Baza je ažurirana 28.02.2024. 

zaključno sa NN 22/24

Povezani zakoni

Hrana i piće
Zakon o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima Zakon o kontaminantima Zakon o vodi za ljudsku potrošnju Zakon o informiranju potrošača o hrani Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o novoj hrani Zakon o veterinarstvu Zakon o provedbi uredbi Europske unije o sljedivosti i označavanju genetski modificirane hrane i hrane za životinje Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 258.97 Eurospkog parlamenta i Vijeća od 27.01.1997. o novoj hrani i sastojcima nove hrane 2013-2018 Zakon o genetski modificiranim organizmima Zakon o hrani Zakon o vodnim uslugama Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti Zakon o vinu Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti Zakon o predmetima opće uporabe Zakon o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda Zakon o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda Zakon o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama te hrani obogaćenoj nutrijentima Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 396.2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životnjskog podrijetla Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja Zakon o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište Zakon o hrani za posebne prehrambene potrebe Zdravlje i zdravstvo
Zakon o biocidnim pripravcima Zakon o ljekarništvu Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica Zakon o zaštiti od buke Zakon o proglašenju nestalih osoba umrlima i dokazivanju smrti Zakon o Hrvatskom crvenom križu Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti Zakon o zaštiti na radu Zakon o medicinskim proizvodima Zakon o sestrinstvu Zakon o zdravstvenoj zaštiti Zakon o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti Zakon o liječništvu Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 536/2014 Europskog parlamenta i vijeća od 16. travnja 2014. o kliničkim ispitivanjima lijekova za primjenu kod ljudi te o stavljanju izvan snage Direktive 2001/20/EZ Zakon o listi profesionalnih bolesti Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Zakon o primaljstvu Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj Zakon o djelatnostima u zdravstvu Zakon o kemikalijama Zakon o uzimanju i presađivanju ljudskog tijela u svrhu liječenja Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji Zakon o korištenju psa pomagača Zakon o krvi i krvnim pripravcima Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu Zakon o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece Zakon o doprinosima Zakon o vodi za ljudsku potrošnju Zakon o lijekovima Zakon o psihološkoj djelatnosti Zakon o provedbi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/161 оd 2. listopada 2015. o dopuni Direktive 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem detaljnih pravila za sigurnosne oznake na pakiranjima lijekova za humanu primjenu Zakon o djelatnosti psihoterapije Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda Zakon o sanitarnoj inspekciji Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti Zakon o dentalnoj medicini Zakon o kretanju slijepe osobe uz pomoć psa vodiča Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 528.2012 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi stavljanja na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o živi i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1102/2008 Zakon o zaštiti prava pacijenata Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja Zakon o predmetima opće uporabe Zakon o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom Zakon o prijenosu osnivačkih prava nad Općom županijskom bolnicom Vukovar i bolnicom hrvatskih veterana na Republiku Hrvatsku Zakon o Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom Zakon o ustanovama Zakon o zaštiti okoliša Zakon o obaveznom cijepljenju protiv ospica (Morbili) Zakon o podacima i informacijama u zdravstvu Zakon o zaštiti i spašavanju Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite Zakon o privremenoj mjeri u području obveznoga zdravstvenog osiguranja Zakon o obaveznom cijepljenju protiv rubeole i obaveznom prijavljivanju oboljenja Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/745 o medicinskim proizvodima i Uredbe (EU) 2017/746 o in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima Zakon o Registru osoba s invaliditetom Zakon o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj Zakon o zaštiti znaka i naziva Crveni križ Poljoprivreda, životinje i okoliš
Zakon o vodama Zakon o kontaminantima Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 511/2014 o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji Zakon o održivoj uporabi pesticida Zakon o zdravlju životinja Zakon o zaštiti od buke Zakon o proglašenju Hajdučkih i Rožanskih kukova strogim prirodnim rezervatom Zakon o proglašenju šume Paklenica nacionalnim parkom Zakon o obavljanju poslova hidrometeorološke službe u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj Zakon o hidrografskoj djelatnosti Zakon o šumama Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama Zakon o proglašenju šume Risnjak nacionalnim parkom Zakon o proglašenju Žumberka i Samoborskog gorja parkom prirode Zakon o jedinstvenom načinu utvrđivanja, evidentiranja i prikupljanja podataka o rezervama mineralnih sirovina i podzemnih voda i o bilanci tih rezervi Zakon o proglašenju Parka prirode "Vransko jezero" Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima Zakon o veterinarsko-medicinskim proizvodima Zakon o proglašenju Nacionalnog parka "Krka" Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima Zakon o proglašenju Plitvičkih jezera nacionalnim parkom Zakon o odgovornosti za nuklearnu štetu Zakon o proglašenju Parka prirode "Papuk" Zakon o proglašenju otoka Lokruma upravljanim prirodnim rezervatom Zakon o Fondu za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško Zakon o biogorivima za prijevoz Zakon o vinu Zakon o zaštiti biljnih sorti Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1946.2003 o prekograničnom prijenosu genetski modificiranih organizama Zakon o prestanku važenja Zakona o zabrani nomadske ispaše ovaca Zakon o sustavu obrane od tuče Zakon o biljnom zdravstvu Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o popisu poljoprivrede 2020. Zakon o slatkovodnom ribarstvu Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107.2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja Zakon o proglašenju parka prirode "Lonjsko polje" Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu Zakon o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori Zakon o proglašenju zapadnog dijela Medvednice parkom prirode Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja Zakon o Hrvatskoj agronomskoj komori Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja Zakon o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje Zakon o priznavanju svojti šumskog drveća i grmlja Zakon o popisu poljoprivrede 2003 Zakon o seizmološkim poslovima Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1257/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o recikliranju brodova i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1013/2006 i Direktive 2009/16/EZ Zakon o proglašenju planine Velebit parkom prirode Zakon o proglašenju Nacionalnog parka "Sjeverni Velebit" Zakon o osnivanju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o vodi za ljudsku potrošnju Zakon o proglašenju parka prirode Telašćica Zakon o zaštiti životinja Zakon o proglašenju zapadnog dijela otoka Mljeta nacionalnim parkom Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva Zakon o provedbi uredbi Europske unije o prometu drva i proizvoda od drva Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti Zakon o morskom ribarstvu Zakon o proglašenju Parka prirode "Lastovsko otočje" Zakon o lovstvu Zakon o proglašenju šume Dundo na Rabu upravljanim prirodnim rezervatom Zakon o provedbi Uredbe Komisije (EZ) br. 1234.2008 o ispitivanju izmjena uvjeta odobrenja za stavljanje veterinarsko-medicinskih proizvoda u promet Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 528.2012 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi stavljanja na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda Zakon o igralištima za golf Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda Zakon o gospodarenju otpadom Zakon o drvenastim kulturama kratkih ophodnji Zakon o zadrugama Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja Zakon o gnojidbenim proizvodima Zakon o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi Zakon o poljoprivredi Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1021 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima Zakon o Parku prirode "Kopački rit" Zakon o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 396.2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životnjskog podrijetla Zakon o duhanu Zakon o zaštiti okoliša Zakon o zaštiti prirode Zakon o zaštiti od požara Zakon o uzgoju domaćih životinja Zakon o proglašenju Parka prirode »Dinara« Zakon o zaštiti zraka Zakon o vatrogastvu Zakon o akvakulturi

Copyright © Ante Borić