Povezani zakoni

Zakon o međunarodnim mjerama ograničavanja

pročišćeni tekst zakona

NN 139/08, 41/14, 63/19

na snazi od 06.07.2019.

Uživajte...

Baza je ažurirana 26.05.2023. 

zaključno sa NN 55/23

Članak 1. (NN 41/14, 63/19)

Ovim se Zakonom uređuje postupak primjene međunarodnih mjera ograničavanja koje Republika Hrvatska provodi u skladu s pravnim aktima i odlukama Europske unije i Ujedinjenih naroda radi uspostavljanja i (ili) očuvanja međunarodnog mira i sigurnosti, poštivanja ljudskih prava i temeljnih sloboda, razvoja i jačanja demokracije i pravne države te drugih s međunarodnim pravom usklađenih ciljeva.

Članak 2.

(1) Mjere ograničavanja su:

a) ograničenja, odnosno obveze prema državama, međunarodnim organizacijama, fizičkim i pravnim osobama i drugim subjektima koji mogu biti obuhvaćeni međunarodnim mjerama ograničavanja utvrđenih pravnim aktima Ujedinjenih naroda, Europske unije i drugih međunarodnih organizacija koji obvezuju Republiku Hrvatsku i

b) ograničenja, odnosno obveze koje Republika Hrvatska uvodi na drugi način sukladno međunarodnom pravu, odnosno pravu Europske unije.

(2) Mjere ograničavanja mogu biti:

a) prekid diplomatskih odnosa,

b) potpuni ili djelomični prekid gospodarskih odnosa,

c) potpuna ili djelomična ograničenja uvoza, izvoza, provoza, pružanja usluga, te prometnih, poštanskih i drugih komunikacija,

d) embargo na oružje,

e) ograničenja ulaska u zemlju,

f) ograničenja raspolaganja imovinom i

g) druge mjere u skladu s međunarodnim pravom.

Članak 3. (NN 63/19)

Imovina i druga sredstva u smislu ovog Zakona je bilo koja imovina koja uključuje, ali se ne ograničava na financijsku imovinu, gospodarske resurse (uključujući naftu i druge prirodne resurse), imovinu svake vrste, materijalnu ili nematerijalnu, pokretnu ili nepokretnu, neovisno kako je ona stečena, kao i pravne dokumente ili instrumente u bilo kojem obliku, uključujući elektronički ili digitalni, kojima se dokazuje vlasništvo ili udio u takvim sredstvima i imovini što uključuje, ali se ne ograničava na bankovne kredite, putničke čekove, bankovne čekove, novčane uputnice, dionice, vrijednosnice, obveznice, mjenice ili akreditive te bilo kakve kamate, dividende ili drugi prihod ili vrijednost koja je stečena ili proizlazi iz takvih sredstava i druge imovine te svaka druga imovina koja može biti upotrijebljena za stjecanje sredstava, dobara ili usluga, uključujući virtualnu imovinu kako je definirana u zakonu kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma.

Članak 4. (NN 41/14, 63/19)

(1) Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada) može donositi uredbe o provedbi propisa Vijeća Europske unije o međunarodnim mjerama ograničavanja ako je propisima Vijeća Europske unije, odlukama, uredbama i provedbenim uredbama o međunarodnim mjerama ograničavanja, predviđena nadležnost država članica u odlučivanju o pojedinim pitanjima.

(2) Vlada može donositi odluke o uvođenju međunarodnih mjera ograničavanja u skladu s rezolucijama Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda.

(3) Uredbom o međunarodnim mjerama ograničavanja može se propisati vrsta mjere ograničavanja, način primjene, vremensko trajanje, nadležnost i izuzeća.

(4) U slučajevima kad Vijeće Europske unije odlukom utvrdi mjeru ograničavanja iz članka 2. stavka 2. točke d) i e) ovoga Zakona prema nekoj državi, ona se primjenjuje u Republici Hrvatskoj od dana stupanja na snagu te odluke.

Članak 5. (NN 63/19)

(1) Vlada osniva Stalnu skupinu za primjenu i praćenje provedbe međunarodnih mjera ograničavanja iz ovoga Zakona (u daljnjem tekstu: Skupina). Odlukom o osnivanju Skupine Vlada detaljno uređuje ustroj, ovlasti, način i pravila djelovanja Skupine koju vodi predstavnik ministarstva nadležnog za vanjske poslove (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Skupina, radi učinkovitog praćenja i koordinacije primjene mjera ograničavanja iz ovoga Zakona, može obrađivati podatke iz Zbirke podataka o provedenim mjerama ograničavanja nad fizičkim i pravnim osobama i drugim subjektima na koje se mjere ograničavanja odnose (u daljnjem tekstu: Zbirka podataka).

(3) Skupina može predlagati Vladi uvođenje mjera ograničavanja u odnosu na određene fizičke i pravne osobe i druge subjekte, na prijedlog člana Skupine ili na inicijativu države članice Europske unije ili treće države.

(4) Na temelju prijedloga iz stavka 3. ovoga članka, Vlada može predložiti Vijeću Europske unije donošenje odluke, uredbe ili provedbene uredbe o međunarodnoj mjeri ograničavanja.

Članak 6. (NN 41/14, 63/19)

(1) S ciljem učinkovite primjene mjera ograničavanja i međunarodne razmjene podataka Vlada donosi odluku o uspostavi Zbirke podataka kojom propisuje način vođenja Zbirke podataka, obradu podataka i njezino održavanje.

(2) Zbirku podataka uspostavlja, vodi i održava Ministarstvo.

(3) Zbirka podataka o fizičkim osobama sadrži sljedeće podatke: ime i prezime osobe, datum i mjesto rođenja, prebivalište ili boravište, državljanstvo, vrstu i broj osobne isprave, matični broj, odnosno osobni identifikacijski broj, podatke o imovini, imovinskim pravima i obvezama koje te osobe imaju na području Republike Hrvatske, datum početka i datum prestanka određene mjere ograničavanja, poduzete mjere ograničavanja te podatke o osnovanoj sumnji na počinjenje prekršaja ili pokušaja kršenja mjere ograničavanja.

(4) Zbirka podataka o pravnim osobama i drugim subjektima sadrži sljedeće podatke: naziv i sjedište pravne osobe, ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe, matični broj subjekta (MBS), porezni broj (MB), odnosno osobni identifikacijski broj, podatke o imovini, imovinskim pravima i obvezama koje te osobe imaju na području Republike Hrvatske, datum početka i datum prestanka određene mjere ograničavanja, poduzete mjere ograničavanja te podatke o osnovanoj sumnji na počinjenje prekršaja ili pokušaja kršenja mjere ograničavanja.

(5) Podaci iz stavka 3. i 4. ovoga članka pohranjuju se pet godina od prestanka mjera ograničavanja. Nakon isteka tog roka podaci se brišu, odnosno uništavaju u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka, odnosno s propisima koji uređuju tajnost podataka ili se arhiviraju sukladno propisima koji uređuju sigurnost arhiviranog gradiva.

(6) Podatke iz Zbirke podataka Ministarstvo može dostaviti međunarodnim organizacijama iz članka 2. stavka 1. ovoga Zakona na njihov zahtjev.

Članak 7. (NN 63/19)

(1) Fizičke i pravne osobe i drugi subjekti imaju pravo pristupa podacima u Zbirci podataka sukladno propisima koji uređuju zaštitu tajnosti podataka i zaštitu osobnih podataka.

(2) Fizičke osobe izvijestit će se, u roku od tri mjeseca od dana prestanka važenja mjera ograničavanja, o pravu na upoznavanje s podacima koji su prikupljeni bez njihova znanja te nisu izbrisani iz Zbirke podataka.

Članak 8. (NN 63/19)

(1) U postupku odlučivanja o podnescima, koje podnose osobe na temelju ovoga Zakona i propisa donesenih na osnovi ovoga Zakona, primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

(2) O podnescima iz stavka 1. ovoga članka odlučuju nadležna tijela državne uprave i nositelji javnih ovlasti nadležni za područje na koje se podnesci odnose.

(3) Nadležno tijelo državne uprave i nositelj javnih ovlasti koje odlučuje o podnescima iz stavka 1. ovoga članka može prije odlučivanja o podnesku zatražiti mišljenje Skupine.

Članak 9. (NN 63/19)

(1) Za štetu prouzročenu primjenom ovoga Zakona nije moguće podnijeti zahtjeve za naknadu štete Republici Hrvatskoj ili fizičkim i pravnim osobama i drugim subjektima koje primjenjuju mjere ograničavanja.

(2) Iznimno, odredba stavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se ako je šteta prouzročena namjerno ili krajnjom nepažnjom.

Članak 10. (NN 63/19)

(1) Fizičke i pravne osobe i drugi subjekti dužni su postupati sukladno ovom Zakonu i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, osigurati izravnu primjenu mjera ograničavanja u svom djelokrugu te o tome izvijestiti Ministarstvo.

(2) Fizičke i pravne osobe i drugi subjekti iz stavka 1. ovoga članka kao i tijela državne uprave i nositelji javnih ovlasti dužni su Ministarstvu na njegov zahtjev dostaviti podatke iz članka 6. stavka 3. i 4. ovoga Zakona kojima raspolažu.

(3) Dostava podataka iz članka 6. stavka 3. i 4. ovoga Zakona ne smatra se povredom obveze čuvanja profesionalne, poslovne ili bankovne tajne.

(4) Popis fizičkih i pravnih osoba i drugih subjekata pod međunarodnim mjerama ograničavanja Europske unije i Ujedinjenih naroda dostupni su na mrežnim stranicama Ministarstva.

Članak 11. (NN 41/14, 63/19)

(1) Ograničenja raspolaganja imovinom i drugim sredstvima provode se primjenom mjera zamrzavanja imovine na način da se:

a) zamrzava sva imovina i druga sredstva koja su u vlasništvu, posjedu ili na drugi način pripadaju subjektu prema kojem se mjere primjenjuju ili su pod njegovom kontrolom ili nadzorom te imovina i druga sredstava pod zajedničkim ili neizravnim nadzorom subjekta,

b) imovina i druga sredstva ne smiju učiniti dostupnim, izravno ili neizravno, subjektu prema kojemu se mjere primjenjuju niti ih smiju kontrolirati ili posjedovati osobe koje djeluju u ime ili za račun subjekta,

c) zabranjuju bilo kakve radnje s ciljem, direktnog ili indirektnog, svjesnog izbjegavanja mjera iz točki a) i b) ovoga stavka,

d) zamrzavanje imovine i drugih sredstava subjekata prema kojima se mjere primjenjuju provodi se bez prethodne najave/obavijesti tim subjektima.

(2) Odredba točke b) stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na priljev na zamrznute račune na temelju kamata, odnosno drugih prihoda tih računa, pod uvjetom da se na svaku takvu kamatu, odnosno prihod i dalje primjenjuje odredba točke a) stavka 1. ovoga članka.

(3) Odredba točke b) stavka 1. ovoga članka ne sprječava priljev na zamrznuti račun sredstva transferiranih od trećih osoba u korist računa subjekta prema kojem se primjenjuju mjere ograničavanja, pod uvjetom da su svi takvi priljevi po tom računu također zamrznuti.

(4) Za odobrenja financijskih transakcija, u slučaju kad je utvrđena zabrana ili ograničenje financijskih transakcija prema financijskim institucijama država koje podliježu mjerama ograničavanja, potrebno odobrenje daje Ministarstvo financija.

Članak 12. (NN 63/19)

(1) Iznimno od odredbi članka 11. stavka 1. ovoga Zakona, sud može odobriti oslobađanje zamrznute imovine i drugih sredstava ili odobriti da se navedena imovina i druga sredstva učine dostupnima, ako se utvrdi da su neophodna za podmirenje osnovnih životnih troškova, stanarine, odnosno najamnine ili hipoteke za stambeni prostor, lijekova i liječenja, poreza i osiguranja, ili troškova javnih komunalnih usluga.

(2) Iznimno od odredbi članka 11. stavka 1. ovoga Zakona, sud može odobriti oslobađanje zamrznute imovine i drugih sredstava ili odobriti da se ona učini dostupnom, ako se utvrdi da je:

a) namijenjena isključivo za plaćanje naknade za redovito održavanje zamrznute imovine i drugih sredstava,

b) neophodna za izvanredne troškove, kao što su troškovi vezani za rođenje djeteta, smrtni slučaj ili sličan događaj.

(3) Odlučujući prema stavku 1. i 2. ovoga članka, sud može odrediti uvjete pod kojima se odobrava oslobađanje, odnosno dostupnost imovine i drugih sredstava.

(4) Nadležni sud obavijestit će Ministarstvo o odobrenju iz ovoga članka najkasnije osam dana nakon davanja odobrenja.

(5) Ministarstvo će o svakom odobrenju o kojem je odlučeno prema ovom članku obavijestiti nadležna tijela međunarodnih organizacija koje primjenjuju iste mjere ograničavanja prema istim subjektima.

Članak 13.

Nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona obavljaju nadležna tijela državne uprave te nositelji javnih ovlasti koji su nadležni za područje na koje se odnose mjere ograničavanja.

Članak 14.

Ako postoji sumnja da kršenje ili pokušaj kršenja mjera ograničavanja sadrži elemente kaznenog djela ili nekog drugog kažnjivog djela, podaci sadržani u Zbirci podataka iz članka 6. stavka 2. ovoga Zakona dostavljaju se državnim tijelima nadležnim za otkrivanje prekršajnih ili kaznenih djela i pokretanje postupka.

Članak 15. (NN 41/14)

(1) Tko ne postupi po propisu kojim je određena mjera ograničavanja iz članka 2. stavka 2. točke c) i d) ovoga Zakona kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora od 6 mjeseci do 5 godina.

(2) Tko ne postupi po propisu kojim je određena mjera ograničavanja iz članka 2. stavka 2. točke a), b), e) i f) ovoga Zakona kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do 3 godine.

(3) Tko kazneno djelo iz stavka 1. i 2. ovoga članka počini iz nehaja kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do 6 mjeseci.

(4) Za pokušaj kaznenog djela iz stavka 2. ovog članka počinitelj će se kazniti.

Članak 16. (NN 63/19)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 150.000,00 do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj prekršajno odgovorna pravna osoba koja ne obavijesti Ministarstvo u skladu s odredbama članka 10. stavka 1. ovoga Zakona, odnosno koja ne dostavi podatke Ministarstvu u skladu s odredbama članka 10. stavka 2. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka član uprave ili druga odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 kuna do 500.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počini u obavljanju samostalne djelatnosti.

Članak 17.

(1) Vlada donosi odluku o osnivanju Skupine iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona u roku 6 mjeseci od njegovog stupanja na snagu.

(2) Međuresorna radna skupina za provođenje i praćenje međunarodnih restriktivnih mjera, osnovana Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 24. veljače 2005. godine (klasa: 022-03/05-02/12, urbroj: 5030102-05-1), izmijenjena Odlukom Vlade od 14. rujna 2006. godine (klasa: 022-03/06-02/32, urbroj: 5030106-06-1), po stupanju na snagu ovoga Zakona nastavlja s radom do donošenja odluke iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 18.

Mjere ograničavanja donesene na temelju Zakona o međunarodnim restriktivnim mjerama (»Narodne novine«, br. 178/04.) ostaju na snazi do donošenja odluke o njihovu ukidanju u skladu s odredbama članka 4. stavka 2. ovoga Zakona.

Članak 19.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o međunarodnim restriktivnim mjerama (»Narodne novine«, br. 178/04.).

Članak 20.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 41/14

Članak 7.

Vlada će donijeti odluku o uspostavi Zbirke podataka iz članka 4. ovoga Zakona u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Danom stupanja na snagu odluke iz članka 4. ovoga Zakona prestaje važiti Odluka o načinu vođenja Zbirke podataka o međunarodnim mjerama ograničavanja, fizičkim i pravnim osobama i drugim subjektima na koje se mjere ograničavanja odnose (»Narodne novine«, br. 78/11.).

Članak 8.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 63/19

Članak 13.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

 

Copyright © Ante Borić