Baza je ažurirana 05.12.2022. 

zaključno sa NN 139/22

Povezani zakoni

Nekretnine i gradnja
Zakon o komasaciji Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o društveno poticanoj stanogradnji Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o prostornom uređenju Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji Zakon o Projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe Zakon o građevnim proizvodima Zakon o građevinskoj inspekciji Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o subvencioniranju stambenih kredita Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama Zakon o najmu stanova Zakon o gradnji Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina Zakon o igralištima za golf Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Poljoprivreda, životinje i okoliš
Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Zakon o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori Zakon o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu 2009-2013 Zakon o drvenastim kulturama kratkih ophodnji Zakon o proglašenju Parka prirode "Vransko jezero" Zakon o proglašenju šume Paklenica nacionalnim parkom Zakon o seizmološkim poslovima Zakon o proglašenju parka prirode "Lonjsko polje" Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1021 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja Zakon o sustavu obrane od tuče Zakon o vodi za ljudsku potrošnju Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju 2013-2015 Zakon o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 396.2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životnjskog podrijetla Zakon o zaštiti biljnih sorti Zakon o duhanu Zakon o vatrogastvu Zakon o osnivanju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Zakon o igralištima za golf Zakon o zaštiti životinja Zakon o zaštiti prirode Zakon o proglašenju zapadnog dijela otoka Mljeta nacionalnim parkom Zakon o proglašenju parka prirode Telašćica Zakon o održivoj uporabi pesticida Zakon o odgovornosti za nuklearnu štetu Zakon o popisu poljoprivrede 2003 Zakon o proglašenju šume Risnjak nacionalnim parkom Zakon o uzgoju domaćih životinja Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1257/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o recikliranju brodova i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1013/2006 i Direktive 2009/16/EZ Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti Zakon o proglašenju Parka prirode »Dinara« Zakon o kontaminantima Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja Zakon o popisu poljoprivrede 2020. Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda Zakon o proglašenju Nacionalnog parka "Sjeverni Velebit" Zakon o proglašenju planine Velebit parkom prirode Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o zaštiti zraka Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 2003.2003 o gnojivima Zakon o slatkovodnom ribarstvu Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu Zakon o lovstvu Zakon o proglašenju šume Dundo na Rabu upravljanim prirodnim rezervatom Zakon o sredstvima za zaštitu bilja Zakon o Parku prirode "Kopački rit" Zakon o proglašenju Parka prirode "Papuk" Zakon o zaštiti od buke Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima Zakon o biogorivima za prijevoz Zakon o proglašenju Plitvičkih jezera nacionalnim parkom Zakon o obavljanju poslova hidrometeorološke službe u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj Zakon o šumama Zakon o priznavanju svojti šumskog drveća i grmlja Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br.834.2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107.2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja Zakon o gnojivima i poboljšivačima tla Zakon o zaštiti od požara Zakon o vinu Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima Zakon o morskom ribarstvu Zakon o poljoprivredi Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda Zakon o proglašenju Hajdučkih i Rožanskih kukova strogim prirodnim rezervatom Zakon o zaštiti okoliša Zakon o jedinstvenom načinu utvrđivanja, evidentiranja i prikupljanja podataka o rezervama mineralnih sirovina i podzemnih voda i o bilanci tih rezervi Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1946.2003 o prekograničnom prijenosu genetski modificiranih organizama Zakon o provedbi Uredbe Komisije (EZ) br. 1234.2008 o ispitivanju izmjena uvjeta odobrenja za stavljanje veterinarsko-medicinskih proizvoda u promet Zakon o Hrvatskoj agronomskoj komori Zakon o proglašenju Parka prirode "Lastovsko otočje" Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 528.2012 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi stavljanja na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda Zakon o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja Zakon o proglašenju zapadnog dijela Medvednice parkom prirode Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti Zakon o proglašenju otoka Lokruma upravljanim prirodnim rezervatom Zakon o biljnom zdravstvu Zakon o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja Zakon o prestanku važenja Zakona o zabrani nomadske ispaše ovaca Zakon o proglašenju Žumberka i Samoborskog gorja parkom prirode Zakon o proglašenju Nacionalnog parka "Krka" Zakon o provedbi uredbi Europske unije o prometu drva i proizvoda od drva Zakon o Fondu za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško Zakon o hidrografskoj djelatnosti Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 511/2014 o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji Zakon o vodama Zakon o gospodarenju otpadom Zakon o akvakulturi Zakon o zadrugama Zakon o veterinarsko-medicinskim proizvodima Turizam i ugostiteljstvo
Zakon o boravišnoj pristojbi Zakon o turističkoj pristojbi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti Prekršajni zakon Zakon o zaštiti od buke Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma Zakon o pružanju informacija o multimodalnim putovanjima Zakon o koncesijama Zakon o sanitarnoj inspekciji Zakon o pružanju usluga u turizmu Zakon o Nacionalnom parku Brijuni Zakon o igralištima za golf Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije Sport
Zakon o sportu Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja Zakon o lovstvu Zakon o sportskoj inspekciji Zakon o igrama na sreću Zakon o igralištima za golf

Copyright © Ante Borić