Povezani zakoni

Zakon o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost

pročišćeni tekst zakona

NN 53/12, 56/13, 152/14

na snazi od 30.12.2014.

Uživajte...

Baza je ažurirana 10.12.2018. zaključno sa NN 109/18

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje osnivanje Agencije za investicije i konkurentnost (u daljnjem tekstu: Agencija) kao javne ustanove radi strukturne podrške povećanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i poticanju investicija pravnih osoba te se uređuje djelatnost, ustrojstvo, prava, obveze i izvori sredstava Agencije.

Članak 2.

(1) Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a osnivačka prava i dužnosti u ime osnivača obavlja ministarstvo nadležno za gospodarstvo.

(2) Agencija je pravna osoba s javnim ovlastima koja obavlja poslove u okviru djelatnosti propisanih ovim Zakonom i upisuje se u sudski registar.

(3) Sjedište Agencije je u Zagrebu.

(4) Agencija može osnivati podružnice s time da se njihova djelatnost uređuje Statutom Agencije.

Članak 3. (NN 152/14)

(1) Djelatnost Agencije je sustavna i operativna provedba politika i mjera za povećanje konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva s posebnim naglaskom na poticanje investicija pravnih osoba, poboljšanje učinkovitosti u primjeni inovacija i podrške primjeni financijskih mehanizama za podršku gospodarstvu uz uvjet poštivanja propisa iz područja zaštite okoliša, odnosno načela održivog razvitka te obavljanje poslova iz područja javno-privatnog partnerstva (u daljnjem tekstu: JPP) u skladu s posebnim zakonom iz područja javno-privatnog partnerstva.

(2) U okviru svoje djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka Agencija obavlja sljedeće poslove:

1) provodi proaktivni pristup poticanja investicija sukladno Strategiji poticanja investicija,

2) pomaže u uklanjanju administrativnih barijera i vodi postinvesticijsku brigu,

3) daje podršku primjeni novih financijskih mehanizama za podršku gospodarstvu (jamstveni fond za veliku industriju, fond za potporu velikim investitorima i sl.),

4) pruža savjetodavne usluge trgovačkim društvima i pravnim osobama u provođenju investicija,

5) organizira konferencije i forume za privlačenje investicija u zemlji i inozemstvu i koordinira svoje aktivnosti s gospodarskom diplomacijom i gospodarskom komorom,

6) potiče suradnju javnog, privatnog i znanstveno-istraživačkog sektora za jačanje izvrsnosti industrije kroz osnivanje nacionalnih klastera konkurentnosti te pružanje tehničko-administrativne i financijske podrške njihovu radu,

7) sudjeluje u izradi strateških dokumenata namijenjenih jačanju konkurentnosti i prati njihovu realizaciju,

8) daje podršku u provedbi politike i mjera sektorske specijalizacije regija,

9) pruža podršku Vijeću za konkurentnost u području mjerenja konkurentnosti i izradi preporuka za unapređenje konkurentnosti,

10) prati ključne aktivnosti tijela državne uprave i javnih institucija na svim razinama koje značajno utječu na ukupnu konkurentnost nacionalnog gospodarstva i daje preporuke za njihovo unapređenje s aspekta povećanja konkurentnosti,

11) putem međunarodne suradnje razmjenjuje iskustva i dobru praksu u području unapređenja konkurentnosti i poticanja održivog razvitka,

12) provodi postupak odobravanja prijedloga projekata JPP-a,

13) objavljuje popis informacija o projektima koji se namjeravaju provesti po modelu JPP-a,

14) objavljuje popis odobrenih projekata JPP-a,

15) surađuje s javnim tijelima u postupku odabira privatnog partnera,

16) ustrojava i vodi Registar ugovora o JPP-u,

17) prati provedbu projekata JPP-a sukladno propisima iz područja JPP-a,

18) izrađuje i objavljuje vodiče i priručnike za pripremu, ugovaranje i provedbu projekata JPP-a te daje upute i objašnjenja iz područja JPP-a,

19) donosi akte i odluke iz nadležnosti Agencije u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje područje JPP-a,

20) sudjeluje u informiranju subjekata na tržištu JPP-a o zakonodavnom i institucionalnom okviru JPP-a, u prijenosu znanja o JPP-u te u promicanju najbolje prakse,

21) surađuje s inozemnim nacionalnim tijelima ovlaštenima za primjenu modela JPP-a i provedbu projekata JPP-a te s međunarodnim organizacijama i institucijama u svrhu unapređenja područja JPP-a i izvršenja obveza Republike Hrvatske koje su prenesene u ovlast Agencije,

22) surađuje s domaćim znanstvenim i istraživačkim institucijama, socijalnim partnerima, gospodarskim i nevladinim udrugama i drugim zainteresiranim stranama u svrhu unapređenja područja i primjene modela JPP-a,

23) obavlja i druge poslove u skladu s ovim Zakonom, Statutom, Strateškim planom i drugim posebnim propisima iz područja djelatnosti Agencije.

Članak 4.

(1) Unutarnji ustroj, osnivanje i djelatnost podružnica Agencije te druga pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti i poslovanje Agencije uređuju se Statutom Agencije koji donosi Upravno vijeće, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

(2) Na pitanja ustrojstva, načina odlučivanja i rada Agencije koja nisu uređena ovim Zakonom i Statutom Agencije na odgovarajući način se primjenjuje Zakon o ustanovama.

Članak 5.

Tijela Agencije su Upravno vijeće, ravnatelj i stručna vijeća.

Članak 6. (NN 152/14)

(1) Agencijom upravlja Upravno vijeće koje čini predsjednik i osam članova.

(2) Predsjednik Upravnog vijeća je po položaju ministar nadležan za gospodarstvo.

(3) Članove Upravnog vijeća čine predstavnici tijela državne uprave nadležni za: gospodarstvo, financije, poduzetništvo i obrt, regionalni razvoj i fondove Europske unije, turizam, graditeljstvo, pravosuđe te vanjske i europske poslove.

(4) Članove Upravnog vijeća imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra nadležnog za gospodarstvo, a po prethodnom prijedlogu čelnika središnjih tijela državne uprave iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Članovi Upravnog vijeća imenuju se na razdoblje od četiri godine i mogu biti ponovno imenovani.

Članak 7.

(1) Upravno vijeće donosi Statut i druge opće akte Agencije, donosi i nadzire izvršenje godišnjeg programa rada Agencije, odlučuje o financijskom planu, donosi završni račun Agencije, određuje vrstu usluga koje Agencija pruža uz naknadu i utvrđuje visinu naknade te obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom Agencije.

(2) Postupak donošenja odluka i ostala pitanja u svezi s radom Upravnog vijeća uređuju se Statutom Agencije i Poslovnikom o radu Upravnog vijeća.

Članak 8. (NN 152/14)

(1) Agenciju zastupa i predstavlja ravnatelj.

(2) Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Agencije, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Agencije, zastupa Agenciju u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima, a u granicama svojih ovlasti može dati punomoć drugoj osobi za zastupanje Agencije u pravnom prometu.

(3) Agencija ima zamjenika ravnatelja koji zamjenjuje ravnatelja u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti i obavlja druge poslove određene Statutom i drugim općim aktima Agencije.

(4) Za ravnatelja i zamjenika ravnatelja mogu se imenovati osobe koje imaju završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ekonomskog, pravnog ili tehničkog usmjerenja, a način, postupak i drugi uvjeti za imenovanje i razrješenje ravnatelja i zamjenika ravnatelja uređuju se Statutom Agencije.

(5) Ravnatelja Agencije za investicije i konkurentnost na temelju javnog natječaja imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine, s mogućnošću ponovnog imenovanja.

(6) Zamjenika ravnatelja Agencije za investicije i konkurentnost na temelju javnog natječaja imenuje Upravno vijeće, u postupku i pod uvjetima utvrđenim Statutom Agencije.

(7) Plaću ravnatelja i zamjenika ravnatelja Agencije utvrdit će Vlada Republike Hrvatske posebnom odlukom na način da plaća ravnatelja, odnosno zamjenika ravnatelja Agencije ne smije biti viša od plaće zamjenika ministra.

(8) Vlada Republike Hrvatske će donijeti odluku iz stavka 7. ovoga članka najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 9.

(1) Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra nadležnog za gospodarstvo, imenovat će privremenog ravnatelja Agencije u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Privremeni ravnatelj obavit će poslove u vezi s upisom Agencije u sudski registar i organizirati početak rada Agencije.

(3) Mandat privremenog ravnatelja Agencije traje do imenovanja ravnatelja Agencije, ne duže od 6 mjeseci.

Članak 10.

(1) Stručna vijeća Agencije raspravljaju i odlučuju o stručnim pitanjima rada Agencije u sklopu nadležnosti utvrđenih Zakonom i Statutom Agencije te daju Upravnom vijeću i ravnatelju Agencije mišljenja, prijedloge i stručne podloge za poboljšanje obavljanja aktivnosti Agencije i drugih tijela državne uprave i javnih institucija.

(2) Sastav, način osnivanja, djelokrug i nadležnost stručnih vijeća utvrđuju se Statutom Agencije.

Članak 11.

(1) Agencija stječe sredstva za obavljanje svoje djelatnosti iz državnog proračuna Republike Hrvatske i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

(2) Sredstva za početak rada Agencije osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske iz proračuna ministarstva nadležnog za poslove gospodarstva.

(3) Agencija može u pravnom prometu stjecati prava i preuzimati obveze.

(4) Statutom Agencije se određuje vrijednost ugovora i drugog pravnog posla iznad kojih se mora pribaviti suglasnost Upravnog vijeća Agencije, odnosno Vlade Republike Hrvatske.

Članak 12.

Agencija vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva proračunskih korisnika.

Članak 13.

(1) Upravni nadzor nad zakonitošću rada Agencije obavlja ministarstvo nadležno za gospodarstvo. Nadzor nad općim i pojedinačnim aktima i poslovima iz područja javne ovlasti obavljaju nadležna druga tijela državne uprave na temelju propisa kojima se uređuje sustav državne uprave.

(2) Agencija jednom godišnje podnosi izvješće o svom radu tijelu nadležnom za provođenje nadzora nad zakonitošću njezinoga rada.

(3) Agencija jednom godišnje izrađuje i dostavlja Vladi Republike Hrvatske, putem ministarstva nadležnog za gospodarstvo, izvješće o stanju i provedbi investicija.

Članak 14.

(1) Agencija odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom.

(2) Republika Hrvatska solidarno i neograničeno odgovara za obveze Agencije.

Članak 15.

(1) Na pravni status zaposlenika Agencije primjenjuju se opći propisi o radu.

(2) Na plaće zaposlenika Agencije primjenjuju se propisi o plaćama u javnim službama.

Članak 16.

(1) Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra nadležnog za gospodarstvo, imenovat će Upravno vijeće Agencije u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Upravno vijeće Agencije donijet će Statut i druge opće akte Agencije u roku od 15 dana od dana imenovanja.

Članak 17.

Vlada Republike Hrvatske donijet će uredbu iz članka 3. stavka 4. ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 18.

Agencija započinje s radom danom upisa u sudski registar.

Članak 19.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

 

Prijelazne i završne odredbe iz NN 152/14

Članak 4.

(1) Ravnatelj Agencije za investicije i konkurentnost poduzet će radnje potrebne za provedbu pripajanja Agencije za javno-privatno partnerstvo Agenciji za investicije i konkurentnost u sudskom registru u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Danom upisa pripajanja iz stavka 1. ovoga članka prestaje mandat ravnatelju, predsjedniku i članovima Upravnog vijeća Agencije za javno-privatno partnerstvo.

(3) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona zaposlenici Agencije za javno-privatno partnerstvo nastavljaju obavljati poslove na kojima su zatečeni te zadržavaju stečena prava iz radnog odnosa do sklapanja novih ugovora o radu u skladu s općim aktima Agencije za investicije i konkurentnost.

(4) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje mandat zamjeniku ravnatelja Agencije za investicije i konkurentnost.

Članak 5.

(1) Danom upisa pripajanja iz članka 4. stavka 1. ovoga Zakona Agencija za investicije i konkurentnost preuzima od Agencije za javno-privatno partnerstvo zaposlene, opremu, prava i obveze te financijska sredstva.

(2) Do dana upisa pripajanja iz članka 4. stavka 1. ovoga Zakona ostaju na snazi Statut i drugi opći akti Agencije za javno-privatno partnerstvo u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona.

(3) Upravno vijeće Agencije za investicije i konkurentnost uskladit će Statut i druge opće akte Agencije za investicije i konkurentnost s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(4) Vlada Republike Hrvatske imenovat će dva člana Upravnog vijeća Agencije za investicije i konkurentnost iz reda predstavnika tijela državne uprave nadležnih za graditeljstvo i pravosuđe u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(5) Mandat članova iz stavka 4. ovoga članka traje do isteka mandata prije imenovanih članova Upravnog vijeća Agencije za investicije i konkurentnost.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Copyright © Ante Borić