Povezani zakoni

Zakon o obavljanju poslova hidrometeorološke službe u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj

NN 14/78, 54/88, 47/89, 26/93

Uživajte...

Baza je ažurirana 21.05.2019. zaključno sa NN 50/19

Članak 1.

Ovim se zakonom uređuje obavljanje poslova hidrometeorološke službe u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj (u daljem tekstu: Republika).

Članak 2.

Poslovi hidrometeorološke službe od interesa za Republiku jesu:

1. motrenja i mjerenja hidroloških, meteoroloških i biometeoroloških elemenata i pojava kao i specijalna mjerenja u oblasti zračenja, atmosferskog elektriciteta, radio-aktivnosti i zagađenosti zraka, tla, rijeka, mora i oborina;

2. održavanje i unapređivanje osmatračkog, telekomunikacionog i prognostičkog sistema za obavljanje hidrometeorloških zadataka;

3. održavanje, baždarenje, ispitivanje i usavršavanje hidrometeoroloških instrumenata i opreme;

4. obavljanje radiosondažnih i radarskih meteoroloških motrenja i mjerenja;

5. izrada hidroloških, meteorloških, pomorskometeoroloških i biometeoroloških analiza, izdavanje kratkoročnih i srednjoročnih prognoza vremena, stanja mora, voda i leda na rijekama, ocjena utjecaja vremena na rast i razvoj poljoprivrednih kultura, kao i izdavanje agrometeoroloških prognoza;

6. hidrometeorološko osiguravanje pomorske plovidbe, te meteorloško osiguravanje riječnog i cestovnog prometa;

7. davanje upozorenja o nailasku i razvoju hidrometeoroloških nepogoda;

8. davanje izvještaja, prognoza i upozorenja nadležnim republičkim organima o hidrometeorološkim pojavama od značenja za obranu od poplava i drugih nepogoda, kao i za sigurnost plovidbe, te davanje izvještaja i prognoza o zagađenosti zraka i upozorenja na nagla zagađivanja rijeka, jezera, mora i zraka;

9. davanje mišljenja u pogledu valjanosti hidroloških, meteoroloških i biometeoroloških podloga za izradu prostornog i urbanističkog plana, kao i podloga kod izgradnje velikih objekata, a posebno vodoprivrednih objekata;

10. proučavanje vremena, klime i režima površinskih i podzemnih voda, te mora i njegovog utjecaja na biosferu;

11. istraživanja promjena vremena, kline i voda izazvanih umjetnim utjecajem, kao i proučavanjem metoda umjetnog djelovanja na vrijeme i klimu;

12. priprema za obavljanje hidrometeoroloških poslova u ratu, u skladu s posebnim propisima;

13. evidentiranje, čuvanje i održavanje hidrološke, meteorološke, biometeorološke i pomorsko-meteorološke dokumentacije.

Članak 3.

Poslove hidrometeorološke službe od interesa za Republiku obavlja Republički hidrometeorološki zavod (u daljem tekstu. Zavod).

Zavod ima svojstvo pravne osobe.

Članak 4.

Zavod obavlja određene poslove preko svojih meteoroloških i hidroloških stanica.

Osnovnu mrežu stanica utvrđuje Savjet Zavoda u skladu sa Zakonom o obavljanju hidrometeoroloških poslova od interesa za cijelu zemlju (»Službeni list SFRJ«, br. 39/74). prema potrebi, Zavod može osnovati i druge takve stanice.

Zavod može osnivati i opservatorije te znanstvene jedinice i institute.

Članak 5.

Zavod organizira i kontrolira rad brodskih meteoroloških stanica na brodovima trgovačke mornarnice, prikuplja i obrađuje pomorsko-meteorološke podatke, te obavlja poslove u vezi s izvršavanjem obaveza iz međunarodnih ugovora.

Članak 6.

Zavod organizira i obavlja meteorološki dio obrane od tuče.

Obrana od tuče je u tehničko-meteorološkom pogledu jedinstvena i provodi se uz primjenu znanstvenih i tehničkih dostignuća u oblasti meteorologije.

Članak 7.

Prestao važiti.

Članak 8.

Prestao važiti .

Članak 9.

Meteorološka, hidrološka i biometeorološka mjerenja mogu, za svoje potrebe, obavljati i drugi organi, te samoupravne organizacije i zajednice.

Organi i organizacije dužni su mjerenja iz stava 1. ovoga člana obavljati po propisanoj metodologiji, a rezultate svog rada dostavljati Zavodu.

Članak 10.

Zavod obavlja poslove na osnovi perspektivnog i godišnjeg plana meteoroloških i hidroloških radova.

Članak 11.

Radi razmatranja i davanja mišljenja o značajnijim pitanjima iz djelokruga Zavoda, osniva se Savjet.

Predsjednika i članove Savjeta imenuje Izvršnog vijeće Sabora.

Članak 12.

Planovi Zavoda u pogledu poslova od interesa za cijelu zemlju moraju biti usklađeni sa odgovarajućim planovima Saveznog hidrometeorološkog zavoda.

Članak 13.

Hidrometeorološki podaci i rezultati istraživanja su, u pravilu, javni.

Rukovodilac Zavoda određuje koji podaci i rezultati istraživanja predstavljaju službenu tajnu, ako zakonom nije drugačije određeno.

Članak 14.

Hidrometeorološki podaci i rezultati istraživanja u pravilu se obavljaju u cilju njihovog korištenja.

Rezultati istraživanja, obavještenja i podaci koje izdaje ili potvrđuje Zavod, smatraju se službenim rezultatima, obavještenjima i podacima.

Članak 15.

Ako se radi izgradnje objekata ili izvođenja drugih radova utvrdi potreba promjene lokacije meteorološke ili hidrološke stanice, troškove premještanja stanica snosi organ odnosno organizacija ili osoba na čiji se zahtjev gradi objekt ili izvode drugi radovi.

Članak 16.

Zabranjeno je ometanje rada, oštećenje mjernih instrumenata, objekata i postrojenja na hidrometeorološkim stanicama.

Članak 17.

Vlasnici odnosno korisnici zemljišta dužni su dopustiti prolaz preko zemljišta osobama ovlaštenim za obavljanje hidrometeoroloških poslova Zavoda (osmatranje, mjerenje, snimanje, rekonstrukcija i održavanje hidrometeoroloških stanica i drugih objekata i postrojenja).

Vlasnici odnosno korisnici zemljišta iz stava 1. ovoga člana imaju pravo na naknadu štete koja im je počinjena u vezi s obavljanjem hidrometeoroloških poslova.

Članak 18.

Sredstva za obnavljanje hidrometeoroloških poslova od interesa za Republiku osiguravaju se Zavodu u budžetu Socijalističke Republike Hrvatske, na osnovi programa rada Zavoda.

Članak 19.

Troškove meteorološke zaštite pomorskog saobraćaja Zavodu naknađuju brodarske organizacije udruženog rada i drugi korisnici te zaštite.

Visina naknade iz stava 1. ovoga člana utvrđuje se ugovorom.

Članak 20.

Zavod može, u okviru svog djelokruga, obavljati i druge poslove za posebne potrebe organa, organizacija udruženog rada, samoupravnih organizacija i zajednica te građana, uz naknadu.

Visina naknade za obavljanje poslova iz stava 1. ovoga člana utvrđuje se ugovorom između Zavoda i korisnika usluga.

izvršno vijeće Sabora može, po prethodno pribavljenom mišljenju Zavoda, odrediti najviši iznos naknade za pojedine poslove iz stava 1. ovoga člana.

Članak 21.

Sredstva Zavoda ostvarena vlastitom djelatnošću Zavoda iz člana 20. ovoga zakona, prihod su Zavoda.

Članak 22.

U pogledu pravnog položaja Zavoda, organizacije rada, samoupravnih prava radnih ljudi i drugih pitanja, koja nisu uređena ovim zakonom, primjenjuju se odredbe Zakona o upravi.

Članak 23.

Novčanom kaznom od u dinarskoj protuvrijednosti 250 do 1200 DEM kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. ako ne dostavi Zavodu podatke o rezultatima svog rada (članak 9. stav 2.);

2. ako ometa rad stanice, ošteti mjerne instrumente, objekte ili postrojenja (članak 16.);

3. ako ne dopusti prolaz preko zemljišta osobi koja obavlja poslove iz člana 17. stava 1. ovoga zakona.

Za prekršaj iz stava 1. točke 2. i 3. ovoga člana kaznit će se i građanin novčanom kaznom od 50 do 200 DEM. 

Članak 24.

Danom stupanja na snagu ovoga zakona, prestaje važiti Zakon o obavljanju poslova hidrometeorološke službe u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 54/69).

Članak 25.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Copyright © Ante Borić