Povezani zakoni

Zakon o brdsko-planinskim područjima

pročišćeni tekst zakona

NN 12/02, 32/02, 117/03, 42/05, 90/05, 80/08, 148/13, 147/14

na snazi od 01.01.2015.

Uživajte...

Baza je ažurirana 17.12.2018. zaključno sa NN 111/18

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Brdsko-planinska područja u smislu ovoga Zakona jesu područja od interesa i pod posebnom zaštitom Republike Hrvatske radi poticanja demografske obnove, naseljavanja i stvaranja preduvjeta da se prirodni i ini gospodarski resursi što kvalitetnije koriste za gospodarski razvoj ovih područja i Republike Hrvatske u cjelini, uz očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti, te kvalitetnije i ravnomjernije rješavanje socijalnih prilika i gospodarskog rasta i razvoja svih područja Republike Hrvatske.

Članak 2.

Pod brdsko-planinskim područjima razumijevaju se područja čija nadmorska visina, nagib i vertikalna raščlanjenost terena te njima uvjetovane pedološke, klimatske i druge prirodne osobitosti predstavljaju otežane uvjete za život i rad stanovnika.

Status pripadnosti brdsko-planinskim područjima utvrđuje se na razini jedinica lokalne samouprave.

Status brdsko-planinskog područja u smislu ovoga Zakona ne može ostvariti jedinica lokalne samouprave:

– na otocima,

– utvrđena kao područje posebne državne skrbi sukladno Zakonu o područjima posebne državne skrbi (»Narodne novine«, br. 44/96., 57/96., 124/97., 73/00., 87/00., 94/01. i 88/02.),

– koja se svojim teritorijem proteže uz morsku obalu i ima gustoću naseljenosti veću od 20 stanovnika po kilometru kvadratnom,

– koja ima gustoću naseljenosti veću od 40 stanovnika po kilometru kvadratnom i čiji su proračunski prihodi i primici po glavi stanovnika umanjeni za pomoć, donacije, prihode od prodaje nefinancijske imovine te primitke od financijske imovine i zaduživanja veći za više od 50% od prosjeka jedinica lokalne samouprave koje udovoljavaju osnovnim geomorfološkim varijablama za ulazak u brdsko-planinska područja, a nisu obuhvaćeni podstavkom 1., 2. i 3. ovoga stavka.

Članak 3.

U smislu ovoga Zakona status brdsko-planinskog područja imaju sljedeće jedinice lokalne samouprave:

– gradovi: Buzet, Čabar, Delnice, Imotski, Lepoglava, Ogulin, Orahovica, Senj, Sinj, Trilj, Vrbovsko i Vrgorac,

– općine: Bistra, Budinšćina, Cerovlje, Čavle, Dicmo, Đurmanec, Fužine, Gračišće, Jelenje, Jesenje, Kalnik, Kaptol, Karlobag, Klana, Klis, Lobor, Lokve, Lovreć, Lupoglav, Ljubešćica, Matulji, Motovun, Mrkopalj, Muć, Novi Golubovec, Podbablje, Primorski Dolac, Radoboj, Ravna Gora, Skrad, Stubičke Toplice, Šestanovac i Vinodolska općina.

 

II. POTICAJNE MJERE ZA RAZVITAK BRDSKO- -PLANINSKIH PODRUČJA

Članak 4.

Za brdsko-planinska područja izradit će se Program održivog razvoja brdsko-planinskih područja.

Program održivog razvoja brdsko-planinskih područja donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), na temelju kojeg će se izrađivati operativni programi poticanja razvoja brdsko-planinskih područja.

Program održivog razvoja iz stavka 2. ovoga članka Ministarstvo izrađuje u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Ministarstvom poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva i jedinicama lokalne samouprave na brdsko-planinskim područjima.

 Članak 5.

Brisan.

 

Članak 6.

Osoba starija od 16 godina koja ima prebivalište i boravi u jedinici lokalne samouprave na brdsko-planinskom području ima pravo ubiranja, bez naknade, šumskih plodova, u skladu s propisima.

Najbliža šumarija »Hrvatskih šuma« izdat će na zahtjev osobe iz stavka 1. ovoga članka posebno dopuštenje za ubiranje šumskih plodova i vršiti kontrolu.

Posebno dopuštenje vrijedi dok osoba kojoj je izdana ima prebivalište na tom području.

Članak 7.

Prednost za ostvarivanje prava na zakup poljoprivrednog i šumskog zemljišta te drugog prirodnog bogatstva imaju pod istim uvjetima fizičke i pravne osobe s prebivalištem, odnosno sjedištem u jedinici lokalne samouprave na brdsko-planinskom području.

Ako više osoba iz stavka 1. ovoga članka ima jednake uvjete prednost se daje osobi koja svojim programom jamči veće zapošljavanje radnika koji imaju prebivalište u jedinici lokalne samouprave na brdsko-planinskom području.

Prednost za ostvarivanje prava na zakup lovišta i ostvarivanje ribolovnog prava na šumskom području, odnosno ribolovnom području ili ribolovnoj zoni, imaju pod istim uvjetima, fizičke i pravne osobe s prebivalištem, odnosno sjedištem u jedinici lokalne samouprave na brdsko-planinskom području.

Članak 7.a

Brisan.

Članak 7.b

Porezne olakšice za treću skupinu područja posebne državne skrbi propisane člankom 40. Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 127/00. i 150/02.) primjenjuju se i na brdsko-planinska područja.
(2) Obveznici poreza na dobit koji obavljaju djelatnost poljoprivrede i ribarstva na brdsko-planinskom području i zapošljavaju više od pet zaposlenika na neodređeno vrijeme, pri čemu više od 50% zaposlenika ima prebivalište i boravište na brdsko-planinskom području ili području posebne državne skrbi, plaćaju porez na dobit u visini 75% od propisane porezne stope do dana prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju.
(3) Smatra se da obveznik poreza iz stavka 2. ovoga članka zapošljava zaposlenika na neodređeno vrijeme ako je zaposlenik proveo u radnom odnosu kod poreznog obveznika i imao prebivalište i boravište na brdsko-planinskom području ili području posebne državne skrbi najmanje devet mjeseci u poreznom razdoblju.

Članak 7.c

Brisan.

Članak 7.d

(1) Obveznici poreza na dobit koji obavljaju djelatnost na brdsko-planinskom području, osim djelatnosti poljoprivrede i ribarstva, i zapošljavaju više od pet zaposlenika na neodređeno vrijeme, pri čemu više od 50% zaposlenika ima prebivalište i boravište na brdsko-planinskom području ili području posebne državne skrbi, plaćaju porez na dobit u visini 75% od propisane porezne stope u razdoblju od 2008. do 2010. godine.
(2) Iznos oslobađanja od plaćanja poreza na dobit za navedena vremenska razdoblja iz stavka 1. ovoga članka, utvrđuje se sukladno uvjetima i kriterijima utvrđenim Odlukom o objavi pravila o potporama male vrijednosti.
(3) Od 2011. godine obveznici poreza iz stavka 1. ovoga članka plaćat će porez na dobit u visini propisane važeće porezne stope.
(4) Smatra se da obveznik poreza iz stavka 1. ovoga članka zapošljava zaposlenika na neodređeno vrijeme ako je zaposlenik proveo u radnom odnosu kod poreznog obveznika i imao prebivalište i boravište na brdsko-planinskom području ili području posebne državne skrbi najmanje devet mjeseci u poreznom razdoblju.
(5) Pravilnik o načinu ostvarivanja porezne olakšice iz stavka 1. ovoga članka donosi ministar nadležan za regionalni razvoj uz suglasnost ministra financija.

 Članak 8.-15.

Brisani.

 

III. POTICAJI ULAGANJA

Članak 16.

Brisan.

Članak 17.

Brisan.

Članak 18.

Brisan.

Članak 19.

Brisan.

Članak 20.

Brisan.

Članak 21.

Fizička i pravna osoba s prebivalištem, odnosno sjedištem u jedinici lokalne samouprave na brdsko-planinskom području koja obavlja djelatnost obrade i prerade drveta pod jednakim uvjetima ima pravo prvenstva u nabavljanju različitih tipova i vrsta drveta iz drvne mase, koja je namijenjena tržištu, iz šuma sa brdsko-planinskih područja.

 Članak 22.

Brisan.

 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Ako je odredbama drugih zakona utvrđen povoljniji položaj pravnih i fizičkih osoba na nekom dijelu brdsko-planinskih područja, na te pravne i fizičke osobe primijenit će se taj zakon.

Članak 24.

Vlada Republike Hrvatske donijet će odluke propisane ovim Zakonom u roku od 90 dana od dana početka primjene ovoga Zakona.

Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave podnosi prijedlog iz članka 3. stavka 2. najkasnije u roku od 45 dana od dana početka primjene ovoga Zakona.

Članak 25.

Za provođenje ovoga Zakona sredstva se osiguravaju u Fondu za regionalni razvoj Republike Hrvatske, Fondu za razvoj i zapošljavanje te iz sredstava osiguranih na temelju posebnih propisa.

Članak 26.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Copyright © Ante Borić