Povezani zakoni

Zakon o proračunu

pročišćeni tekst zakona

NN 87/08, 136/12, 15/15

na snazi od 14.02.2015.

Uživajte...

Baza je ažurirana 18.10.2021. 

zaključno sa NN 112/21

I. OPĆE ODREDBE

SADRŽAJ I PODRUČJE PRIMJENE ZAKONA

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna, upravljanje imovinom i dugovima, upravljanje javnim dugom, zaduživanje i jamstvo države te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski odnosi u javnom sektoru, računovodstvo, proračunski nadzor i druga pitanja vezana uz upravljanje javnim financijama.

Članak 2. (NN 15/15)

(1) Odredbe ovoga Zakona odnose se na državni proračun i proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: proračun) te proračunske korisnike državnog proračuna i proračunske korisnike proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: proračunski korisnici).

(2) Pojedine odredbe ovoga Zakona uređuju proračunske odnose i pravila koja se primjenjuju na izvanproračunske fondove, trgovačka društva i druge pravne osobe u kojima država, odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima odlučujući utjecaj na upravljanje, i to na izradu financijskih planova, upravljanje novčanim sredstvima, zaduživanje i davanje jamstava, računovodstvo, izradu i podnošenje izvještaja i provedbu proračunskog nadzora, a koji se, s obzirom na izvore financiranja, uključuju u opći proračun odnosno koji se sukladno pravilima statističke metodologije Europske unije (ESA 2010, propisana Uredbom (EU) 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća) razvrstavaju u sektor opće države, a nisu proračunski korisnici (u daljnjem tekstu: izvanproračunski korisnici).

(3) Ministar financija pravilnikom utvrđuje proračunske i izvanproračunske korisnike državnog proračuna i proračunske i izvanproračunske korisnike proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te način vođenja registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

4. Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika Državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika

ZNAČENJE POJMOVA

Članak 3. (136/12, 15/15)

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeća značenja:

1. AFCOS je sustav kroz koji se provodi koordinacija zakonodavnih, upravnih i operativnih aktivnosti sa ciljem zaštite financijskih interesa Europske unije i neposredna suradnja s Europskim uredom za borbu protiv prijevara (OLAF),

2. aktivnost je dio programa za koji nije unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja, a u kojem su planirani rashodi i izdaci za ostvarivanje ciljeva utvrđenih programom,

3. akti planiranja su projekti, planovi, programi, strategije i sl.,

4. dane donacije su tekući ili kapitalni prijenosi sredstava neprofitnim organizacijama te građanima i kućanstvima koji uključuju i prijenose u naravi, a koje proračun i proračunski korisnici mogu davati za određenu namjenu,

4.a doprinos Republike Hrvatske proračunu Europske unije na temelju vlastitih sredstava Europske unije dio je ukupnih prihoda proračuna Europske unije koji uplaćuje Republika Hrvatska,

5. državni proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci države za jednu godinu, u skladu sa zakonom, a donosi ga Hrvatski sabor (u daljnjem tekstu: Sabor),

6. Državna riznica je sustav koji organizacijski i informacijski objedinjava proračunske procese: pripremu proračuna, izvršavanje državnog proračuna, državno računovodstvo, upravljanje novčanim sredstvima i javnim dugom,

7. državno jamstvo je instrument osiguranja kojim Republika Hrvatska jamči ispunjenje obveza za koje se daje jamstvo,

8. državni dug je dug središnjeg proračuna,

9. državne potpore su stvarni i potencijalni rashodi ili umanjeni prihodi države koje dodjeljuje davatelj državne potpore korisnicima državne potpore koji narušavaju ili bi mogli narušiti tržišno natjecanje davanjem prednosti na tržištu korisniku državne potpore, bez obzira na oblik državne potpore, u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske,

10. ekonomska klasifikacija prikaz je prihoda i primitaka po prirodnim vrstama te rashoda i izdataka prema ekonomskoj namjeni kojoj služe i razvrstani su u razrede, skupine, podskupine, odjeljke i osnovne račune,

11. financijska imovina novčana su sredstva, potraživanja, dionice i udjeli u kapitalu pravnih osoba, vrijednosni papiri i druga ulaganja u pravne osobe,

12. financijski plan akt je proračunskog i izvanproračunskog korisnika kojim su utvrđeni njegovi prihodi i primici te rashodi i izdaci u skladu s proračunskim klasifikacijama,

13. financijsko izvještavanje skup je informacija o financijskom položaju, uspješnosti poslovanja i novčanim tijekovima proračuna te proračunskih korisnika i izvanproračunskih korisnika,

14. funkcijska klasifikacija prikaz je rashoda proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika razvrstanih prema njihovoj namjeni,

15. investicije ili kapitalna ulaganja jesu ulaganja u povećanje i očuvanje vrijednosti imovine, ulaganja u zemljišta, građevine, opremu i drugu dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu, uključujući ulaganja u izobrazbu i osposobljavanje, razvoj novih tehnologija, poboljšanja kvalitete života i druga ulaganja iz kojih će se ostvariti koristi,

16. izvanproračunski korisnici jesu izvanproračunski fondovi, trgovačka društva i druge pravne osobe u kojima država, odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima odlučujući utjecaj na upravljanje i koji su prema pravilima statističke metodologije Europske unije (ESA 2010, propisana Uredbom (EU) 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća) razvrstani u sektor opće države, a nisu proračunski korisnici,

17. izvanproračunski fond je izvanproračunski korisnik, pravna osoba osnovana na temelju zakona koja se financira iz namjenskih doprinosa i drugih prihoda,

18. izvori financiranja su skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene,

19. izvršno tijelo je Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada) te u općini općinski načelnik, u gradu gradonačelnik, a u županiji župan (u daljnjem tekstu: načelnik, gradonačelnik, župan) koje svom predstavničkom tijelu predlaže proračun i polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna,

20. javni dug jest dug općeg proračuna,

21. javni sektor su državni proračun, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,

22. jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave jest općina, grad i županija čija tijela obavljaju funkcije, izvršavaju zadaće i donose programe propisane zakonom i odlukama donesenima na temelju zakona, za što se sredstva osiguravaju u njihovu proračunu,

23. konsolidacija je iskazivanje financijskih podataka više međusobno povezanih proračuna i/ili proračunskih korisnika te izvanproračunskih korisnika kao da se radi o jedinstvenom subjektu,

24. lokacijska klasifikacija prikaz je rashoda i izdataka prema teritorijalno definiranim cjelinama u skladu s ustrojem Republike Hrvatske, država Europske unije te ostalih država,

25. mjesečni financijski plan proračunskog korisnika mjesečni je prikaz rashoda i izdataka po ekonomskoj, organizacijskoj i programskoj klasifikaciji s planiranim vrijednostima po izvorima financiranja u skladu s očekivanim dospijećem,

26. mjesna samouprava su mjesni odbori, gradske četvrti i gradski kotarevi koji se osnivaju statutom jedinice lokalne samouprave,

27. naknada obuhvaća mirovine te naknade građanima i kućanstvima na temelju posebnih propisa,

28. nefinancijska dugotrajna imovina je neproizvedena i proizvedena dugotrajna imovina,

29. odgovorna osoba čelnik je proračunskog i izvanproračunskog korisnika, općinski načelnik, gradonačelnik odnosno župan i osoba na koju je ta ovlast prenesena njegovom odlukom,

30. opći proračun jest središnji proračun i proračuni jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te izvanproračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,

31. organizacijska klasifikacija prikaz je povezanih i međusobno usklađenih (hijerarhijski s obzirom na odnose prava i odgovornosti) cjelina proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve, a uspostavljena je kroz razdjele, glave i proračunske korisnike,

32. plan razvojnih programa je dokument jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sastavljen za trogodišnje razdoblje, koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna,

33. pomoći su tekući ili kapitalni prijenosi međunarodnim organizacijama, stranim vladama, proračunima, izvanproračunskim korisnicima, bankama i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima,

34. sredstva Europske unije su sredstva koja Republika Hrvatska prima kroz pretpristupne programe i fondove Europske unije,

35. pravna osoba u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Republike Hrvatske je pravna osoba čiji imatelj dionica ili poslovnih udjela jest Republika Hrvatska koja pritom ima odlučujući utjecaj na upravljanje ili u odnosu na koju Republika Hrvatska ima osnivačka i vlasnička prava,

36. pravna osoba u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave je pravna osoba čiji imatelj dionica ili poslovnih udjela jest jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja pritom ima odlučujući utjecaj na upravljanje ili u odnosu na koju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima osnivačka i vlasnička prava,

37. predstavničko tijelo je Hrvatski sabor, županijska skupština i Gradska skupština Grada Zagreba te općinsko i gradsko vijeće (u daljnjem tekstu: Sabor i predstavničko tijelo) koje donosi proračun, zakon i odluku o izvršavanju proračuna, godišnji i polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna,

38. prihodi za posebne namjene jesu prihodi čije je korištenje i namjena utvrđena posebnim propisima,

39. primatelji sredstava pravne su i fizičke osobe koje primaju sredstva iz proračuna na temelju posebnih propisa, sudskih odluka i ugovora,

40. primljene donacije namjenska su sredstva koja proračun i proračunski korisnici ostvare od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija, trgovačkih društava i ostalih subjekta izvan općeg proračuna,

41. primljene pomoći jesu tekući i/ili kapitalni prijenosi koje proračuni i proračunski korisnici dobiju od stranih vlada, međunarodnih organizacija ili drugih subjekata unutar općeg proračuna,

42. program je skup neovisnih, usko povezanih aktivnosti i projekata usmjerenih ispunjenju zajedničkoga cilja,

43. programska klasifikacija prikaz je programa i njihovih sastavnih dijelova: aktivnosti i projekata, definiranih u skladu s aktima planiranja te ciljevima i zadaćama proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika,

44. projekcija proračuna (u daljnjem tekstu: projekcija) procjena je prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna za višegodišnje razdoblje, a donosi je Sabor, odnosno predstavničko tijelo,

45. projekt je sastavni dio programa za koji je unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja, a u kojem su planirani rashodi i izdaci za ostvarivanje ciljeva utvrđenih programom,

46. proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za jednu godinu, u skladu sa zakonom i odlukom donesenom na temelju zakona, a donosi ga njezino predstavničko tijelo,

47. proračunske klasifikacije okvir su kojim se iskazuju i sustavno prate prihodi i primici te rashodi i izdaci po nositelju, cilju, namjeni, vrsti, lokaciji i izvoru financiranja,

48. proračunski fond proračunski je korisnik osnovan do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, a financira se iz proračuna i iz namjenskih prihoda fonda,

49. proračunski korisnici su državna tijela, ustanove, vijeća manjinske samouprave, proračunski fondovi i mjesna samouprava čiji se rashodi za zaposlene i/ili materijalni rashodi osiguravaju u proračunu,

50. proračunski nadzor je inspekcijski nadzor zakonitosti, svrhovitosti i pravodobnosti korištenja proračunskih sredstava, pravodobnosti i potpunosti naplate prihoda i primitaka iz nadležnosti proračunskih korisnika i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te inspekcijski nadzor pridržavanja i primjene zakona i drugih propisa koji imaju utjecaj na proračunska sredstva i sredstva iz drugih izvora, bilo da se radi o prihodima/primicima, rashodima/izdacima, povratima, imovini i obvezama,

51. proračunsko računovodstvo je računovodstveni sustav koji se odnosi na knjigovodstveno praćenje, analiziranje i izvještavanje o poslovnim događajima proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika,

52. posebne preporuke Vijeća Europske unije su mjere ekonomske politike koje država članica Europske unije treba poduzeti s ciljem održivog gospodarskog rasta,

53. račun financiranja je dio proračuna koji prikazuje način financiranja proračunskog manjka te korištenje proračunskog viška,

54. registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika popis je proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,

55. središnji proračun jest državni proračun i financijski planovi izvanproračunskih korisnika državnog proračuna,

56. strateški plan je dokument koji sadrži viziju, strateške ciljeve, načine ispunjavanja ciljeva (akte planiranja), mjere procjene rezultata i sustav praćenja postizanja rezultata,

57. subvencije su tekući prijenosi sredstava koji se daju proizvođačima za poticanje proizvodnje određenih proizvoda i pružanja usluga, a mogu se utvrđivati na temelju razine proizvodnje i/ili količine proizvedenih, prodanih ili uvezenih dobara i usluga,

58. upravno tijelo za financije općine, grada i županije (u daljnjem tekstu: upravno tijelo za financije) priprema proračun, godišnji i polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna te obavlja druge financijske poslove za načelnika, gradonačelnika, župana.

59. zaduživanje je uzimanje kredita, zajma ili izdavanje vrijednosnih papira.

PRORAČUNSKA NAČELA

Članak 4.

Proračun se donosi i izvršava u skladu s načelima jedinstva i točnosti proračuna, jedne godine, uravnoteženosti, obračunske jedinice, univerzalnosti, specifikacije, dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti.

Načelo jedinstva i točnosti proračuna

Članak 5.

(1) U proračunu se prihodi i primici koji pripadaju državi i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i svi njihovi rashodi i izdaci za pojedine namjene, iskazuju po bruto-načelu.

(2) Sredstva proračuna koriste se za financiranje rashoda, funkcija i programa državnih tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika u visini utvrđenoj proračunom.

(3) Prijedlozi uredbi, drugih propisa i akata planiranja (projekata, planova, programa, strategija, politika i sl.) koje donosi Vlada te prijedlozi zakona i akata planiranja koje donosi Sabor (u daljnjem tekstu: zakoni, drugi propisi i akti planiranja) trebaju sadržavati procjenu fiskalnog učinka na proračun u skladu s posebnim propisima.

20. Odluka o postupku davanja Iskaza o procjeni fiskalnog učinka

Načelo jedne godine

Članak 6.

(1) Proračun se donosi za proračunsku godinu i vrijedi za tu godinu.

(2) Proračunska godina razdoblje je od dvanaest mjeseci koje počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca kalendarske godine.

 

(3) Proračun donosi Sabor, odnosno predstavničko tijelo za proračunsku godinu koja odgovara kalendarskoj godini, i to prije početka godine na koju se odnosi.

(4) Prihodi i primici uplaćeni u proračun do kraja tekuće godine prihod su proračuna tekuće godine.

(5) U proračunu se planiraju sredstva za pokriće preuzetih obveza iz prethodne/-ih godina, kao i sredstva za plaćanje obveza nastalih u tekućoj fiskalnoj godini za koju se proračun donosi.

Načelo uravnoteženosti

Članak 7.

(1) Proračun mora biti uravnotežen – ukupni prihodi i primici pokrivaju ukupne rashode i izdatke.

(2) Ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti, povećaju rashodi i izdaci, odnosno umanje prihodi i primici, proračun se mora uravnotežiti pronalaženjem novih prihoda i primitaka, odnosno smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka.

(3) Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna.

Načelo obračunske jedinice

Članak 8.

U proračunu se prihodi, primici, rashodi i izdaci iskazuju u kunama te se i financijski izvještaji sastavljaju u kunama.

Načelo univerzalnosti

Članak 9.

(1) Prihodi i primici služe za podmirivanje svih rashoda i izdataka, osim ako ovim Zakonom, zakonom o izvršavanju državnog proračuna, odnosno odlukom o izvršavanju proračuna nije drugačije propisano.

(2) Za financiranje određenih rashoda i izdataka koriste se namjenski prihodi i primici prema članku 48. i 70. ovoga Zakona.

Načelo specifikacije

Članak 10.

(1) Prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu po ekonomskoj klasifikaciji i iskazani prema izvorima.

(2) Rashodi i izdaci proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu prema proračunskim klasifikacijama te uravnoteženi s prihodima i primicima.

Načelo dobrog financijskog upravljanja

Članak 11.

Proračunska sredstva moraju se koristiti u skladu s načelima dobrog financijskog upravljanja, a posebno u skladu s načelima ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti.

Načelo transparentnosti

Članak 12. (136/12, 15/15)

(1) Proračun se donosi i izvršava u skladu s načelom transparentnosti.

(2) Proračun i projekcija i izmjene i dopune proračuna te odluka o privremenom financiranju objavljuju se u »Narodnim novinama« – službenom listu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: »Narodne novine«), odnosno u službenom glasilu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(3) Polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna i polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana izvanproračunskog korisnika objavljuju se na internetskim stranicama Vlade Republike Hrvatske, odnosno internetskim stranicama jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(4) Opći i posebni dio polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i opći i posebni dio polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana izvanproračunskog korisnika objavljuju se u »Narodnim novinama«, odnosno službenom glasilu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(5) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i izvanproračunski korisnici objavljuju godišnje financijske izvještaje na svojim internetskim stranicama najkasnije u roku od osam dana od dana njihove predaje.

(6) Proračunski i izvanproračunski korisnici koji nemaju vlastite internetske stranice objavljuju godišnje financijske izvještaje iz stavka 5. ovoga članka na internetskim stranicama nadležnog razdjela organizacijske klasifikacije državnog proračuna, odnosno nadležne jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u roku od osam dana od dana njihove predaje.

ODGOVORNOST ZA PLANIRANJE I IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 13.

(1) Izvršno tijelo odgovorno je svojem predstavničkom tijelu za planiranje i izvršavanje proračuna, o čemu ga izvještava na način propisan ovim Zakonom.

(2) Odgovorna osoba jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i proračunskog i izvanproračunskog korisnika odgovorna je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, odnosno financijskog plana.

PREDMET PROPISA ZA IZVRŠAVANJE PRORAČUNA ZA PRORAČUNSKU GODINU

Članak 14.

(1) Uz državni proračun donosi se zakon o izvršavanju državnog proračuna, a uz proračun jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi se odluka o izvršavanju proračuna.

(2) Propisima iz stavka 1. ovoga članka uređuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava države, odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, upravljanje javnim dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti Vlade odnosno načelnika, gradonačelnika, župana i predsjednika Vlade, Ministarstva financija i ministra financija u izvršavanju proračuna za pojedinu godinu, kazne za neispunjavanje obveza te druga pitanja u izvršavanju proračuna.

FISKALNA PROCJENA POSLJEDICA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA PLANIRANJA ZA PRORAČUN

Članak 15. (136/12)

(1) Prijedlozi zakona, drugih propisa i akata planiranja moraju sadržavati fiskalnu procjenu posljedica za proračun iz koje mora biti razvidno povećavaju li se ili smanjuju prihodi ili rashodi proračuna. Fiskalna procjena posljedica za proračun mora obuhvatiti:

1. predviđene prihode i rashode te primitke i izdatke proračuna za proračunsku godinu i za dvije iduće godine,

2. prijedloge za pokrivanje povećanih rashoda i izdataka proračuna,

3. prijedloge za pokrivanje smanjenih prihoda i primitaka proračuna,

4. suglasnost Ministarstva financija ako prijedlozi zakona, drugih propisa i akata planiranja imaju fiskalni učinak na proračun, odnosno mišljenje Ministarstva financija na izjavu predlagatelja da prijedlozi zakona, drugih propisa i akata planiranja nemaju fiskalni učinak na proračun, u skladu s posebnim propisima.

(2) Ako se tijekom godine donesu zakoni, drugi propisi i akti planiranja na osnovi kojih nastaju nove obveze za proračun, sredstva će se osigurati u proračunu za sljedeću proračunsku godinu u skladu s projekcijama i mogućnostima.

(3) Prijedlozi zakona, drugih propisa i akata planiranja ne mogu sadržavati odredbe o namjenskom korištenju prihoda, osim uz suglasnost Ministarstva financija.

(4) Odredbe ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju na izvanproračunske korisnike i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

20. Odluka o postupku davanja Iskaza o procjeni fiskalnog učinka

 

II. SADRŽAJ PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA

SADRŽAJ PRORAČUNA I STRUKTURA FINANCIJSKIH PLANOVA KORISNIKA

Članak 16. (136/12)

(1) Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela, a na razini jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i od plana razvojnih programa.

(2) Opći dio proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

(3) Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

(4) Plan razvojnih programa je dokument jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sastavljen za trogodišnje razdoblje, koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Članak 17.

(1) Financijski plan proračunskih korisnika čine prihodi i primici te rashodi i izdaci raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

(2) Financijski plan izvanproračunskih korisnika sastoji se od općeg dijela kojeg čine račun prihoda i rashoda i račun financiranja i posebnog dijela u kojem su iskazani prihodi i primici te rashodi i izdaci raspoređeni u programe a sastoje se od aktivnosti i projekata.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Članak 18.

Račun prihoda i rashoda proračuna sastoji se od prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji:

1. Prihodi:

a) prihodi od poreza,

b) doprinosi za obvezna osiguranja,

c) pomoći,

d) prihodi od imovine,

e) prihodi od pristojbi i naknada,

f) ostali prihodi i

g) prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

2. Rashodi:

a) rashodi za zaposlene,

b) materijalni rashodi,

c) financijski rashodi,

d) subvencije,

e) pomoći,

f) naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade,

g) ostali rashodi i

h) rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

RAČUN FINANCIRANJA

Članak 19.

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i za otplatu kredita i zajmova.

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA

Članak 20.

(1) Financijski plan proračunskih i izvanproračunskih korisnika sadrži programe utvrđene aktima planiranja.

(2) U programima se iskazuju planirani prihodi i primici te rashodi i izdaci razrađeni po:

– vrstama prihoda i primitaka,

– pojedinim aktivnostima i projektima,

– godinama u kojima će teretiti proračun.

(3) Programi sadrže:

a) naziv programa,

b) opis programa (općih i posebnih ciljeva),

c) zakonsku osnovu za uvođenje programa,

d) potrebna sredstva za provođenje programa,

e) potreban broj djelatnika za provođenje programa,

f) procjenu rezultata,

g) procjenu nepredviđenih rashoda i rizika.

PRORAČUNSKE KLASIFIKACIJE

Članak 21.

(1) Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna i financijskog plana iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama.

(2) Proračunske klasifikacije jesu:

a) organizacijska,

b) ekonomska,

c) funkcijska,

d) lokacijska,

e) programska,

f) izvori financiranja.

(3) Pravilnik o proračunskim klasifikacijama iz stavka 2. ovoga članka donosi ministar financija.

6. Pravilnik o proračunskim klasifikacijama

 

III. IZRADA PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA

PRETPOSTAVKE ZA IZRADU PRORAČUNA

Članak 22.

(1) Izrada državnog proračuna temelji se na procjeni gospodarskog razvoja i makroekonomskih pokazatelja određenih propisima i drugim aktima Sabora, Vlade i ministra financija u skladu sa svojim djelokrugom i nadležnostima.

(2) Odredbe stavka 1. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju na proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

STRATEŠKO PLANIRANJE

Članak 23. (136/12, 15/15)

(1) Ministarstvo financija u suradnji s ministarstvom nadležnim za strukturne reforme i koordinaciju fondova Europske unije sastavlja uputu za izradu strateških planova za trogodišnje razdoblje i dostavlja je ministarstvima i drugim državnim tijelima na razini razdjela organizacijske klasifikacije do kraja veljače tekuće godine.

(2) Ministarstva i druga državna tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije izrađuju strateške planove za trogodišnje razdoblje na temelju sektorskih strateških dokumenata i programskih dokumenata namijenjenih korištenju sredstava Europske unije, a u skladu s uputom iz stavka 1. ovoga članka i dostavljaju ih Ministarstvu financija najkasnije do kraja ožujka tekuće godine.

(3) Strateški planovi za trogodišnje razdoblje sadrže misije, vizije, strateške ciljeve i načine ispunjavanja ciljeva te njihovu vezu s organizacijskom i programskom klasifikacijom, i mjere procjene rezultata.

(4) Ministarstva i druga državna tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije izvještavaju Ministarstvo financija polugodišnje i godišnje o provedbi strateškog plana u skladu s rokovima za izvještavanje o izvršenju državnog proračuna.

NACIONALNI PROGRAM REFORMI I PROGRAM KONVERGENCIJE

Članak 24. (136/12, 15/15)

(1) Na temelju strateških planova iz članka 23. ovoga Zakona, ministarstvo nadležno za strukturne reforme i koordinaciju fondova Europske unije u suradnji s ministarstvima nadležnim za pojedinačne strukturne reforme izrađuje nacionalni program reformi, a Ministarstvo financija izrađuje program konvergencije.

(2) Program konvergencije definira makroekonomski i fiskalni okvir Republike Hrvatske u tekućoj godini i sljedeće tri godine.

(3) Program konvergencije sadrži:

a) prikaz makroekonomskih kretanja;

b) prikaz srednjoročnog proračunskog okvira koji sadrži projekcije općeg proračuna i javnog duga;

c) fiskalne rizike i analizu osjetljivosti kretanja manjka odnosno viška općeg proračuna i javnog duga te

d) kvalitativna i institucionalna obilježja javnih financija.

(4) Nacionalni program reformi definira strateški okvir za provođenje strukturnih reformi u tekućoj godini i sljedeće tri godine.

(5) Nacionalni program reformi sadrži glavne elemente makroekonomskog scenarija te ključne reformske mjere proizašle iz strateških ciljeva utvrđenih u strateškim planovima, a koje država poduzima i čiju provedbu planira u srednjoročnom razdoblju, a sve u skladu s fiskalnim okvirom definiranim programom konvergencije.

(6) Vlada zaključkom usvaja nacionalni program reformi i program konvergencije najkasnije do kraja travnja tekuće godine.

SMJERNICE EKONOMSKE I FISKALNE POLITIKE

Članak 25. (NN 15/15)

(1) Na temelju strateških planova, nacionalnog programa reformi i programa konvergencije te posebnih preporuka Vijeća Europske unije za Republiku Hrvatsku, Ministarstvo financija izrađuje nacrt smjernica ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje (u daljnjem tekstu: smjernice) koje Vlada usvaja zaključkom najkasnije do kraja srpnja.

(2) Smjernice sadrže:

1. ciljeve ekonomske politike za trogodišnje razdoblje u skladu sa stavkom 1. ovoga članka;

2. makroekonomski i fiskalni okvir Republike Hrvatske s mogućim izmijenjenim okolnostima u odnosu na one definirane u programu konvergencije iz članka 24. ovoga Zakona;

3. visinu financijskog plana po razdjelima organizacijske klasifikacije koja sadrži visinu financijskog plana za prethodnu proračunsku godinu i tekuću proračunsku godinu, te visinu financijskog plana za sljedeću proračunsku godinu i za sljedeće dvije godine.

(3) Visina financijskog plana po razdjelima organizacijske klasifikacije obuhvaća:

a) visinu sredstava potrebnih za provedbu postojećih programa, odnosno aktivnosti, koje proizlaze iz trenutno važećih propisa, i

b) visinu sredstava potrebnih za uvođenje i provedbu novih ili promjenu postojećih programa, odnosno aktivnosti.

UPUTE ZA IZRADU PRIJEDLOGA PRORAČUNA

Članak 26. (NN 15/15)

(1) Na osnovi smjernica Vlade iz članka 25. ovoga Zakona Ministarstvo financija dostavlja ministarstvima i drugim državnim tijelima na razini razdjela organizacijske klasifikacije i izvanproračunskim korisnicima upute za izradu prijedloga državnog proračuna do 15. kolovoza tekuće godine.

(2) Upute iz stavka 1. ovoga članka sadrže:

1. osnovne ekonomske pokazatelje iz smjernica navedenih u članku 25. ovoga Zakona te

2. način izrade i rokove za izradu državnog proračuna.

Članak 27. (NN 15/15)

(1) Na osnovi smjernica Vlade i uputa za izradu prijedloga državnog proračuna Ministarstvo financija sastavlja upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i dostavlja ih jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave do 15. kolovoza tekuće godine.

(2) Upravno tijelo za financije nakon primitka uputa iz stavka 1. ovoga članka izrađuje upute za izradu proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i dostavlja ih proračunskim i izvanproračunskim korisnicima proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(3) Upute iz stavka 2. ovoga članka sadrže:

1. temeljna ekonomska ishodišta i pretpostavke za izradu prijedloga proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,

2. opis planiranih politika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,

3. procjenu prihoda i rashoda te primitaka i izdataka proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u sljedeće tri godine,

4. visinu financijskog plana po proračunskim korisnicima koja sadrži visinu financijskog plana za prethodnu proračunsku godinu i tekuću proračunsku godinu, te visinu financijskog plana za sljedeću proračunsku godinu i za sljedeće dvije godine, raspoređen na:

a) visinu sredstava potrebnih za provedbu postojećih programa, odnosno aktivnosti, koje proizlaze iz trenutno važećih propisa, i

b) visinu sredstava potrebnih za uvođenje i provedbu novih ili promjenu postojećih programa, odnosno aktivnosti,

5. način pripreme te terminski plan za izradu proračuna i prijedloga financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Članak 28.

(1) Na osnovi uputa za izradu prijedloga državnog proračuna, proračunski korisnici državnog proračuna izrađuju prijedlog financijskog plana.

(2) Prijedlog financijskog plana sadrži:

1. prihode i primitke iskazane po vrstama,

2. rashode i izdatke predviđene za trogodišnje razdoblje, razvrstane prema proračunskim klasifikacijama,

3. obrazloženje prijedloga financijskog plana.

Članak 29. (136/12)

(1) Na osnovi uputa za izradu prijedloga proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izrađuju prijedlog financijskog plana.

(2) Prijedlog financijskog plana sadrži:

1. prihode i primitke iskazane po vrstama,

2. rashode i izdatke predviđene za trogodišnje razdoblje, razvrstane prema proračunskim klasifikacijama,

3. obrazloženje prijedloga financijskog plana.

Članak 30.

Obrazloženja prijedloga financijskog plana iz članka 28. stavka 2. točke 3. i članka 29. stavka 2. točke 3. ovoga Zakona sadrže:

a) sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika,

a) obrazložene programe,

b) zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi,

c) usklađene ciljeve, strategiju i programe s dokumentima dugoročnog razvoja,

d) ishodište i pokazatelje na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa,

e) izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini,

f) ostala obrazloženja i dokumentaciju.

Članak 31. (NN 15/15)

(1) Proračunski korisnici državnog proračuna dužni su dostaviti prijedloge financijskih planova ministarstvima i drugim državnim tijelima na razini razdjela organizacijske klasifikacije do 15. rujna tekuće godine.

(2) Ministarstva i druga državna tijela iz stavka 1. ovoga članka dužna su usklađene prijedloge financijskih planova dostaviti Ministarstvu financija do kraja rujna tekuće godine.

Članak 32. (136/12)

Proračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužni su dostaviti prijedlog financijskog plana nadležnom upravnom tijelu najkasnije do 15. rujna tekuće godine.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 33. (136/12)

(1) Upravna tijela u  suradnji s upravnim tijelom za financije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao koordinatorom, a na temelju strateških dokumenata namijenjenih razvoju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, izrađuju plan razvojnih programa jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za trogodišnje razdoblje.

(2) Upravna tijela iz stavka 1. ovoga članka obvezna su pri izradi plana razvojnih programa uključiti proračunske i izvanproračunske korisnike iz svoje nadležnosti.

Članak 34. (136/12)

(1) Plan razvojnih programa jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

(2) Ministar financija, uz suglasnost ministra nadležnog za regionalni razvoj, pravilnikom propisuje sadržaj i metodologiju izrade plana razvojnih programa te sustav praćenja provedbe razvojnih programa.

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA IZVANPRORAČUNSKOG KORISNIKA

Članak 35. (NN 15/15)

(1) Izvanproračunski korisnik državnog proračuna mora pripremiti prijedlog financijskog plana na osnovi uputa iz članka 26. ovoga Zakona.

(2) Prijedlog financijskog plana izvanproračunski korisnik do 15. rujna dostavlja nadležnom ministarstvu koje ga zajedno sa svojim financijskim planom dostavlja Ministarstvu financija.

(3) Sabor daje suglasnost na prijedlog financijskog plana iz stavka 2. ovoga članka zajedno s donošenjem državnog proračuna.

Članak 36. (NN 15/15)

(1) Izvanproračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mora pripremiti prijedlog financijskog plana na osnovi uputa iz članka 27. ovoga Zakona.

(2) Prijedlog financijskog plana izvanproračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave najkasnije do 15. rujna dostavlja nadležnom upravnom tijelu.

(3) Predstavničko tijelo daje suglasnost na prijedlog financijskog plana iz stavka 2. ovoga članka zajedno s donošenjem proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

IV. POSTUPAK DONOŠENJA PRORAČUNA

PREDLAGANJE PRORAČUNA

Članak 37.

(1) Ministarstvo financija, odnosno upravno tijelo za financije, razmatra prijedloge i usklađuje financijske planove s procijenjenim prihodima i primicima.

(2) Ministarstvo financija, odnosno upravno tijelo za financije, izrađuje nacrt proračuna za proračunsku godinu i projekciju za sljedeće dvije godine te ih dostavlja Vladi, odnosno načelniku, gradonačelniku, županu do 15. listopada tekuće godine.

(3) Ako tijekom rasprave o predloženom državnom proračunu između ministra financija i proračunskog korisnika, odnosno ministara odgovornih za pojedine proračunske korisnike dođe do neslaganja, ministar financija izrađuje izvještaj za predsjednika Vlade, koji o tome donosi konačnu odluku.

(4) Vlada, odnosno načelnik, gradonačelnik, župan, utvrđuje prijedlog proračuna i projekcija te ih podnosi Saboru, odnosno predstavničkom tijelu, na donošenje do 15. studenoga tekuće godine.

(5) Odredbe stavka 3. ovoga članka na odgovarajući se način odnose na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

RASPRAVA O PRORAČUNU

Članak 38. (136/12)

(1) Sve izmjene i dopune koje Sabor prihvati putem amandmana na predloženi državni proračun i projekcije ne smiju prijeći utvrđenu svotu dopuštenog manjka državnog proračuna i projekcija.

(2) U tijeku rasprave o prijedlogu državnog proračuna i projekcija podneseni se amandmani kojima se predlaže povećanje proračunskih rashoda i izdataka iznad iznosa utvrđenih prijedlogom državnog proračuna i projekcija mogu prihvatiti pod uvjetom da se istodobno predloži smanjenje drugih rashoda i izdataka u posebnom dijelu proračuna.

(3) Prijedlozi iz stavka 2. ovoga članka ne smiju biti na teret proračunske zalihe, na teret dodatnog zaduživanja ili već ranije preuzetih obveza.

(4) Odredbe ovoga članka na odgovarajući se način odnose na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

DONOŠENJE PRORAČUNA I PROJEKCIJA

Članak 39. (136/12)

(1) Sabor, odnosno predstavničko tijelo, donosi proračun na razini podskupine ekonomske klasifikacije za iduću proračunsku godinu i projekciju na razini skupine ekonomske klasifikacije za sljedeće dvije proračunske godine do konca tekuće godine i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna s 1. siječnja godine za koju se donosi proračun.

(2) Izmjene i dopune proračuna provode se po postupku za donošenje proračuna i projekcije.

Članak 39.a (NN 15/15)

Manjak utvrđen proračunom za iduću proračunsku godinu ne smije biti veći od manjka utvrđenog projekcijom koju je Sabor odnosno predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donijelo prethodne godine za tu proračunsku godinu.

DOSTAVLJANJE PRORAČUNA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 40. (136/12, 15/15)

Načelnik, gradonačelnik, župan dostavlja proračun i projekcije, odluku o izvršavanju proračuna te izmjene i dopune proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Ministarstvu financija na način i u obliku utvrđenom uputom za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz članka 27. ovoga Zakona, u roku od 15 dana od dana njihova stupanja na snagu.

MJESEČNI FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Članak 41. (NN 15/15)

(1) Za potrebe izvršavanja državnog proračuna Ministarstvo financija može zatražiti od proračunskih korisnika državnog proračuna izradu financijskog plana po mjesecima, za cijelu godinu u skladu s državnim proračunom koji je usvojio Sabor i planiranim dospijećem obveza.

(2) Ako Ministarstvo financija zatraži izradu financijskog plana iz stavka 1. ovoga članka, isti se izrađuje do 15. siječnja tekuće godine.

(3) Tijekom godine mjesečni financijski planovi mogu se mijenjati u skladu s promjenama u dospijeću obveza, odobrenim preraspodjelama te izmjenama i dopunama državnog proračuna.

(4) Odredbe ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju na proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihove proračunske korisnike.

PRIVREMENO FINANCIRANJE DRŽAVE, ODNOSNO JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 42. (136/12)

(1) Ako Sabor, odnosno predstavničko tijelo ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, na osnovi odluke o privremenom financiranju, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa državnih tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika u visini koja je neophodna za njihovo obavljanje i izvršavanje te prava primatelja sredstava proračuna utvrđena zakonima i drugim propisima donesenim na temelju zakona (u daljnjem tekstu: privremeno financiranje).

(2) Odluku o privremenom financiranju donosi Sabor, odnosno predstavničko tijelo.

(3) Privremeno financiranje, u smislu stavka 1. ovoga članka, obavlja se razmjerno rashodima izvršenim u istom razdoblju prethodne godine, a najviše do 1/4 ukupno izvršenih rashoda bez izdataka.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, uplaćene i prenesene, a manje planirane ili neplanirane pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene te namjenski primici od zaduživanja mogu se izvršavati iznad visine utvrđene u stavku 3. ovoga članka uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija, odnosno načelnika, gradonačelnika, župana.

(5) Privremeno financiranje obavlja se najduže za prva tri mjeseca proračunske godine.

(6) U razdoblju privremenog financiranja financiraju se isti programi, a korisnici ne smiju povećavati broj zaposlenih u odnosu na stanje 31. prosinca prethodne godine.

(7) U razdoblju privremenog financiranja proračunski korisnici ne smiju preuzimati nove obveze.

(8) Nakon isteka privremenog financiranja, u tom razdoblju ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci uključuju se u proračun tekuće godine.

PRIVREMENE MJERE ZA URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA TE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA

Članak 43. (136/12)

(1) Ako se u tijeku proračunske godine zbog nastanka novih obveza za državni proračun ili promjena gospodarskih kretanja povećaju rashodi i/ili izdaci, odnosno smanje prihodi i/ili primici državnog proračuna, Vlada može, na prijedlog Ministarstva financija, obustaviti izvršavanje pojedinih rashoda i/ili izdataka (u daljnjem tekstu: privremena obustava izvršavanja) najduže 45 dana. Mjerama privremene obustave izvršavanja Vlada može:

– zaustaviti preuzimanje obveza i/ili

– predložiti produljenje ugovorenih rokova plaćanja u skladu s posebnim propisima i/ili

– zaustaviti preraspodjelu proračunskih sredstava.

(2) Vlada može, uz mjere iz stavka 1. ovoga članka, donijeti odluku da proračunski korisnici državnog proračuna moraju dobiti prethodnu suglasnost Ministarstva financija za sklapanje ugovora.

(3) Ministarstvo financija izrađuje prijedlog mjera privremene obustave izvršavanja, uz sudjelovanje ministarstava i drugih državnih tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije. Mjere privremene obustave izvršavanja moraju se jednakomjerno odnositi na sva ministarstva i druga državna tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije.

(4) O odluci iz stavka 2. ovoga članka Vlada mora obavijestiti Sabor odmah nakon njezina donošenja.

(5) Ako se za vrijeme provođenja mjera privremene obustave izvršavanja državnog proračuna državni proračun ne može uravnotežiti, Vlada mora najkasnije u roku od 15 dana prije isteka roka za privremenu obustavu izvršavanja državnog proračuna, predložiti izmjene i dopune državnog proračuna.

(6) Izmjenama i dopunama državnog proračuna iz stavka 5. ovoga članka uravnotežuju se prihodi i primici, odnosno rashodi i izdaci državnog proračuna.

(7) Odredbe ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju na proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

PREUZIMANJE OBVEZA NA TERET PRORAČUNA

Članak 44. (136/12, 15/15)

(1) Proračunski korisnici državnog proračuna mogu preuzeti obveze na teret državnog proračuna tekuće godine samo za namjene i do visine utvrđene financijskim planom ako su za to ispunjeni svi zakonom i drugim propisima utvrđeni uvjeti, osim ako ovim Zakonom nije drugačije propisano.

(2) Proračunski korisnici državnog proračuna mogu preuzeti obveze po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama, neovisno o izvoru financiranja, samo uz suglasnost Vlade, a na prijedlog ministra financija.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, proračunski korisnici državnog proračuna mogu preuzeti obveze po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama, uz suglasnost ministra financija, do iznosa ukupne obveze po ugovoru utvrđenog zakonom o izvršavanju državnog proračuna.

(4) Ograničenje iz stavka 1. i 2. ovoga članka ne primjenjuje se na obveze povezane sa zaduživanjem države i s upravljanjem državnim dugom te na obveze preuzete na temelju međunarodnih sporazuma i projekata sufinanciranih iz sredstava Europske unije.

(5) Plaćanja koja proizlaze iz obveza preuzetih u skladu s ovim člankom proračunski korisnici državnog proračuna moraju kao obvezu uključiti u financijski plan u godini u kojoj obveza dospijeva.

(6) Odredbe ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

PREUZIMANJE OBVEZA PO INVESTICIJSKIM PROJEKTIMA

Članak 45. (136/12)

(1) Proračunski korisnici državnog proračuna mogu preuzeti obveze po investicijskim projektima tek po provedenom stručnom vrednovanju i ocijenjenoj opravdanosti i učinkovitosti investicijskog projekta.

(2) Odredbe stavka 1. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(3) Vlada će uredbom propisati način ocjene i postupak odobravanja investicijskih projekata.

PRERASPODJELA SREDSTAVA

Članak 46. (136/12, 15/15)

(1) Proračunska sredstva ne mogu se preraspodijeliti, osim pod uvjetima i na način kako je utvrđeno ovim Zakonom.

(2) Preraspodjela sredstava na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika i kod izvanproračunskih korisnika može se izvršiti najviše do 5% rashoda i izdataka na proračunskoj stavci donesenoj od strane Sabora, odnosno predstavničkog tijela koja se umanjuje, ako to odobri ministar financija, odnosno načelnik, gradonačelnik, župan.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, preraspodjela sredstava može se izvršiti najviše do 15% ako se time osigurava povećanje sredstava nacionalnog učešća planiranih u proračunu za financiranje projekata koji se sufinanciraju iz sredstava Europske unije, ako to odobri ministar financija, odnosno načelnik, gradonačelnik, župan.

(4) Uz zahtjev za preraspodjelom odobrenih sredstava proračunski korisnik proračuna mora priložiti odgovarajuću dokumentaciju na temelju koje se Ministarstvu financija, odnosno upravnom tijelu za financije daju na uvid razlozi potrebe za dodatnim sredstvima na proračunskoj stavci koja se povećava do kraja godine, odnosno razlozi za smanjenje odobrenih proračunskih stavki.

(5) Proračunska sredstva ne mogu se preraspodijeliti između Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.

(6) Vlada, odnosno načelnik, gradonačelnik, župan o preraspodjelama izvještava Sabor, odnosno predstavničko tijelo u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

 

V. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA TE UPLATE U PRORAČUN

Članak 47.

(1) Proračunski korisnici i tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave odgovorna su za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti, za njihovu uplatu u proračun i za izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu s namjenama.

(2) Prihodi proračuna ubiru se i uplaćuju u proračun u skladu sa zakonom ili drugim propisima, neovisno o visini prihoda planiranih u proračunu.

NAMJENSKI PRIHODI I PRIMICI

Članak 48.

(1) Namjenski prihodi i primici proračuna jesu pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene, prihodi od prodaje ili zamjene imovine u vlasništvu države, odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, naknade s naslova osiguranja i namjenski primici od zaduživanja i prodaje dionica i udjela.

(2) Prihodi i primici iz stavka 1. ovoga članka uplaćuju se u proračun.

(3) Zakonom o izvršavanju državnog proračuna, odnosno odlukom o izvršavanju proračuna određuje se izuzeće od obveze uplate prihoda i primitaka iz stavka 1. ovoga članka u proračun.

Članak 49.

Namjenski prihodi i primici koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini prenose se u proračun za tekuću proračunsku godinu.

Članak 50. (136/12)

(1) Ako su namjenski prihodi i primici uplaćeni u nižem opsegu nego što je iskazano u državnom proračunu, korisnik može preuzeti i plaćati obveze samo u visini stvarno uplaćenih, odnosno raspoloživih sredstava.

(2) Uplaćene i prenesene, a manje planirane pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u državnom proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava.

(3) Uplaćeni i preneseni, a manje planirani namjenski primici od zaduživanja mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava, uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija odnosno upravnog tijela za financije.

(4) Uplaćene i prenesene, a neplanirane pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene i namjenski primici od zaduživanja mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima u proračunu uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija odnosno upravnog tijela za financije.

(5) Odredbe ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju izvanproračunske korisnike i na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 51.

Za iznos nenamjenski utrošenih sredstava iz članka 48. ovoga Zakona proračunskom korisniku umanjit će se proračunska sredstva u godini u kojoj nenamjenski utrošena sredstva mora vratiti.

VLASTITI PRIHODI

Članak 52. (136/12, 15/15)

(1) Vlastiti prihodi jesu prihodi koje proračunski korisnici ostvaruju od obavljanja poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima koji se ne financiraju iz proračuna.

(2) Prihodi iz stavka 1. ovoga članka uplaćuju se u proračun.

(3) Ako su vlastiti prihodi uplaćeni u nižem opsegu nego što je iskazano u državnom proračunu, korisnik može preuzeti i plaćati obveze samo u visini stvarno uplaćenih, odnosno raspoloživih sredstava.

(4) Uplaćeni i preneseni, a manje planirani vlastiti prihodi mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava.

(5) Uplaćeni, a neplanirani vlastiti prihodi mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima u proračunu uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija, odnosno upravnog tijela za financije.

(6) Vlastiti prihodi koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini, prenose se u proračun za tekuću proračunsku godinu.

(7) Zakonom o izvršavanju državnog proračuna, odnosno odlukom o izvršavanju proračuna, određuje se izuzeće od obveze uplate prihoda iz stavka 1. ovoga članka u proračun.

(8) Odredbe ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju na izvanproračunske korisnike i na proračunske korisnike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

ISPLATA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA

Članak 53. (136/12)

(1) Plaćanje predujma moguće je samo iznimno, na temelju suglasnosti ministra financija, odnosno načelnika, gradonačelnika, župana.

(2) Iznimno, proračunski korisnik može plaćati predujmom bez suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka do iznosa utvrđenog u zakonu o izvršavanju državnog proračuna, odnosno odluci o izvršavanju proračuna te za obveze preuzete po ugovorima za projekte koji se sufinanciraju iz sredstava Europske unije.

Članak 54.

(1) Svaki rashod i izdatak iz proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja.

(2) Odgovorna osoba mora prije isplate provjeriti i potpisati pravni temelj i visinu obveze koja proizlazi iz knjigovodstvene isprave.

Članak 54.a (NN 15/15)

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i izvanproračunski korisnici obvezni su provjeriti zakonito i namjensko korištenje sredstava isplaćenih temeljem posebnih propisa.

Članak 55. (136/12)

(1) Proračun se izvršava u skladu s raspoloživim sredstvima i dospjelim obvezama.

(2) Otplate glavnice i kamata državnog duga i državnih jamstava te doprinosi Republike Hrvatske proračunu Europske unije na temelju vlastitih sredstava Europske unije mogu se izvršavati u iznosima iznad planiranih.

(3) Ako aktivnosti i projekti za koje su sredstva osigurana u proračunu tekuće godine nisu izvršeni do visine utvrđene proračunom, mogu se u toj visini izvršavati u sljedećoj godini na način i pod uvjetima propisanima zakonom o izvršavanju državnog proračuna odnosno odlukom o izvršavanju proračuna.

(4) Ministar financija razrađuje pravilnikom, a predstavničko tijelo svojim aktom, način i uvjete izvršavanja proračuna s računa proračuna.

8. Pravilnik o načinu i uvjetima izvršavanja državnog proračuna te o načinu povratu sredstava u državni proračun i vođenja evidencija o povratu sredstava

PRORAČUNSKA ZALIHA

Članak 56.

(1) U proračunu se utvrđuju sredstva za proračunsku zalihu.

(2) Sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti.

(3) Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine.

(4) Sredstva proračunske zalihe iz stavka 2. i 3. ovoga članka mogu iznositi najviše 0,50 posto planiranih proračunskih prihoda bez primitaka.

(5) Visina sredstava proračunske zalihe iz stavka 4. ovoga članka utvrđuje se zakonom o izvršavanju državnog proračuna, odnosno odlukom o izvršavanju proračuna.

(6) Sredstva proračunske zalihe ne mogu se koristiti za pozajmljivanje.

Članak 57.

(1) O korištenju sredstava proračunske zalihe iz članka 56. ovoga Zakona odlučuje Vlada, odnosno načelnik, gradonačelnik, župan, predsjednik Vlade i ministar financija.

(2) Visina korištenja sredstava iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se zakonom o izvršavanju državnog proračuna, odnosno odlukom o izvršavanju proračuna.

(3) Ministar financija obvezan je svaki mjesec izvijestiti Vladu, a načelnik, gradonačelnik, župan predstavničko tijelo o korištenju proračunske zalihe iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 58.

Ako se tijekom godine, na temelju propisa, smanji djelokrug ili nadležnost proračunskog korisnika, zbog čega se smanjuju sredstva, ili ako se ukine proračunski korisnik, neutrošena sredstva za njegove rashode i izdatke prenose se u proračunsku zalihu ili proračunskom korisniku koji preuzme njegove poslove.

POVRAT SREDSTAVA U PRORAČUN

Članak 59. (136/12)

(1) Ako se naknadno utvrdi da je isplata iz proračuna izvršena nezakonito i/ili neopravdano, proračunski korisnik mora odmah zahtijevati povrat proračunskih sredstava u proračun.

(2) Ako se proračunskim nadzorom utvrdi da su sredstva korištena suprotno zakonu ili proračunu, inspektor proračunskog nadzora donosi rješenje o povratu sredstava u proračun.

(3) Ako se proračunskim nadzorom utvrdi da proračunska sredstva, za koje je posebnim propisom utvrđena obveza uplate u državni proračun, nisu uplaćena u državni proračun ili su uplaćena u manjem iznosu od propisanog, inspektor proračunskog nadzora donosi rješenje kojim se nalaže njihova uplata u državni proračun.

(4) Protiv rješenja iz stavka 2. i 3. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

(5) Ministar financija uređuje pravilnikom iz članka 55. stavka 4. ovoga Zakona način povrata sredstava i vođenja evidencija o povratu sredstava iz stavka 1. i 2. ovoga članka.

8. Pravilnik o načinu i uvjetima izvršavanja državnog proračuna te o načinu povratu sredstava u državni proračun i vođenja evidencija o povratu sredstava

SUSTAV RAČUNA ZA IZVRŠAVANJE DRŽAVNOG PRORAČUNA I PRORAČUNA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 60.

(1) Državni proračun i proračuni jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju jedan račun za sva plaćanja.

(2) Proračunski korisnici imaju jedan račun koji je dio računa proračuna iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Odgovorna osoba proračuna, odnosno proračunskog korisnika otvara račun iz stavka 1. i 2. ovoga članka.

 

VI. UPRAVLJANJE IMOVINOM DRŽAVE I JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

IMOVINA DRŽAVE I JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 61.

(1) Imovina države i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, prema ovome Zakonu, jest financijska i nefinancijska imovina u vlasništvu države i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(2) Za izvršavanje javnih službi i djelatnosti u javnom interesu država, odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može svojom imovinom osnovati ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe.

UPRAVLJANJE NOVČANIM SREDSTVIMA

Članak 62.

(1) Raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna u skladu sa člankom 60. ovoga Zakona upravlja ministar financija, odnosno načelnik, gradonačelnik, župan.

(2) Novčana sredstva iz stavka 1. ovoga članka mogu se polagati u Hrvatsku narodnu banku, poslovnu banku te ulagati u državne vrijednosne papire, poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja.

(3) Odluku o izboru banke iz stavka 2. ovoga članka donosi ministar financija, odnosno načelnik, gradonačelnik, župan.

(4) Novčana sredstva iz stavka 1. ovoga članka ne smiju se ulagati u dionice i udjele trgovačkih društava.

OBVEZE PRAVNIH OSOBA U VEZI S IZVJEŠTAVANJEM

Članak 63.

(1) Pravne osobe u kojima Republika Hrvatska, odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima najmanje 25 posto udjela u kapitalu moraju najkasnije u roku od 9 mjeseci nakon isteka poslovne godine, ali najmanje 30 dana prije objave poziva za sjednicu skupštine, dostaviti Ministarstvu financija, odnosno načelniku gradonačelniku, županu dnevni red sjednice skupštine te podnijeti sve revizijske izvještaje i izvještaje nadzornih tijela za proteklu poslovnu godinu, ako ih ne sadrži dnevni red sjednice skupštine.

(2) Vlada, odnosno načelnik, gradonačelnik, župan može podnijeti Saboru zahtjev za izvanrednu reviziju poslovanja pravnih osoba u kojima Republika Hrvatska, odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima najmanje 25 posto udjela u kapitalu.

OSNIVANJE I PRESTANAK PRAVNIH OSOBA TE STJECANJE I PRODAJA KAPITALNIH ULOGA U TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

Članak 64.

(1) O osnivanju i prestanku pravnih osoba čiji je osnivač ili suosnivač država, odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odlučuje Sabor, odnosno predstavničko tijelo na prijedlog Vlade, odnosno načelnika, gradonačelnika, župana, osim ako posebnim zakonima ili Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi nije drugačije utvrđeno.

(2) Vlada, odnosno predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave može, na prijedlog nadležnog ministra, odnosno načelnika, gradonačelnika, župana odlučiti o kupnji dionica ili udjela u trgovačkom društvu ako su za kupnju osigurana sredstva u proračunu i ako se s time štiti javni interes, odnosno interes jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(3) Odredbe stavka 2. ovoga članka ne odnose se na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su korisnici pomoći za područja posebne državne skrbi iz državnog proračuna.

(4) U slučaju da prestane javni interes Republike Hrvatske, odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za vlasništvo dionica ili udjela u kapitalu pravnih osoba, Sabor, odnosno predstavničko tijelo, na prijedlog Vlade, odnosno načelnika, gradonačelnika, župana, odlučuje da se dionice, odnosno udjeli u kapitalu prodaju, ako to nije u suprotnosti s posebnim zakonom.

PRODAJA DIONICA I UDJELA U KAPITALU DRŽAVE I JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 65.

(1) Primici od prodaje dionica i udjela iz članka 64. ovoga Zakona koriste se samo za otplatu duga u Računu financiranja.

(2) Ako se sredstva iz stavka 1. ovoga članka ostvare u iznosu većem od potrebnog za otplatu duga iz stavka 1. ovoga članka, koristit će se za nabavu nefinancijske i financijske imovine.

(3) Odredbe ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

NAPLATA REGRESNIH ZAHTJEVA S NASLOVA JAMSTVA

Članak 66.

(1) Ako su za ispunjenje obveza iz ugovora o zajmu ili drugih obveza, za koje je proračun jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dao jamstvo, korištena sredstva proračuna, uspostavlja se potraživanje od glavnog dužnika umjesto kojega je bila plaćena obveza.

(2) Načelnik, gradonačelnik, župan odmah nakon izvršenja plaćanja obveza iz stavka 1. ovoga članka pokreće postupak za naplatu regresnog zahtjeva od glavnoga dužnika na osnovi ugovora o osiguranju potraživanja.

PRETVARANJE POTRAŽIVANJA U UDJEL U KAPITALU

Članak 67. (136/12)

(1) Republika Hrvatska može steći udjel u kapitalu trgovačkih društava bez naknade i iz sredstava proračuna.

(2) Udjele u kapitalu trgovačkog društva Republika Hrvatska može stjecati:

1. pretvaranjem potraživanja po osnovi neplaćenih poreza, doprinosa i drugih obveznih davanja dužnika,

2. pretvaranjem potraživanja s osnova danih zajmova i plaćenih jamstava,

3. ulaganjem pokretnina i nekretnina, osim nekretnina koje se koriste za obavljanje javnih službi,

4. zamjenom dionica i udjela,

5. kupnjom iz sredstava državnog proračuna.

(3) O stjecanju udjela Republike Hrvatske u kapitalu trgovačkog društva iz stavka 2. točke 1., 2., 3. i 4. ovoga članka odlučuje Vlada, na prijedlog nadležnog ministarstva, s kojim se suglasilo Ministarstvo financija.

(4) O stjecanju udjela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u kapitalu trgovačkog društva iz stavka 2. točke 1., 2., 3. i 4. ovoga članka odlučuje predstavničko tijelo na prijedlog načelnika, gradonačelnika, župana.

OTPIS, DJELOMIČAN OTPIS, ODGODA I OBROČNO PLAĆANJE DUGA

Članak 68. (136/12, 15/15)

(1) Vlada može na prijedlog Ministarstva financija, a po zahtjevu dužnika, uz mišljenje nadležnog tijela odgoditi plaćanje ili odobriti obročnu otplatu duga, odnosno prodati, otpisati ili djelomično otpisati potraživanje ako se time bitno poboljšavaju mogućnosti otplate duga dužnika od kojega inače ne bi bilo moguće naplatiti cjelokupan dug.

(2) Vlada će uredbom propisati vrstu duga, odnosno potraživanja, kriterije, mjerila i postupak za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja iz stavka 1. ovoga članka za državu i za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo financija može po zahtjevu dužnika uz mišljenje nadležnog tijela odgoditi plaćanje ili odobriti obročnu otplatu duga, odnosno prodati, otpisati ili djelomično otpisati potraživanje do iznosa utvrđenog uredbom iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Odredbe stavka 1. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(5) Vlada, Ministarstvo financija i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužni su javno objaviti podatke o visini duga i dužnicima kojima su odobrili odgodu plaćanja ili obročnu otplatu duga, odnosno javno objaviti podatke o visini duga i dužnicima prema kojima su svoja potraživanja prodali, otpisali ili djelomično otpisali.

(6) Pod javnom objavom iz stavka 5. ovog članka smatra se objava na mrežnim stranicama Vlade, Ministarstva financija ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u roku od 30 dana od pravomoćnosti rješenja, a sadrži: ime i prezime ili naziv poreznog obveznika, godinu rođenja fizičke osobe, mjesto prebivališta ili boravišta fizičke osobe ili sjedišta pravne osobe, ukupan iznos duga, vrstu odobrene mjere iz stavka 1. i 3. ovog članka te iznos prodanog ili otpisanog potraživanja.

12. Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja

STJECANJE NEFINANCIJSKE DUGOTRAJNE IMOVINE DRŽAVE I JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 69.

(1) Nefinancijska dugotrajna imovina može se stjecati kupnjom samo u opsegu potrebnom za ispunjavanje zadaća proračunskih korisnika.

(2) Za stjecanje imovine bez naknade proračunski korisnik iz stavka 1. ovoga članka treba dobiti prethodnu suglasnost Vlade, odnosno načelnika, gradonačelnika, župana ili drugog statutom jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ovlaštenog tijela, ako bi takvo stjecanje prouzročilo veće troškove za državu, odnosno jedinicu lokalne i područne (regionalne) samouprave.

SREDSTVA OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE DUGOTRAJNE IMOVINE DRŽAVE, ODNOSNO JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE I OD NADOKNADE ŠTETE S OSNOVE OSIGURANJA

Članak 70. (136/12)

(1) Sredstva od prodaje i zamjene nefinancijske imovine države, odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i od naknade štete s osnova osiguranja koriste se za kapitalne rashode države, odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, za ulaganja u dionice i udjele trgovačkih društava te za otplate glavnice na temelju dugoročnog zaduživanja.

(2) Kapitalni rashodi iz stavka 1. ovoga članka jesu rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za održavanje nefinancijske imovine, kapitalne pomoći koje se daju trgovačkim društvima u kojima država, odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima odlučujući utjecaj na upravljanje za nabavu nefinancijske imovine i dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu.

(3) Odredbe ovoga članka u dijelu koji se odnosi na ulaganja u dionice i udjele trgovačkih društava ne odnose se na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave iz članka 64. stavka 3. ovoga Zakona.

 

VII. ZADUŽIVANJE, UPRAVLJANJE DUGOVIMA, JAMSTVA DRŽAVE I JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE TE JAVNOG SEKTORA

ZADUŽIVANJE I DRŽAVNI DUG

Članak 71. (136/12)

(1) Osnovni cilj zaduživanja i upravljanja dugom jest osiguranje financijskih potreba državnog proračuna postizanjem najnižeg srednjoročnog i dugoročnog troška financiranja uz preuzimanje razboritog stupnja rizika.

(2) Zaduživanje se može provesti u zemlji i inozemstvu u opsegu propisanom zakonom.

(3) Zakonom o izvršavanju državnog proračuna utvrđuje se gornji iznos novog zaduživanja, kao i obveza s osnove tekućih otplata državnoga duga.

(4) U razdoblju privremenog financiranja država se može zadužiti do iznosa utvrđenog u odluci o privremenom financiranju iz članka 42. ovoga Zakona.

Članak 72. (136/12)

(1) Zaduživanje se provodi u svrhu:

1. financiranja deficita državnog proračuna,

2. financiranja investicijskih projekata i posebnih programa, prema odobrenju Sabora,

3. isplate tekućih otplata državnog duga,

4. podmirenja dospjelih plaćanja u svezi s državnim jamstvima,

5. upravljanja likvidnošću proračuna,

6. pokrivanja potreba Hrvatske narodne banke za međunarodnom pričuvom.

(2) Zaduživanje u svrhu prijevremenog otkupa državnog duga provodi se s ciljem:

1. smanjenja postojeće visine troškova otplate državnoga duga,

2. produženja prosječnog vremena dospijeća (promjena trajanja otplate) državnoga duga,

3. postizanja uravnoteženog rasporeda plaćanja otplate državnoga duga.

Članak 73.

Zakonom o izvršavanju državnog proračuna utvrđuje se za proračunsku godinu ukupan iznos novoga državnog duga i državnih jamstava koja se mogu preuzeti ili izdati u tijeku proračunske godine i ukupan iznos državnoga duga na kraju proračunske godine.

Članak 74. (NN 15/15)

Brisan.

Članak 75.

(1) Odluka o visini zaduživanja i iznosu državnih jamstava donosi se u skladu s iznosima i namjenama utvrđenima godišnjim proračunom i zakonom o izvršavanju državnog proračuna.

(2) Ministar financija donosi odluku o zaduživanju državnog proračuna do visine utvrđene sukladno stavku 1. ovoga članka te potpisuje ugovore o zaduživanju državnog proračuna i državna jamstva.

(3) Vlada može predložiti mjere ograničenja u vezi sa zaduživanjem jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i izvanproračunskih korisnika navedenih u zakonu o izvršavanju državnog proračuna za određenu godinu.

(4) Ministarstvo financija vodi popis duga, danih jamstava i zajmova.

Članak 76.

(1) Državni dug može se ugovoriti i platiti u kunama ili stranoj valuti.

(2) Dospjele obveze s naslova plaćanja kamata i glavnice državnoga duga prioritetna su plaćanja države.

UPRAVLJANJE DRŽAVNIM DUGOM

Članak 77. (136/12)

(1) Država može uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira stjecati sredstva potrebna za povrat državnoga duga prije njegova dospijeća ili za otkup vlastitih vrijednosnih papira.

(2) Ministar financija može prijevremeno otkupiti državne obveznice te prijevremeno otplatiti kredite i zajmove kada je otkup obveznica i prijevremena otplata kredita i zajmova dopuštena ugovorom, u slučaju da se prijevremeno plaćanje može obaviti sredstvima iz povoljnijeg oblika zaduživanja te će se time ostvariti ušteda u otplati kamata i druge pogodnosti.

(3) Ministar financija može, uz suglasnost Vlade, zaduživanjem u tekućoj proračunskoj godini stjecati sredstva potrebna za povrat državnog duga čije je dospijeće u sljedećoj proračunskoj godini. Prikupljena sredstva deponiraju se kod Hrvatske narodne banke.

(4) Ministar financija može sklopiti poslove s izvedenim financijskim instrumentima radi postizanja povoljnije ročnosti, valutne ili kamatne strukture državnoga duga te što manjeg rizika pri međuvalutnim promjenama i porastu kamatnih stopa.

(5) Zaduživanje iz stavaka 2. i 3. ovoga članka ne ulazi u ograničenja iz članka 71. stavka 3. ovoga Zakona.

Članak 78.

(1) Ministar financija može pozajmljena sredstva prenijeti državnim tijelima, financijskim institucijama i/ili drugim pravnim subjektima u skladu s ugovornim uvjetima, u slučaju kada se ugovorom o kreditu ili ugovorom o zajmu omogućava namjensko financiranje.

(2) Državna tijela, financijske institucije i/ili drugi pravni subjekti iz stavka 1. ovoga članka mogu koristiti primljena sredstva za financiranje investicijskih projekata ili aktivnosti trećih strana koje ispunjavaju zahtjeve vjerovnika.

(3) Državna tijela, financijske institucije i/ili drugi pravni subjekti iz stavka 1. ovoga članka po svakoj poslovnoj promjeni dostavljaju Ministarstvu financija knjigovodstvenu dokumentaciju o stanju i kretanju sredstava u okviru odobrenog kredita ili zajma na način koji odredi ministar financija.

Članak 78.a (NN 15/15)

Vlada svake tri godine najkasnije do 15. studenoga tekuće godine zaključkom usvaja strategiju upravljanja javnim dugom za sljedeće tri proračunske godine.

UVJETI I NAČIN SKLAPANJA UGOVORA O KREDITU I UGOVORA O ZAJMU S DRŽAVNIM JAMSTVOM

Članak 79. (NN 136/12)

(1) Zakonom o izvršavanju državnog proračuna Sabor može ovlastiti Vladu da sklapa ugovore o kreditu i ugovore o zajmu za određene namjene s državnim jamstvom za određene domaće pravne osobe u okviru svote za te namjene, utvrđene državnim proračunom za svaku pojedinu godinu.

(2) Na prijedlog Ministarstva financija Vlada daje suglasnost za ugovore iz stavka 1. ovoga članka na temelju posebne odluke za svaki pojedini posao.

Članak 80. (NN 136/12)

(1) Odluku o davanju državnih jamstava donosi Vlada, osim državnih jamstava koja su u nadležnosti Sabora.

(2) Ministarstvo financija sudjeluje u pregovorima o uzimanju kredita ili zajma s državnim jamstvom te u ime Vlade odobrava ugovore o davanju državnih jamstava u skladu s odlukom Vlade.

(3) Vlada može odrediti i druga državna tijela da zajedno s Ministarstvom financija sudjeluju u pregovorima o kreditima ili zajmovima s državnim jamstvom.

(4) Način davanja državnih jamstava propisuje se zakonom o izvršavanju državnog proračuna za svaku pojedinu godinu.

Članak 81.

(1) Država sklapa ugovor o kreditu ili ugovor o zajmu s nerezidentom i daje jamstvo po tim ugovorima s nerezidentom sukladno zakonu o izvršavanju državnog proračuna ili na temelju posebnog zakona za svaki ugovor.

(2) Ugovori o kreditu, ugovori o zajmu i ugovori o jamstvu iz stavka 1. ovoga članka, sklopljeni s nerezidentima koji su subjekti međunarodnog prava te međunarodni ugovori na osnovi sukcesije na temelju kojih za državu nastaju ili mogu proisteći financijske obveze potvrđuju se zakonom.

(3) Zakonom iz stavka 1. i 2. ovoga članka uređuju se izvori financijskih sredstava te uvjeti i načini podmirivanja obveza države koje proistječu ili mogu proisteći na osnovi ugovorenih kredita, zajmova ili jamstava.

(4) Ministar financija sklapa poseban ugovor s korisnikom kredita ili zajma za jamstva iz stavka 1. ovoga članka nakon potpisivanja ugovora o jamstvu, a prije pokretanja postupka iz stavka 2. ovoga članka.

(5) Republika Hrvatska će ugovorom iz stavka 4. ovoga članka, steći prava vjerovnika na iznos izvršenog plaćanja u vezi s obvezama iz ugovora o kreditu ili zajmu.

(6) O kreditnim poslovima s inozemstvom izvješćuje se Hrvatska narodna banka, na način i u rokovima koje određuje Hrvatska narodna banka.

Članak 82. (NN 136/12)

(1) Pravna osoba u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Republike Hrvatske sklapa ugovore o kreditu, ugovore o zajmu ili daje jamstva na osnovi odluke o suglasnosti Vlade, ako vrijednost posla ili jamstvo prelazi iznos utvrđen zakonom o izvršavanju državnog proračuna.

(2) Odluka iz stavka 1. ovoga članka sadrži odredbe o obvezi otplate kredita ili zajma do konačne otplate i odredbe o ostalim jamstvima glede obeštećenja i osiguranja državnog proračuna u slučaju promjene vlasničkih odnosa kod korisnika kredita, zajma ili jamstva.

(3) Pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka mora osigurati da se ugovori o kreditu i ugovori o zajmu ne sklapaju s namjerom izbjegavanja odredbe stavka 1. ovoga članka.

Članak 83. (NN 136/12)

Izmjene i dopune ugovora o kreditu, ugovora o zajmu ili ugovora o jamstvu, kada su državna jamstva već dana, dopuštene su samo uz suglasnost Vlade.

Članak 84.

(1) Korisnici kredita i zajmova s državnim jamstvom svaki mjesec do 15. u mjesecu Ministarstvu financija dostavljaju informacije o stanju sredstava odobrenog kredita i zajma.

(2) Ministar financija može prema potrebi zatražiti dodatne informacije o kreditima i zajmovima s državnim jamstvom od tijela državne uprave koja su predložila davanje državnoga jamstva.

Članak 85.

(1) Korisnici kredita i zajmova s državnim jamstvom dužni su uredno i redovito plaćati sve obveze prema vjerovniku.

(2) Plaćanje u vezi s danim državnim jamstvom izvršava se:

1. kada korisnik kredita ili zajma ne izvrši potpuno ili djelomično plaćanje u skladu s uvjetima iz ugovora o kreditu ili ugovora o zajmu,

2. kada vjerovnik poduzme mjere i aktivnosti koje su utvrđene ugovorom o kreditu ili ugovorom o zajmu.

(3) Kada se uvjeti iz stavka 2. točke 2. ovoga članka ne uređuju ugovorom o davanju državnog jamstva, ministar financija s vjerovnikom utvrđuje mjere koje će se poduzeti u slučaju dospijeća naplate iz državnog jamstva i rokove u kojima država treba podmiriti dospjele neplaćene obveze sukladno posebnim propisima.

(4) Ministar financija posebnim ugovorom s korisnikom kredita ili zajma s državnim jamstvom utvrđuje način na koji država stječe prava vjerovnika za iznos izvršenog plaćanja s osnova državnog jamstva.

(5) Korisnik kredita ili zajma dužan je izvršiti povrat svakog iznosa koji je Ministarstvo financija platilo s osnova državnog jamstva.

(6) Ministar financija je ovlašten poduzimati sve mjere utvrđene ugovorom i zakonom za povrat iznosa plaćenih s osnova državnog jamstva.

ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTVA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 86. (NN 136/12)

(1) Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može se zaduživati uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira.

(2) Brisan.

Članak 86.a (NN 136/12)

(1) Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može se kratkoročno zadužiti najduže do 12 mjeseci, bez mogućnosti daljnjeg reprograma ili zatvaranja postojećih obveza po kratkoročnim kreditima ili zajmovima uzimanjem novih kratkoročnih kredita ili zajmova.

(2) Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može se kratkoročno zadužiti sukladno stavku 1. ovoga članka samo za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza.

Članak 87.

(1) Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može se dugoročno zadužiti samo za investiciju koja se financira iz njezina proračuna, a koju potvrdi njezino predstavničko tijelo uz suglasnost Vlade, a na prijedlog ministra financija.

(2) Ugovor o zaduživanju sklapa načelnik, gradonačelnik, župan na osnovi donesenog proračuna, uz suglasnost Vlade, a na prijedlog ministra financija.

(3) Suglasnost iz stavka 1. ovoga članka obvezni je prilog ugovora o zaduživanju.

(4) O zahtjevu za davanje suglasnosti za zaduživanje Vlada odlučuje u roku od 40 dana nakon podnošenja potpunog zahtjeva.

(5) Suglasnost se ne izdaje ako je zahtjev u suprotnosti sa zakonom.

(6) Ministar financija pravilnikom propisuje obvezne sastojke zahtjeva, obvezne priloge i dokumentaciju, način izvještavanja o zaduživanju te o davanju suglasnosti za zaduživanje, davanje jamstava i suglasnosti.

(7) Ugovor sklopljen protivno odredbama stavka 2. ovoga članka ništetan je.

(8) Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna je izvijestiti Ministarstvo financija o sklopljenom ugovoru u roku od 8 dana od dana sklapanja.

(9) Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna je izvještavati Ministarstvo financija unutar proračunske godine, tromjesečno, do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje o otplati zajma za koji je dobila suglasnost Vlade iz stavka 2. ovoga članka.

3. Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Članak 88. (NN 136/12)

(1) Ukupna godišnja obveza jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave iz članka 86. ovoga Zakona može iznositi najviše do 20 posto ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje.

(2) U iznos ukupne godišnje obveze iz stavka 1. ovoga članka uključen je iznos prosječnog godišnjeg anuiteta po kreditima, zajmovima, obveze na osnovi izdanih vrijednosnih papira i danih jamstava i suglasnosti iz članka 90. stavka 2. ovoga Zakona, te dospjele nepodmirene obveze iz prethodnih godina.

(3) Godišnje obveze na osnovi izdanih vrijednosnih papira utvrđuju se za anuitetne obveznice u iznosu godišnjeg anuiteta, a za obveznice kod kojih se amortizira glavnica o dospijeću utvrđuju se za pretpostavljeno dospijeće pripadajućega godišnjeg dijela glavnice i pripadajućih kamata.

(4) Pod ostvarenim proračunskim prihodima podrazumijevaju se ostvareni prihodi pojedine jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave iz članka 18. točke 1. ovoga Zakona, umanjeni za prihode:

1. od domaćih i stranih pomoći i donacija,

2. iz posebnih ugovora: sufinanciranje građana za mjesnu samoupravu i

3. ostvarene s osnove dodatnih udjela u porezu na dohodak i pomoći izravnanja za financiranje decentraliziranih funkcija.

(5) Odredbe ovoga članka ne odnose se na projekte koji se sufinanciraju iz pretpristupnih programa i fondova Europske unije i na projekte iz područja unapređenja energetske učinkovitosti u kojima sudjeluju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 89.

(1) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanove čiji je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: javni partner) mogu sklopiti ugovor o javno-privatnom partnerstvu ako ukupan godišnji iznos svih naknada, koje javni partner na temelju svih ugovora o javno-privatnom partnerstvu plaća privatnim partnerima ne prelazi 25 posto ostvarenoga proračunskog prihoda prethodne godine umanjenog za kapitalne prihode, uz mišljenje Ministarstva financija i drugih tijela prema posebnim propisima koji uređuju javno-privatno partnerstvo.

(2) Pod ostvarenim proračunskim prihodima iz stavka 1. ovoga članka smatraju se prihodi navedeni u članku 88. stavku 4. ovoga Zakona.

(3) Kapitalni prihodi iz stavka 1. ovoga članka jesu prihodi od prodaje nefinancijske imovine, primici od prodaje vrijednosnih papira i primici od prodaje dionica i udjela u glavnici.

Članak 90. (NN 136/12)

(1) Pravna osoba u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanova čiji je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može se dugoročno zaduživati samo za investiciju uz suglasnost većinskog vlasnika, odnosno osnivača.

(2) U opseg mogućeg zaduživanja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave iz članka 88. ovoga Zakona uključuju se suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka:

1. za zaduživanje pravnih osoba u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su u godišnjim financijskim izvješćima za godinu koja prethodi godini u kojoj se zadužuju iskazale gubitak,

2. za zaduživanje pravnih osoba u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje se zadužuju u razdoblju od dvije godine od dana upisa osnivanja u sudski registar,

3. za zaduživanje ustanova čiji je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(3) Ako statutom ili odlukom jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave nije propisano tko odlučuje o suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka, odluku donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, razmjerno njezinu udjelu u vlasništvu.

(4) Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna je izvijestiti Ministarstvo financija o suglasnostima iz stavka 1. ovoga članka u roku od 8 dana od dane suglasnosti i sklopljenom ugovoru o zaduživanju pravnih osoba i ustanova iz stavka 2. ovoga članka u roku od 8 dana od dana sklapanja.

(5) Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna je izvještavati Ministarstvo financija unutar proračunske godine, tromjesečno, do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje o otplati na temelju ugovora o zaduživanju pravnih osoba i ustanova iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 91.

(1) Jedinica područne (regionalne) samouprave može dati jamstvo jedinici lokalne samouprave na svojem području uz suglasnost Vlade. Dano jamstvo uključuje se u opseg mogućeg zaduživanja jedinice područne (regionalne) samouprave iz članka 88. ovoga Zakona.

(2) Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može dati jamstvo pravnoj osobi u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovi čiji je osnivač za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove. Dano jamstvo uključuje se u opseg mogućeg zaduživanja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave iz članka 88. ovoga Zakona.

(3) Ako statutom ili odlukom jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave nije propisano tko odlučuje o jamstvu iz stavka 2. ovoga članka, odluku donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, razmjerno njezinu udjelu u vlasništvu.

(4) Većinski vlasnik, odnosno osnivač obvezan je prije davanja jamstva iz stavka 2. ovoga članka ishoditi suglasnost ministra financija.

(5) Ugovor o jamstvu iz stavka 1. i 2. ovoga članka u ime jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sklapa načelnik, gradonačelnik, župan.

(6) Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna je izvijestiti Ministarstvo financija o sklopljenom ugovoru o jamstvu iz stavka 1. i 2. ovoga članka u roku od 8 dana od dana sklapanja.

(7) Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna je izvještavati Ministarstvo financija unutar proračunske godine, tromjesečno, do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje o stanju aktivnih jamstava za koja je dana suglasnost.

Članak 92.

(1) Novoustrojena jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ne smije se zaduživati, davati suglasnosti i jamstva za zaduživanje dok nisu uređeni međusobni imovinskopravni odnosi prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

(2) Nakon uređenja međusobnih imovinskopravnih odnosa smije se zaduživati i davati jamstva samo jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja na dan 31. prosinca godine kada je prestala djelovati prijašnja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nije prekoračila granicu za zaduživanje i davanje jamstava prema odredbama članka 88. ovoga Zakona.

(3) Ako se za novoustrojenu jedinicu lokalne i područne (regionalne) samouprave ne mogu ustanoviti ostvareni prihodi u godini koja prethodi godini zaduživanja, kao mjerilo koriste se procijenjeni prihodi u tekućoj godini.

ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTAVA IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA PRORAČUNA

Članak 93.

(1) Izvanproračunski korisnici državnog proračuna mogu se zaduživati i davati jamstva samo pod uvjetima koje utvrđuje Vlada odlukom na prijedlog ministra financija.

(2) Ukupna visina zaduženja i danih jamstava iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se zakonom o izvršavanju državnog proračuna.

Članak 94.

(1) Izvanproračunski korisnici proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu se zaduživati i davati jamstva samo za investicije uz suglasnost jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Zaduživanje i dano jamstvo uz danu suglasnost uključuje se u opseg mogućeg zaduživanja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave iz članka 88. ovoga Zakona.

(2) Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezna je prije davanja suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka ishoditi suglasnost ministra financija.

(3) Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna je izvijestiti Ministarstvo financija o sklopljenom ugovoru o zaduživanju i danom jamstvu iz stavka 1. ovoga članka u roku od 8 dana od dana sklapanja.

(4) Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna je izvještavati Ministarstvo financija unutar proračunske godine, tromjesečno, do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje o otplati zajma i o stanju aktivnih jamstava za koja je dana suglasnost.

(5) Ukupna visina zaduženja i danih jamstava iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se odlukom o izvršavanju proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za pojedinu godinu.

 

VIII. OVLASTI I ODGOVORNOSTI ČELNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE I PRORAČUNSKOG KORISNIKA I NAČELO RAZDVAJANJA DUŽNOSTI

OVLASTI I ODGOVORNOSTI ČELNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE I PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Članak 95.

(1) Čelnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i proračunskog korisnika odgovoran je za:

a) planiranje i izvršavanje svog dijela proračuna,

b) prikupljanje prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti i njihovo uplaćivanje u proračun,

c) preuzimanje obveza, verifikaciju obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava tijela koje vodi i utvrđivanje prava naplate te za izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava,

d) zakonitost, svrhovitost, učinkovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima.

(2) Čelnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i proračunskog korisnika može, za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka, ovlastiti druge osobe posebnom odlukom u skladu s aktima o unutarnjem ustrojstvu. Prenošenjem ovlasti prenosi se i odgovornost, čime se ne isključuje odgovornost čelnika.

(3) Prijenos ovlasti iz stavka 2. ovoga članka čelnik mora obaviti poštujući načelo razdvajanja dužnosti.

NAČELO RAZDVAJANJA DUŽNOSTI

Članak 96.

Dužnosti zakonitog izvršavanja naloga iz članka 95. ovoga Zakona u skladu s financijsko-računovodstvenim propisima i dužnosti zakonitog i svrhovitog trošenja javnog novca za namjene utvrđene proračunom i financijskim planom nespojive su.

 

IX. PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO

SADRŽAJ RAČUNOVODSTVA

Članak 97.

Proračunskim računovodstvom uređuju se poslovne knjige, knjigovodstvene isprave i obrada podataka, sadržaj računa računskog plana, priznavanje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, procjenjivanje bilančnih pozicija, revalorizacija, financijsko izvještavanje i druga područja u svezi s proračunskim računovodstvom.

NAČELA PRORAČUNSKOG RAČUNOVODSTVA

Članak 98.

(1) Proračunsko računovodstvo temelji se na općeprihvaćenim računovodstvenim načelima: točnosti, istinitosti, pouzdanosti i pojedinačnom iskazivanju poslovnih događaja, te na međunarodnim računovodstvenim standardima za javni sektor.

(2) Proračunsko računovodstvo vodi se po načelu dvojnog knjigovodstva, a prema rasporedu računa iz računskog plana.

PRIMJENA PRORAČUNSKOG RAČUNOVODSTVA

Članak 99. (NN 15/15)

(1) Proračunsko računovodstvo primjenjuju proračuni i proračunski korisnici iz članka 2. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Ministar financija pravilnikom iz članka 100. stavka 1. ovoga Zakona propisuje kriterije za utvrđivanje obveze primjene proračunskog računovodstva za izvanproračunske korisnike iz članka 2. stavka 2. ovoga Zakona.

(3) Izvanproračunski korisnici iz članka 2. stavka 2. ovoga Zakona obvezni su primjenjivati financijsko izvještavanje u skladu s proračunskim računovodstvom.

OVLASTI ZA DONOŠENJE PRAVILNIKA

Članak 100.

(1) Ministar financija donosi pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

(2) Ministar financija donosi pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu.

18. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

19. Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu

ODGOVORNOST I OBVEZE

Članak 101.

(1) Odgovorna osoba jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i proračunskog korisnika odgovorna je za ustroj te za zakonito i pravilno vođenje proračunskog računovodstva.

(2) Vođenje proračunskog računovodstva može se povjeriti ovlaštenoj stručnoj organizaciji ili osobi.

(3) Za sastavljanje financijskih izvještaja odgovorna je osoba koja rukovodi službom računovodstva jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i proračunskog korisnika ili osoba kojoj je povjereno vođenje računovodstva.

(4) Odgovorna osoba jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i proračunskog korisnika ili osoba koju ona ovlasti potpisuje financijske izvještaje i odgovorna je za njihovo podnošenje.

POSLOVNE KNJIGE I KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE

Članak 102.

(1) Poslovne knjige jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i proračunskog korisnika jesu dnevnik, glavna knjiga i pomoćne knjige.

(2) Ministar financija pravilnikom iz članka 100. stavka 1. ovoga Zakona propisuje vrstu i sadržaj poslovnih knjiga iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 103.

(1) Knjigovodstvena isprava pisani je ili memorirani elektronički dokaz o nastaloj poslovnoj promjeni.

(2) Unos podataka u poslovne knjige temelji se na vjerodostojnim, istinitim i urednim knjigovodstvenim ispravama.

(3) Odgovorna osoba jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i proračunskog korisnika ili osoba koju ona ovlasti ovjerava svojim potpisom, odnosno elektroničkim potpisom vjerodostojnost knjigovodstvene isprave.

(4) Podatke iz stavka 2. ovoga članka odgovorna osoba osigurava i u pisanom obliku.

NAČELA ISKAZIVANJA IMOVINE, OBVEZA, VLASTITIH IZVORA, PRIHODA I RASHODA

Članak 104.

(1) Priznavanje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka temelji se na modificiranom računovodstvenom načelu nastanka događaja.

(2) Procjena imovine, obveza i izvora vlasništva obavlja se po modificiranom računovodstvenom načelu nastanka događaja uz primjenu metode povijesnog troška.

(3) Ministar financija pravilnikom iz članka 100. stavka 1. ovoga Zakona propisuje pojam i značenje modificiranoga računovodstvenog načela nastanka događaja i postupak revalorizacije dugotrajne imovine.

FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE

Članak 105.

(1) Proračun i proračunski korisnici moraju sastavljati financijske izvještaje.

(2) Financijski izvještaji proračuna i proračunskih korisnika jesu izvještaji o stanju i strukturi, te promjenama u vrijednosti i obujmu imovine, obveza, vlastitih izvora, prihoda, rashoda, primitaka i izdataka, odnosno novčanih tokova.

(3) Financijski izvještaji sastavljaju se za razdoblja u tijeku proračunske godine i za tekuću proračunsku godinu.

(4) Financijski izvještaji za razdoblja u tijeku godine čuvaju se do predaje financijskih izvještaja za isto razdoblje sljedeće godine, a godišnji financijski izvještaj čuva se trajno i u izvorniku.

(5) Korisnici iz članka 2. ovoga Zakona moraju izraditi i dostaviti financijske izvještaje u skladu s pravilnikom iz članka 100. stavka 2. ovoga Zakona.

(6) Ministar financija pravilnikom iz članka 100. stavka 2. ovoga Zakona propisuje oblik i sadržaj financijskih izvještaja, razdoblja za koja se sastavljaju te obvezu i rokove njihova dostavljanja.

Članak 106.

Za potrebe izrade financijskih izvještaja iz članka 105. ovoga Zakona središnje tijelo državne uprave nadležno za upravljanje državnom imovinom izrađuje i dostavlja Ministarstvu financija do 15. veljače tekuće proračunske godine popis državne imovine sa stanjem na dan 31. prosinca godine za koju se podnosi popis.

Članak 107.

(1) Ministarstva i druga državna tijela na razini razdjela konsolidiraju financijske izvještaje proračunskih korisnika koji su, prema organizacijskoj klasifikaciji, u njihovoj nadležnosti i svoj financijski izvještaj te sastavljaju konsolidirani financijski izvještaj koji dostavljaju Ministarstvu financija.

(2) Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave konsolidira financijske izvještaje proračunskih korisnika koji su, prema organizacijskoj klasifikaciji u njezinoj nadležnosti i svoj financijski izvještaj te sastavlja konsolidirani financijski izvještaj koji dostavlja Ministarstvu financija.

(3) Ministarstvo financija konsolidira:

1. konsolidirani financijski izvještaj iz stavka 1. ovoga članka i financijski izvještaj državnog proračuna te sastavlja konsolidirani financijski izvještaj državnog proračuna,

2. konsolidirani financijski izvještaj državnog proračuna iz točke 1. ovoga stavka i financijske izvještaje izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te sastavlja konsolidirani financijski izvještaj središnjeg proračuna,

3. konsolidirane financijske izvještaje proračuna svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i financijske izvještaje svih izvanproračunskih korisnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te ih iskazuje u konsolidiranom financijskom izvještaju,

4. konsolidirani financijski izvještaj središnjeg proračuna iz točke 2. ovoga stavka i konsolidirane financijske izvještaje iz točke 3. ovoga stavka te sastavlja konsolidirani financijski izvještaj općeg proračuna.

 

X. POLUGODIŠNJI I GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

SADRŽAJ POLUGODIŠNJEG I GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Članak 108. (NN 136/12, 15/15)

(1) Polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrže:

1. opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,

2. posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,

3. izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,

4. izvještaj o korištenju proračunske zalihe,

5. izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima,

6. obrazloženje makroekonomskih pokazatelja,

7. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka,

8. deficit općeg proračuna.

(2) Polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana izvanproračunskog korisnika sadrže:

1. opći dio financijskog plana koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,

2. posebni dio financijskog plana po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije i

3. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

(3) Godišnji izvještaj o izvršenju državnog proračuna sadrži i izvještaj o provedbi strategije upravljanja javnim dugom.

(4) Odredba stavka 1. ovoga članka osim točaka 6. i 8. na odgovarajući način primjenjuju se na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(5) Polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži i izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.

(6) Ministar financija pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna propisuje sadržaj i obveznike izrade polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.

11. Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna

DONOŠENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Članak 109.

(1) Ministarstvo financija, odnosno upravno tijelo za financije dostavlja Vladi, odnosno načelniku, gradonačelniku, županu polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za prvo polugodište tekuće proračunske godine do 5. rujna tekuće proračunske godine.

(2) Vlada, odnosno načelnik, gradonačelnik, župan podnosi Saboru, odnosno predstavničkom tijelu, na donošenje polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 15. rujna tekuće proračunske godine.

DONOŠENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Članak 110.

(1) Ministarstvo financija, odnosno upravno tijelo za financije, izrađuje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna i dostavlja ga Vladi, odnosno načelniku, gradonačelniku, županu, do 1. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu.

(2) Vlada, odnosno načelnik, gradonačelnik, župan podnosi Saboru, odnosno predstavničkom tijelu, na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 1. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

PODNOŠENJE POLUGODIŠNJEG I GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA

Članak 111.

(1) Izvanproračunski korisnik mora polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje, zajedno s obrazloženjem, sastaviti i dostaviti Ministarstvu financija do 30. srpnja tekuće godine, odnosno do 31. ožujka tekuće proračunske godine.

(2) Polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana izvanproračunskih korisnika Vlada, odnosno načelnik, gradonačelnik, župan, podnosi na suglasnost Saboru, odnosno predstavničkom tijelu, zajedno s polugodišnjim i godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna iz članka 109. i 110. ovoga Zakona.

DOSTAVA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 112. (NN 136/12)

(1) Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dostavlja se Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju u roku od 15 dana nakon što ga donese predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(2) Iznimno, ako predstavničko tijelo ne donese izvještaj iz stavka 1. ovoga članka, isti se dostavlja Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju u roku od 60 dana od dana podnošenja predstavničkom tijelu.

DOSTAVA PODATAKA PRORAČUNA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 113.

Jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave koja podatke ne dostavi u roku i na način propisan odredbom članka 40., 87., 90., 91., 94. i 112. ovoga Zakona privremeno se obustavlja doznačivanje pomoći i pomoći izravnanja iz državnog proračuna.

 

XI. SREDSTVA EUROPSKE UNIJE

Članak 114. (NN 136/12)

(1) Aktivnosti i projekti koji se financiraju iz sredstava Europske unije planiraju se u državnom proračunu.

(2) Sustav provedbe sredstava Europske unije uređuje se posebnim zakonima i sukladno međunarodno preuzetim obvezama Republike Hrvatske.

(3) Republika Hrvatska kao korisnica sredstava Europske unije, kroz sustav provedbe pomoći Europske unije obvezno osigurava:

a) primjenu principa podjele odgovornosti,

b) funkcioniranje financijskih internih kontrola,

c) posebno praćenje projekata koji se financiraju iz sredstava Europske unije i godišnje izvještavanje o rashodima,

d) postojanje institucije za obavljanje nezavisne vanjske revizije,

e) transparentan, nediskriminirajući proces javne nabave kojim se sprječavaju sukobi interesa,

f) redovite kontrole kojima se osigurava pravilno izvršavanje aktivnosti koje se financiraju iz sredstava Europske unije,

g) poduzimanje odgovarajućih mjera za prevenciju nepravilnosti i prijevara te ako je potrebno pokretanje sudskog postupka za povrat krivo potrošenih sredstava.

Članak 114.a (NN 136/12)

(1) Republika Hrvatska kao korisnica sredstava Europske unije osigurava zaštitu financijskih interesa Europske unije uspostavljanjem sustava za suzbijanje nepravilnosti i prijevara (AFCOS).

(2) Vlada će uredbom propisati institucionalni okvir sustava za suzbijanje nepravilnosti i prijevara iz stavka 1. ovoga članka.

16. Uredba o institucionalnom okviru sustava za suzbijanje nepravilnosti i prijevara

 

XII. PRORAČUNSKI NADZOR

OBUHVAT PRORAČUNSKOG NADZORA

Članak 115. (NN 136/12, 15/15)

(1) Proračunski nadzor je inspekcijski nadzor zakonitosti, svrhovitosti i pravodobnosti korištenja proračunskih sredstava, pravodobnosti i potpunosti naplate prihoda i primitaka iz nadležnosti proračunskih korisnika i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te inspekcijski nadzor pridržavanja i primjene zakona i drugih propisa koji imaju utjecaj na proračunska sredstva i sredstva iz drugih izvora, bilo da se radi o prihodima/primicima, rashodima/izdacima, povratima, imovini ili obvezama.

(2) Proračunski nadzor obuhvaća nadzor računovodstvenih, financijskih i ostalih poslovnih dokumenata te pregled poslovnih prostorija, zgrada, predmeta, robe i drugih stvari u skladu sa svrhom inspekcijskog nadzora.

(3) Ministarstvo financija obavlja proračunski nadzor proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih i izvanproračunskih korisnika, trgovačkih društava te drugih pravnih i fizičkih osoba koje dobivaju sredstva iz proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika kao i nadzor korištenja kreditnih sredstava s osnove jamstva države i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (subjekti nadzora).

(4) Ministar financija donosi pravilnik o proračunskom nadzoru u kojem propisuje ciljeve, djelokrug, sadržaj, način i uvjete, tijela, odnosno odgovorne osobe kojima je inspektor proračunskog nadzora dužan dostaviti zapisnik o obavljenom proračunskom nadzoru, ovlaštenu osobu proračunskog nadzora i mjere proračunskog nadzora.

13. Pravilnik o proračunskom nadzoru

NAČIN OBAVLJANJA PRORAČUNSKOG NADZORA

Članak 116. (NN 15/15)

(1) Proračunski nadzor obavlja se po predstavkama građana, zahtjevima središnjih tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih pravnih osoba iz kojih proizlazi sumnja na nepravilnost ili prijevaru, te po nalogu ministra financija.

(2) Odluku o obavljanju proračunskog nadzora donosi ministar financija.

(3) Proračunski nadzor poslovanja proračunskog korisnika obavlja se izravnim nadzorom kod subjekta nadzora, odnosno analizom njegove financijsko-računovodstvene dokumentacije.

Članak 116.a (NN 15/15)

(1) O obavljenom proračunskom nadzoru inspektor proračunskog nadzora je dužan sastaviti zapisnik.

(2) Zapisnik iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se odgovornoj osobi subjekta nadzora.

(3) Na zapisnik o obavljenom proračunskom nadzoru, odgovorna osoba subjekta nadzora ima pravo uložiti primjedbe u pisanom obliku u roku 15 dana računajući od dana uručenja zapisnika.

(4) Ako su u pisanim primjedbama iznesene nove činjenice i materijalni dokazi zbog kojih bi trebalo promijeniti činjenično stanje utvrđeno u zapisniku, inspektor proračunskog nadzora će o takvim činjenicama i materijalnim dokazima sastaviti dopunski zapisnik.

(5) Na postupak proračunskog nadzora primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom.

Članak 117.

(1) Inspektor proračunskog nadzora koji je u postupku nadzora utvrdio radnje kojima je ostvaren prekršaj, sastavlja u ime Ministarstva financija optužni prijedlog protiv počinitelja prekršaja i podnosi ga nadležnom područnom uredu Porezne uprave.

(2) Prekršajni postupak za prekršaje propisane ovim Zakonom u prvom stupnju vodi nadležni područni ured Porezne uprave.

(3) Prekršajni se progon ne može pokrenuti nakon isteka tri godine od počinjenja prekršaja.

Članak 118.

(1) Na pravila vođenja prekršajnog postupka, žalbeni postupak i izvanredne pravne lijekove primjenjuju se odredbe Prekršajnog zakona.

(2) Glede prisilne naplate pravomoćno izrečene novčane kazne u prekršajnom postupku primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona.

Članak 119.

Ako inspektor proračunskog nadzora u postupku nadzora utvrdi radnje za koje postoji osnovana sumnja o učinjenom kaznenom djelu, podnosi kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu.

OBVEZA SUDJELOVANJA SUBJEKTA NADZORA U POSTUPKU NADZORA

Članak 120.

(1) Odgovorna osoba subjekta nadzora ili od nje ovlaštena osoba dužna je sudjelovati u postupku nadzora i na zahtjev inspektora proračunskog nadzora dati na uvid svu potrebnu dokumentaciju.

(2) Odgovorna osoba subjekta nadzora dužna je omogućiti nesmetano obavljanje proračunskog nadzora uz osiguranje odgovarajućih uvjeta rada.

POSEBNE OVLASTI OSOBA KOJE OBAVLJAJU PRORAČUNSKI NADZOR

Članak 121.

(1) Ovlaštene osobe proračunskog nadzora su inspektori proračunskog nadzora Ministarstva financija.

(2) Inspektori proračunskog nadzora imaju službene iskaznice koje izdaje ministar financija.

(3) Ministar financija donosi pravilnik kojim propisuje izgled službene iskaznice inspektora proračunskog nadzora, vođenje očevidnika o službenim iskaznicama te način njihova izdavanja, uporabe i zamjene.

15. Pravilnik o službenoj iskaznici i službenoj znački inspektora financijskog i proračunskog nadzora

Članak 122. (NN 15/15)

(1) Inspektor proračunskog nadzora dužan je čuvati poslovnu i profesionalnu tajnu i klasificirane podatke za koje sazna tijekom obavljanja nadzora i drugih poslova iz svoje nadležnosti u skladu s utvrđenim stupnjem tajnosti.

(2) Zapisnik o obavljenom proračunskom nadzoru iz članka 116.a stavka 1. ovoga Zakona može se dostaviti samo sudovima, tijelima državne uprave i drugim državnim tijelima na njihov obrazloženi pisani zahtjev u sudskim i upravnim postupcima iz njihove nadležnosti.

 

XIII. PRIPREMA I PROVEDBA IZOBRAZBE

Članak 123.

(1) Ministarstvo financija priprema i provodi izobrazbu i usavršavanje za djelatnike u javnom sektoru.

(2) Ministarstvo financija organizira specijalistički program izobrazbe u području javnih financija za državne službenike sukladno posebnim propisima.

(3) Nakon završenog programa izobrazbe izdaje se potvrda.

(4) Program, kategorije izobrazbe, uvjete za polaznike, organizaciju, način provedbe i uvjete što ih moraju ispunjavati osobe koje sudjeluju u provedbi izobrazbe, te izgled i sadržaj potvrde o završenom programu propisuje Vlada uredbom o oblicima, načinima i uvjetima izobrazbe u području javnih financija.

 

XIV. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 124. (NN 15/15)

Novčanom kaznom u iznosu od 500.000,00 do 2.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. ako se sredstva proračuna ne koriste za financiranje rashoda, funkcija i programa državnih tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika u visini utvrđenoj proračunom (članak 5. stavak 2.)

2. ako jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i izvanproračunski korisnik ne objavi godišnje financijske izvještaje na svojim internetskim stranicama najkasnije u roku od osam dana od dana predaje izvještaja (članak 12. stavak 5.) odnosno ako proračunski i izvanproračunski korisnik koji nema vlastite internetske stranice ne objavi financijske izvještaje na internetskim stranicama nadležnog razdjela organizacijske klasifikacije državnog proračuna, odnosno nadležne jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u roku od osam dana od dana njihove predaje (članak 12. stavak 6.)

3. ako ministarstvo i drugo državno tijelo na razini razdjela organizacijske klasifikacije polugodišnje i godišnje ne izvijesti Ministarstvo financija o provedbi strateškog plana u skladu s rokovima za izvještavanje o izvršenju proračuna (članak 23. stavak 4.)

4. ako proračunski korisnik državnog proračuna na traženje Ministarstva financija ne izradi financijski plan po mjesecima, za cijelu godinu u skladu s državnim proračunom koji je usvojio Sabor i planiranim dospijećem obveza (članak 41. stavak 1.)

5. ako proračunski korisnik jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na traženje upravnog odjela za financije ne izradi financijski plan po mjesecima, za cijelu godinu u skladu s proračunom jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji je usvojilo predstavničko tijelo i planiranim dospijećem obveza (članak 41. stavci 1. i 4.)

6. ako proračunski korisnik u razdoblju privremenog financiranja ne financira iste programe i ako poveća broj zaposlenih u odnosu na stanje 31. prosinca prethodne godine (članak 42. stavak 6.)

7. ako proračunski korisnik u razdoblju privremenog financiranja preuzme nove obveze (članak 42. stavak 7.)

8. ako proračunski korisnik preuzme obveze na teret državnog proračuna tekuće godine mimo namjena i iznad visine utvrđene financijskim planom i/ili ako za to nisu ispunjeni svi zakonom i drugim propisima utvrđeni uvjeti (članak 44. stavak 1. i stavak 6.)

9. ako proračunski korisnik preuzme obveze po ugovorima koji zahtijevaju plaćanja u sljedećim godinama, neovisno o izvoru financiranja, bez suglasnosti Vlade (članak 44. stavak 2. i stavak 6.)

10. ako proračunski korisnik preuzme obveze po investicijskim projektima bez provedenog stručnog vrednovanja i ocjene opravdanosti i učinkovitosti investicijskog projekta (članak 45. stavci 1. i 2.)

11. ako proračunska sredstva budu preraspodijeljena na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika i kod izvanproračunskih korisnika više od 5% rashoda i izdataka na proračunskoj stavci donesenoj od strane Sabora, odnosno predstavničkog tijela koja se umanjuje, odnosno ako budu preraspodijeljena bez odobrenja ministra financija, odnosno načelnika, gradonačelnika, župana (članak 46. stavci 1., 2. i 4.)

12. ako proračunski korisnik potpuno i pravodobno ne utvrdi, ne naplati i ne uplati u proračun prihode i primitke iz svoje nadležnosti (članak 47. stavci 1. i 2.) te ako ne izvršava rashode i izdatke u skladu s namjenama (članak 47. stavak 1.)

13. ako se namjenski prihodi i primici ne uplate u proračun (članak 48. stavak 2.)

14. ako se vlastiti prihodi ne uplate u proračun (članak 52. stavak 2.)

15. ako se plati predujmom bez da je prethodno dobivena suglasnost ministara financija odnosno suglasnost načelnika, gradonačelnika, župana kada je takva suglasnost potrebna u skladu za zakonom o izvršavanju državnog proračuna odnosno odlukom o izvršavanju proračuna za pojedinu godinu (članak 53.)

16. ako se za isplate, kojima je u skladu s posebnim propisima unaprijed utvrđena namjena, ne prati da su isplaćena sredstva korištena zakonito i namjenski (članak 54.a)

17. ako proračunski korisnik ima više računa ili račune koji nisu dio jednog računa proračuna za sva plaćanja (članak 60. stavak 2.)

18. ako se sredstva dobivena od prodaje dionica i udjela ne koriste samo za otplatu duga u Računu financiranja (članak 65. stavak 1.)

19. ako se sredstva dobivena od prodaje dionica i udjela ostvarena u iznosu većem od potrebnog za otplatu duga u Računu financiranja ne koriste za nabavu nefinancijske i financijske imovine (članak 65. stavak 2.)

20. ako se jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dugoročno zaduži za drugu namjenu osim investicije, odnosno ako se investicija ne financira iz njezinog proračuna i ako je ne potvrdi njezino predstavničko tijelo te ako načelnik, gradonačelnik ili župan sklopi ugovor o zaduživanju bez prethodno dobivene suglasnosti Vlade (članak 87. stavak 1.)

21. ako javni partner sklopi ugovor o javno-privatnom partnerstvu, a ukupan godišnji iznos svih naknada, koje javni partner na temelju svih ugovora o javno-privatnom partnerstvu plaća privatnim partnerima prelazi 25 posto ostvarenoga proračunskog prihoda prethodne godine umanjenog za kapitalne prihode odnosno ako javni partner ne dobije mišljenje Ministarstva financija i drugih tijela prema posebnim propisima koji uređuju javno-privatno partnerstvo (članak 89.)

22. ako se pravna osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanova čiji je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave zaduži za drugu namjenu osim investiciju i/ili bez suglasnosti većinskog vlasnika, odnosno osnivača (članak 90. stavak 1.)

23. ako jedinica područne (regionalne) samouprave daje jamstvo jedinici lokalne samouprave bez suglasnosti Vlade (članak 91. stavak 1.)

24. ako jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave daje jamstvo pravnoj osobi u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovi čiji je osnivač za drugu namjenu osim ispunjenja obveza pravne osobe i ustanove (članak 91. stavak 2.)

25. ako odluka o davanju jamstva nije donesena od strane predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, razmjerno njezinu udjelu u vlasništvu izuzev ako statutom ili odlukom jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave nije propisano tko odlučuje o jamstvu (članak 91. stavak 3.)

26. ako jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave da jamstvo bez dobivanja suglasnosti ministra financija (članak 91. stavak 4.)

27. ako se novoustrojena jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave zaduži, daje suglasnost i jamstvo za zaduživanje dok nisu uređeni međusobni imovinskopravni odnosi prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (članak 92. stavak 1.)

28. ako se, nakon uređenja međusobnih imovinskopravnih odnosa, zaduži i daje jamstvo jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja je, na dan 31. prosinca godine kada je prestala djelovati prijašnja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, prekoračila granicu za zaduživanje i davanje jamstava prema odredbama članka 88. ovoga Zakona (članak 92. stavak 2.)

29. ako se izvanproračunski korisnik državnog proračuna zaduži i daje jamstvo suprotno uvjetima koje utvrđuje Vlada odlukom na prijedlog ministra financija (članak 93. stavak 1.)

30. ako se izvanproračunski korisnik proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave zaduži i daje jamstvo bez suglasnosti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (članak 94. stavak 1.).

Članak 125. (NN 15/15)

Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba proračuna i proračunskog korisnika:

1. ako se izrada i izvršavanje proračuna ne temelji na načelima jedinstva i točnosti proračuna, jedne godine, uravnoteženosti, obračunske jedinice, univerzalnosti, specifikacije, dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti (članak 4.)

2. ako se sredstva proračuna ne koriste za financiranje rashoda, funkcija i programa državnih tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika u visini utvrđenoj proračunom (članak 5. stavak 2.)

3. ako jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i izvanproračunski korisnik ne objavi godišnje financijske izvještaje na svojim internetskim stranicama najkasnije u roku od osam dana od dana predaje izvještaja (članak 12. stavak 5.) odnosno ako proračunski i izvanproračunski korisnik koji nema vlastite internetske stranice ne objavi financijske izvještaje na internetskim stranicama nadležnog razdjela organizacijske klasifikacije državnog proračuna, odnosno nadležne jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u roku od osam dana od dana njihove predaje (članak 12. stavak 6.)

4. ako ministarstvo i drugo državno tijelo na razini razdjela organizacijske klasifikacije polugodišnje i godišnje ne izvijesti Ministarstvo financija o provedbi strateškog plana u skladu s rokovima za izvještavanje o izvršenju proračuna (članak 23. stavak 4.)

5. ako proračunski korisnik državnog proračuna na traženje Ministarstva financija ne izradi financijski plan po mjesecima, za cijelu godinu u skladu s državnim proračunom koji je usvojio Sabor i planiranim dospijećem obveza (članak 41. stavak 1.)

6. ako proračunski korisnik jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na traženje upravnog odjela za financije ne izradi financijski plan po mjesecima, za cijelu godinu u skladu s proračunom jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji je usvojilo predstavničko tijelo i planiranim dospijećem obveza (članak 41. stavci 1. i 4.)

7. ako se privremeno financiranje ne obavlja razmjerno prihodima ostvarenima u istom razdoblju prema proračunu za prethodnu godinu, odnosno više od 1/4 ukupno ostvarenih prihoda bez primitaka (članak 42. stavak 3.)

8. ako proračunski korisnik u razdoblju privremenog financiranja ne financira iste programe i ako poveća br. zaposlenih u odnosu na stanje 31. prosinca prethodne godine (članak 42. stavak 6.)

9. ako proračunski korisnik u razdoblju privremenog financiranja preuzme nove obveze (članak 42. stavak 7.)

10. ako proračunski korisnik preuzme obveze na teret državnog proračuna tekuće godine mimo namjena i iznad visine utvrđene financijskim planom i/ili ako za to nisu ispunjeni svi zakonom i drugim propisima utvrđeni uvjeti (članak 44. stavci 1. i 6.)

11. ako proračunski korisnik preuzme obveze po ugovorima koji zahtijevaju plaćanja u sljedećim godinama, neovisno o izvoru financiranja, bez suglasnosti Vlade (članak 44. stavci 2. i 6.)

12. ako proračunski korisnik preuzme obveze po investicijskim projektima bez provedenog stručnog vrednovanja i ocjene opravdanosti i učinkovitosti investicijskog projekta (članak 45. stavci 1. i 2.)

13. ako proračunska sredstva budu preraspodijeljena na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika i kod izvanproračunskih korisnika više od 5% rashoda i izdataka na proračunskoj stavci donesenoj od strane Sabora, odnosno predstavničkog tijela koja se umanjuje, odnosno ako budu preraspodijeljena bez odobrenja ministra financija, odnosno načelnika, gradonačelnika, župana (članak 46. stavci 1., 2. i 4.)

14. ako proračunski korisnik potpuno i pravodobno ne utvrdi, ne naplati i ne uplati u proračun prihode i primitke iz svoje nadležnosti (članak 47. stavci 1. i 2.) te ako ne izvršava rashode i izdatke u skladu s namjenama (članak 47. stavak 1.)

15. ako se namjenski prihodi i primici ne uplate u proračun (članak 48. stavak 2.)

16. ako korisnik preuzme i plaća obveze u visini iznad stvarno uplaćenih, odnosno raspoloživih sredstava, odnosno ako se uplaćeni i preneseni, a manje planirani namjenski primici od zaduživanja izvršavaju iznad iznosa utvrđenih u državnom proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava bez prethodne suglasnosti Ministarstva financija (članak 50. stavci 1., 2., 3. i 4.)

17. ako se vlastiti prihodi ne uplate u proračun (članak 52. stavak 2.)

18. ako se plati predujmom bez da je prethodno dobivena suglasnost ministra financija odnosno suglasnost načelnika, gradonačelnika, župana za plaćanje predujmom kada je takva suglasnost potrebna u skladu za zakonom o izvršavanju državnog proračuna odnosno odlukom o izvršavanju proračuna za pojedinu godinu (članak 53.)

19. ako se rashod i izdatak iz proračuna ne temelji na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja (članak 54. stavak. 1.)

20. ako prije isplate ne provjeri i ne potpiše pravni temelj i visinu obveze koja proizlazi iz knjigovodstvene isprave (članak 54. stavak 2.)

21. ako za isplate, kojima je u skladu s posebnim propisima unaprijed utvrđena namjena, ne prati da su isplaćena sredstva korištena zakonito i namjenski (članak 54.a)

22. ako proračunski korisnik, nakon što naknadno utvrdi da je isplata iz proračuna izvršena nezakonito i/ili neopravdano, ne zahtijeva povrat proračunskih sredstava u proračun (članak 59. stavak 1.)

23. ako proračunski korisnik ne otvori jedan račun za sva plaćanja (članak 60. stavak 3.)

24. ako se novčana sredstva ulažu u dionice i udjele trgovačkih društava (članak 62. stavak 4.)

25. ako se sredstva dobivena od prodaje dionica i udjela ne koriste samo za otplatu duga u Računu financiranja (članak 65. stavak 1.)

26. ako se sredstva dobivena od prodaje dionica i udjela ostvarena u iznosu većem od potrebnog za otplatu duga u Računu financiranja ne koriste za nabavu nefinancijske i financijske imovine (članak 65. stavak 2.)

27. ako nefinancijska dugotrajna imovina nije stečena kupnjom i u opsegu potrebnom za ispunjavanje zadaća proračunskih korisnika odnosno ako je imovina bez naknade stečena bez prethodne suglasnosti Vlade, odnosno načelnika, gradonačelnika, župana ili drugog statutom jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ovlaštenog tijela, a takvo je stjecanje prouzročilo veće troškove za državu, odnosno jedinicu lokalne i područne (regionalne) samouprave (članak 69. stavci 1. i 2.)

28. ako se sredstva od prodaje i zamjene nefinancijske dugotrajne imovine države odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te od nadoknade štete s osnove osiguranja koriste za druge namjene osim za kapitalne rashode države, odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (članak 70. stavak 1.)

29. ako se jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dugoročno zaduži za drugu namjenu osim investicije, odnosno ako se investicija ne financira iz njezinog proračuna i ako je ne potvrdi njezino predstavničko tijelo te ako načelnik, gradonačelnik ili župan sklopi ugovor o zaduživanju bez prethodno dobivene suglasnosti Vlade (članak 87. stavak 1.)

30. ako ukupna godišnja obveza jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave iz članka 86. ovoga Zakona iznosi više od 20 posto ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje (članak 88.)

31. ako javni partner sklopi ugovor o javno-privatnom partnerstvu, a ukupan godišnji iznos svih naknada, koje javni partner na temelju svih ugovora o javno-privatnom partnerstvu plaća privatnim partnerima prelazi 25 posto ostvarenoga proračunskog prihoda prethodne godine umanjenog za kapitalne prihode odnosno ako javni partner ne dobije mišljenje Ministarstva financija i drugih tijela prema posebnim propisima koji uređuju javno-privatno partnerstvo (članak 89.)

32. ako se pravna osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanova čiji je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave zaduži za drugu namjenu osim investiciju i/ili bez suglasnosti većinskog vlasnika, odnosno osnivača (članak 90. stavak 1.)

33. ako jedinica područne (regionalne) samouprave daje jamstvo jedinici lokalne samouprave bez suglasnosti Vlade (članak 91. stavak 1.)

34. ako jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave daje jamstvo pravnoj osobi u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovi čiji je osnivač za drugu namjenu osim ispunjenja obveza pravne osobe i ustanove (članak 91. stavak 2.)

35. ako odluka o davanju jamstva nije donesena od strane predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, razmjerno njezinu udjelu u vlasništvu izuzev ako statutom ili odlukom jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave nije propisano tko odlučuje o jamstvu (članak 91. stavak 3.)

36. ako jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave da jamstvo, a prije toga nije ishodila suglasnost ministra financija (članak 91. stavak 4.)

37. ako se novoustrojena jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave zaduži, daje suglasnost i jamstvo za zaduživanje dok nisu uređeni međusobni imovinskopravni odnosi prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (članak 92. stavak 1.)

38. ako se, nakon uređenja međusobnih imovinskopravnih odnosa, zaduži i daje jamstvo jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja je, na dan 31. prosinca godine kada je prestala djelovati prijašnja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, prekoračila granicu za zaduživanje i davanje jamstava prema odredbama članka 88. ovoga Zakona (članak 92. stavak 2.)

39. ako ne postupa sukladno odgovornostima za planiranje i izvršavanje svog dijela proračuna, prikupljanje prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti i njihovo uplaćivanje u proračun, preuzimanje obveza, verifikaciju obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava tijela koje vodi i utvrđivanje prava naplate te za izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava odnosno ako ne obavi prijenos ovlasti poštujući načelo razdvajanja dužnosti (članak 95. stavci 1. i 3.)

40. ako ne razgraniči dužnosti poštujući načelo razdvajanja dužnosti (članak 96.)

41. ako ne ustroji i ne vodi proračunsko računovodstvo na zakonit i pravilan način, odnosno ako povjeri vođenje proračunskog računovodstva neovlaštenoj i/ili nestručnoj ovlaštenoj stručnoj organizaciji ili osobi (članak 101. stavci 1. i 2.)

42. ako financijski izvještaji nisu sastavljeni od osobe koja rukovodi službom računovodstva jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i proračunskog korisnika ili osoba kojoj je povjereno vođenje računovodstva te ako nisu potpisani i podneseni od strane odgovorne osobe jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i proračunskog korisnika ili osobe koju ona ovlasti da potpisuje financijske izvještaje (članak 101. stavci 3. i 4.)

43. ako jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i proračunski korisnik nemaju poslovne knjige – dnevnik, glavnu knjigu i pomoćne knjige (članak 102. stavak 1.)

44. ako knjigovodstvene isprave i postupanje s njima nisu vjerodostojne, istinite i uredne knjigovodstvenim ispravama (članak 103. stavak 2.)

45. ako se financijski izvještaji ne sastavljaju i ako se iz njih ne vide podaci o stanju i strukturi, te promjenama u vrijednosti i obujmu imovine, obveza, vlastitih izvora, prihoda, rashoda, primitaka i izdataka, odnosno novčanih tokova te ako se financijski izvještaji ne sastavljaju za razdoblja u tijeku proračunske godine i za tekuću proračunsku godinu (članak 105. stavci 1., 2. i 3.)

46. ako se financijski izvještaji za razdoblja u tijeku godine ne čuvaju do predaje financijskih izvještaja za isto razdoblje sljedeće godine, odnosno ako se godišnji financijski izvještaj ne čuva trajno i u izvorniku (članak 105. stavak 4.)

47. ako proračunski korisnici ne izrade i ne dostave financijske izvještaje u skladu s pravilnikom iz članka 100. stavka 2. ovoga Zakona (članak 105. stavak 5.)

48. ako ministarstva i druga državna tijela na razini razdjela ne konsolidiraju financijske izvještaje proračunskih korisnika koji su, prema organizacijskoj klasifikaciji, u njihovoj nadležnosti i svoj financijski izvještaj te ne sastave konsolidirani financijski izvještaj odnosno ne dostavi ga Ministarstvu financija, odnosno ako jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ne konsolidira financijske izvještaje proračunskih korisnika koji su, prema organizacijskoj klasifikaciji u njezinoj nadležnosti i svoj financijski izvještaj i ne sastavlja konsolidirani financijski izvještaj odnosno ne dostavi ga Ministarstvu financija (članak 107. stavci 1. i 2.)

49. ako sadržaj polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna nije sukladan članku 108. stavcima 1., 2., 3., 4. i 5. ovoga Zakona (članak 108.)

50. ako godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ne dostavi Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju u roku od 15 dana nakon što ga donese predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno ako predstavničko tijelo ne donese godišnji u roku od 60 dana od dana podnošenja predstavničkom tijelu (članak 112.)

51. ako ne sudjeluje u postupku nadzora i ne da na uvid zatraženu dokumentaciju (članak 120.)

52. ako onemogući nesmetano obavljanje proračunskog nadzora uz osiguranje odgovarajućih uvjeta rada (članak 120. stavak 2.).

Članak 126. (NN 15/15)

Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba izvanproračunskog korisnika:

1. ako se izvanproračunski korisnik državnog proračuna zaduži i daje jamstvo suprotno uvjetima koje utvrđuje Vlada odlukom na prijedlog ministra financija odnosno iznad ukupne visine zaduženja i danih jamstava utvrđenima propisima o izvršavanju proračuna za pojedinu godinu (članak 93. stavci 1. i 2.)

2. ako se izvanproračunski korisnik proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave zaduži i daje jamstvo bez suglasnosti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (članak 94. stavci 1. i 2.)

3. ako izvanproračunski korisnik ne izradi i ne dostavi Ministarstvu financija polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana do 30. srpnja tekuće godine, odnosno do 31. ožujka tekuće proračunske godine (članak 111. stavak 1.).

Članak 127. (NN 15/15)

Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba javnog partnera:

1. ako javni partner sklopi ugovor o javno-privatnom partnerstvu, a ukupan godišnji iznos svih naknada, koje javni partner na temelju svih ugovora o javno-privatnom partnerstvu plaća privatnim partnerima prelazi 25 posto ostvarenoga proračunskog prihoda prethodne godine umanjenog za kapitalne prihode odnosno ako javni partner ne dobije mišljenje Ministarstva financija i drugih tijela prema posebnim propisima koji uređuju javno-privatno partnerstvo (članak 89.).

Članak 128. (NN 15/15)

Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj inspektor proračunskog nadzora:

1. ako ne čuva poslovnu i profesionalnu tajnu i klasificirane podatke za koje sazna tijekom obavljanja nadzora i drugih poslova iz svoje nadležnosti u skladu s utvrđenim stupnjem tajnosti (članak 122.).

Članak 129. (NN 15/15)

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba proračuna i proračunskog korisnika:

1. ako prihodi, primici, rashodi i izdaci nisu iskazani prema proračunskim klasifikacijama (članak 21. stavak 1. i 2.)

2. ako jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ne izvijesti Ministarstvo financija o sklopljenom ugovoru u roku od 8 dana od dana sklapanja odnosno ako ne izvještava Ministarstvo financija unutar proračunske godine, tromjesečno, do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje o otplati zajma za koji je dobila suglasnost Vlade (članak 87. stavak 8. i 9.)

3. ako jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ne izvijesti Ministarstvo financija o suglasnostima u roku od 8 dana od dane suglasnosti i sklopljenom ugovoru o zaduživanju pravnih osoba i ustanova u roku od 8 dana od dana sklapanja odnosno ako jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ne izvještava Ministarstvo financija unutar proračunske godine, tromjesečno, do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje o otplati na temelju ugovora o zaduživanju pravnih osoba i ustanova iz stavka 2. ovoga članka (članak 90. stavak 4. i 5.)

4. ako jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ne izvijesti Ministarstvo financija o sklopljenom ugovoru o jamstvu u roku od 8 dana od dana sklapanja odnosno ako jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ne izvještava Ministarstvo financija unutar proračunske godine, tromjesečno, do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje o stanju aktivnih jamstava za koja je dana suglasnost.(članak 91. stavci 6. i 7.).

 

XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 130.

Danom stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 109/07.):

– u članku 3. točki 19. ovoga Zakona riječi: »poglavarstvo općine, Grada Zagreba, grada i županije (u daljnjem tekstu: poglavarstvo)« zamjenjuju se riječima: »u općini općinski načelnik, u gradu gradonačelnik, a u županiji župan (u daljnjem tekstu: načelnik, gradonačelnik, župan)«,

– u članku 14. stavku 2. ovoga Zakona riječi: »odnosno predsjednika poglavarstva«, brišu se,

– u članku 57. stavku 1. ovoga Zakona riječi: »odnosno predsjednik poglavarstva« brišu se,

– u članku 57. stavku 3. ovoga Zakona riječi: »a predsjednik poglavarstva poglavarstvo« zamjenjuju se riječima: »a načelnik, gradonačelnik, župan predstavničko tijelo«,

– u cijelom tekstu ovoga Zakona riječ: »poglavarstvo« i riječi: »predsjednik poglavarstva« u odgovarajućem padežu zamjenjuju se riječima: »načelnik, gradonačelnik, župan« u odgovarajućem padežu.

Članak 131.

(1) Uredbu iz članka 45. stavka 3., članka 68. stavka 7. i članka 123. stavka 4. ovoga Zakona Vlada će donijeti u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Pravilnik iz članka 55. stavka 4., članka 80. stavka 4. i članka 108. stavka 4. ovoga Zakona ministar financija donijet će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Pravilnik iz članka 2. stavka 3., članka 21. stavka 3., članka 87. stavka 6., članka 100. stavka 1. i 2., članka 115. stavka 4., članka 121. stavka 3. ovoga Zakona ministar financija donijet će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 132.

Do dana stupanja na snagu propisa iz članka 131. stavka 2. i 3. ovoga Zakona, ako nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona ostaju na snazi odredbe:

1. Pravilnika o utvrđivanju korisnika proračuna i vođenju registra korisnika proračuna (»Narodne novine«, br. 80/04.),

2. Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine«, br, 94/07.)

3. Naputka o izvršavanju državnog proračuna s jedinstvenog računa riznice (»Narodne novine«, br. 4/01.),

4. Pravilnika o postupku zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i davanju jamstva jedinica područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 55/04.),

5. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine«, br. 27/05. i 127/07.),

6. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (»Narodne novine«, br. 27/05. i 2/07.),

7. Pravilnika o proračunskom nadzoru (»Narodne novine«, br. 42/04. i 6/06.),

8. Pravilnika o službenoj iskaznici inspektora proračunskog nadzora (»Narodne novine«, br. 42/04.).

Članak 133.

Na proračunske fondove osnovane do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, do njihova prestanka, primjenjuju se odredbe članka 57. stavka 2., članka 58., 59., 60., 61. i 140. točke 31., 32. i 33. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 96/03.).

Članak 134.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti:

1. Zakon o proračunu (»Narodne novine«, br. 96/03.),

2. Uredba o računovodstvu proračuna (»Narodne novine«, br. 96/94., 108/96., 119/01. i 74/02.),

3. Uredba o sustavu glavne knjige riznice te načinu vođenja jedinstvenog računa riznice (»Narodne novine«, br. 97/95.),

4. Pravilnik o mjerilima za korištenje prihoda proračunskih korisnika ostvarenih na tržištu od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti (»Narodne novine«, br. 146/98.).

Članak 135.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2009.

 

Prijelazne i završne odredbe iz NN 136/12

Članak 43.

(1) Uredbu iz članka 17., članka 25. i članka 41. ovoga Zakona Vlada Republike Hrvatske će donijeti u roku od 180 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Pravilnik iz članka 10. ovoga Zakona ministar financija će donijeti u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Do stupanja na snagu uredbe iz članka 25. ovoga Zakona primjenjuje se Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (»Narodne novine«, br. 76/12.).

Članak 44.

(1) Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, osim članaka 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 18., 19., 20., 26. i 35. koji stupaju na snagu 1. siječnja 2013.

(2) Članci 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. i 18. se primjenjuju u proračunskim procesima počevši od 2013. godine koji su povezani s izradom i donošenjem proračuna i financijskih planova za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu i nadalje.

(3) Odredbe članaka 16., 23., 24., 29., 32., 33., 34., 38. i 46. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08.) primjenjuju se u proračunskim procesima koji se odnose na izradu i donošenje proračuna i financijskih planova za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu te izmjena i dopuna proračuna i financijskih planova za 2013. godinu.

 

Prijelazne i završne odredbe iz NN 15/15

Članak 34.

Vlada Republike Hrvatske uskladit će Uredbu o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (»Narodne novine«, br. 52/13. i 94/14.) s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 35.

Ministar financija uskladit će Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (»Narodne novine«, br. 124/14.) s odredbama ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 36.

(1) Članci 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. i 13. ovoga Zakona koji se odnose na izradu i donošenje proračuna i financijskih planova primjenjuju se u proračunskim procesima koji su povezani s izradom i donošenjem proračuna i financijskih planova za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu i nadalje.

(2) Odredbe članaka 2., 3., 23., 24., 25., 26., 27., 31., 35., 36. i 40. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/2008 i 136/2012) primjenjivat će se u proračunskim procesima koji su povezani s izradom i donošenjem izmjena i dopuna proračuna i financijskih planova za 2015. godinu.

(3) Članci 12. i 21. ovoga Zakona primjenjuju se u proračunskim procesima koji su povezani s izradom i donošenjem proračuna i financijskih planova za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu i nadalje.

(4) Članak 17. ovoga Zakona primjenjuje se kod prijenosa neutrošenih vlastitih prihoda iz 2014. godine u 2015. godinu i nadalje.

Članak 37.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 12., članka 21. i članka 23. stavka 3. koji stupaju na snagu 1. siječnja 2016. te članka 23. stavka 1. koji stupa na snagu 1. siječnja 2018.

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić