Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika

pročišćeni tekst zakona

NN 10/99, 25/00, 01/01, 30/01, 59/01, 114/01, 116/01, 64/02, 153/02, 154/02, 17/04, 08/06, 142/06, 34/07, 134/07, 146/08, 155/08, 39/09, 155/09, 14/11, 154/11, 12/12, 143/12, 100/14, 147/14, 120/16

na snazi od 01.01.2017.

Uživajte...

Baza je ažurirana 17.12.2018. zaključno sa NN 111/18

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1. (NN 147/14)

Ovim se Zakonom uređuju plaće predsjednika i sudaca svih sudova, državnih odvjetnika i njihovih zamjenika, (u daljnjem tekstu: pravosudni dužnosnici).

Pravosudni dužnosnici u smislu ovoga Zakona jesu:

1. u sudovima:

– predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske,

– suci Vrhovnog suda Republike Hrvatske,

– predsjednik Visokoga upravnog suda Republike Hrvatske,

– suci Visokoga upravnog suda Republike Hrvatske,

– predsjednik Visokoga trgovačkog suda Republike Hrvatske,

– suci Visokoga trgovačkog suda Republike Hrvatske,

– predsjednik Visokoga prekršajnog suda Republike Hrvatske,

– suci Visokoga prekršajnog suda Republike Hrvatske,

– predsjednici županijskih sudova,

– suci županijskih sudova,

– predsjednici upravnih sudova,

– suci upravnih sudova,

– predsjednici trgovačkih sudova,

– suci trgovačkih sudova,

– predsjednici općinskih sudova,

– suci općinskih sudova,

– predsjednici prekršajnih sudova,

– suci prekršajnih sudova.

2. u državnim odvjetništvima:

– glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske,

– zamjenici glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske,

– ravnatelj Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta,

– zamjenici ravnatelja Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta,

– županijski državni odvjetnici,

– zamjenici županijskih državnih odvjetnika,

– općinski državni odvjetnici,

– zamjenici općinskih državnih odvjetnika.

Članak 2. (NN 147/14)

Na pravosudne dužnosnike glede poslova koje pored pravosudne dužnosti smiju obavljati na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 20. Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika ("Narodne novine", br. 101/98. i 135/98.).

 

2. PRAVA DUŽNOSNIKA ZA VRIJEME OBNAŠANJA PRAVOSUDNE DUŽNOSTI

Članak 3.

Za vrijeme obnašanja pravosudne dužnosti dužnosnici imaju:

1. pravo na plaću,

2. pravo na dodatak na plaću,

3. pravo na naknadu određenih materijalnih troškova,

4. naknada za izdavanje naloga za provođenje mjera tajnog prikupljanja podataka i

5. druga prava u svezi s obnašanjem dužnosti.                                           

Visinu naknade ovlaštenim sucima Vrhovnog suda Republike Hrvatske koji izdaju naloge za provođenje mjera tajnog prikupljanja podataka utvrđuje Vlada Republike Hrvatske

Članak 4. (NN 147/14)

Plaće sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika utvrđuju se množenjem osnovice za obračun plaće s koeficijentom za određenog dužnosnika.

Osnovica za obračun plaće sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika utvrđuje se u visini od 4.443,958 kuna bruto.

Koeficijenti za izračun plaće sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika jesu:

 1.  a)   predsjednik Vrhovnog suda Republike

            Hrvatske                                                            7,86

 2.  a)   Glavni državni odvjetnik Republike

            Hrvatske                                                            7,86

 3.  a)   ravnatelj Ureda za suzbijanje korupcije

            i organiziranog kriminaliteta                                 7,14

 4.  a)   predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske 6,42

      b)   predsjednik Visokog trgovačkog suda

            Republike Hrvatske                                            6,42

      c)   predsjednik Visokog prekršajnog suda

            Republike Hrvatske                                            6,42

      d)   suci Vrhovnog suda Republike Hrvatske             6,42

      e)   zamjenici Glavnog državnog odvjetnika

            Republike Hrvatske                                            6,42

 5.  a)    suci Visokog upravnog suda Republike Hrvatske 5,70

      b)   suci Visokog trgovačkog suda Republike

            Hrvatske                                                            5,70

      c)   suci Visokog prekršajnog suda Republike

            Hrvatske                                                            5,70

      d)   zamjenici ravnatelja Ureda za suzbijanje

            korupcije i organiziranog kriminaliteta                  5,70

 6.  a) predsjednici županijskih sudova iz članka 24. Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta 5,80,

b)   predsjednici županijskih sudova                           4,98

c) predsjednici upravnih sudova 4,98

       d)   predsjednici trgovačkih sudova                           4,98

      e)   županijski državni odvjetnici                                4,98

 7.  a) suci županijskih sudova iz točke 6.a) ovoga članka određeni za postupanje u kaznenim predmetima korupcije i organiziranog kriminaliteta 5,70,

b)   suci županijskih sudova                                       4,55

      c)   zamjenici županijskih državnih odvjetnika             4,55

 8.  a)   suci trgovačkih sudova                                        3,54

b) suci upravnih sudova 3,54

      c)   predsjednici općinskih sudova                             3,54

      d)   predsjednici prekršajnih sudova                          3,54

      e) općinski državni odvjetnici                                    3,54

 9.  a) suci općinskih sudova                                           3,11

      b)   suci prekršajnih sudova                                       3,11

      c)   zamjenici općinskih državnih odvjetnika               3,11

Predsjednici županijskih, općinskih i prekršajnih sudova, te županijski i općinski državni odvjetnici imaju pravo na povišeni koeficijent:

–    u sudovima ili državnim odvjetništvima

      koji imaju 11 – 20 sudaca ili zamjenika za                 0,14

–    u sudovima ili državnim odvjetništvima

      koji imaju 21 – 50 sudaca ili zamjenika za                 0,29

–    u sudovima ili državnim odvjetništvima

      koji imaju 51 – 100 sudaca ili zamjenika za               0,43

–    u sudovima ili državnim odvjetništvima

      koji imaju više od 100 sudaca

      ili zamjenika za                                                       0,58

Članak 5. (NN 120/16)

Brisan.

Članak 6.

Plaća dužnosnika utvrđena u članku 4. i 5. ovoga Zakona uvećava se za 0,5% za svaku navršenu godinu staža, a najviše za 20%.

Članak 7.

U slučaju da se u pojedinom sudu ili državnom odvjetništvu ni nakon oglasa o slobodnim mjestima sudaca, odnosno državnih odvjetnika i njihovih zamjenika ne popuni dovoljan broj, što dovodi u pitanje redovito obavljanje poslova, ministar pravosuđa može odrediti da se u takvim sudovima ili državnim odvjetništvima plaća suca, državnog odvjetnika ili zamjenika državnog odvjetnika, poveća do 50% ovisno o broju nepopunjenih mjesta dužnosnika pod uvjetom da se na taj način osigura redovito obavljanje poslova suda, odnosno državnog odvjetništva.

Na plaću uvećanu do 50% imaju pravo i suci, državni odvjetnici i njihovi zamjenici koji su upućeni na rad u sudove ili državna odvjetništva iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 8. (NN 147/14)

Pravosudnim dužnosnicima pripada pravo na naknadu sljedećih materijalnih troškova:

1. naknada za odvojeni život od obitelji i naknada troškova putovanja u mjesto stanovanja obitelji u vrijeme tjednog odmora i državnih blagdana, kada pravosudni dužnosnik to pravo ostvaruje sukladno Zakonu o sudovima odnosno Zakonu o državnom odvjetništvu,

2. naknada troškova za službena putovanja i putne troškove u svezi s obnašanjem pravosudne dužnosti,

3. naknada troškova prijevoza na posao i s posla ako je dužnosniku mjesto rada različito od mjesta prebivališta odnosno boravišta.

Naknada za odvojeni život od obitelji iz stavka 1. točke 1. ovoga članka priznaje se pravosudnom dužnosniku u iznosu od 1.000,00 kuna mjesečno odnosno 500,00 kuna mjesečno kada je pravosudnom dužnosniku osiguran smještaj na teret državnog proračuna. Troškovi putovanja u mjesto stanovanja obitelji u vrijeme tjednog odmora i državnog blagdana iz stavka 1. točke 1. ovoga članka priznaju se pravosudnom dužnosniku u visini cijene putne karte za prijevoz najkraćim putem i najekonomičnijim sredstvom javnog prijevoza.

Pravo na naknadu troškova za službena putovanja i putne troškove u svezi s obnašanjem pravosudne dužnosti pravosudnog dužnosnika iz stavka 1. točke 2. ovoga članka obuhvaća dnevnicu, prijevozne troškove i troškove noćenja, a pravosudni dužnosnik ostvaruje ih kao državni službenik u pravosudnom tijelu.

Pravosudni dužnosnik čije je mjesto rada različito od mjesta prebivališta odnosno boravišta pravo na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla iz stavka 1. točke 3. ovoga članka ostvaruje kao državni službenik u pravosudnom tijelu.

 

Članak 9. (NN 147/14)

Rješenja o utvrđivanju plaće dužnosnika iz članka 4. i 5. ovoga Zakona donosi Ministarstvo pravosuđa.

Rješenja, odnosno akte o pravima iz članka 8. ovoga Zakona donosi čelnik pravosudnog tijela.

Protiv rješenja, odnosno akta iz stavka 1. i 2. ovoga članka može se podnijeti žalba Ministarstvu pravosuđa u roku od 15 dana od dana dostave.

Članak 10.

Dužnosnik ima pravo na životno osiguranje.

Odluku o vrsti i visini osiguranja donosi Vlada Republike Hrvatske.

Članak 11.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika ("Narodne novine", br. 75/95., 106/96. i 111/96.).

Članak 11.a

Odredbe članka 5. i 7. ovoga Zakona neće se primjenjivati u 2004. godini

 

Članak 12.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. veljače 1999.

Klasa: 120-02/98-01/13
Zagreb, 29. siječnja 1999.

 

Zakon o dopunama Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (NN 59/01)

Članak 1.

U Zakonu o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (»Narodne novine«, br. 10/99, 25/00 i 30/01), osnovica za obračun plaća sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika određena u članku 4. stavku 3. uma­njuje se za 7% od dana stupa­nja na snagu ovoga
Zakona.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

 

Zakon o dopunama Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (NN 14/11)

Članak 2.

Odredbe članka 5. Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (»Narodne novine«, br. 10/99., 25/00., 1/01., 30/01., 59/01., 114/01., 116/01., 64/02., 153/02., 154/02., 17/04., 8/06., 142/06., 34/07., 134/07., 146/08., 155/08., 39/09. i 155/09.) neće se primjenjivati u 2011. godini.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, osim odredbe članka 2. ovoga Zakona koja stupa na snagu 1. siječnja 2011.

 

ZAKON O DOPUNI ZAKONA O PLAĆAMA SUDACA I DRUGIH PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA (NN 12/12)

Članak 1.

U Zakonu o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (»Narodne novine«, br. 10/99., 25/00., 30/01., 59/01., 114/01., 116/01., 64/02., 153/02., 154/02., 17/04., 8/06., 142/06., 134/07., 146/08., 155/08., 39/09., 155/09., 14/11. i 154/11.) odredbe članka 5. neće se primjenjivati u 2012. godini.

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o dopuni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (»Narodne novine«, br. 154/11.).

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

 

ZAKON O DOPUNI ZAKONA O PLAĆAMA SUDACA I DRUGIH PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA

 

Članak 1.

U Zakonu o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (»Narodne novine«, br. 10/99., 25/00., 30/01., 59/01., 114/01., 116/01., 64/02., 153/02., 154/02., 17/04., 146/08., 39/09., 14/11. i 12/12.) odredbe članka 5. neće se primjenjivati u 2013. i 2014. godini.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

 

Prijelazne i završne odredbe iz NN 147/14

Članak 6.

Odredbe članka 5. Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (»Narodne novine«, br. 10/99., 25/00., 30/01., 59/01., 114/01., 116/01., 64/02., 153/02., 154/02., 17/04., 8/06., 142/06., 34/07., 134/07., 146/08., 155/08., 39/09., 155/09., 14/11., 154/11., 12/12., 143/12. i 100/14.) neće se primjenjivati u 2015. i 2016. godini.

Članak 7.

Stupanjem na snagu ovog Zakona prestaje važiti Odluka o visini osnovice za obračun plaće sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (»Narodne novine«, br. 31/14.).

Članak 8.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 15. prosinca 2014.

Copyright © Ante Borić