Baza je ažurirana 02.02.2023. 

zaključno sa NN 09/23

MINISTARSTVO PROSTORNOG UREÐENJA, GRADITELJSTVA I STANOVANJA

Na temelju članka 49. stavka 5. Zakona o gradnji (»Narodne novine« broj 52/99 i 75/99) ministar prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja, donosi

 

PRAVILNIK O NOSTRIFIKACIJI PROJEKATA

pročišćeni tekst

NN 98/9929/0320/17

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se postupak nostrifikacije, način ovjere projekta, sadržaj potvrde, način izračuna naknade te uvjeti i mjerila za davanje ovlaštenja pravnoj osobi za nostrifikaciju idejnog, glavnog i izvedbenog projekta izrađenog u inozemstvu (u daljnjem tekstu: ovlaštenje za nostrifikaciju)

Članak 2.

Nostrifikacija jest postupak utvrđivanja usklađenosti idejnog, glavnog i izvedbenog projekta (u daljnjem tekstu: projekta) izrađenog u inozemstvu s odredbama Zakona o gradnji, tehničkim propisima i hrvatskim normama (u daljnjem tekstu: hrvatskim propisima iz područja graditeljstva).

Članak 3.

Ovlaštena pravna osoba za nostrifikaciju projekta izrađenog u inozemstvu (u daljnjem tekstu: ovlaštena pravna osoba) odgovorna je za usklađenost nostrificiranog projekta sa hrvatskim propisima iz područja graditeljstva.

Članak 4.

Dopuštena je izrada dvojezičnih dijelova projekta, na stranom i hrvatskom jeziku, kako bi se mogao usporediti prijevod s izvornikom kao i radi racionalnosti izrade grafičkih dijelova projekta. U tom slučaju u tekstovnim dijelovima projekta tekstovi na dva jezika pišu se u dva stupca, a u grafičkom tako da se tekstovi nalaze jedan uz drugi.

 

II. POSTUPAK NOSTRIFIKACIJE

Izvješće o nostrifikaciji

Članak 5.

(1) Ovlaštena pravna osoba u postupku nostrifikacije izrađuje izvješće o nostrifikaciji koje sadrži potvrdu o nostrifikaciji, a po potrebi i dokumente iz stavka 2. i 3. ovoga članka.

(2) Ako se u projektu izrađenom u inozemstvu primjenjuju odredbe inozemnih propisa i/ili normi, ovlaštena pravna osoba mora navesti i odgovarajuće hrvatske propise i/ili norme.

(3) Ako hrvatskih propisa i/ili normi, nema ovlaštena pravna osoba u izvješću o nostrifikaciji mora priložiti upotrebljene inozemne propise i/ili norme kao i njihov prijevod na hrvatski jezik.

(4) Izvješće o nostrifikaciji je sastavni dio projekta.

Potvrda o nostrifikaciji

Članak 6. (NN 20/17)

(1) Potvrda o nostrifikaciji jest isprava kojom se potvrđuje da je projekt izrađen u inozemstvu usklađen s hrvatskim propisima iz područja graditeljstva.

(2) Potvrda o nostrifikaciji sadrži:

1. naziv i adresu ovlaštene pravne osobe,... klikni za više

Copyright © Ante Borić