Povezani zakoni

Zakon o jedinstvenom načinu utvrđivanja, evidentiranja i prikupljanja podataka o rezervama mineralnih sirovina i podzemnih voda i o bilanci tih rezervi

Službeni list 53/77, 24/86, 17/90, NN 53/91

Uživajte...

Baza je ažurirana 24.01.2022. 

zaključno sa NN 09/22

I. Osnovne odredbe

 Članak 1.

Ovim se zakonom uređuje jedinstveni način utvrđivanja, evidentiranja i prikupljanja podataka o rezervama mineralnih sirovina i podzemnih voda od interesa za cijelu zemlju, i izrada bilanci tih rezervi.

 Članak 2.

Mineralne sirovine i podzemne vode za koje se, u smislu ovog zakona, utvrđuju, evidentiraju i prikupljaju podaci o rezervama i izrađuje bilanca jesu:

1) sve vrste ugljena;

2) plinoviti, tekući i čvrsti ugljikovodici i drugi plinovi;

3) radioaktivne mineralne sirovine;

4) metalične mineralne sirovine;

5) nemetalične mineralne sirovine;

6) mineralne sirovine za dobivanje građevnog materijala.

Podzemne vode o kojima se podaci utvrđuju, evidentiraju i prikupljaju i za koje se izrađuje bilanca jesu pitke, mineralne i termalne.

 Članak 3.

Organizacije udruženog rada koje se u okviru svojih djelatnosti bave istraživanjem ili eksploatacijom mineralnih sirovina odnosno podzemnih voda dužne su podatke o rezervama mineralnih sirovina odnosno podzemnih voda iz člana 2. ovog zakona utvrđivati i evidentirati na način određen ovim zakonom i propisima donesenim na temelju ovog zakona i te podatke dostavljati nadležnom organu u republici radi evidentiranja i izrade bilance.

 Članak 4.

Nadležni organ u republici, na temelju podataka o rezervama mineralnih sirovina i podzemnih voda, dobivenih od organizacija udruženog rada, izrađivat će bilance o rezervama mineralnih sirovina i podzemnih voda u republici i dostavljati te bilance Saveznom geološkom zavodu radi izrade bilance ukupnih rezervi mineralnih sirovina i podzemnih voda u Republici Hrvatskoj. 

II. Klasifikacija i kategorizacija rezervi mineralnih sirovina i podzemnih voda i vođenje evidencije o njima

 Članak 5.

Rezerve mineralnih sirovina razvrstavaju se u bilančne i izvanbilančne rezerve, ovisno o mogućnosti njihove eksploatacije.

U bilančne rezerve mineralnih sirovina uvršćuju se utvrđene mase mineralnih sirovina u ležištu koje se postojećom tehnikom i tehnologijom eksploatacije i prerade mogu rentabilno koristiti.

U izvanbilančne rezerve mineralnih sirovina uvršćuju se mase mineralnih sirovina u ležištu koje se postojećom tehnikom i tehnologijom eksploatacije i prerade ne mogu rentabilno koristiti.

Rezerve podzemnih voda razvrstavaju se samo kao bilančne rezerve.

 Članak 6.

Prema stupnju istraženosti i stupnju poznavanja kvalitete sirovina, utvrđene mase rezervi mineralnih sirovina i podzemnih voda razvrstavaju se u kategorije A, B, C1,C2, D1 i D2.

U A kategoriju rezervi uvršćuju se mase mineralnih sirovina i podzemnih voda koje su potpuno utvrđene na osnovi neposrednih opažanja, rudarskih radova ili dubinskih bušenja i čiji su ležišni uvjeti i kvaliteta za daljnju preradu odnosno eksploataciju potpuno određeni.

U B kategoriju rezervi uvršćuju se mase mineralnih sirovina i podzemnih voda koje su utvrđene na osnovi neposrednih opažanja, rudarskih radova ili dubinskih bušenja i čiji su ležišni uvjeti i kvaliteta za daljnju preradu odnosno eksploataciju poznati.

U C1 kategoriju rezervi uvršćuju se mase mineralnih sirovina i podzemnih voda koje su utvrđene na osnovi neposrednih opažanja, rudarskih radova ili dubinskih bušenja koji omogućavaju djelomično određivanje kontura masa, ležišnih uvjeta i kvalitete.

Rezerve mineralnih sirovina i podzemnih voda kategorije C2, D1 i D2 smatraju se kao potencijalne i ne razvrstavaju se u klase (bilančne i izvanbilančne).

Propisima koji će se na temelju ovlaštenja iz člana 7. stavka 2. ovog zakona donijeti za svaku vrstu mineralnih sirovina i podzemnih voda utvrdit će se uvjeti za njihovo razvrstavanje u kategorije A, B, C1, C2, D1 i D2.

Članak 7.

Podaci koji određuju stupanj istraženosti utvrđenih rezervi mineralnih sirovina i podzemnih voda (oblik, količina i kvaliteta rezervi, poznavanje i prikladnost njihovih tehničko-eksploatacijskih, tehničkih i ekonomskih karakteristika) utvrđuju se na temelju jedinstvenih kriterija klasifikacije i kategorizacije rezervnih mineralnih sirovina i podzemnih voda i vođenja evidencije o njima.

Propise o klasifikaciji i kategorizaciji rezervi mineralnih sirovina i podzemnih voda (vrste i gustoće istražnih radova, stupanj dopuštene ekstrapolacije, kvaliteta sirovine i dr.) i vođenju evidencije o njima donosi za pojedine vrste mineralnih sirovina i podzemnih voda direktor Saveznoga geološkog zavoda, po pribavljenom mišljenju nadležnih republičkih i pokrajinskih organa.

Članak 8.

Razvrstavanje rezervi mineralnih sirovina i podzemnih voda u klase i kategorije vrše organizacije udruženog rada koje se bave istraživanjem ili eksploatacijom mineralnih sirovina odnosno podzemnih voda.

Nadležni organ u republici utvrđuje i ovjerava razvrstane rezerve mineralnih sirovina i podzemnih voda, na temelju podataka i dokumentacije o razvrstavanju tih rezervi, koje su organizacije udruženog rada dužne da mu dostavljaju, u postupku utvrđenom propisima republike.

Organizacije udruženog rada koje istražuju ili eksploatiraju mineralne sirovine odnosno podzemne vode dužne su, u rokovima određenim propisima republike, dostavljati nadležnom organu u republici podatke i dokumentaciju o razvrstavanju rezervi mineralnih sirovina odnosno podzemnih voda radi utvrđivanja i ovjeravanja tog razvrstavanja.

 III. Izrada bilanci rezervi mineralnih sirovina i podzemnih voda

 Članak 9.

Organizacije udruženog rada koje se u okviru svojih djelatnosti bave istraživanjem ili eksploatacijom mineralnih sirovina odnosno podzemnih voda dužne su:

1) formirati evidenciju o rezervama mineralnih sirovina odnosno podzemnih voda i tu evidenciju voditi prema propisima o klasifikaciji i kategorizaciji rezervi mineralnih sirovina i podzemnih voda i vođenju evidencije o njima (Članak 7. stav 2.), te da na kraju svake godine utvrde i evidentiraju stanje rezervi;

2) do 15. ožujka u godini u kojoj se, prema članku 10. ovog zakona, izrađuje bilanca rezervi mineralnih sirovina i podzemnih voda dostaviti nadležnom organu u republici podatke o rezervama, određene propisima o klasifikaciji i kategorizaciji rezervi mineralnih sirovina i podzemnih voda i vođenju evidencije o njima, a prema stanju rezervi na dan 31. prosinca protekle godine.

Članak 10.

Nadležni organ u republici dužan je, na temelju podataka o rezervama mineralnih sirovina i podzemnih voda prikupljenih u smislu članka 9. točke 2. ovog zakona, izraditi bilancu rezervi mineralnih sirovina i podzemnih voda u republici i dostaviti je Saveznom geološkom zavodu najkasnije do 30. lipnja u godini u kojoj se bilanca izrađuje.

Bilanca ukupnih rezervi mineralnih sirovina i podzemnih voda u Republici Hrvatskoj radi se u petogodišnjim razdobljima.

Članak 11.

Savezni geološki zavod, na temelju bilance rezervi mineralnih sirovina i podzemnih voda u republikama, sastavlja do 1. prosinca tekuće godine bilancu ukupnih rezervi mineralnih sirovina i podzemnih voda u Republici Hrvatskoj, s odgovarajućom analizom.

Bilancu ukupnih rezervi mineralnih sirovina i podzemnih voda u Republici Hrvatskoj Savezni geološki zavod dostavlja određenim zainteresiranim organima i organizacijama federacije i nadležnim organima republika.

Savezno izvršno vijeće odredit će savezne organe uprave i savezne organizacije kojima Savezni geološki zavod dostavlja bilancu iz stava 2. ovog članka.

Članak 12.

Bilanca rezervi mineralnih sirovina i podzemnih voda u republici obuhvaća sva nalazišta mineralnih sirovina i podzemnih voda iz članka 2. ovog zakona na teritoriju republike (nalazišta u eksploataciji, nalazišta izvan eksploatacije koja nisu iscrpena i nalazišta koja su istražena ali se još ne eksploatiraju) i za svaku pojedinu vrstu mineralnih sirovina i podzemnih voda iskazuje podatke koji se osiguravaju evidencijom o rezervama mineralnih sirovina i podzemnih voda, i to:

1) naziv mineralne sirovine odnosno podzemne vode;

2) naziv nalazišta (istraženog prostora odnosno eksploatacijskog polja);

3) naziv organizacije udruženog rada koje eksploatira ili istražuje nalazišta;

4) količinu rezervi u ležištu po klasama i kategorijama iz čl. 5. i 6. ovog zakona;

5) postotak gubitka pri eksploataciji;

6) količine eksploatacijskih rezervi mineralnih sirovina;

7) podatke o kvaliteti rezervi (prosječan kemijski sastav, karakteristike oplemenjivanja, granulometrijski sastav, vodonosnost, plinonosnost i sadržaj slobodnog SiO);

8) ostale podatke značajne za mineralnu sirovinu odnosno podzemnu vodu.

 Članak 13.

Podaci o rezervama mineralnih sirovina i podzemnih voda državna su tajna.

IV. Kaznene odredbe

Članak 14.

Novčanom kaznom od 20.000 do 1,000.000 dinara kaznit će se za privredni prijestup organizacija udruženog rada ako ne vodi evidenciju o rezervama mineralnih sirovina odnosno podzemnih voda ili je ne vodi na propisani način (članak 9. točka 1.).

Za privredni prijestup iz stava 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u organizaciji udruženog rada novčanom kaznom od 3.000 do 30.000 dinara.

Članak15.

Novčanom kaznom od 10.000 do 100.000 dinara kaznit će se za prekršaj organizacija udruženog rada:

1) ako nadležnom organu u republici ne dostavi u propisanom roku podatke i dokumentaciju radi utvrđivanja i ovjeravanja razvrstanih rezervi mineralnih sirovina i podzemnih voda (članak 8. stavak 3.):

2) ako nadležnom organu u republici ne dostavi u propisanom roku podatke za izradu bilance rezervi mineralnih sirovina i podzemnih voda (članak 9. točka 2.).

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u organizaciji udruženog rada novčanom kaznom od 2.000 do 20.000 dinara.

Članak 16.

Novčanom kaznom od 2.000 do 20.000 dinara kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba u organu društveno-političke zajednice ako se u toj društveno-političkoj zajednici u propisanom roku ne izradi bilanca rezervi mineralnih sirovina i podzemnih voda ili izrađena bilanca u određenom roku ne dostavi Saveznom geološkom zavodu (članak 10. stavak 1.).

V. Prijelazne i završne odredbe

 Članak 17.

Prva bilanca rezervi mineralnih sirovina i podzemnih voda u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji izradit će se u 1979. godini, prema podacima o rezervama tih sirovina i voda na dan 31. prosinca 1978.

Članak 18.

Propisi iz članka 7. stavka 2. ovog zakona donijet će se do 31. listopada 1978.

Članak 19.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom listu SFRJ«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 53/91

Članak 7.

U cjelokupnom tekstu zakona iz članka 1. ovoga zakon riječi "Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija" zamjenjuju se riječima "Republika Hrvatska" u odgovarajućem padežu, riječi "Službeni list SFRJ" zamjenjuju se riječima "Narodne novine" u odgovarajućem padežu, riječi "Autonomna pokrajina" brišu se i riječi "član"i "stav" zamjenjuju se riječima "članak" i "stavak" u odgovarajućem padežu.

 

Copyright © Ante Borić