivanja izrađen u skladu s Uredbom Komisije (EU) 601/2012, važećim uputama Europske komisije i pravilnikom iz članka 90. stavka 7. ovoga Zakona.

(6) Odobrenje iz stavka 2. i 3. ovoga članka je upravni akt.

Besplatna dodjela emisijskih jedinica operatorima zrakoplova

Članak 94. (NN 118/18)

(1) Za svako razdoblje trgovanja operator zrakoplova koji ima odobrene planove praćenja iz članka 93. ovoga Zakona može podnijeti zahtjev za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, za razdoblje trgovanja od 2014. do 2020. godine operator zrakoplova koji obavlja dodatne zrakoplovne djelatnosti i koji ima odobren plan praćenja i izvješćivanja o podacima o tonskim kilometrima iz članka 93. ovoga Zakona može podnijeti zahtjev za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica za dodatne zrakoplovne djelatnosti.

(3) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka operator zrakoplova prilaže verificirano izvješće o podacima o tonskim kilometrima i verificirano izvješće o emisijama za godinu koja je završila 24 mjeseca prije početka razdoblja trgovanja (u daljnjem tekstu: promatrana godina).

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka operator zrakoplova prilaže verificirano izvješće o podacima o tonskim kilometrima za 2012. godinu.

(5) Ministarstvo provjerava cjelovitosti izvješća iz stavka 3. i 4. ovoga članka.

Članak 95. (NN 47/14, 118/18)

(1) Zahtjeve iz članka 94. stavka 1. ovoga Zakona Ministarstvo dostavlja Europskoj komisiji radi utvrđivanja referentne vrijednosti na temelju koje se izračunava količina emisijskih jedinca koje će se besplatno dodijeliti, najkasnije 18 mjeseci prije početka razdoblja na koji se odnosi.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, zahtjeve iz članka 94. stavka 2. ovoga Zakona Ministarstvo dostavlja Europskoj komisiji radi utvrđivanja referentne vrijednosti na temelju koje se izračunava količina emisijskih jedinca koje će se besplatno dodijeliti, najkasnije do 1. srpnja 2013.

(3) Na temelju odluke Europske komisije kojom se utvrđuje referentna vrijednost iz stavka 1. i 2. ovoga članka, Ministarstvo donosi rješenje o besplatnoj dodjeli emisijskih jedinica za svaki podneseni zahtjev iz članka 94. stavka 1. i 2. ovoga Zakona, u roku od 3 mjeseca od dana donošenja te odluke, kojim se određuje:

– ukupnu količinu emisijskih jedinica za razdoblje trgovanja na koje se odnosi koje se dodjeljuju besplatno,

– količinu emisijskih jedinica za svaku godinu razdoblja trgovanja koje se dodjeljuju besplatno.

(4) Ukupna količina emisijskih jedinica iz stavka 3. podstavka 1. ovoga članka je umnožak tonskih kilometara iz zahtjeva iz članka 94. stavka 1. i 2. ovoga Zakona i referentne vrijednosti utvrđene odlukom Europske komisije iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Količina emisijskih jedinica iz stavka 3. podstavka 2. ovoga članka računa se na način da se ukupna količina emisijskih jedinica iz stavka 4. ovoga članka podijeli s brojem godina razdoblja trgovanja u kojem će obavljati zrakoplovne djelatnosti.

(6) Rješenje iz stavka 3. ovoga članka objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva.

Posebna rezerva za operatore zrakoplova

Članak 96. (NN 118/18)

(1) Operator zrakoplova u svakom razdoblju trgovanja može zatražiti besplatnu dodjelu emisijskih jedinica iz posebne rezerve za operatore zrakoplova ako ispunjava sljedeće uvjete:

– ako se počinje baviti zrakoplovnim djelatnostima iz članka 114. ovoga Zakona nakon promatrane godine, ili

– ako u prosjeku ostvari povećanje broja tonskih kilometara za najmanje 18% između promatrane godine i druge kalendarske godine toga razdoblja, te

– ako djelatnosti iz podstavka 1. ili 2. ovoga stavka nisu, u cijelosti ili djelomično, nastavak zrakoplovne djelatnosti koju je ranije obavljao drugi operator zrakoplova.

(2) Zahtjev za dodjelom besplatnih emisijskih jedinica iz stavka 1. ovog članka podnosi se Ministarstvu do 30. lipnja treće godine razdoblja trgovanja.

(3) Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka sadrži:

– izvješće o podacima o tonskim kilometrima za zrakoplovne djelatnosti koje operator zrakoplova obavi u drugoj kalendarskoj godini razdoblja trgovanja na koje se zahtjev odnosi verificirane sukladno pravilniku iz članka 108. stavka 5. ovoga Zakona i uredbi iz članka 114. ovoga Zakona.

– dokaz o ispunjenju uvjeta iz stavka 1. podstavka 3. ovoga članka.

(4) Kada operator zrakoplova podnosi zahtjev iz stavka 2. ovoga članka zahtjev vezano za uvjet koji se odnosi na stavak 1. podstavak 2. ovoga članka, zahtjevu se prilaže:

– postotak povećanja tonskih kilometara koje je operator zrakoplova iz stavka 1. ovoga članka ostvario između promatrane godine za koju su podneseni podaci o tonskim kilometrima i druge kalendarske godine razdoblja,

– ukupno povećanje tonskih kilometara koje je operator zrakoplova iz stavka 1. ovoga članka ostvario između promatrane godine druge kalendarske godine razdoblja,

– ukupno povećanje tonskih kilometara koje je operator iz stavka 1. ovoga članka zrakoplova ostvario između promatrane. godine i druge kalendarske godine razdoblja koji premašuje postotak naveden u stavku 1. podstavku 2. ovoga članka.

(5) Ministarstvo provjerava cjelovitosti izvješća iz stavka 3. podstavka 1. ovoga članka.

(6) Ministarstvo dostavlja Europskoj komisiji zahtjeve iz stavka 2. ovoga članka radi utvrđivanja referentne vrijednosti na temelju koje se izračunava količina emisijskih jedinca koja će se besplatno dodijeliti iz posebne rezerve u roku od 6 mjeseci od roka iz stavka 2. ovoga članka.

(7) Za razdoblje trgovanja od 2014. do 2020. godine na odgovarajući način primjenjuju se odredbe stavaka 1., 2., 3., 4., 5. i 6. ovoga članka. U tom razdoblju operator zrakoplova koji obavlja dodatne zrakoplovne djelatnosti iz članka 93. stavka 4. ovoga Zakona može podnijeti zahtjev za dodjelom besplatnih emisijskih jedinica iz posebne rezerve za operatore zrakoplova ako ispunjava uvjete iz stavka 1. ovoga članka do 30. lipnja 2015. godine, kao promatrana godina se uzima 2012. godina, a kao druga kalendarska godina tog razdoblja se uzima 2014. godina.

(8) Za rješavanje zahtjeva iz stavka 8. ovoga članka, vezano za ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka uzimaju se ukupni podaci o tonskim kilometrima od obavljanja zrakoplovne djelatnosti iz članka 91. stavka 3. ovoga Zakona i dodatnih zrakoplovnih djelatnosti iz članka 93. stavka 4. ovoga Zakona.

Članak 97. (NN 47/14, 118/18)

(1) Na temelju odluke Europske komisije kojom se utvrđuje referentna vrijednost iz članka 96. stavka 7. ovoga Zakona, Ministarstvo donosi rješenje o besplatnoj dodjeli emisijskih jedinica za svaki podneseni zahtjev iz članka 96. stavka 2. ili 8. ovoga Zakona, u roku od 3 mjeseca od dana donošenja te odluke, kojim se određuje:

– ukupnu količinu emisijskih jedinica dodijeljenih iz posebne rezerve svakom operatoru zrakoplova koji je podnio zahtjev iz članka 96. stavka 2. ili 8. ovoga Zakona

– količinu emisijskih jedinica dodijeljenih svakom operatoru zrakoplova za svaku godinu koji je podnio zahtjev iz članka 96. stavka 2. ili 8. ovoga Zakona.

(2) Ukupan broj emisijskih jedinica iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka predstavlja umnožak referentne vrijednosti i broj tonskih kilometara iz zahtjeva podnesenog na temelju članka 96. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona, odnosno, umnožak referentne vrijednosti i apsolutnog povećanja tonskih kilometra iz zahtjeva podnesenog na temelju članka 96. stavka 1. podstavka 2. ovoga Zakona.

(3) Broj emisijskih jedinica iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka računa se na način da se ukupan broj emisijskih jedinica iz stavka 2. ovoga članka podijeli s preostalim brojem godina razdoblja trgovanja u kojem će obavljati zrakoplovne djelatnosti.

(4) Operatoru zrakoplova koji je podnio zahtjev iz članka 96. stavka 2. ili 8. ovoga Zakona na temelju članka 96. stavka 1. podstavka 2. ovoga Zakona ne može dodijeliti više od 1 000 000 emisijskih jedinica.

(5) Količina emisijskih jedinca dobivenih na temelju referentne vrijednosti iz stavka 1. ovoga članka ne smije biti veća od godišnje količine emisijskih jedinica dodijeljenih sukladno članku 95. stavku 3. podstavku 2. ovoga Zakona.

(6) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva.

(7) Protiv odobrenja iz članka 93. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona i rješenja iz članka 95. stavka 3. ovoga Zakona i stavka 1. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

(8) Sve neraspodijeljene emisijske jedinice iz posebne rezerve prodaju se na dražbi.

Članak 98.

(1) U razdoblju trgovanja od 2013. do 2020. godine operateri postrojenja, odnosno u razdoblju trgovanja od 2014. do 2020. godine operatori zrakoplova mogu za ispunjenje svojih obveza koristiti jedinice proizašle iz provedbe projektnih aktivnosti.

(2) Način i obim korištenja jedinica iz stavka 1. ovoga članka propisuje se uredbom iz članka 114. ovoga Zakona.

Dražba

Članak 99. (NN 47/14)

(1) Za provedbu Uredbe Komisije (EU) br. 1031/2010 nadležni su Ministarstvo, središnje tijelo državne uprave nadležno za financije i dražbovatelj.

(2) U svrhu provedbe Uredbe Komisije (EU) br. 1031/2010 Ministarstvo obavještava Europsku komisiju o dražbovatelju i izboru dražbenog sustava sukladno članku 22. stavku 7. Uredbe Komisije (EU) br. 1031/2010.

(3) U svrhu provedbe Uredbe Komisije (EU) br. 1031/2010 središnje tijelo državne uprave nadležno za financije i dražbovatelj obavljaju sljedeće poslove:

1. zahtijevaju dostavljanje obavijesti od strane dražbovne platforme koja utvrđuje metodologiju za primjenu članka 7. stavka 6. Uredbe Komisije (EU) br. 1031/2010 nakon što se savjetuje s kontrolorom dražbe i dobije njegovo mišljenje o tome, sukladno članku 7. stavku 7. Uredbe Komisije (EU) br. 1031/2010,

2. zahtijevaju kontrolu zahtjeva za sudjelovanje u nadmetanju, uključujući i dokumente koji mu se prilažu, sukladno članku 20. stavku 4. Uredbe Komisije (EU) br. 1031/2010,

3. pomažu kontroloru dražbe u obavljanju njegovih funkcija aktivno surađujući s kontrolorom dražbe u okviru svojih područja odgovornosti i ovlasti, sukladno članku 53. stavku 3. Uredbe Komisije (EU) br. 1031/2010,

4. podliježu odredbama o čuvanju profesionalne tajne sukladno članku 53. stavku 5. Uredbe Komisije (EU) br. 1031/2010, a vezano za obveze prema članku 53. stavcima 1., 3. i 4. Uredbe Komisije (EU) br. 1031/2010,

5. u suradnji sa središnjim tijelima državne uprave nadležnim za poslove pravosuđa i unutarnjih poslova prate i poduzimaju potrebne mjere sukladno članku 55. stavku 1. Uredbe Komisije (EU) br. 1031/2010,

6. zahtijevaju dostavljanje obavijesti od strane dražbovne platforme o istrazi i progonu zbog zlouporabe tržišta do koje dođe u sustavu ili preko sustava dotične dražbovne platforme, o sumnji na zlouporabu tržišta od strane bilo koje osobe kojoj je odobreno sudjelovanje u nadmetanju na dražbi ili bilo koje osobe u čije ime osoba kojoj je odobreno sudjelovanje u nadmetanju djeluje, sukladno članku 56. stavku 1. Uredbe Komisije (EU) br. 1031/2010,

7. otkrivaju povjerljive informacije iz članka 62. stavka 1. sukladno članku 62. stavku 6. Uredbe Komisije (EU) br. 1031/2010.

(4) Vlada sukladno članku 22. stavku 1. Uredbe Komisije (EU) br. 1031/2010, na prijedlog Ministarstva, donosi odluku o dražbovatelju i izboru dražbenog sustava.

(5) Ministarstvo i dražbovatelj iz stavka 4. ovoga članka koji nije tijelo državne uprave sklapaju ugovor kojim se pobliže uređuju prava i obveze u vezi s provođenjem dražbe emisijskih jedinica.

(6) U svrhu provedbe Uredbe Komisije (EU) br. 1031/2010 i ovoga Zakona Ministarstvo, središnje tijelo državne uprave nadležno za financije i dražbovatelj surađuju sa središnjim tijelima državne uprave nadležnim za poslove pravosuđa i unutarnjih poslova.

Članak 100. (NN 47/14, 61/17)

»(1) Financijska sredstva dobivena od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi iz članka 99. stavka 1. ovoga Zakona, od prodaje dijela dodijeljene kvote iz članka 111. stavka 1. i od prodaje dijela nacionalne godišnje kvote iz članka 115. stavka 7. ovoga Zakona uplaćuju se na poseban račun Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

(2) Nositelj izrade Plana korištenja sredstava iz stavka 1. ovoga članka je Ministarstvo u suradnji sa središnjim tijelima državne uprave nadležnim za područja: energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, graditeljstva, poljoprivrede, šumarstva, prometa, zaštite prirode, znanosti, turizma i zdravstva.

(3) Plan iz stavka 2. ovoga članka donosi Vlada za razdoblje od četiri godine i objavljuje se u »Narodnim novinama«.

(4) Sredstva iz stavka 1. ovoga članka koriste se za sljedeće namjene:

– smanjivanje emisija stakleničkih plinova,

– prilagodbu klimatskim promjenama,

– financiranje mjera ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe u trećim državama,

– financiranje obnovljivih izvora energije u cilju ispunjenja udjela obnovljivih izvora energije Republike Hrvatske u 2020. godini,

– unapređenje šumskih resursa i izvješćivanja iz sektora šumarstva,

– poticanje prijelaza na promet s niskim emisijama i javne oblike prometa,

– financiranje istraživanja i razvoja namijenjenih ublažavanju klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama, uključujući područje aeronautike i zračnog prijevoza,

– ekološki sigurno hvatanje i geološko skladištenje ugljikova dioksida, osobito iz elektrana na fosilna goriva i određenih industrijskih sektora i podsektora, uključujući i one u trećim zemljama,

– financiranje istraživanja i razvoja u području energetske učinkovitosti i čistih tehnologija,

– financiranje istraživanja i razvoja u području izvješćivanja o emisijama stakleničkih plinova,

– poticanje mjera energetske učinkovitosti u sektorima zgradarstva (posebice energetska obnova zgrada), industrije, prometa i usluga i

– osiguravanje financijske potpore za mjere koje pridonose suzbijanju energetskog siromaštva.

(5) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, 5% financijskih sredstava od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi iz članka 99. stavka 1. ovoga Zakona uplaćuje se u državni proračun Republike Hrvatske za pokrivanje troškova administriranja sustava trgovanja emisijskim jedinicama, za upravne poslove, poslove funkcioniranja Registra, dražbovatelja, nacionalnog sustava za praćenje emisija stakleničkih plinova i drugih administrativnih i stručnih poslova vezanih za klimatske promjene.

(6) Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dostavlja Ministarstvu izvješće o korištenju sredstava iz stavka 4. ovoga članka do 30. travnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

(7) Izvješće o korištenju sredstava iz stavka 4. ovoga članka Ministarstvo podnosi Vladi za razdoblje od dvije godine.

(8) Vlada će na prijedlog Ministarstva, ministarstva nadležnog za gospodarstvo i Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, a uz odobrenje Europske komisije, donijeti odluku kojom će se utvrditi popis djelatnosti i financijske mjere u korist djelatnosti iz sektora odnosno podsektora koji se smatraju izloženima značajnom riziku od izmještanja emisija stakleničkih plinova u treće zemlje, zbog troškova vezanih uz emisije stakleničkih plinova ugrađenih u cijene električne energije, u svrhu kompenzacije tih troškova, a u slučajevima kad su takve financijske mjere u skladu s posebnim propisom kojim se uređuju državne potpore.

Registar

Članak 101. (NN 47/14, 61/17, 118/18)

(1) Za provedbu Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013 nadležno je Ministarstvo.

(2) Emisijske jedinice izdane od 1. siječnja 2013. vode se u Registru Unije sukladno članku 2. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013 i Uredbe Komisije (EU) br. 2015/1844.

(3) Poslove vođenja računa otvorenih u Registru Unije obavlja Ministarstvo kao nacionalni administrator sukladno članku 8. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013 i Uredbe Komisije (EU) br. 2015/1844.

(4) Podaci iz Registra Unije dostupni su javnosti sukladno članku 109. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013 i Uredbe Komisije (EU) br. 2015/1844.

(5) Način, rokove i uvjete otvaranja, zatvaranja i drugih postupaka vezano za rad s računima u Registru Unije te način ispunjavanja zadaća iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar pravilnikom.

(6) U svrhu provedbe Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013 i ovoga Zakona Ministarstvo surađuje sa središnjim tijelima državne uprave nadležnim za poslove financija, pravosuđa i unutarnjih poslova.

Članak 102. (NN 47/14, 118/18)

Ministarstvo u ime Republike Hrvatske upravlja računima Republike Hrvatske u Registru Unije sukladno članku 5. i Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013.

Članak 103. (NN 47/14, 61/17)

(1) Svaka fizička i pravna osoba može otvoriti račun u Registru Unije te raspolagati i slobodno trgovati emisijskim jedinicama.

(2) Pravni posao iz stavka 1. ovoga članka smatra se valjanim upisom u Registar Unije sukladno članku 18. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013.

(3) Operater postrojenja koji ima dozvolu iz članka 82. stavka 1. ovoga Zakona i operator zrakoplova iz članka 92. stavka 1. ovoga Zakona te verifikator dužan je otvoriti račun u Registru Unije.

(4) Na računu iz stavaka 1. i 3. ovoga članka vode se emisijske jedinice kojima vlasnik računa raspolaže.

Članak 104. (NN 47/14, 118/18)

(1) Na temelju rješenja iz članka 90. stavka 2. točke 1.ovoga Zakona, Ministarstvo izdaje operateru postrojenja količinu emisijskih jedinica za svaku godinu razdoblja trgovanja koje se dodjeljuju besplatno, razmjerni dio emisijskih jedinica koje mu pripadaju za pojedinu kalendarsku godinu najkasnije do 28. veljače u tekućoj godini.

(2) Na temelju rješenja iz članka 95. stavka 3. i članka 97. stavka 1. ovoga Zakona, Ministarstvo izdaje operatoru zrakoplova količinu emisijskih jedinica za svaku godinu razdoblja trgovanja koje se dodjeljuju besplatno, razmjerni dio emisijskih jedinica koje mu pripadaju za pojedinu kalendarsku godinu najkasnije do 28. veljače u tekućoj godini.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka Ministarstvo izdaje razmjerni dio emisijskih jedinica koje mu pripadaju za pojedinu kalendarsku godinu operateru postrojenja u roku od 8 dana od primitka rješenja iz članka 90. stavka 2. točaka 2. do 6. ovoga Zakona.

Članak 105. (NN 47/14)

(1) Operater postrojenja dužan je najkasnije do 30. travnja tekuće godine predati količinu emisijskih jedinica u Registar Unije u iznosu koji odgovara verificiranoj ukupnoj emisiji stakleničkih plinova iz postrojenja u prethodnoj kalendarskoj godini, sukladno izvješću iz članka 108. stavka 1. ovoga Zakona, odnosno rješenju iz članka 109. stavka 9. ovoga Zakona.

(2) Operator zrakoplova dužan je najkasnije do 30. travnja tekuće godine predati količinu emisijskih jedinica u Registar Unije u iznosu koji odgovara verificiranoj ukupnoj emisiji stakleničkih plinova iz obavljanja zrakoplovnih djelatnosti u prethodnoj kalendarskoj godini, sukladno izvješću iz članka 108. stavka 1. ovoga Zakona, odnosno rješenju iz članka 109. stavka 9. ovoga Zakona.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, operater postrojenja nije dužan predati količinu emisijskih jedinica u Registar Unije u iznosu koji odgovara ukupnoj emisiji stakleničkih plinova verificiranih kao uhvaćene i transportirane i trajno uskladištene u geološke prostore za koje je izdan odgovarajući akt kojim se dopušta geološko skladištenje ugljikovog dioksida.

(4) U slučaju ispuštanja emisija stakleničkih plinova zbog povećanja iscrpka ugljikovodika, tijekom kojih se koristi ugljični dioksid, ili propuštanja iz geološkog skladišta operater postrojenja iz stavka 3. ovoga članka dužan je, sukladno stavku 1. ovoga članka, predati u Registar Unije količinu emisijskih jedinica u iznosu koji odgovara verificiranoj ukupnoj emisiji stakleničkih plinova nastalih zbog tog ispuštanja.

Članak 106. (NN 61/17, 118/18)

(1) Operater postrojenja i operator zrakoplova koji ne preda količinu emisijskih jedinica sukladno članku 105. ovoga Zakona dužan je platiti naknadu za razliku emisije stakleničkih plinova u iznosu od 100 eura u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan donošenja rješenja iz stavka 3. ovoga članka po toni ekvivalenta ugljikovog dioksida koju postrojenje ili zrakoplov ispusti, a za koju nije predao emisijske jedinice.

(2) Ministarstvo utvrđuje količinu prekomjernih emisija iz stavka 1. ovoga članka i o tome bez odgađanja obavještava Ministarstvo.

(3) Na temelju utvrđenih prekomjernih emisija iz stavka 2. ovoga članka Ministarstvo donosi rješenje o visini naknade iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Operater postrojenja i operatora zrakoplova dužan je količinu emisijskih jedinica koja je jednaka iznosu prekomjernih emisija iz stavka 1. ovoga članka predati sljedeće kalendarske godine sukladno članku 105. ovoga Zakona.

(5) Naknada utvrđena rješenjem iz stavka 3. ovoga članka uplaćuje se u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

(6) Ako operater ne preda iznos emisijskih jedinica u Registar Unije u roku iz članka 105. ovoga Zakona Ministarstvo povlači iznos emisijskih jedinica s korisničkog računa operatera u Registru Unije sukladno rješenju iz članka 109. stavka 9. ovoga Zakona.

(7) Imena operatera postrojenja i operatora zrakoplova koji su prekršili obvezu predaje emisijskih jedinica u Registru Unije iz članka 105. ovoga Zakona objavljuju se na internetskoj stranici Ministarstva.

(8) Ministar nadležan za poslove zaštite okoliša u skladu s europskim indeksom potrošačkih cijena donosi odluku o povećanju naknade iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 107.

(1) Ministarstvo može predložiti Europskoj komisiji donošenje odluke o zabrani upravljanja letovima operatoru zrakoplova koji ne ispunjava obveze:

– dostavljanja plana praćenja u propisanom roku,

– dostavljanja verificiranog izvješća o tonskim kilometrima i emisijama u propisanom roku,

– plaćanja naknade iz članka 106. ovoga Zakona.

(2) Prijedlog iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

– dokaze o neispunjavanju obveza iz stavka 1. ovoga članka,

– obavijest o mjerama poduzetim prema operatoru zrakoplova,

– obrazloženje za nametanje obveze zabrane leta operatoru zrakoplova,

– prijedlog opsega zabrane leta i uvjeta pod kojima bi ta zabrana primjenjivala.

(3) Operator zrakoplova iz stavka 1. ovoga članka ima pravo da mu se od strane Europske komisije priopće bitne činjenice i razlozi koji čine osnovu za donošenje odluke iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Operator zrakoplova iz stavka 1. ovoga članka ima mogućnost Europskoj komisiji dostaviti svoje primjedbe u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana priopćenja iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Ako Europska komisija donese odluku iz stavka 1. ovoga članka, odluku provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za zračni promet.

(6) Tijelo iz stavka 5. ovoga članka obavještava Europsku komisiju o svim mjerama poduzetim u svrhu ispunjenja odluke iz stavka 1. ovoga članka.

Praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova

Članak 108. (NN 47/14, 118/18)

(1) Operater postrojenja kojem je izdana dozvola iz članka 82. ovoga Zakona obvezan je pratiti emisije stakleničkih plinova i dostaviti izvješće o emisijama i izvješće o verifikaciji (u daljnjem tekstu: verificirano izvješće) Ministarstvu do 1. ožujka tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu sukladno odredbama Uredbe Komisije (EU) br. 601/2012, važećim uputama Europske komisije i pravilniku iz članka 90. stavka 8. ovoga Zakona.

(2) Operator zrakoplova iz članka 92. stavka 1. ovoga Zakona obvezan je pratiti emisije stakleničkih plinova i dostaviti verificirano izvješće Ministarstvu do 1. ožujka tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu sukladno odredbama Uredbe Komisije (EU) br. 601/2012, važećim uputama Europske komisije i pravilniku iz članka 90. stavka 8. ovoga Zakona.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. operater postrojenja obvezan je pratiti emisije stakleničkih plinova i dostaviti verificirano izvješće Ministarstvu do 31. ožujka 2014. sukladno odredbama Uredbe Komisije (EU) br. 601/2012, važećim uputama Europske komisije i pravilniku iz članka 90. stavka 8. ovoga Zakona.

(4) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2013. operator zrakoplova koji obavlja dodatne zrakoplovne djelatnosti obvezan je pratiti emisije stakleničkih plinova i dostaviti verificirano izvješće Ministarstvu do 31. ožujka 2014. sukladno odredbama Uredbe Komisije (EU) br. 601/2012, važećim uputama Europske komisije i pravilniku iz članka 90. stavka 8. ovoga Zakona.

(5) Ministarstvo provjerava izvješća iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka u smislu usklađenosti s Uredbom Komisije (EU) br. 601/2012, važećim uputama Europske komisije i pravilnikom iz članka 90. stavka 8. ovoga Zakona.

(6) Za provedbu Uredbe Komisije (EU) br. 601/2012 i važećih uputa Europske komisije nadležno je Ministarstvo.

(7) Za poslove davanja stručnog mišljenja na planove praćenja emisija stakleničkih plinova iz postrojenja iz članka 84. ovoga Zakona, izvješća o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja i izvješća o verifikaciji iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo koristi elektroničku programsku opremu (web-aplikacija) koja omogućava mrežni unos, obradu i prikaz podataka.

(8) Elektroničku programsku opremu iz stavka 7. ovoga članka izrađuje Ministarstvo u sklopu Informacijskog sustava zaštite zraka iz članka 119. stavka 2. ovoga Zakona.

(9) Ministarstvo dodjeljuje korisničko ime i zaporku za pristup web-aplikaciji.

Članak 109. (NN 47/14, 118/18)

(1) Operater postrojenja i operator zrakoplova dužni su verificirati podatke iz izvješća iz članka 108. stavaka 1., 2. i 3. ovoga Zakona sukladno odredbama Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012, važećih uputa Europske komisije i pravilnika iz članka 90. stavka 8. ovoga Zakona. Verifikaciju obavlja pravna osoba koja je akreditirana za obavljanje stručnih poslova verifikacije izvješća prema Uredbi Komisije (EU) br. 600/2012 i normi HRN EN/ISO 14065: 2013 (u daljnjem tekstu: verifikator).

(2) Ako se tijekom verifikacije izvješća iz članka 108. stavka 1., 2. i 3. ovoga Zakona ustanove na postrojenju ili obavljanju zrakoplovne djelatnosti bitna odstupanja od plana praćenja iz članka 85. stavka 2., odnosno članka 93. ovoga Zakona verifikator obustavlja verifikaciju te može predložiti operateru postrojenja ili operatoru zrakoplova izmjenu plana praćenja sukladno članku 86., odnosno članku 93. ovoga Zakona.

(3) Operater postrojenja i operator zrakoplova iz stavka 2. ovoga članka dužan je izmijeniti plan praćenja i dostaviti ga Ministarstvu na odobrenje sukladno članku 86., odnosno članku 93. ovoga Zakona.

(4) U slučaju da plan praćenja iz stavka 3. ovoga članka Ministarstvo zaprimi do 31. prosinca tekuće godine primjenjuje se postupak iz članka 86., odnosno članka 93. ovoga Zakona.

(5) U slučaju da plan praćenja iz stavka 3. ovoga članka Ministarstvo zaprimi nakon roka iz stavka 4. primjenjuje se postupak iz stavka 8. ovoga članka.

(6) U slučaju da inspekcijski nadzor utvrdi činjenicu iz stavka 2. ovoga članka na odgovarajući način se primjenjuju odredbe stavka 4. i 5. ovoga članka.

(7) Verifikacija izvješća iz postrojenja i zrakoplova iz stavka 3. ovoga članka nastavlja se na temelju izmijenjenog i odobrenog Plana praćenja.

(8) Ako operater postrojenja, odnosno operator zrakoplova nije dostavio izvješće sukladno članku 108. stavka 1., 2. i 3. ovoga Zakona ili čije verificirano izvješće nije ocijenjeno kao cjelovito sukladno propisanim mjerilima, Ministarstvo po službenoj dužnosti procjenjuje emisije iz postrojenja ili zrakoplova, odnosno verificira izvješće o emisijama o trošku operatera postrojenja, odnosno operatora zrakoplova.

(9) Ministarstvo o procijenjenim emisijama iz stavka 8. ovoga članka donosi rješenje.

(10) Protiv rješenja iz stavka 9. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(11) Brisan.

Članak 109.a (NN 47/14, 118/18)

(1) Za provedbu Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012 i važećih uputa Europske komisije nadležni su Ministarstvo i Hrvatska akreditacijska agencija (u daljnjem tekstu: Akreditacijsko tijelo).

(2) U svrhu provedbe Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012 u dijelu koji se odnosi na akreditaciju verifikatora i rad Akreditacijskog tijela Ministarstvo obavlja sljedeće poslove:

1. zaprima obavijest Akreditacijskog tijela o istorazinskim procjenama sukladno članku 65. stavku 1. Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012,

2. poduzima korektivne radnje sukladno članku 65. stavku 2. Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012,

3. zaprima od Akreditacijskog tijela akreditacijski radni program sukladno članku 70. stavku 1. Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012,

4. dostavlja Akreditacijskom tijelu informacije sukladno članku 70. stavku 2. Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012,

5. zaprima od Akreditacijskog tijela izvješće o upravljanju sukladno članku 70. stavku 3. Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012,

6. zaprima od Akreditacijskog tijela izvješće sukladno članku 71. Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012,

7. dostavlja informacije Akreditacijskom tijelu sukladno članku 71. Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012,

8. razmjenjuje izvješće iz članka 70. i informacije iz članka 71. Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012 s nadležnim tijelom države članice u kojoj verifikator ima sjedište sukladno članku 74. Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012.

(3) U svrhu provedbe Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012 u dijelu koji se odnosi na akreditaciju verifikatora i rad Akreditacijskog tijela Akreditacijsko tijelo obavlja sljedeće poslove:

1. vrši ocjenu verifikatora i njegova osoblja sukladno članku 44. Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012,

2. zaprima zahtjev za akreditaciju sukladno članku 45. Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012,

3. uzima u obzir složenost područja za koje podnositelj zahtijeva akreditaciju sukladno članku 46. Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012,

4. priprema i donosi odluku o dodjeli, produženju ili obnovi akreditacije sukladno članku 48. Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012,

5. provodi godišnji nadzor svakog verifikatora sukladno članku 49. Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012,

6. provodi ponovno ocjenjivanje sukladno članku 50. Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012,

7. provodi izvanredno ocjenjivanje sukladno članku 51. Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012,

8. provodi potrebne aktivnosti vezano za proširenje opsega akreditacije sukladno članku 52. Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012,

9. provodi administrativne mjere vezano za suspenziju, povlačenje ili smanjenje opsega akreditacije sukladno članku 53. Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012,

10. obavlja poslove i mora biti ovlašteno sukladno člancima 54. i 60. Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012,

11. organizira svoj rad sukladno članku 56. Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012,

12. imenuje ocjenjivački tim sukladno člancima 57. i 58. Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012,

13. uključuje u ocjenjivački tim tehničko osoblje sukladno članku 59. Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012,

14. postupa u slučaju prigovora sukladno članku 61. Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012,

15. podvrgava se istorazinskim procjenama sukladno članku 64. Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012,

16. dostavlja obavijest Ministarstvu o istorazinskim procjenama sukladno članku 65. stavku 1. Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012,

17. dostavlja Ministarstvu radni program sukladno članku 70. stavku 1. Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012,

18. dostavlja Ministarstvu izvješće o upravljanju sukladno članku 70. stavku 3. Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012,

19. dostavlja Ministarstvu izvješće sukladno članku 71. Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012,

20. postupa u slučaju neusklađenosti verifikatora s odredbama Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012 sukladno člancima 72. i 74. Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012.

(4) U svrhu provedbe Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012 i Uredbe Komisije (EU) br. 601/2012 i ovoga Zakona Ministarstvo surađuje sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za poslove gospodarstva i inspekcijom zaštite okoliša.

(5) Način dostavljanja, obrade i verifikacije izvješća i podataka o djelatnostima u svrhu provedbe Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012, Uredbe Komisije (EU) br. 601/2012 i važećih uputa Europske komisije te poslove koje obavlja Povjerenstvo iz članka 109.b stavka 1. ovoga Zakona propisuje ministar pravilnikom iz članka 90. stavka 8. ovoga Zakona.

Članak 109.b (NN 47/14, 118/18)

(1) Za obavljanje posebnih stručnih poslova i savjetovanje nadležnog tijela iz članka 84., članka 90. stavka 4., članka 108. stavka 5. i članka 109. stavka 8. ovoga Zakona ministar može odlukom osnovati Stručno povjerenstvo za tehnička pitanja u okviru sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje se sastoji od stalnih predstavnika Ministarstva te povremenih članova koji su predstavnici iz redova stručnih institucija.

(2) Odlukom iz stavka 1. ovoga članka određuje se sastav i broj članova te način rada Povjerenstva.

(3) Članovima Povjerenstva koji nisu predstavnici tijela državne uprave pripada naknada za rad u Povjerenstvu.

(4) Sredstva za rad Povjerenstva osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske, a iznos naknade za rad u Povjerenstvu utvrđuje se odlukom iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Administrativne i tehničke poslove za Povjerenstvo obavlja Ministarstvo.

Članak 110. (NN 47/14, 118/18)

(1) Ministarstvo može obaviti naknadnu verifikaciju dostavljenog verificiranog izvješća iz članka 108. stavka 1., 2. i 3. ovoga Zakona putem drugog verifikatora.

(2) Ako se verifikacijom iz stavka 1. ovoga članka utvrdi da emisije iz postrojenja ili zrakoplova nisu sukladne verificiranom izvješću iz članka 108. stavka 1., 2. i 3. ovoga Zakona, Ministarstvo će sljedeće kalendarske godine, sukladno članku 104. stavku 1. i 2. ovoga Zakona, predmetnom operateru ili operatoru izdati umanjen, odnosno uvećan iznos emisijskih jedinica za iznos razlike u odnosu na količinu emisijskih jedinica koju je operater ili operator predao sukladno članku 105. ovoga Zakona.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, operateru postrojenja iz članka 89. stavka 3. ovoga Zakona iznos emisijskih jedinica koje je dužan predati sljedeće kalendarske godine sukladno članku 105. ovoga Zakona umanjuje se, odnosno uvećava za iznos razlike emisijskih jedinca utvrđen provjerom iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Troškove verifikacije iz stavka 1. ovoga članka snosi Ministarstvo.

(5) Ako se utvrdi da verifikator nije verificirao izvješće iz članka 108. stavka 1., 2. i 3. ovoga Zakona sukladno pravilima o verifikaciji izvješća o emisijama postupit će se sukladno odredbama Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012, Pravilniku iz članka 90. stavka 8. ovoga Zakona, važećim uputama Europske komisije te posebnom propisu kojim se uređuju stručni poslovi zaštite okoliša.

(6) Pravna osoba koja je izradila izvješće o emisijama iz članka 108. stavka 1., 2. i 3. ovoga Zakona ili plan praćenja emisija stakleničkih plinova za određeno postrojenje ili operatora zrakoplova, ne može raditi verifikaciju izvješća za to postrojenje ili operatora zrakoplova.

Članak 111. (NN 47/14, 118/18)

(1) Na temelju izvješća o dodatnom razdoblju za ispunjenje obveza prema Kyotskom protokolu, Vlada na prijedlog Ministarstva donosi odluku o prodaji, kupovini ili posudbi jedinica dodijeljenih kvota, odnosno kupovini jedinica dodijeljenih kvota i jedinica proizašlih iz provedbe projektnih aktivnosti u svrhu ispunjenja obveza prema Kyotskom protokolu.

(2) Izvješće o dodatnom razdoblju za ispunjenje obveza iz Kyotskog protokola iz stavka 1. ovoga članka izrađuje se sukladno uputama Okvirne konvencije i odredbama Odluke Komisije 2005/166/EZ.

(3) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo dostavlja Tajništvu UNFCCC-a i Europskoj komisiji u roku od mjesec dana po isteku dodatnog razdoblja za ispunjavanje obveza.

(4) Za kupovinu jedinica iz stavka 1. ovoga članka koriste se sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost iz članka 100. stavka 1. i članka 106. stavka 5. ovoga Zakona.

(5) Ministarstvo izdaje nalog nacionalnom administratoru Registra Unije za povlačenje jedinica iz Registra Unije sukladno članku 11. Uredbe (EU) br. 525/2013.

Isključivanje postrojenja iz trgovanja emisijskim jedinicama

Članak 112. (NN 47/14, 118/18)

(1) Operater postrojenja koji je ishodio dozvolu iz članka 82. ovoga Zakona može Ministarstvu podnijeti zahtjev za isključenje iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama ako:

– ima emisije stakleničkih plinova manje od 25.000 tona ekvivalenta ugljikovog dioksida u svakoj od 3 prethodne godine, sukladno verificiranom izvješću o emisijama,

– za postrojenje za izgaranje, ima nazivnu ulaznu toplinsku snagu ispod 35 MW,

– provodit će mjere za postizanje ekvivalentnog doprinosa smanjenju emisija propisane uredbom iz članka 114. ovoga Zakona i posebnim propisom kojim se uređuje plaćanje naknade na emisije ugljkovog dioksida.

(2) Sukladno stavku 1. ovoga članka bolnica može Ministarstvu podnijeti zahtjev za isključenje iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama, ako će provoditi mjere iz stavka 1. podstavka 3. ovoga članka.

(3) Ministarstvo izrađuje popis operatera postrojenja koji su podnijeli zahtjev iz stavka 1. ovoga članka koji sadrži i mjere za postizanje ekvivalentnog doprinosa smanjenju emisija.

(4) Popis iz stavka 3. ovoga članka Ministarstvo objavljuje na internetskim stranicama i dostavlja Europskoj komisiji na odobrenje.

(5) Po odobrenju Europske komisije popisa iz stavka 3. ovoga članka, odnosno isteka roka od 9 mjeseci od dostave popisa Europskoj komisiji, Ministarstvo donosi rješenje operaterima postrojenja koji su podnijeli zahtjev iz stavka 1. ovoga članka kojim se isključuje iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama kojim se određuje:

– obveza provođenja mjere za postizanje ekvivalentnog doprinosa smanjenju emisija,

– obveza praćenja i izvješćivanja o provedbi mjera za postizanje ekvivalentnog doprinosa smanjenju emisija.

(6) Protiv rješenja iz stavka 5. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(7) Isključenjem iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama operater postrojenja nije dužan predati emisijske jedinice sukladno članku 105. ovoga Zakona.

(8) Za postrojenje koje je isključeno iz trgovanja emisijskim jedinicama ne dodjeljuju se emisijske jedinice besplatno.

(9) Operater postrojenja koje je isključeno iz trgovanja emisijskim jedinicama obvezan je pratiti emisije stakleničkih plinova i dostaviti verificirano izvješće sukladno člancima 108. i 109. ovoga Zakona.

Članak 113.

(1) U slučaju da bilo koje postrojenje iz članka 112. stavka 1. ovoga Zakona, u bilo kojoj kalendarskoj godini emitira 25.000 tona ili više ekvivalenta ugljikovog dioksida ili u slučaju da mjere za postizanje ekvivalentnog doprinosa smanjenju emisija koje se primjenjuju na postrojenje prestanu važiti, to postrojenje će ponovo biti uključeno u sustav trgovanja emisijama.

(2) Ako se postrojenje u skladu sa stavkom 1. ovoga članka ponovo uključi u sustav trgovanja, emisijske jedinice izdane tim postrojenjima odbijaju se od količine koju će Republika Hrvatska prodati na dražbi.

(3) Operater postrojenja iz stavka 1. ovoga članka ne može podnijeti zahtjev iz članka 112. ovoga Zakona u tom razdoblju trgovanja.

Članak 114.

(1) Način trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova propisuje Vlada uredbom.

(2) Uredbom iz stavka 1. ovoga članka uređuju se djelatnosti i staklenički plinovi za koje se utvrđuje obveza ishođenja dozvole za emisije stakleničkih plinova, zrakoplovne djelatnosti za koje se utvrđuje obveza praćenja emisija, način i mjerila za isključivanje malih postrojenja koja podliježu ekvivalentnim mjerama i postrojenja koja su prestala s radom, način (postotak) korištenja jedinica mehanizma čistog razvoja i mehanizma zajedničkih projekata, obveze operatera postrojenja i operatora zrakoplova, način praćenja i izvješćivanja o emisijama i tonskim kilometrima, mjerila za praćenje i verifikaciju podataka iz izvješća o emisijama, način verifikacije i osiguranja kvalitete podataka, način raspolaganja emisijskim jedinicama, način primjene financijskih mjera u korist sektora izloženih riziku istjecanja ugljika, način raspolaganja rezervom emisijskih jedinica, pristup informacijama, način dostave podataka nadležnim tijelima Europske unije te način sudjelovanja javnosti.

Emisije stakleničkih plinova koje nisu obuhvaćene sustavom trgovanja emisijskim jedinicama

Članak 115. (NN 47/14)

(1) Za svaku godinu u razdoblju od 2013. do 2020. godine, količina emisija stakleničkih plinova koja se ispušta iz sektora koji nisu obuhvaćeni sustavom trgovanja emisijskim jedinicama ograničava se do visine nacionalne godišnje kvote sukladno Odluci Komisije 2013/162/EU i Odluci Komisije 2013/634/EU.

(2) Ispunjavanje obveze ograničenja emisija do visine nacionalne godišnje kvote iz stavka 1. ovoga članka u nadležnosti je središnjih tijela državne uprave nadležnih za poslove zaštite okoliša, graditeljstva, gospodarstva, energetike, poduzetništva, prometa, poljoprivrede, šumarstva i turizma.

(3) Mjere za smanjivanje emisija stakleničkih plinova iz stavka 1. ovoga članka propisuju se Niskougljičnom strategijom iz članka 74.a i Planom iz članka 10. ovoga Zakona.

(4) Ministarstvo kontrolira ispunjenje obveze iz stavka 1. na temelju izvješća iz članka 75. stavka 3. ovoga Zakona i verificiranih izvješća iz članka 108. ovoga Zakona.

(5) Vlada na prijedlog Ministarstva odlukom može odrediti dodatne mjere za smanjenje emisija stakleničkih plinova s ciljem ispunjenja obveza iz stavka 1. ovoga članka.

(6) Ministarstvo u suradnji sa središnjim tijelima državne uprave iz stavka 2. ovoga članka izrađuje korektivni akcijski plan sukladno članku 7. Odluke 406/2009/EZ.

(7) Za izvršenje trgovanja sukladno članku 3. stavcima 3., 4. i 5. i članku 5. Odluke 406/2009/EZ Vlada, na prijedlog Ministarstva, donosi odluku o kupovini jedinica proizašlih iz provedbe projektnih aktivnosti iz članka 116. ovoga Zakona, odnosno o kupovini ili prodaji dijela nacionalne godišnje kvote iz stavka 1. ovoga članka.

(8) Način praćenja ispunjenja nacionalne godišnje kvote, način trgovanja s dijelom nacionalne godišnje kvote, način korištenja jedinica proizašlih iz provedbe projektnih aktivnosti, način izvješćivanja Europske komisije o ispunjenju obveze ograničenja emisija do visine nacionalne godišnje kvote iz stavka 1. ovoga članka, pobliže propisuje Vlada uredbom iz članka 81. stavka 1. ovoga Zakon.

Fleksibilni mehanizmi Kyotskog protokola

Članak 116.

(1) Fleksibilni mehanizmi Kyotskog protokola obuhvaćaju ulaganja kapitala u projektne aktivnosti, odnosno programe namijenjene smanjivanju emisija stakleničkih plinova u svrhu pribavljanja jedinica smanjenja emisija, odnosno ovjerenih smanjenja emisija kao nadopuna domaćim mjerama kojima se sprječavaju i smanjuju onečišćavanja koja utječu na klimatske promjene.

(2) Projektne aktivnosti, odnosno programe u okviru fleksibilnih mehanizama, njihovo vrednovanje i prihvatljivost ocjenjuje povjerenstvo koje imenuje ministar.

(3) Način provedbe postupka primjene fleksibilnih mehanizama Kyotskog protokola, sastav povjerenstva za ocjenjivanje projektnih aktivnosti, odnosno programa te način izvješćivanja o njihovoj provedbi propisuje Vlada uredbom.

Članak 117. (NN 47/14)

Brisan.

Prilagodba klimatskim promjenama

Članak 118. (NN 47/14)

(1) Prilagodba klimatskim primjenama podrazumijeva procjenu štetnih utjecaja klimatskih promjena i poduzimanje primjerenih mjera s ciljem sprječavanja ili smanjenja potencijalne štete koje one mogu uzrokovati.

(2) Prilagodba klimatskom promjenama obavlja se provedbom mjera prilagodbe u sljedećim sektorima koji su izloženi utjecaju klimatskih promjena: hidrologija i vodni resursi; poljoprivreda; šumarstvo; biološka raznolikost i prirodni kopneni ekosistemi; biološka raznolikost i morski ekosistemi; upravljanje obalom i obalnim područjem; turizam i ljudsko zdravlje.

(3) Radi procjene utjecaja klimatskih promjena u sektorima iz stavka 2. ovoga članka na temelju klimatskih modela izrađuju se scenariji utjecaja i ranjivosti te procjena mjera prilagodbe.

(4) Modeliranje, procjenu ranjivosti i utjecaja te mjera prilagodbe provode središnja tijela tijela državne uprave i druga tijela javne vlasti nadležna za poslove meteorologije, zaštite okoliša, poljoprivrede, ribarstva, šumarstva, vodnoga gospodarstva, energetike, prostornog planiranja, zaštite prirode, more, turizam i zaštitu ljudskog zdravlja.

(5) Modeliranje, procjena ranjivosti i utjecaja za svaki sektor iz stavka 2. ovoga članka provodi se za razdoblje do 2040. godine i osnova je za izradu Strategije prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj s akcijskim planom (u daljnjem tekstu: Strategija prilagodbe s akcijskim planom).

Članak 118.a (NN 47/14)

(1) Strategija prilagodbe s akcijskim planom određuje ciljeve i prioritete za provedbu mjera prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj i sadrži osobito:

– načela i mjerila za određivanje ciljeva i prioriteta,

– ocjenu stanja, bazni scenarij bez utjecaja klimatskih promjena,

– ocjenu utjecaja klimatskih promjena,

– ocjenu scenarija s uključenim mjerama prilagodbe,

– procjenu rizika za ključne sektore,

– ocjenu potrebnih podataka i smjernice za znanstvena istraživanja,

– prioritetne mjere i aktivnosti,

– integriranje mjera prilagodbe u sektorske razvojne planove,

– način provedbe mjera,

– redoslijed ostvarivanja mjera,

– rok izvršavanja mjera,

– obveznike i koordinaciju provedbe mjera,

– međunarodne obveze i međunarodnu suradnju Republike Hrvatske,

– procjenu sredstava za provedbu Strategije prilagodbe s akcijskim planom i redoslijed korištenja sredstava prema utvrđenim prioritetnim mjerama i aktivnostima Strategijom prilagodbe s akcijskim planom,

– analizu troškova i time stvorene koristi provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama,

– praćenje provedbe Strategije prilagodbe s akcijskim planom, nizom pokazatelja.

(2) Tijela državne uprave i druga tijela javne vlasti nadležna za poslove meteorologije, zaštite prirode, zaštite okoliša, poljoprivrede, ribarstva, šumarstva, vodnoga gospodarstva, energetike, prostornog planiranja, mora, turizma i zaštite ljudskog zdravlja dužna su svake četiri godine, sukladno rokovima za dostavu izvješća iz članka 75. stavka 3. ovoga Zakona, izvješćivati Ministarstvo o aktivnostima vezano za prilagodbu klimatskim promjenama sukladno članku 15. Uredbe (EU) br. 525/2013.

(3) Prvo izvješće iz stavka 2. ovoga članka dostavlja se do 15. siječnja 2015.

(4) Nositelj izrade Strategije prilagodbe s akcijskim planom je Ministarstvo u suradnji sa središnjim tijelima državne uprave i drugim tijelima javne vlasti iz stavka 2. ovoga članka.

(5) Strategiju prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu, na prijedlog Vlade, donosi Hrvatski sabor.

(6) Akcijski plan, na prijedlog Ministarstva, donosi Vlada za razdoblje od pet godina.

(7) Strategija prilagodbe i Akcijski plan objavljuju se u »Narodnim novinama«.

(8) Razvojni dokumenti pojedinih područja i djelatnosti moraju biti usklađeni s načelima, osnovnim ciljevima, prioritetima i mjerama prilagodbe po pojedinim sektorima utvrđenim u Strategiji prilagodbe s akcijskim planom.

(9) Ministarstvo izvješćuje Komisiju o statusu primjene mjera prilagodbe sukladno članku 15. Uredbe (EU) br. 525/2013.

 

 

IX. INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE ZRAKA

Članak 119. (NN 118/18)

(1) Informacijski sustav zaštite zraka sastavni je dio informacijskog sustava zaštite okoliša koji se vodi prema Zakonu o zaštiti okoliša koji čini dio Europskog informacijskog sustava zaštite okoliša.

(2) Informacijski sustav zaštite zraka sadrži:

– podatke o kvaliteti zraka iz državne mreže,

– podatke o kvaliteti zraka iz mjernih postaja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i mjerenja posebne namjene koje osigurava onečišćivač,

– podatke o emisijama izvora onečišćivanja zraka,

– podatke o emisijama izvora koji utječu na klimatske promjene,

– podatke o kontroliranim tvarima i fluoriranim stakleničkim plinovima,

– podatke o kvaliteti proizvoda i opreme na terminalima,

– podatke o kvaliteti proizvoda,

– planove i programe za zaštitu i poboljšanje kvalitete zraka,

– mjere i programe za zaštitu ozonskog sloja,

– mjere i programe za ublažavanje klimatskih promjena,

– mjere i programe prilagodbe klimatskim promjenama,

– podatke o prekoračenju pragova upozorenja, praga obavješćivanja i mjere zaštite ljudi i okoliša u takvim prilikama,

– podatke o pravnim osobama koje obavljaju djelatnost praćenja kvalitete zraka, praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, provjere ispravnosti mjernog sustava za kontinuirano mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora i osiguranja kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka,

– podatke o pravnim ili fizičkim osobama – obrtnicima koji obavljaju djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja i opreme, dizalica topline, nepokretnih protupožarnih sustava i aparata za gašenje požara koji sadrže kontrolirane tvari i fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise ili koje su upisane u Registar koji vodi Ministarstvo,

– podatke iz registra onečišćivanja okoliša,

– podatke o provedenom inspekcijskom nadzoru,

– podatke o izrečenim prekršajima,

– druge podatke važne za zaštitu zraka, ozonskog sloja, ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbu klimatskim promjenama.

(3) Središnja tijela državne uprave i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje imaju javne ovlasti, dužne su pravodobno i bez naknade dostaviti podatke iz svoje nadležnosti koji su potrebni za vođenje informacijskog sustava zaštite zraka i za izradu Plana, Programa i Izvješća.

(4) Informacijski sustav zaštite zraka usklađuje se i povezuje s informacijskim sustavima koja vode druga tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima.

(5) Tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima koji posjeduju podatke od značaja za upravljanje kvalitetom zraka i vođenjem Informacijskog sustava zaštite zraka obvezni su ih ustupiti ili učiniti dostupnima u elektroničkom obliku Ministarstvu na njegov.

Članak 120. (NN 47/14, 118/18)

(1) Za provedbu Odluke Komisije 2011/850/EU nadležno je Ministarstvo.

(2) Podaci iz informacijskog sustava zaštite zraka za mjerna mjesta iz članka 19. stavka 5. ovoga Zakona koriste se za uzajamne razmjene informacija i izvješćivanja o kvaliteti zraka sukladno Odluci Komisije 2011/850/EU.

(3) Pobliže zadaće Ministarstva za provedbu Odluke Komisije 2011/850/EU propisuje ministar pravilnikom.

Članak 121. (NN 118/18)

(1) Ministarstvo posreduje i razmjenjuje podatke o emisijama s međunarodnim organizacijama i organizacijama drugih država sukladno potvrđenim međunarodnim ugovorima.

(2) Ministartsvo posreduje i razmjenjuje podatke s nadležnim tijelima Europske unije na način i u rokovima koji su određeni pravnom stečevinom Europske unije.

 

X. FINANCIRANJE ZAŠTITE ZRAKA, OZONSKOG SLOJA, UBLAŽAVANJA KLIMATSKIH PROMJENA I PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA

Članak 122.

(1) Sredstva za financiranje zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske, proračunima jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave, Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te iz drugih izvora, prema odredbama ovoga Zakona.

(2) Sredstva iz stavka 1. ovoga članka koriste se za financiranje:

– državne mreže,

– mjernih postaja i mjerenja posebne namjene jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,

– obveza prema međunarodnim ugovorima,

– izrade programa mjerenja posebne namjene,

– mjera zaštite ljudi pri pojavi pragova upozorenja,

– izrade i provedbe akcijskih planova zaštite i poboljšanja kvalitete zraka i kratkoročnih akcijskih planova,

– mjera i programa za zaštitu ozonskog sloja,

– mjera i programa za ublažavanje klimatskih promjena,

– mjera i programa prilagodbe klimatskim promjenama,

– istraživanja i razvoja u području izvješćivanja o emisijama stakleničkih plinova,

– stručnih i znanstvenih istraživanja potrebnih za ostvarivanje ciljeva ovoga Zakona,

– poticanja korištenja ekološki prihvatljivih vozila.

(3) Drugi izvori iz stavka 1. ovoga članka jesu: sredstva onečišćivača, donacije, zajmovi, sredstva državne potpore, sredstva međunarodne pomoći, sredstva stranih ulaganja namijenjenih za zaštitu i poboljšanje kvalitete zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbu klimatskim promjenama.

(4) Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost obavlja financijski i stručni nadzor nad sredstvima, poticajima i upravnim stvarima iz svoje nadležnosti.

 

XI. EKONOMSKI POTICAJI

Članak 123.

Za ulaganja u uređaje za pročišćavanje, postrojenja koja primjenjuju tehnologiju, sirovine i proizvodne postupke manje nepovoljna utjecaja na kvalitetu zraka nego drugi srodni proizvodni postupci i tehnologije, korištenje obnovljivih izvora energije, mogu biti propisana oslobađanja poreza na dobit i poreza na dohodak, prema posebnim propisima.

 

XII. UPRAVNI NADZOR

Članak 124. (NN 47/14)

(1) Upravni nadzor nad primjenom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, te zakonitost rada i postupanja tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnih osoba koje imaju javne ovlasti i referentnih laboratorija nad povjerenim im upravnim i drugim stručnim poslovima u području zaštite zraka obavlja Ministarstvo.

(2) Upravni nadzor provodi službenik Ministarstva kojeg ovlasti ministar.

 

XIII. INSPEKCIJSKI NADZOR

Članak 125. (NN 47/14, 118/18)

(1) Inspekcijski nadzor nad primjenom ovoga Zakona, propisa donesenih na temelju ovoga Zakona i propisa iz članka 2. stavka 2. ovoga Zakona provode inspektori zaštite okoliša (u daljnjem tekstu: inspektor), ako ovim Zakonom nije propisano drukčije.

(2) Na inspekcijski nadzor koji se provodi na temelju odredbi ovoga Zakona na odgovarajući se način primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje zaštita okoliša i zakona kojim se uređuje Državni inspektorat, ako ovim Zakonom nije propisano drukčije.

Članak 126. (NN 47/14, 118/18)

(1) Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega kojima se propisuju granične vrijednosti sastavnica i/ili značajke kvalitete proizvoda, način utvrđivanja kvalitete proizvoda, dokazivanje sukladnosti te stavljanje proizvoda na tržište provodi tržišni inspektor.

(2) Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega kojima se propisuju zatvaranje postrojenja ili izmjene tehničko-tehnoloških karakteristika termoenergetskih dijelova postrojenja provodi inspektor nadležan za poslove nadzora opreme pod tlakom.

Članak 127. (NN 47/14, 61/17)

(1) U provedbi inspekcijskog nadzora tržišni inspektor će rješenjem narediti otklanjanje nepravilnosti i odrediti primjereni rok u kojem nepravilnosti treba otkloniti ako utvrdi da proizvodi koji su stavljeni na tržište nisu označeni ili su nepotpuno označeni, ako nije utvrđena kvaliteta proizvoda na propisani način ili dokazivanje sukladnosti proizvoda nije obavljeno ili nije obavljeno na propisani način.

(2) U slučaju sumnje i/ili prijave da proizvod ne odgovara propisanoj kvaliteti tržišni inspektor će rješenjem privremeno zabraniti stavljanje na tržište proizvoda u vremenu potrebnom za dodatne preglede i ispitivanja.

(3) Tržišni inspektor će rješenjem zabraniti stavljanje na tržište proizvoda koji u svom sastavu sadrže tvari iznad propisanih graničnih vrijednosti ili tvari nisu dozvoljene odnosno proizvoda uzorkovanog i ispitanog za potrebe godišnjeg programa praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva za koje je u najkraćem mogućem roku od utvrđivanja rezultata dostavljena obavijest da proizvod ne odgovara propisanoj kvaliteti sukladnosti proizvoda nije obavljeno ili nije na propisan način obavljeno, ili proizvod sadrži tvari koje nisu dozvoljene.

Članak 128.

(1) Inspekcijski nadzor koji se odnosi na provedbu ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega kojima se propisuju granične vrijednosti u vezi sa sastavom brodskih goriva i/ili drugih značajki kvalitete brodskih goriva, način utvrđivanja kvalitete brodskih goriva te način dokazivanja sukladnosti brodskih goriva koja se koriste na plovnim objektima provodi inspektor sigurnosti plovidbe ministarstva nadležnog za more.

(2) U provedbi inspekcijskog nadzora inspektor sigurnosti plovidbe će rješenjem zabraniti uporabu brodskog goriva na plovnom objektu ako gorivo sadrži tvari iznad propisanih graničnih vrijednosti.

Članak 128.a (NN 47/14, 61/17, 118/18)

(1) Inspekcijski nadzor nad provedbom Uredbe (EZ) br. 1005/2009 provodi inspektor zaštite okoliša, tržišni inspektor i ovlašteni carinski službenici Carinske uprave.

(2) Tijela iz stavka 1. ovoga članka u obavljanju inspekcijskog nadzora međusobno surađuju na temelju njihova plana rada.

(3) Inspekcijski nadzor koji se odnosi na provedbu Uredbe (EZ) br. 1005/2009 ovoga Zakona kojima se propisuje označavanje proizvoda koji sadrže kontrolirane i nove tvari i fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise provodi tržišni inspektor.

(4) Carinski nadzor nad provedbom Uredbe (EZ) br. 1005/2009 provode ovlašteni službenici Carinske uprave.

(5) Ako prilikom carinskog nadzora na graničnom prijelazu ovlašteni carinski službenici Carinske uprave utvrde da postoji osnovana sumnja da roba navedena u pratećem dokumentu ne odgovara vrsti robe koja se nalazi u pošiljci, odnosno da postoji sumnja o nezakonitom prometu fluoriranih stakleničkih plinova i tvari koje oštećuju ozonski sloj, o tome će odmah obavijestiti inspekciju zaštite okoliša i zadržati spornu pošiljku do dolaska inspektora zaštite okoliša radi utvrđivanja činjeničnog stanja.

(6) U slučaju iz stavka 5. ovoga članka službenici Carinske uprave poduzet će i druge mjere iz svoje nadležnosti.

(7) Carinska uprava i inspekcija zaštite okoliša najkasnije do 30. travnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu podnose izvješće Ministarstvu o primjerima nezakonite trgovine do kojih su došli temeljem nadzora.

Članak 129. (NN 47/14, 61/17)

(1) U provedbi inspekcijskog nadzora inspektor provodi izravni uvid u opće i pojedinačne akte, nadzire uvjete i način rada nadziranih pravnih osoba i obrtnika osoba te poduzima ovim Zakonom i drugim propisima predviđene mjere da se utvrđeno stanje, uskladi s ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega.

(2) U provedbi inspekcijskog nadzora inspektor nadzire:

– nepokretne izvore onečišćivanja zraka,

– redovitost praćenja emisije iz nepokretnih izvora onečišćivanja zraka i operatora zrakoplova,

– rad uređaja za smanjivanje emisija,

– vođenje evidencija o obavljenim mjerenjima s podacima o mjernim mjestima i rezultatima mjerenja, o upotrijebljenom gorivu i otpadu kod suspaljivanja i dostavljanje podataka o kvaliteti zraka i emisijama iz nepokretnih izvora,

– izvršenje obveza propisanih ovim Zakonom županije, Grada Zagreba, grada i općine,

– provedbu akcijskih planova iz članka 46. stavka 1. ovoga Zakona,

– provedbu kratkoročnih akcijskih planova iz članka 47. stavka 1. ovoga Zakona,

– praćenje kvalitete zraka u postajama za trajno praćenje kvalitete zraka,

– provedbu mjera zaštite kvalitete zraka utvrđenih u rješenju o procjeni utjecaja na okoliš i rješenju o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša po posebnom propisu,

– provedbu mjerenja kvalitete zraka iz članka 32. stavka 1. ovoga Zakona,

– postupanje s kontroliranim i novim tvarima i fluoriranim stakleničkim plinovima te njihovu potrošnju,

– postupanje s proizvodima koji sadrže kontrolirane i nove tvari i fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise,

– postupanje s kontroliranim i novim tvarima i fluoriranim stakleničkim plinovima nakon prestanka uporabe proizvoda koji ih sadrži, način prikupljanja, oporabe i trajnog zbrinjavanja tih tvari,

– obavljanje djelatnosti praćenja kvalitete zraka, praćenja emisija onečišćujućih tvari iz nepokretnih izvora, provjere ispravnosti mjernog sustava za kontinuirano mjerenje emisija onečišćujućih tvari iz nepokretnih izvora i osiguranja kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka,

– obavljanje djelatnosti osiguranja kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka,

– obavljanje djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje, održavanja ili servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja i dizalica topline i protupožarnih uređaja i aparata za gašenje požara koji sadrže kontrolirane tvari i fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise,

– provedbu međunarodnih ugovora iz područja zaštite zraka.

Članak 130. (NN 47/14)

(1) Stranke u inspekcijskom postupku nad primjenom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega mogu biti onečišćivač, pravna osoba koja obavlja djelatnost praćenja kvalitete zraka, praćenje emisija onečišćujućih tvari iz nepokretnih izvora i provjeru ispravnosti mjernog sustava za kontinuirano mjerenje emisija onečišćujućih tvari iz nepokretnih izvora, pravna osoba koja obavlja djelatnost osiguranja kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka, pravna ili fizička osoba – obrtnik koja postupa s kontroliranim tvarima i/ili s flouriranim stakleničkim plinovima, pravna ili fizička osoba – obrtnik dobavljač, pravna ili fizička osoba – obrtnik operater postrojenja i operator zrakoplova te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: nadzirana osoba).

(2) Podnositelj prijave može, ako inspektor na temelju sadržaja prijave ocijeni opravdanim, biti nazočan na pregledu lokacije tijekom provedbe inspekcijskog nadzora.

(3) Podnositelj prijave nije stranka u inspekcijskom postupku nad primjenom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona.

(4) Inspektor će pisano obavijestiti poznatog podnositelja prijave o utvrđenom činjeničnom stanju u inspekcijskom nadzoru najkasnije trideset dana od dana utvrđenja činjeničnog stanja.

(5) Ako se tijekom inspekcijskoga nadzora utvrdi da nema povrede ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega koje je ovlaštena nadzirati Inspekcija zaštite okoliša i opravdanog razloga za daljnje vođenje postupka, postupak će se obustaviti.

Članak 131. (NN 47/14)

(1) U provedbi inspekcijskog nadzora, u slučaju povrede ovoga Zakona i/ili propisa donesenih na temelju njega, inspektor ima pravo i obvezu nadziranoj osobi rješenjem narediti mjere s rokom izvršenja i to:

– otklanjanje nedostataka,

– otklanjanje nezakonitosti u postupanju,

– zabranu obavljanja radnji u proizvodnom postupku,

– zabranu uporabe postrojenja i uređaja,

– mjerenje emisije onečišćujućih tvari iz nepokretnih izvora,

– zabranu uporabe postrojenja i uređaja koji su prouzročili prekoračenje granične vrijednosti emisije,

– zabranu obavljanja djelatnosti praćenja kvalitete zraka, praćenja emisija onečišćujućih tvari iz nepokretnih izvora i provjeru ispravnosti mjernog sustava za kontinuirano mjerenje emisija onečišćujućih tvari iz nepokretnih izvora,

– zabranu obavljanja djelatnosti osiguranja kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka,

– zabranu obavljanja djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje, održavanja ili servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja i dizalica topline i protupožarnih uređaja i aparata za gašenje požara koji sadrže kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise te prikupljanja, obnavljanja i oporabe uporabljenih kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova ako nema dozvolu, odnosno ako ne ispunjava uvjete iz dozvole za obavljanje te djelatnosti,

– zabranu obavljanja djelatnosti kojom se ispuštaju staklenički plinovi u postrojenju ako nema dozvolu,

– provedbu mjera zaštite zraka iz rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš i/ili rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša odnosno okolišne dozvole,

– provedbu mjera zaštite zraka iz akcijskog plana kojeg je izdalo nadležno tijelo u jedinici lokalne samouprave,

– provedbu mjera zaštite zraka iz kratkoročnog akcijskog plana kojeg je izdalo nadležno tijelo u jedinici lokalne samouprave te poduzimati i druge radnje u svrhu sprječavanja onečišćenja zraka protivno ovome Zakonu.

(2) Ako se u provedbi inspekcijskog nadzora utvrde nedostaci i nepravilnosti u radu, inspektor ukazuje pravnoj i fizičkoj osobi (u daljnjem tekstu: osoba) nad kojom se provodi nadzor na nedostatke i nepravilnosti i određuje rok njihova otklanjanja, što se unosi u zapisnik, od kojeg se jedan primjerak daje osobi nad kojom je proveden nadzor.

(3) Osoba nad kojom je proveden nadzor obvezna je pisano obavijestiti inspektora o poduzetim mjerama u roku koji nije duži od osam dana od dana njihova utvrđenja.

(4) Ako osoba nad kojom je proveden nadzor ne otkloni nedostatke i nepravilnosti u zadanom roku, inspektor rješenjem naređuje otklanjanje nedostataka i poduzima druge radnje za koje je ovlašten u slučaju utvrđenja prekršaja ili kaznenog djela.

Članak 132. (NN 47/14, 61/17)

(1) Inspektor će nadziranoj osobi rješenjem narediti otklanjanje nezakonitosti u postupanju u primjerenom roku ako utvrdi da:

– ne vodi i ne izrađuje propisane očevidnike, evidencije, bilance, odnosno ne donosi propisane planove i programe,

– ne izrađuje propisana izvješća, evidencije i obrasce,

– izvješća, evidencije, bilance, obrasce i podatke iz očevidnika ne dostavlja nadležnim tijelima,

– nije u Registar postrojenja prijavio postrojenje u kojem se koriste organska otapala ili proizvode koji sadrže hlapljive organske spojeve,

– nije dostavila podatke o nepokretnoj opremi koja sadrži 3 ili više kilograma kontroliranih tvari ili fluoriranih stakleničkih plinova,

– nije upisana u Registar iz članka 69. stavka 2. ovoga Zakona kojeg vodi Ministarstvo,

– nije podnio zahtjev za otvaranje računa u Registru Unije.

(2) Inspektor će nadziranoj osobi rješenjem narediti otklanjanje nedostataka ako utvrdi da dokumente iz stavka 1. podstavka 1., 2. i 3. ovoga članka ne vodi i ne izrađuje na propisani način.

(3) Inspektor će nadziranoj osobi rješenjem narediti otklanjanje nedostataka i nepravilnosti u postupanju ako utvrdi da nadzirana osoba ne radi u skladu s provedbenim propisima donesenim na temelju ovoga Zakona i uredbama EU-a iz članka 2. stavka 2. ovoga Zakona.

(4) Ako nadzirana osoba ne izvrši rješenje kojim joj je naređena mjera otklanjanja nezakonitosti i nedostataka, odnosno nepravilnosti iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka, inspektor će osobu prisiliti na izvršenje novčanom kaznom.

Članak 133. (NN 47/14)

(1) Inspektor će poznatom onečišćivaču rješenjem narediti uklanjanje utvrđenih nedostataka ili nepravilnosti u radu zbog kojih je došlo ili može doći do prekoračenja graničnih vrijednosti (GV) za zaštitu zdravlja ljudi u određenom roku.

(2) Ako onečišćivač ne postupi po rješenju inspektora iz stavka 1. ovoga članka, prisilit će se na izvršenje novčanom kaznom. Ako onečišćivač iz stavka 1. ovoga članka i nakon jednokratno izrečene novčane kazne ne izvrši rješenje, inspektor će zabraniti uporabu postrojenja, odnosno uređaja koji su prouzročili prekoračenja granične vrijednosti (GV) za zaštitu zdravlja ljudi.

Članak 134.

Inspektor će poznatom onečišćivaču rješenjem narediti zabranu obavljanja radnji u proizvodnom postupku, uporabu postrojenja i uređaja koji su prouzročili onečišćenost zraka iznad praga upozorenja dok se nedostaci ne uklone.

Članak 135. (NN 47/14)

(1) Inspektor će nadziranoj osobi rješenjem narediti mjerenja emisije onečišćujućih tvari iz nepokretnih izvora:

– radi utvrđivanja uzroka onečišćenosti zraka,

– ako je došlo do izmjene goriva,

– ako nije obavio povremena mjerenja emisija,

– ako nije obavio povremena mjerenja emisija u propisanim rokovima,

– ako nije obavio mjerenje iz novih ili rekonstruiranih nepokretnih izvora,

– ako utvrdi nepravilnosti u obavljenom mjerenju, a na trošak osobe koja je mjerila,

– ako utvrdi da je mjerenje obavila neovlaštena osoba.

(2) Inspektor će nadziranoj osobi rješenjem narediti posebna mjerenja u slučaju osnovane sumnje da je došlo do prekomjernog ispuštanja onečišćujućih tvari u zrak.

(3) Inspektor će nadziranoj osobi rješenjem narediti provedbu kontinuiranog mjerenja emisija onečišćujućih tvari iz nepokretnih izvora u primjerenom roku ako utvrdi da ih ne provodi ili ih ne provodi na propisani način.

(4) Ako nadzirana osoba ne postupi prema rješenju inspektora iz stavka 1. podstavka 1. i stavka 2. ovoga članka, na izvršenje će se prisiliti novčanom kaznom. Ako nadzirana osoba i nakon jednokratno izrečene novčane kazne ne postupi prema rješenju inspektora iz stavka 1. podstavka 1. i stavka 2. ovoga članka, rješenje će se izvršiti putem treće osobe na trošak izvršenika.

(5) Ako nadzirana osoba ne postupi prema rješenju inspektora iz stavka 1. podstavaka 2., 3., 4., 5. i 6 i stavka 3. ovoga članka, na izvršenje će se prisiliti novčanom kaznom.

Članak 136.

Inspektor će nadziranoj osobi rješenjem narediti zabranu uporabe postrojenja i uređaja koji su prouzročili prekoračenje granične vrijednosti emisije, dok se nedostaci ili nepravilnosti ne otklone.

Članak 137. (NN 47/14)

(1) Inspektor će nadziranoj osobi rješenjem narediti provedbu mjera iz rješenja o procjeni utjecaja na okoliš, okolišne dozvole, odnosno rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša ako ih ne provodi.

(2) Ako osoba ne postupi po rješenju inspektora iz stavka 1. ovoga članka, prisilit će se na izvršenje novčanom kaznom.

Članak 138. (NN 47/14)

(1) Inspektor će nadziranoj osobi rješenjem narediti zabranu obavljanja djelatnosti praćenja kvalitete zraka, praćenje emisija onečišćujućih tvari iz nepokretnih izvora i provjere ispravnosti mjernog sustava za kontinuirano mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora:

– ako nema dozvolu Ministarstva,

– ako ne ispunjava uvjete na temelju kojih je dobila dozvolu Ministarstva, do ispunjavanja uvjeta,

– ako obavlja djelatnost praćenja kvalitete zraka, praćenja emisija onečišćujućih tvari iz nepokretnih izvora i provjere ispravnosti mjernog sustava za kontinuirano mjerenje emisija onečišćujućih tvari iz nepokretnih izvora prema referentnoj metodi, odnosno drugoj metodi mjerenja za koju nema dozvolu.

(2) Inspektor će nadziranoj osobi rješenjem narediti izradu izvješća o prvim, povremenim, posebnim i kontinuiranim mjerenjima na propisani način ako utvrdi da izvješće nije izrađeno prema propisu kojim se uređuje praćenje emisija u zrak iz nepokretnog izvora.

(3) Inspektor će nadziranoj osobi rješenjem narediti zabranu obavljanja djelatnosti osiguranja kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka:

– ako nema dozvolu Ministarstva,

– ako ne ispunjava uvjete na temelju kojih je dobila dozvolu Ministarstva, do ispunjavanja uvjeta,

– ako obavlja osiguranja kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka prema referentnoj metodi za koju nema dozvolu.

(4) Inspektor će nadziranoj osobi rješenjem zabraniti obavljanje djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje, održavanja ili servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja i dizalica topline i protupožarnih uređaja i aparata za gašenje požara koji sadrže kontrolirane i nove tvari i fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise:

– ako nema dozvolu Ministarstva,

– ako ne ispunjava uvjete na osnovi kojih je dobila dozvolu Ministarstva, do ispunjavanja uvjeta,

– ako s kontroliranim i novim tvarima i fluoriranim stakleničkim plinovima ne postupa na propisani način.

(5) Inspektor će nadziranoj osobi rješenjem narediti zabranu obavljanja djelatnosti kojom se ispuštaju staklenički plinovi:

– ako nema dozvolu Ministarstva,

– ako ne ispunjava uvjete na osnovi kojih je dobila dozvolu Ministarstva, do ispunjavanja uvjeta.

(6) Ako nadzirana osoba iz stavka 1. podstavaka 2. i 3., stavka 3. podstavaka 2. i 3., stavka 4. podstavaka 2. i 3. i stavka 5. podstavka 2. ovoga članka ne postupi po rješenju, inspektor će predložiti Ministarstvu ukidanje dozvole.

(7) Inspektor će nadziranoj osobi rješenjem narediti otklanjanje nezakonitosti u postupanju ako utvrdi da:

– vlasnik i/ili korisnik uređaja koji sadrži kontrolirane i nove tvari ili fluorirane stakleničke plinove i s tim tvarima i uređajima ne postupa na propisani način,

– uvoznik, izvoznik i/ili osoba koja stavlja u promet kontrolirane i nove tvari i fluorirane stakleničke plinove, ne radi na propisani način.

(8) Ako nadzirana osoba ne postupi prema rješenju inspektora iz stavka 7. podstavka 1. ovoga članka, na izvršenje će se prisiliti novčanom kaznom. Ako nadzirana osoba i nakon jednokratno izrečene novčane kazne ne postupi prema rješenju inspektora iz stavka 7. podstavka 1. ovoga članka, inspektor će rješenjem zabraniti uporabu uređaja koji sadrži kontrolirane ili nove tvari, odnosno fluorirane stakleničke plinove.

(9) Ako nadzirana osoba ne postupi prema rješenju inspektora iz stavaka 2. i 7. podstavka 2. ovoga članka, na izvršenje će se prisiliti novčanom kaznom.

Članak 139.

(1) Ako inspektor utvrdi prekoračenje granične vrijednosti emisije onečišćujućih tvari iz nepokretnih izvora na temelju emisijskih podataka može donijeti inspekcijsko rješenje i bez saslušanja stranke.

(2) Inspektor može donijeti usmeno rješenje u slučaju pojave prekoračenja praga upozorenja poznatom onečišćivaču koji je prouzročio onečišćenost zraka.

(3) Inspektor može donijeti usmeno rješenje u slučaju kada je potrebno otkloniti neposrednu opasnost za zdravlje ljudi i okoliš.

(4) Pisani otpravak usmenog rješenja mora se dostaviti stranci u roku od osam dana od dana donošenja usmenog rješenja.

(5) Obveza izvršenja usmenog rješenja počinje teći od dana priopćenja usmenog rješenja stranci.

(6) Ako nadzirana osoba ne postupi prema rješenju inspektora iz stavka 2. ovoga članka, rješenje će se izvršiti putem treće osobe na trošak i odgovornost izvršenika.

Članak 140. (NN 47/14)

(1) U svrhu osiguranja provedbe mjera iz članka 133. stavka 1., članka 134., članka 136. i članka 138. stavaka 1., 3., 4. i 5. ovoga Zakona inspektor može zapečatiti radne prostorije, prostore i uređaje ili na drugi način onemogućiti daljnje nezakonito obavljanje djelatnosti.

(2) Način pečaćenja iz stavka 1. ovoga članka određen je Zakonom o zaštiti okoliša.

Članak 141. (NN 47/14, 61/17)

(1) Ako nadzirana osoba ne izvrši rješenjem naređenu mjeru iz članka 132. stavaka 1., 2. i 3., članka 133. stavka 1., članka 135. stavka 1. podstavaka 2., 3., 4., 5., 6. i 7., članka 135. stavka 3., članka 137. stavka 1. i članka 138. stavka 2. i stavka 7. podstavka 2. ovoga Zakona, inspektor će izvršenika prisiliti na izvršenje novčanom kaznom, u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje opći upravni postupak.

(2) Novčanu kaznu iz stavka 1. ovoga članka izvršenik uplaćuje u korist državnog proračuna Republike Hrvatske u roku od trideset dana od dana primitka rješenja o izvršenju. Ako izvršenik istekom roka od trideset dana ne dostavi inspektoru dokaz o uplati novčane kazne, naplati će se pristupiti prisilnim putem sukladno odredbama o izvršenju novčanih obveza propisanim posebnim propisom kojim se uređuje opći upravni postupak.

Članak 142. (NN 47/14)

(1) Ako nadzirana osoba ne izvrši rješenjem naređenu mjeru članka 138. stavka 2. ovoga Zakona, rješenje će se izvršiti putem treće osobe na trošak nadzirane osobe kojoj je izvršenje naređeno.

(2) Ako izvršenik ni nakon jednokratno izrečene novčane kazne ne postupi po izvršnom rješenju iz članka 135. stavka 1. podstavka 1. i stavka 2. ovoga Zakona, inspektor rješenjem o izvršenju određuje način izvršenja toga rješenja putem treće osobe u roku od trideset dana na trošak izvršenika.

(3) Troškovi izvršenja inspekcijskog rješenja namiruju se iz državnog proračuna Republike Hrvatske do naplate od nadzirane pravne, odnosno fizičke osobe kojoj je izvršenje naređeno.

Članak 143. (NN 47/14, 61/17, 118/18)

(1) Protiv rješenja inspektora može se izjaviti žalba Državnom inspektoratu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

(2) Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

Članak 144. (NN 118/18)

(1) Ako se u inspekcijskom nadzoru utvrdi da je povrijeđen ovaj Zakon i/ili propis donesen na temelju njega, inspekcija zaštite okoliša će nadležnom tijelu podnijeti optužni prijedlog ili kaznenu prijavu zbog prekršajnog ili kaznenog djela.

(2) Ako se u inspekcijskom nadzoru utvrdi da je povrijeđen ovaj Zakon i/ili propis donesen na temelju njega, inspektor ima pravo i obvezu poduzeti druge mjere i izvršiti druge radnje za koje je ovlašten na temelju ovoga Zakona i posebnog propisa.

 

XIV. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 145. (NN 61/17)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 300.000,00 do 600.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

– nepokretni točkasti izvor nije izgrađen ili proizveden, opremljen, rabljen i održavan tako da ne ispušta u zrak onečišćujuće tvari iznad graničnih vrijednosti emisije (članak 9. stavak 4.),

– nepokretni difuzni izvor nije izgrađen ili proizveden, opremljen, rabljen i održavan tako da ne ispušta/unosi onečišćujuće tvari u zrak u količinama koje mogu ugroziti zdravlje ljudi, kvalitetu življenja i okoliš (članak 9. stavak 4.),

– ne osigura praćenje kvalitete zraka prema rješenju o prihvatljivosti zahvata za okoliš ili rješenju o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša (članak 32. stavak 1.),

– emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora prekoračuje granične vrijednosti propisane uredbom iz članka 39. stavka 1. ovoga Zakona (članak 39. stavak 1.),

– sastavnice proizvoda i/ili druge značajke kvalitete proizvoda prekoračuje granične vrijednosti propisane uredbom iz članka 41. stavka 1. ovoga Zakona (članak 41. stavak 1.),

– ne provede i financira mjere za smanjivanje onečišćenja zraka utvrđenih u akcijskom planu za poboljšanje kvalitete zraka (članak 46. stavak 8.),

– ne provede i financira mjere za smanjivanje emisije onečišćujućih tvari u zrak utvrđenih u kratkoročnom akcijskom planu (članak 47. stavak 7.).

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 40.000,00 do 70.000,00 kuna.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba – obrtnik novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 do 250.000,00 kuna.

(4) Za prekršaj iz stavka 1. podstavka 5. ovoga članka kaznit će se zapovjednik broda ili član posade koji ga zamjenjuje odnosno osoba koja upravlja brodicom ili jahtom u iznosu od 20.000,00 do 50.000,00 kuna.

Članak 146. (NN 47/14, 61/17, 118/18)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 do 300.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

– izvorne i validirane podatke o obavljenim mjerenjima kvalitete zraka određenima u rješenju o prihvatljivosti zahvata za okoliš ili rješenju o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša i izvješće o razinama onečišćenosti i ocjeni kvalitete zraka ne dostavi nadležnom upravnom tijelu županije, Grada Zagreba i grada do 31. ožujka tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu (članak 32. stavak 2.),

– ne osigura redovito praćenje emisija onečišćujućih tvari iz nepokretnih izvora i o tome ne vodi evidenciju (članak 38. stavak 1. podstavak 1.),

– ne osigura obavljanje mjerenja emisije onečišćujućih tvari iz nepokretnih izvora (članak 38. stavak 1. podstavak 2.),

– ne vodi evidenciju o obavljenim mjerenjima s podacima o mjernim mjestima i rezultatima mjerenja te učestalosti mjerenja emisije (članak 38. stavak 1. podstavak 3.),

– ne vodi evidenciju o upotrijebljenom gorivu i otpadu kod procesa suspaljivanja (članak 38. stavak 1. podstavak 4.),

– ne vodi evidenciju o radu uređaja za smanjivanje emisija (članak 38. stavak 1. podstavak 5.),

– utvrđivanje kvalitete proizvoda te način dokazivanja sukladnosti ne provodi na način propisan uredbom iz članka 41. stavka 1. ovoga Zakona (članak 41. stavak 1.),

– ne označi proizvodi na način propisan uredbom iz članka 41. stavka 1. ovoga Zakona (članak 41. stavak 1.),

– ne provodi praćenje kvalitete zraka na način propisan pravilnikom iz članka 52. ovoga Zakona (članak 52.),

– ne provodi praćenje emisija onečišćujućih tvari iz nepokretnih izvora na način propisan pravilnikom iz članka 53. ovoga Zakona (članak 53.),

– ne provodi provjeru ispravnosti mjernog sustava za kontinuirano mjerenje emisija onečišćujućih tvari iz nepokretnih izvora na način propisan pravilnikom iz članka 53. ovoga Zakona (članak 53.),

– obavlja djelatnost praćenja kvalitete zraka, praćenja emisija onečišćujućih tvari iz nepokretnih izvora i provjere ispravnosti mjernog sustava za kontinuirano mjerenje emisija onečišćujućih tvari iz nepokretnih izvora bez dozvole Ministarstva (članak 54. i 57. stavak 1.),

– obavlja djelatnost praćenja kvalitete zraka, praćenja emisija onečišćujućih tvari iz nepokretnih izvora i provjere ispravnosti mjernog sustava za kontinuirano mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora prema referentnoj metodi mjerenja, odnosno drugoj metodi mjerenja za koju nije ishodila dozvolu Ministarstva (članak 55. stavak 6.),

– ne obavlja poslove referentnog laboratorija iz članka 60. stavka 2. ovoga Zakona na način propisan pravilnikom iz članka 52. ovoga Zakona (članak 60. stavak 4.),

– obavlja djelatnost osiguranja kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka bez dozvole Ministarstva (članak 61. stavak 1.),

– nije osigurala praćenje emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku tekućeg naftnog goriva po energetskoj jedinici koje je stavila na tržište Republike Hrvatske (članak 79. stavak 1.),

– ne dostavlja Agenciji verificirano godišnje izvješće za proteklu kalendarsku godinu (članak 79. stavak 2.),

– za izračun emisija stakleničkih plinova ne koristi metodologiju propisanu uredbom iz članka 81. stavka 2. ovoga Zakona (članak 81. stavak 2.),

– obavlja djelatnost kojom se ispuštaju staklenički plinovi bez dozvole za emisije stakleničkih plinova (članak 82. stavak 1.),

– ne obavijesti Ministarstvo o planiranim promjenama postrojenja (članak 86. stavak 1.),

– ne obavijesti Ministarstvo o planiranoj promjeni osobe operatera postrojenja, odnosno o planiranoj izmjeni plana praćenja emisija stakleničkih plinova iz postrojenja (članak 86. stavak 1.),

– ne obavijesti Ministarstvo o planiranom datumu prestanka obavljanja djelatnosti u postrojenju (članak 87. stavak 1.),

– ne dostavi verificirano izvješće Ministarstvu u propisanom roku (članak 88. stavak 2.),

– ne obavijesti Ministarstvo o djelomičnom prestanku s radom (članak 90. stavak 9.),

– ne ishodi odobrenje Ministarstva na plan praćenja i izvješćivanja o emisijama stakleničkih plinova iz zrakoplova (članak 93. stavak 1.),

– ne otvori račun u Registru Unije (članak 103. stavak 3.),

– – ne provodi praćenje emisija stakleničkih plinova i ne dostavlja verificirano izvješće Ministarstvu do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu (članak 108. stavci 1. i 2. i članak 112. stavak 9.).

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 25.000,00 do 50.000,00 kuna.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba – obrtnik novčanom kaznom u iznosu od 70.000,00 do 150.000,00 kuna.

Članak 147. (NN 47/14, 61/17)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 30.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

– ne dostavlja podatke u registar Ministarstva na propisani način (članak 38. stavak 2.),

– ne dostavlja godišnje izvješće o emisijama onečišćujućih tvari iz nepokretnih izvora na način propisan uredbom iz članka 39. stavka 1. ovoga Zakona (članak 39. stavak 1.),

– ne dostavlja podatke o kvaliteti i količini proizvoda koji se stavljaju u promet na tržište Republike Hrvatske na način propisan uredbom iz članka 41. stavka 1. ovoga Zakona (članak 41. stavak 1.),

– obavlja djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja, dizalica topline, protupožarnih uređaja i aparata za gašenje požara koji sadrže kontrolirane tvari i fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise bez dozvole Ministarstva (članak 67. stavak 1.),

– obavlja djelatnost prikupljanja, obnavljanja i oporabe uporabljenih kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova bez dozvole Ministarstva (članak 68. stavak 2.),

– ne zapošljava stručno osposobljene osobe koje postupaju s kontroliranim tvarima ili fluoriranim stakleničkim plinovima i uređajima i opremom koja sadrži te tvari sukladno članku 4. pravilnika o izobrazbi (članak 72.b stavak 6.),

– stavlja na tržište kontrolirane tvari i fluorirane stakleničke plinove u nepovratnim spremnicima protivno članku 5. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1005/2009,

– stavlja na tržište proizvode i opremu koji sadrže kontrolirane tvari ili o njima ovise protivno članku 6. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1005/2009,

– koristi kontrolirane tvari, koje nisu klorofluorougljikovodici, protivno članku 10. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1005/2009,

– koristi halone protivno članku 13. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1005/2009,

– uvozi kontrolirane tvari, proizvode ili opremu koji sadrže kontrolirane tvari ili o njima ovise protivno članku 15. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1005/2009,

– stavlja u promet uvezene kontrolirane tvari protivno količinskim ograničenjima iz članka 16. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1005/2009,

– izvozi kontrolirane tvari, proizvode i opremu koji sadrže kontrolirane tvari ili o njima ovise protivno članku 17. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1005/2009,

– uvozi ili izvozi kontrolirane tvari, ili proizvode i opremu koji sadrže ove tvari ili o njima ovise u državu / iz države koja nije stranka Montrealskog protokola protivno članku 20. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1005/2009,

– uništava kontrolirane tvari ili proizvode koji ih sadrže protivno članku 22. stavcima 2. i 4. Uredbe (EZ) br. 1005/2009,

– ne poduzima sve moguće mjere za smanjenje emisija protivno članku 23. stavcima 5., 6., i 7. Uredbe (EZ) br. 1005/2009,

– stavlja na tržište, koristi, uvozi ili izvozi nove tvari protivno članku 24. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1005/2009,

– proizvodi kontrolirane tvari protivno članku 7. stavku 1., članku 8. stavku 1., članku 10. stavku 1., članku 11. stavcima 1. i 2. i članku 12. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1005/2009,

– koristi kontrolirane tvari koje su proizvedene ili stavljene na tržište kao sirovine, protivno odredbama članka 7. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1005/2009,

– koristi kontrolirane tvari koje su proizvedene ili stavljene na tržište kao procesni agensi protivno članku 8. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1005/2009,

– proizvodi nove tvari protivno članku 24. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1005/2009,

– koristi kontrolirane tvari koje su proizvedene i stavljene na tržište za neophodnu laboratorijsku i analitičku primjenu protivno članku 10. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1005/2009,

– su spremnici označeni protivno članku 10. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1005/2009,

– upravlja protupožarnim sustavom ili aparatom za gašenje požara koji sadrži halone protivno članku 6. stavku 2. i članku 13. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1005/2009,

– ne označi spremnik s kontroliranim tvarima koje proizvodi ili se stavljaju na tržište kao sirovine sukladno članku 7. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1005/2009,

– ne označi spremnik s kontroliranim tvarima koje proizvodi ili se stavljaju na tržište kao procesni agensi sukladno članku 8. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1005/2009,

– operater protupožarnog sustava ili aparata za gašenje požara koji sadrži halone ne isključi iste iz uporabe u propisanom roku sukladno članku 13. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1005/2009,

– odgovorna osoba koja stavlja na tržište ili koristi za svoje potrebe kontrolirane tvari o prijenosu tog prava na drugu osobu ne obavijesti o tome Europsku komisiju sukladno članku 14. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1005/2009,

– za uvoz sukladno članku 15. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1005/2009 ne ishodi dozvolu za uvoz ili postupa protivno ovom članku,

– za izvoz sukladno članku 17. stavku 4. Uredbe (EZ) br. 1005/2009 ne ishodi dozvolu za izvoz ili postupa protivno ovom članku,

– operater ili serviser koji upravlja rashladnom i klimatizacijskom opremom, dizalicama topline, protupožarnim sustavima i aparatima za gašenje požara koji sadrže kontrolirane tvari:

1. ne prikuplja kontrolirane tvari, prilikom održavanja, servisiranja, demontaže ili isključivanja iz uporabe, za uništavanje obnavljanje i oporabu sukladno članku 22. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1005/2009,

2. ne provjerava propuštanje i ne otkloni svako otkriveno propuštanje sukladno članku 23. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1005/2009,

3. ne vodi evidenciju sukladno članku 23. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1005/2009 ili podatke iz evidencije ne dostavi na zahtjev inspekciji ili Europskoj komisiji,

– proizvodi, uvozi, izvozi kontrolirane tvari ili ih koristi, proizvodi i stavlja na tržište za laboratorijsku i analitičku uporabu (osim klorofluorougljikovodika), a ne izvještava sukladno članku 27. Uredbe (EZ) br. 1005/2009,

– kontrolirane tvari koje nisu namijenjene za laboratorijsku i analitičku primjenu stavlja na tržište u nepovratnoj ambalaži sukladno članku 5. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1005/2009,

– posude nisu označene sukladno članku 10. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1005/2009,

– ne registrira se u Europskoj komisiji sukladno članku 10. stavku 4. Uredbe (EZ) br. 1005/2009, a koristi ove tvari za laboratorijsku i analitičku primjenu,

– ne ishodi dozvolu za uvoz sukladno članku 15. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1005/2009 ili postupa protivno ovom članku,

– ne uvrsti nepravilnost u verifikacijsko izvješće sukladno članku 7. stavku 5. Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012,

– ne savjetuje operateru postrojenja ili operatoru zrakoplova da pribavi potrebno odobrenje plana praćenja od Ministarstva sukladno članku 7. stavku 6. Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012,

– pravodobno ne obavijesti operatera postrojenja ili operatora zrakoplova i ne zahtijeva odgovarajuće ispravke utvrđenih netočnosti ili nesukladnosti sukladno članku 22. stavku 1. Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012,

– ne dokumentira i ne označava u internoj verifikacijskoj dokumentaciji sve netočnosti ili nesukladnosti sukladno članku 22. stavku 2. Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012,

– ne osigura da je verifikacijski postupak potpuno dokumentiran u internoj verifikacijskoj dokumentaciji sukladno članku 24. Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012,

– ne osigura nezavisni pregled interne verifikacijske dokumentacije i verifikacijskog izvješća sukladno članku 25. Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012,

– ne priprema i ne prikuplja internu verifikacijsku dokumentaciju sukladno članku 26. Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012,

– ne izda operateru postrojenja ili operatoru zrakoplova verifikacijsko izvješće sukladno članku 27. Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012,

– ne uspostavlja, ne dokumentira, ne provodi i ne održava kompetencijski postupak sukladno članku 35. Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012,

– ne okuplja verifikacijski tim sukladno članku 36. Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012,

– ne uspostavlja, ne dokumentira, ne provodi i ne održava jednu ili više procedura za verifikacijske aktivnosti sukladno članku 40. Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012,

– ne vodi zapise, uključujući i zapise o kompetentnosti i nepristranosti osoblja sukladno članku 41. Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012,

– ne osigurava nepristranost i neovisnost sukladno članku 42. Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012,

– ne dostavlja Akreditacijskom tijelu informacije sukladno članku 76. Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 25.000,00 kuna.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba – obrtnik novčanom kaznom u iznosu od 25.000,00 do 70.000,00 kuna.

Članak 148. (NN 47/14, 118/18)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj županija, Grad Zagreb, odnosno veliki grad ako:

– ne donese i objavi Program (članak 12. stavci 1. i 2.),

– ne donese izvješće o provedbi Programa za razdoblje od četiri godine (članka 14. stavak 1.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj županija, Grad Zagreb, odnosno grad ako:

– ne dostavi izvorne i validirane podatke o praćenju kvalitete zraka i izvješće o razinama onečišćenosti i ocjeni kvalitete zraka Ministarstvu do 30. travnja tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu (članak 31. stavak 5.),

– ne dostavi izvorne i validirane podatke o praćenju kvalitete zraka i izvješće o razinama onečišćenosti i ocjeni kvalitete zraka Ministarstvu do 30. travnja tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu (članak 32. stavak 3.).

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj Grad Zagreb, grad, odnosno općina ako:

– ne naredi primjenu posebnih mjera zaštite zdravlja ljudi i način njihove provedbe (članak 26. stavak 1.),

– ne informira javnost o pojavi praga upozorenja ili praga obavješćivanja (članak 26. stavak 4.),

– ne donese odluku o mjerenjima posebne namjene ili procjene razine onečišćenosti (članak 33. stavak 2.),

– ne donese akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka (članak 46. stavak 1.),

– ne donese kratkoročni akcijski plan (članak 47. stavak 1.).

(4) Za prekršaje iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka kaznit će se odgovorna osoba u županiji, Gradu Zagrebu, velikom gradu, gradu i općini novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 25.000,00 kuna.

Članak 148.a (NN 47/14, 61/17, 118/18)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 do 300.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj Državni hidrometeorološki zavod ako:

– ne osigura provedbu praćenja kvalitete zraka na postajama u državnoj mreži (članak 28. stavak 1.),

– ne ishodi dozvolu iz članka 61. stavka 1. ovoga Zakona (članak 28. stavak 2.),

– ne dostavi Ministarstvu izvorne i validirane podatke i izvješće o razinama onečišćenosti i ocjeni kvalitete zraka do 30. travnja tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu (članak 28. stavak 6.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 do 300.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada ako:

– ne ishodi dozvolu iz članka 61. stavka 1. ovoga Zakona (članak 28. stavak 3.).

(3) Za prekršaje iz stavaka 1. i 2. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u Državnom hidrometeorološkom zavodu i Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 25.000,00 kuna.

Članak 149. (NN 61/17)

Brisan.

 

XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 150.

(1) Obvezuje se Vlada da propise iz članka 81. stavka 1., članka 99. stavka 2. i članka 114. stavka 1. ovoga Zakona donese u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Obvezuje se Vlada da propise iz članka 25. stavka 1., članka 27. stavka 3., članka 39. stavka 1., članka 40. stavka 2., članka 41. stavka 1., članka 65. stavka 1. i članka 116. stavka 3. ovoga Zakona donese u roku od dvanaest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Obvezuje se Vlada da propise iz članka 18. stavka 2. i članka 19. stavka 5. ovoga Zakona donese u roku osamnaest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(4) Obvezuje se Vlada da Plan iz članka 10. ovoga Zakona donese do 31. prosinca 2012.

(5) Ovlašćuje se Vlada da donosi uredbe potrebne za provedbu propisa Europske unije donesenih nakon stupanja na snagu ovoga Zakona.

(6) Obvezuje se ministar da propise iz članka 29. stavka 2., članka 52., članka 53., članka 65. stavka 2.. i članka 120. stavka 3. ovoga Zakona donese u roku od dvanaest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(7) Obvezuje se ministar da propise iz članka 75. stavka 7., članka 90. stavka 4., članka 101. stavka 4. i članka 108. stavka 5. ovoga Zakona donese u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 151.

(1) Do stupanja na snagu propisa iz članka 150. stavka 1., 2., 3., 6. i 7. ovoga Zakona, u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona, primjenjuje se Uredba o utvrđivanju lokacija postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kakvoće zraka (»Narodne novine«, br. 4/02.), Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj (»Narodne novine«, br. 120/05.), Uredba o ozonu u zraku (»Narodne novine«, br. 133/05.), Uredba o graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari u zraku (»Narodne novine«, br. 133/05.), Uredba o kritičnim razinama onečišćujućih tvari u zraku (»Narodne novine«, br. 133/05.), Uredba o kakvoći biogoriva (»Narodne novine«, br. 141/05. i 33/11.), Uredba o praćenju emisija stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 1/07.), Uredba o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora (»Narodne novine«, br. 21/07. i 150/08.), Uredba o graničnim vrijednostima sadržaja hlapivih organskih spojeva u određenim bojama i lakovima i proizvodima za završnu obradu vozila (»Narodne novine«, br. 94/07.), Uredba o određivanju područja i naseljenih područja prema kategorijama kakvoće zraka (»Narodne novine«, br. 68/08.), Uredba o emisijskim kvotama za određene onečišćujuće tvari u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 141/08.), Uredba o provedbi fleksibilnih mehanizama Kyotskog protokola (»Narodne novine«, br. 142/08.), Uredba o emisijskim kvotama stakleničkih plinova i načinu trgovanja emisijskim jedinicama (»Narodne novine«, br. 142/08. i 113/10.), Uredba o kakvoći tekućih naftnih goriva (»Narodne novine«, br. 33/11.), Program mjerenja kakvoće zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kakvoće zraka (»Narodne novine«, br. 43/02.), Pravilnik o praćenju kakvoće zraka (»Narodne novine«, br. 155/05.), Pravilnik o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora (»Narodne novine«, br. 1/06.) i Pravilnik o razmjeni informacija o podacima iz mreža za trajno praćenje kakvoće zraka (»Narodne novine«, br. 135/06.).

(2) Do stupanja na snagu pravilnika iz članka 108. stavka 5. ovoga Zakona primjenjuju se obvezujuće upute o praćenju, izvješćivanju i verifikaciji izvješća o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja objavljenih na internetskoj stranici Ministarstva u obliku priručnika sukladno članku 47.g stavku 4. Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine«, br. 174/04. i 60/08.).

Članak 152.

Ministarstvo donosi rješenje o besplatnoj dodjeli emisijskih jedinica operatorima zrakoplova iz članka 94. stavka 2. podstavka 1. ovoga Zakona, koji su, sukladno propisu Europske unije, pripisani drugim državama članicama za upravljanje, za odlazne letove iz zračne luke na teritoriju Republike Hrvatske prema državama članicama Europskog gospodarskog prostora i dolazne letove u zračnu luku na teritoriju Republike Hrvatske iz država članica Europskog gospodarskog prostora, kojim se određuje:

– preostala ukupna količina emisijskih jedinica za razdoblje trgovanja od 2014. do 2020. godine, koje se dodjeljuju besplatno i

– količina emisijskih jedinica za svaku godinu razdoblja trgovanja od 2014. do 2020. godine, koje se dodjeljuju besplatno.

Članak 153.

(1) Operater postrojenja koji obavlja novu djelatnost kojom se ispuštaju staklenički plinovi, odnosno obavlja djelatnost kojom se ispuštaju novi staklenički plinovi prema uredbi iz članka 114. ovoga Zakona, dužan je podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole za emisije stakleničkih plinova u roku od šezdeset dana od stupanja na snagu te uredbe.

(2) Operater postrojenja koji je ishodio dozvolu za emisije stakleničkih plinova sukladno odredbi stavka 1. ovoga članka smatra se operaterom postojećeg postrojenja iz članka 90. stavka 1. ovoga Zakona do 31. prosinca 2012.

(3) Ministarstvo će po službenoj dužnosti dopuniti dozvole za emisije stakleničkih plinova izdane na temelju članka 47.a Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine«, br. 178/04. i 60/08.) sukladno članku 85. stavku 1. podstavku 5. ovoga Zakona do 31. prosinca 2012.

Članak 154. (NN 47/14)

(1) Dozvole i suglasnosti za obavljanje djelatnosti praćenja kvalitete zraka i djelatnosti praćenja emisija onečišćujućih tvari iz stacionarnih izvora izdane na temelju odredbi Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine«, br. 174/04. i 60/08.) i Pravilnika o izdavanju dozvole ili suglasnosti za obavljanje djelatnosti praćenja kakvoće zraka i praćenja emisija u zrak iz stacionarnih izvora (»Narodne novine«, br. 79/06.) vrijede do isteka.

(2) Do izdavanja dozvole iz članka 61. ovoga Zakona praćenje kvalitete zraka iz članka 28. stavka 2. ovoga Zakona mogu obavljati pravne osobe koje imaju dozvolu za obavljanje djelatnosti praćenja kvalitete zraka izdanu na temelju odredbi Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine«, br. 174/04. i 60/08.) i Pravilnika o izdavanju dozvole ili suglasnosti za obavljanje djelatnosti praćenja kakvoće zraka i praćenja emisija u zrak iz stacionarnih izvora (»Narodne novine«, br. 79/06.), odnosno dozvolu za obavljanje djelatnosti praćenja kvalitete zraka iz članka 54. ovoga Zakona.

(3) Pravna ili fizička osoba – obrtnik koja je na temelju Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine«, br. 174/04. i 60/08.) i Uredbe o tvarima koje oštećuju ozonski sloj (»Narodne novine«, br. 120/05.) ishodila dozvolu za obavljanje djelatnosti servisiranja, isključivanja iz uporabe proizvoda koji sadrže ili koriste kontrolirane tvari i fluorirane stakleničke plinove te prikupljanja, obnavljanja i oporabe tih tvari dužna je Ministarstvu u roku od 24 mjeseca od dana stupanja na snagu pravilnika iz članka 65. stavka 2. ovoga Zakona dostaviti dokaz o stručnoj osposobljenosti radnika koji rukuju kontroliranim tvarima i/ili fluoriranim stakleničkim plinovima.

(4) Pravna ili fizička osoba – obrtnik koja podnese zahtjev za izdavanje dozvole iz članka 67. stavka 1., odnosno članka 68. stavka 2. ovoga Zakona nakon stupanja na snagu ovoga Zakona može ishoditi dozvolu uz uvjet da dostavi dokaz o stručnoj osposobljenosti radnika koji rukuju kontroliranim tvarima i/ili fluoriranim stakleničkim plinovima u roku od 18 mjeseci od dana stupanja na snagu pravilnika iz članka 65. stavka 2. ovoga Zakona.

(5) Ako pravna ili fizička osoba – obrtnik ne dostavi dokaz o stručnoj osposobljenosti radnika u skladu s pravilnikom iz članka 65. stavka 2. ovoga Zakona u roku iz stavka 3. i 4. ovoga članka, Ministarstvo ukida dozvolu iz stavka 3. i 4. ovoga članka.

Članak 155.

Obvezuje se Vlada donijeti Izvješće iz članka 11. Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine«, br. 174/04. i 60/08.) za razdoblje od 2008. do 2011. godine do 31. prosinca 2012.

Članak 156.

(1) Pokrenuti postupci po odredbama Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine«, br. 174/04. i 60/08.) do dana stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se po odredbama toga Zakona.

(2) Pokrenuti postupci pred prekršajnim sudom po odredbama Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine«, br. 174/04. i 60/08.) do dana stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se po odredbama toga Zakona.

Članak 157.

(1) Vlada Republike Hrvatske imenovat će povjerenstvo iz članka 143. stavka 1. ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Povjerenstvo Ministarstva imenovano na temelju članka 85. stavka 4. Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine«, br. 178/04. i 60/08.) nastavlja s radom do imenovanja povjerenstva iz članka 143. stavka 1. ovoga Zakona.

Članak 158.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaju važiti:

– Zakon o zaštiti zraka (»Narodne novine«, br. 174/04. i 60/08.),

– Pravilnik o izdavanju dozvole ili suglasnosti za obavljanje djelatnosti praćenja kakvoće zraka i praćenja emisija u zrak iz stacionarnih izvora (»Narodne novine«, br. 79/06.).

 

Članak 159.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbi članka 104. stavka 1. i 3., članka 105. stavka 1. i članka 106. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 1. siječnja 2013., odredbi članka 44. stavka 3., članka 46. stavka 2., 3., 8. i 9., članka 48. stavka 1., 2. i 3., članka 50. stavka 5., članka 79., 80., članka 99. stavka 1. te članka 101. stavka 3. ovoga Zakona koji stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji i odredbi članka 96., 97. i članka 104. stavka 2., članka 105. stavka 2. i članka 107. i 108. stavka 2. koji stupaju na snagu 1. siječnja 2014.

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE IZ NN 47/14

Članak 95.

(1) Obvezuje se Vlada da prijedlog Strategije niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske iz članka 34. kojim je dodan članak 74.a ovoga Zakona podnese Hrvatskome saboru u roku od 18 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Obvezuje se Vlada da prijedlog Strategije prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj iz članka 69. kojim je dodan članak 118.a ovoga Zakona podnese Hrvatskome saboru u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 96.

(1) Obvezuje se Vlada da Akcijski plan provedbe Strategije niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske iz članka 34. kojim je dodan članak 74.a stavak 6. ovoga Zakona donese u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Obvezuje se Vlada da propise iz članka 19. stavka 5., članka 65. i članka 115. ovoga Zakona donese u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Obvezuje se ministar da propise iz članka 31. kojim je dodan članak 72.b stavak 6. ovoga Zakona, članka 90. stavka 8., članka 101. stavka 5., iz članka 62. kojim je dodan članak 109.a stavak 5. ovoga Zakona i članka 120. stavka 3. ovoga Zakona donese u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 97.

(1) Do stupanja na snagu propisa iz članka 65. i članka 31. kojim je dodan članak 72.b stavak 6. ovoga Zakona, u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona, primjenjuje se Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (»Narodne novine«, br. 92/12.) i Pravilnik o izobrazbi osoba koje obavljaju djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja opreme i uređaja koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise (»Narodne novine«, br. 3/13.).

(2) Do stupanja na snagu propisa iz članka 90. stavka 8. i iz članka 62. kojim je dodan članak 109.a stavak 5. ovoga Zakona, u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona, primjenjuje se Pravilnik o načinu besplatne dodjele emisijskih jedinica postrojenjima (»Narodne novine«, br. 43/12.) i Pravilnik o praćenju, izvješćivanju i verifikaciji izvješća o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja i zrakoplova u razdoblju koje započinje 1. siječnja 2013. (»Narodne novine«, br. 77/13.).

(3) Do stupanja na snagu propisa iz članka 101. stavka 5. ovoga Zakona, u dijelu u kojem nije u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona, primjenjuje se Pravilnik o načinu korištenja Registra Europske unije (»Narodne novine«, br. 4/13.).

Članak 98.

(1) Državni hidrometeorološki zavod dužan je osigurati obavljanje poslova praćenja kvalitete zraka iz članka 28. stavka 2. ovoga Zakona do stjecanja prava da postane referentni laboratorij, u suradnji s referentnim laboratorijem koji je ishodio dozvolu iz članka 61. stavka 1. ovoga Zakona, a najkasnije do 1. siječnja 2016.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, u slučaju da referentni laboratorij prestane s obavljanjem poslova praćenja kvalitete zraka iz članka 28. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona prije propisanoga roka, navedene poslove dužan je obavljati Državni hidrometeorološki zavod bez odgađanja, ali ne duže od šest mjeseci.

Članak 99.

Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada dužan je ishoditi akreditaciju za referentne metode mjerenja iz članka 28. stavka 3. ovoga Zakona te dozvolu iz članka 61. stavka 1. ovoga Zakona najkasnije do 1. siječnja 2016.

Članak 100.

Izvješća iz članka 108. stavka 1. ovoga Zakona za 2013. godinu mogu verificirati osobe koje su u postupku ishođenja akreditacije od strane Akreditacijskog tijela, a verifikacija izvješća za 2013. godinu je dio postupka akreditacije.

Članak 101.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Prijelazne i završne odredbe iz NN 61/17

Članak 52.

(1) U slučaju da tijela iz članka 28. Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine«, br. 130/11. i 47/14.) nisu u mogućnosti obavljanja poslova iz članka 28. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona zbog neispunjavanja propisanih uvjeta iz članaka 55. i 61. Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine«, br. 130/11. i 47/14.) ili zbog drugih razloga, Državni hidrometeorološki zavod dužan je osigurati provedbu tih poslova bez odgađanja, ali ne duže od šest mjeseci.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, Državni hidrometeorološki zavod može osigurati provedbu poslova na rok duži od šest mjeseci uz suglasnost Ministarstva.

Članak 53.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 30. lipnja 2017.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 118/18

Članak 56.

Postupci pokrenuti po odredbama Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine«, br. 130/11., 47/14. i 61/17.) do dana stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se po odredbama toga Zakona.

Članak 57.

(1) Vlada će uredbu iz članka 39. stavka 1. koji je izmijenjen člankom 9. ovoga Zakona donijeti u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Vlada će uredbu iz članka 41. stavka 1. koji je izmijenjen člankom 10. ovoga Zakona donijeti u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Vlada će uredbu iz članka 81. stavka 1. koji je izmijenjen člankom 24. ovoga Zakona donijeti u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 58.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019., osim odredaba članaka 48., 49., 50., 51. i 52. ovoga Zakona koje stupaju na snagu 1. travnja 2019.

 

Copyright © Ante Borić