Povezani zakoni

Zakon o matičnom broju

NN 09/92, 66/02

na snazi od 15.06.2002.

Uživajte...

Baza je ažurirana 26.01.2023. 

zaključno sa NN 08/23

Članak 1. (NN 66/02)

Ovim zakonom uređuje se određivanje i davanje matičnog broja građana.

Matični je broj identifikacijska oznaka hrvatskih državljana koja služi za povezivanje podataka u službenim evidencijama.

Matični broj upisuje se u službene evidencije.

Matični broj se ne može upisivati u isprave građana.

Iznimno od stavka 4. ovoga članka matični broj može se upisati u javne isprave koje se izdaju na temelju službenih evidencija, samo ako je zaštićen šifrom ili na drugi odgovarajući način, u skladu sa zakonom.

Članak 2.

Matični broj građana određuje se hrvatskim državljanima. Matični broj građana sastoji se od 13 znamenki svrstanih u šest skupina.

I. skupina: dan rođenja (dvije znamenke).

II. skupina: mjesec rođenja (dvije znamenke),

III. skupina: godina rođenja (tri znamenke),

IV. skupina: broj registra (dvije znamenke),

V. skupina: kombinacija spola i rednog broja za osobe rođene istog datuma (tri znamenke) i to za osobe muškog spola od 000 - 499, a za osobe ženskog spola od 500 - 999,

VI. skupina: kontrolni broj (jedna znamenka).

Četvrtu skupinu jedinstvenoga matičnog broja građana čine oznake od 30 do 39 prema kojima se utvrđuje registracijsko područje u kojem je matični broj određen.

Registracijsko područje prema stavku 3. ovoga članka je jedinica lokalne samouprave, odnosno skupina jedinica lokalne samouprave koja se formira radi određivanja jedinstvenoga matičnog broja građana.

Članak 3. (NN 66/03)

Matični broj građana određuje se na temelju podataka o kojima nadležna tijela vode službenu evidenciju (matice rođenih i knjige državljana).

Matični broj građana određuje se prema mjestu prebivališta hrvatskog državljanina u trenutku određivanja matičnog broja.

Matični broj građana za hrvatskog državljanina koji nema prebivalište u Republici Hrvatskoj određuje se prema mjestu upisa u knjige državljana.

Matični broj građana određuje po službenoj dužnosti policijska uprava ili policijska postaja Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo)

Članak 4. (NN 66/03)

Brisan.

Članak 5. (NN 66/03)

Brisan.

Članak 6. (NN 66/03)

Brisan.

Članak 7.

Pogrešno određen matični broj poništava se i određuje se novi.

Rješenje o poništavanju matičnog broja donosi se kada je matični broj upisan u službene evidencije i javne isprave.

Kada su greškom određena dva ili više matičnih brojeva koristi se matični broj koji je prvi određen a kasnije određeni matični brojevi se poništavaju.

Izuzetno od stavka 3. ovoga članka koristi se matični broj koji je kasnije određen, ako je upisan u javne isprave.

Rješenje o poništavanju pogrešno određenog matičnog broja i o određivanju novog te rješenje o poništavanju matičnog broja u slučaju iz stavka 3. ovoga članka donosi nadležno tijelo koje je odredilo matični broj.

Članak 8. (NN 66/02)

Tijelo koje je nadležno za donošenje rješenja o ispravku podataka o danu, mjesecu i godini rođenja ili o promjeni ili ispravku podataka o spolu hrvatskoga državljanina u matici rođenih, obvezatno je u roku tri dana od pravomoćnosti rješenja dostaviti primjerak rješenja nadležnom tijelu.

Nadležno tijelo obvezatno je na temelju akta iz stavka 1. ovoga članka odrediti novi matični broj.

Članak 9. (NN 66/02)

Ministarstvo unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) vodi evidenciju o određenim i datim matičnim brojevima te registracijskim područjima.

Nadležno tijelo obvezatno je o određenom i datom jedinstvenom matičnom broju građana u roku 8 dana od dana određivanja matičnog broja izvijestiti tijelo nadležno za vodenije državnih matica i evidencije o državljanstvu.

Članak 9.a (NN 66/02)

Ministarstvo unutarnjih poslova, odnosno nadležno tijelo, podatke o matičnom broju može dati kada je:

– na temelju posebnog zakona, potrebno utvrditi identitet,

– to u cilju zaštite interesa Republike Hrvatske,

– dobilo dopuštenje hrvatskoga državljanina o čijem se matičnom broju radi.

Posebnim zakonom kojim se regulira zaštita tajnosti podataka pobliže će se urediti uvjeti i način korištenja matičnog broja.

Članak 10.

Ministar unutarnjih poslova propisat će podjelu znamenaka IV. skupine i način primjene V. skupine matičnog broja, određivanje registracijskih područja, postupak određivanja i davanja matičnog broja te način vođenja i sadržaj evidencije o određenim i datim matičnim brojevima.

Propisi iz stavka 1. ovoga članka donijet će se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

Članak 11.

Matični broj građana određen do 8. listopada 1991. godine osobama koje nemaju hrvatsko državljanstvo nadležno tijelo poništit će rješenjem i odrediti matični broj stranaca

Matični broj građana određen u inozemstvu nadležno tijelo brisat će iz službenih evidencija i odrediti novi matični broj.

Hrvatskim državljanima i strancima kojima je do dana stupanja na snagu ovoga zakona određen matični broj u Republici Hrvatskoj, neće se određivati matični broj prema odredbama ovoga zakona.

Članak 12. (NN 66/02)

Novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja koristi matični broj građanina suprotno odredbi članka 9.a ovoga Zakona.

Za prekršaj iz prethodnog stavka ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 1.000,00 do 10.000,00 kuna.

Članak 13.

Do donošenja propisa iz članka 10. ovoga zakona primjenjivat će se Pravilnik o određivanju i davanju jedinstvenog matičnog broja građana ("Narodne novine", br. 45/81.), ako je u suglasnosti s ovim zakonom.

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ovoga zakona prestaje važiti Zakon o jedinstvenom matičnom broju građana ("Narodne novine", br. 8/81, 10/82, i 47/88.).

Članak 15.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

 

Copyright © Ante Borić