Povezani zakoni

Zakon o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka

pročišćeni tekst zakona

NN 44/94, 79/98, 19/99, 35/00, 60/04, 12/12, 15/13

Uživajte...

Baza je ažurirana 03.12.2020. 

zaključno sa NN 132/20

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Zakonom osniva se Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (u daljnjem tekstu: Agencija).

(2) Agencija je specijalizirana financijska institucija koja osigurava štedne uloge u bankama i štedionicama, i provodi postupak sanacije banaka.

Članak 2.

(1) Osnivač je Agencije država. Država jamči za obveze Agencije.

(2) Agencija ima svojstvo pravne osobe s pravima i obvezama propisanim ovim Zakonom, drugim zakonima i statutom Agencije.

(3) Sjedište Agencije je u Zagrebu.

(4) Agencija se upisuje u sudski registar.

 

II. lZVORl SREDSTAVA

Članak 3.

(1) Sredstva za poslovanje Agencije čine:

1. premije osiguranja što ih banke i štedionice plaćaju Agenciji za osiguranje štednih uloga, te sredstva ostvarena plasiranjem tih sredstava sukladno odredbama ovoga Zakona,

2. prihodi što ih Agencija ostvari svojim poslovanjem.

(2) U državnom proračunu svake godine osiguravaju se potrebna sredstva za sanaciju banaka i razlika sredstava potrebna za upravljanje lošom aktivom prenijetom sa banaka u postupku sanacije.

 

III. POSLOVANJE AGENCIJE

1. Osiguranje štednih uloga

Članak 4.

(1) Agencija osigurava štedne uloge u bankama i štedionicama.

(2) Banke i štedionice dužne su osigurati štedne uloge do visine koju svojom odlukom propiše ministar financija.

Članak 5.

(1) Banke i štedionice dužne su Agenciji plaćati premije za osigurane štedne uloge.

(2) Visinu premije iz stavka 1. ovoga članka i rokove plaćanja utvrđuje Agencija općim aktom na osnovi kriterija koje odobrava Narodna banka Hrvatske u suglasnosti sa ministrom financija, vodeći računa o stupnju rizika kojem je Agencija izložena u pojedinoj banci i štedionici te o visini sredstava kojima Agencija raspolaže.

Članak 6.

(1) U slučaju stečaja banke ili štedionice Agencija je dužna isplatiti štedne uloge koji su bili osigurani u banci ili štedionici i to do visine osiguranog štednog uloga.

(2) Osigurane štedne uloge iz stavka 1. ovoga članka Agencija će isplatiti neposredno štedišama banke ili štedionice u stečaju ili banci ili štedionici koja preuzme poslove štednje od banke ili štedionice u stečaju.

Članak 7.

Sredstva od uplaćenih premija za osigurane štedne uloge Agencija vodi na posebnom računu s tim da ih prvenstveno koristi za isplatu štednih uloga prema odredbi članka 6. ovoga Zakona, a može ih koristiti i za odobravanje kredita bankama nad kojima je proveden postupak sanacije.

2. Sanacija banaka

Članak 8.

U postupku sanacije i restrukturiranja banaka Agencija provodi postupak sanacije banke pri čemu obavlja ove poslove:

1. izdaje obveznice i ulaže druga sredstva za sanaciju banaka u skladu sa člankom 10. i 12. Zakona o sanaciji i restrukturiranju banaka ("Narodne novine", br. 44/94),

2. upravlja dijelom rizičnih plasmana banke u kojima su sadržani potencijalni gubici banke a koji su joj preneseni na temelju odredaba Zakona o sanaciji i restrukturiranju banaka,

3. prodaje rizične plasmane iz točke 2. ovoga članka,

4. daje obavezne upute i naloge banci za naplatu dijela rizičnih plasmana u kojima su sadržani potencijalni gubici banke koji su preneseni na Agenciju i za koje je Agencija odlučila povjeriti banci provođenja mjera za njihovu naplatu,

5. obavlja kontrolu nad radom banke u slučaju iz točke 4. ovoga članka,

6. odobrava kredite bankama nad kojima je proveden postupak sanacije,

7. obavlja tekuće poslove upravljanja bankom u sanaciji u skladu sa člankom 17. Zakona o sanaciji i restrukturiranju banaka i imenuje osobu ovlaštenu za rukovođenje i zastupanje banke u postupku sanacije,

8. organizira prodaju dionica, odnosno poslovnih udjela što ih je stekla na temelju članka 16. stavka 2. Zakona o sanaciji i restrukturiranju banaka.

9. obavlja i ostale poslove koji su joj Zakonom o sanaciji i restrukturiranju banaka stavljeni u nadležnost.

Članak 9. Agencija ostvaruje pravo upravljanja i pravo na ućešće u dobiti banke kod koje je proveden postupak sanacije razmjerno svom udjelu u temeljnom kapitalu banke.

Članak 10.

(1) Na osnovi prava stečenih ulaganjem u kapital banke u postupku po Zakonu o sanaciji i restrukturiranju banaka Agencija će preko organa banke utjecati na kvalitetne promjene u organizaciji, upravljanju, tekućem poslovanju i poslovnoj strategiji banke.

(2) Raspolaganjem dionicama koje stekne u banci na osnovi odredbe članka 16. Zakona o sanaciji i restrukturiranju banaka, te stavljanjem u promet tih dionica, Agencija će osigurati optimalnu vlasničku transformaciju banke na nove vlasnike.

 

IV. ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJOM

Članak 11.

(1) Tijelo koje upravlja Agencijom je Uprava koju čine:

1. ministar financija, koji je po položaju predsjednik Uprave,

2. predsjednik Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora, član Uprave,

3. predsjednik Odbora za gospodarstvo Hrvatskoga sabora, član Uprave.

(2) Uprava Agencije odlučuje većinom glasova svih svojih članova.

Članak 12.

Uprava Agencije donosi statut kojeg potvrđuje Vlada, odnosno godišnji program rada Agencije i prati njegovo izvršenje, donosi proračun prihoda i rashoda Agencije, donosi opći akt kojim utvrđuje visinu premije za osigurane štedne uloge, donosi odluke o odobravanju kredita banci nad kojom je proveden postupak sanacije, utvrđuje izvješća koja Agencija donosi Vladi i odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim statutom Agencije.

Članak 13.

Uprava Agencije za svoj rad odgovara Vladi.

Članak 14.

(1) Radom Agencije rukovodi direktor kojeg imenuje i razrješava Vlada.

(2) Direktor Agencije imenuje se na vrijeme od četiri godine.

(3) Vlada Republike Hrvatske može razriješiti direktora Agen­cije i prije isteka vremena na koje je imenovan.

Članak 15.

Direktor Agencije rukovodi Agencijom, zastupa i predstavlja Agenciju i odgovoran je za njezin rad, te u sklopu prava i dužnosti utvrđenih zakonom organizira i osigurava zakonito i učinkovito obavljanje poslova iz djelokruga rada Agencije, predlaže Upravi donošenje akata iz njene nadležnosti i izvršava odluke Uprave, te obavlja druge poslove koji su mu ovim Zakonom, statutom ili drugim aktom Agencije stavljeni u nadležnost.

Članak 16.

Agencija najmanje jednom godišnje podnosi izvještaj u svom radu Vladi i Narodnoj banci Hrvatske.

Članak 17.

Državni ured za reviziju obavlja svake godine reviziju financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća Agencije i svoj izvještaj dostavlja Vladi i Narodnoj banci Hrvatske.

Članak 18.

Agencija je neprofitna organizacija.

Članak 19.

Agencija može prestati radom samo ako se to propiše zakonom.

 

V. PRIJELAZNE I IZVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

(1) U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona Agencija je dužna započeti s radom i u tom roku će se izvršiti imenovanje predsjednika i članova Uprave te direktora Agencije.

(2) Uprava Agencije je dužna u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona donijeti statut i ostale akte potrebne za rad Agencije.

Članak 21.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 450-02/94-01/04

Zagreb, 25. svibnja 1994.


 

Copyright © Ante Borić