Povezani zakoni

Zakon o plaćama u javnim službama

pročišćeni tekst zakona

NN 27/01, 39/09, 155/23

na snazi do 01.03.2024.

Uživajte...

Zanimljivi linkovi

Baza je ažurirana 28.02.2024. 

zaključno sa NN 22/24

Vidi novi: Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama NN 155/23

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuju načela za određivanje plaća službenika i namještenika u javnim službama.

Članak 2.

Javne službe u smislu ovoga Zakona jesu: javne ustanove i druge pravne osobe kojima se sredstva za plaće osiguravaju u državnom proračunu, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i javne ustanove kojima se sredstva za plaće osiguravaju iz sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

SUDSKA PRAKSA: Presuda

Članak 3.

Na pitanja plaća i drugih naknada na osnovi rada službenika i namještenika u javnim službama koja nisu uređena ovim Zakonom primjenjuju se opći propisi o radu, odnosno u skladu s njima sklopljeni kolektivni ugovori.

Kolektivne ugovore na temelju ovoga Zakona sklapaju Vlada Republike Hrvatske (u nastavku teksta: Vlada) i sindikati javnih službi.

 

II. PLAĆE I DRUGE NAKNADE

Članak 4.

Plaću službenika i namještenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik i namještenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Članak 5.

Polazište za utvrđivanje osnovice za izračun plaće su prijedlog proračuna za sljedeću godinu, sporazum o politici plaća i prosječna mjesečna isplaćena bruto plaća zaposlenih u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini, koju utvrđuje Državni zavod za statistiku i objavljuje u »Narodnim novinama«.

Članak 6.

Ovisno o stručnoj spremi, radna mjesta službenika i namještenika utvrđuju se kao:

– radna mjesta I. vrste              za koja je opći uvjet visoka
                                                                              stručna sprema,

– radna mjesta II. vrste                            za koja je opći uvjet viša
                                                                              stručna sprema,

– radna mjesta III vrste                            za koja je opći uvjet srednja
                                                                              stručna sprema i

– radna mjesta IV. vrste                           za koja je opći uvjet niža
                                                                              stručna sprema ili osnovna škola.

Nazivi pojedinih radnih mjesta i stručni uvjeti za raspored na ta radna mjesta utvrđuju se posebnim zakonom i uredbom Vlade.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka za pojedina radna mjesta službenika i namještenika u kulturi za koja nije posebnim propisom kao opći uvjet utvrđen potreban stupanj stručne spreme, uredbom Vlade utvrđuje se naziv radnog mjesta, opći i stručni uvjeti za raspored na ta mjesta kao i pripadajući koeficijent.

Za određivanje naziva radnih mjesta i stručnih uvjeta za raspored na ta radna mjesta u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje primjenjuju se propisi kojima se ta pitanja uređuju za državne službenike.

Članak 7.

Vrijednosti koeficijenata radnih mjesta utvrđuje uredbom Vlada.

Prijedlog uredbe iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se na prethodno mišljenje:

– Ministarstvu financija,

– ministarstvu nadležnom za pojedinu javnu službu i

– sindikatu.

Nadležna ministarstva iz stavka 2. ovoga članka i sindikat dužni su dostaviti svoje mišljenje u roku od 15 dana. Ako pojedino ministarstvo ili sindikat ne dostave mišljenje u tom roku, smatra se da je dano pozitivno mišljenje.

Za utvrđivanje vrijednosti koeficijenata radnih mjesta utvrđuju se rasponi koeficijenata u kojima se mogu kretati vrijednosti koeficijenata poslova radnih mjesta u pojedinim vrstama i to za:

– radna mjesta I. vrste      od 1,05 do 3,50

- radna mjesta II. vrste     od 0,90 do 1,20

- radna mjesta III. vrste   od 0,65 do 1,10

- radna mjesta IV. vrste    od 0,50 do 0,75.

Za utvrđivanje vrijednosti koeficijenata radnih mjesta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje primjenjuju se propisi kojima se ta pitanja uređuju za državne službenike.

Članak 8.

Za natprosječne rezultate u radu službenici i namještenici mogu svake godine ostvariti dodatak za uspješnost na radu koji može iznositi najviše tri plaće službenika, odnosno namještenika koji ostvaruje dodatak i ne može se ostvarivati kao stalni dodatak uz plaću.

Kriterij utvrđivanja natprosječnih rezultata rada i način isplate dodatka za uspješnost na radu uređuje Vlada uredbom.

Masu sredstava za dodatke za uspješnost u radu u pojedinim javnim službama utvrđuje Vlada sukladno proračunskim osiguranim sredstvima.

Članak 9.

Kolektivnim ugovorom utvrđuju se poslovi s posebnim uvjetima rada te pravo na posebne dodatke za službenike i namještenike koji rade na tim poslovima.

Dodaci za poslove s posebnim uvjetima rada ulaze u plaću.

 

III. NADZOR NAD PROVEDBOM ZAKONA

Članak 10.

Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona provode ministarstva nadležna za pojedinu javnu službu i ministarstvo financija.

 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Vlada će uredbu iz članka 7. stavka 1. ovoga Zakona donijeti u roku od 30 dana od dana njegova stupanja na snagu, a uredbu iz članka 8. ovoga Zakona najkasnije do 30. lipnja 2001.

Do utvrđivanja osnovice na način određen u članku 5. ovoga Zakona Vlada će privremeno, u roku od 30 dana od donošenja ured­be iz članka 7. stavka 1. ovoga Zakona, odrediti osnovicu za izračun plaće.

Nadležna tijela javnih službi uskladit će pravilnike o unutarnjem redu javnih službi u roku od 60 dana nakon donošenja ured­be Vlade iz članka 7. stavka 1. ovoga Zakona.

Članak 12.

Službenici i namještenici zatečeni na radu u javnim službama na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, nastavljaju s radom na svojim dosadašnjim radnim mjestima i zadržavaju plaće prema propisima koji su bili na snazi do stupanja na snagu ovoga Zakona, do rasporeda na radna mjesta i utvrđivanja plaća prema pravilniku o unutarnjem redu i propisima o plaćama sukladno odredbama ovoga Zakona.

Članak 13.

Postupci u predmetima iz radnih odnosa koji se odnose na plaće službenika i namještenika, koji ne budu dovršeni do stupanja na snagu ovoga Zakona, nastavit će se i dovršiti prema propisima koji su bili na snazi do stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona Vlada i sindikati javnih službi započet će pregovore o usklađivanju granskih kolektivnih ugovora s odredbama ovoga Zakona.

Članak 15.

Danom stupanja na snagu uredbe iz članka 7. stavka 1. ovoga Zakona, prestaju važiti: Uredba o povećanju koeficijenta platnog razreda i položajnim dodacima određenih službenika u javnim službama (»Narodne novine«, br. 90/94., 94/94. i 15/99.), Uredba o postotnom povećanju koeficijenata za učitelje i stručne suradnike u osnovnoškolskim ustanovama (»Narodne novine«, br. 74/00.), Uredba o postotnom povećanju koeficijenata platnih razreda nastavnicima i stručnim suradnicima u srednjim školama i učeničkim domovima (»Narodne novine«, br. 115/00.), Uredba o utvrđivanju položaja i zvanja službenika i poslova radnih mjesta namještenika u ustanovama kulture i razvrstavanju službenika i namještenika tih ustanova u platne razrede (»Narodne novine«, br. 32/95., 44/95., 48/96. i 100/98.), Uredba o utvrđivanju položaja zvanja službenika i radnih mjesta namještenika u osnovnim i sred­njim školama i učeničkim domovima i o razvrstavanju službenika i namještenika tih ustanova u platne razrede (»Narodne novine«, br. 86/95.).

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o plaćama službenika i namještenika u javnim službama (»Na­rodne novine«, br. 74/94.).

Članak 17.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 120-02/01-01/03
Zagreb, 14. ožujka 2001.

 

Copyright © Ante Borić