Povezani zakoni

Zakon o državnim službenicima i namještenicima

NN 27/01, 92/05, 86/08, 28/10, 74/10155/23

na snazi od 24.06.2010. do 01.03.2024.

Uživajte...

Baza je ažurirana 28.02.2024. 

zaključno sa NN 22/24

Vidi novi: Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama NN 155/23

Pogledajte prijelazne i završne odredbe!

XIII. PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

Članak 108.

(1) Plaću službenika, odnosno namještenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik, odnosno namještenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

(2) Osnovica za izračun plaće utvrđuje se kolektivnim ugovorom.

(3) Polazišta za utvrđivanje osnovice su prijedlog proračuna za sljedeću godinu, sporazum o politici plaća i prosječna mjesečna isplaćena bruto plaća zaposlenih u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini, koju utvrđuje Državni zavod za statistiku i objavljuje u »Narodnim novinama«.

(4) Ako osnovica za izračun plaće ne bude utvrđena do donošenja državnog proračuna, osnovicu utvrđuje Vlada.

Članak 109.

(1) Vrijednosti koeficijenata složenosti poslova radnih mjesta utvrđuje uredbom Vlada.

(2) Prijedlog uredbe iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se na prethodno mišljenje:

– Stručnoj službi Hrvatskoga sabora,

– Stručnoj službi Ustavnog suda Republike Hrvatske,

– Stručnoj službi Vlade,

– Stručnoj službi Ureda pučkog pravobranitelja,

– Državnom uredu za reviziju,

– Uredu predsjednika Republike Hrvatske,

– Ministarstvu financija,

– ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa koje daje mišljenje za pravosudna i kaznena tijela,

– ministarstvu nadležnom za poslove opće uprave koje daje mišljenje za sva ostala državna tijela iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona i

– sindikatu.

(3) Državna tijela iz stavka 2. ovoga članka i sindikat dužni su dostaviti svoje mišljenje u roku od 15 dana. Ako pojedino državno tijelo ili sindikat ne dostave mišljenje u tom roku, smatra se da je dano pozitivno mišljenje.

(4) Za utvrđivanje vrijednosti koeficijenata složenosti poslova radnih mjesta utvrđuju se rasponi koeficijenata u kojima se mogu kretati vrijednosti koeficijenata poslova radnih mjesta u pojedinima vrstama i to za:

– radna mjesta I. vrste                           od 1,05 do 3,50

– radna mjesta II. vrste                         od 0,90 do 1,20

– radna mjesta III. vrste                         od 0,65 do 1,10

– radna mjesta IV. vrste                         od 0,50 do 0,75.

Članak 110.

Za vrijeme trajanja vježbeničkog staža vježbenik ima pravo na 85% plaće poslova radnog mjesta najniže složenosti njegove vrste.

Članak 111.

(1) Za natprosječne rezultate u radu službenici i namještenici mogu svake godine ostvariti dodatak za uspješnost na radu koji može iznositi najviše tri plaće službenika ili namještenika koji ostvaruje dodatak i ne može se ostvarivati kao stalni dodatak uz plaću.

(2) Vlada uredbom utvrđuje kriterije utvrđivanja natpro­sječnih rezultata i način isplate dodataka za uspješnost na radu. Kao obvezan kriterij mora se uzeti u obzir ocjena o radu službenika, odnosno namještenika.

(3) Masu sredstava za dodatke za uspješnost u radu u pojedinim državnim tijelima utvrđuje Vlada sukladno osiguranim prora­čunskim sredstvima.

Članak 112.

Vlada uredbom utvrđuje poslove s posebnim uvjetima rada te pravo na posebne dodatke za službenike i namještenike koji rade na tim poslovima.

XVIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 126.

(1) Vlada će uredbe iz članka 78. stavka 2., članka 79. stavka 3. i članka 109. stavka 1. ovoga Zakona donijeti u roku od 30 dana od dana njegova stupanja na snagu, a ostale propise za čije je donošenje ovlaštena uskladit će s odredbama ovoga Zakona u roku od godine dana od dana njegova stupanja na snagu.

(2) Do donošenja osnovice na način određen u članku 108. ovoga Zakona Vlada će privremeno, u roku od 30 dana od do­no­šenja uredbe iz članka 109. stavka 1. ovoga Zakona, odrediti osnovicu za izračun plaće službenika i namještenika.

(3) Ministar nadležan za poslove opće uprave uskladit će opći dio programa za polaganje državnoga stručnoga ispita i ostale propise na čije je donošenje ovlašten, u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(4) Čelnici tijela ovlašteni za utvrđivanje posebnog dijela programa državnoga stručnog ispita navedene programe uskladit će u roku iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Čelnici tijela uskladit će pravilnike o unutarnjem redu državnih tijela u roku od 60 dana nakon donošenja uredbi Vlade iz članaka 78. stavka 2. ovoga Zakona.

Članak 127.

(1) Službenici i namještenici zatečeni u službi odnosno na radu u državnim tijelima na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, nastavljaju s radom na svojim dosadašnjim službeničkim, odnosno radnim mjestima i zadržavaju plaće prema dosadašnjim propisima, do donošenja rješenja o rasporedu na radna mjesta prema pravilniku o unutarnjem redu usklađenim s odredbama ovoga Zakona.

(2) Nakon donošenja pravilnika o unutarnjem redu državnog tijela usklađenog s odredbama ovoga Zakona, službenici iz stavka 1. ovoga članka koji nemaju propisanu stručnu spremu za obav­ljanje poslova radnog mjesta određene vrste, rasporedit će se na radna mjesta sukladno stručnoj spremi koju stvarno imaju, osim službenika i namještenika iz stavka 3. i 4. ovoga članka, a službenici koje neće biti moguće rasporediti jer za raspored na radna mjesta ne ispunjavaju uvjete u pogledu stručne spreme i struke stavit će se na raspolaganje.

(3) Službenici koji imaju za jedan stupanj stručnu spremu nižu od stručne spreme koja je propisana za radno mjesto na kojemu su zatečeni na dan stupanja na snagu ovoga Zakona mogu i dalje obavljati poslove koji odgovaraju poslovima radnog mjesta na kojemu su zatečeni ako kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:

1. ako su na dan stupanja na snagu Zakona o državnim službenicima i namještenicima i o plaćama nositelja pravosudnih dužnosti (»Narodne novine«, br. 74/94.) odnosno 26. listopada 1994. zatečeni na poslovima za koje je bila propisana za jedan stupanj stručna sprema viša od stručne spreme koju su stvarno imali,

2. ako su do 26. travnja 1996. položili državni stručni ispit za zvanje za koje se tražila za jedan stupanj viša stručna sprema od stručne spreme koju stvarno imaju te

3. ako na dan stupanja na snagu ovoga Zakona imaju više od 20 godina radnog staža.

(4) Namještenici koji imaju za jedan stupanj stručnu spremu nižu od stručne spreme koja je propisana za radno mjesto na kojemu su zatečeni na dan stupanja na snagu ovoga Zakona mogu i dalje obavljati poslove koji odgovaraju poslovima radnog mjesta na kojemu su zatečeni ako kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:

1. ako su na dan stupanja na snagu Zakona o državnim službenicima i namještenicima i o plaćama nositelja pravosudnih dužnosti (»Narodne novine«, br. 74/94.) odnosno 26. listopada 1994. zatečeni na poslovima za koje je bila propisana za jedan stupanj stručna sprema viša od stručne spreme koju su stvarno imali te

2. ako na dan stupanja na snagu ovoga Zakona imaju više od 20 godina radnog staža.

(5) Službenici koji obavljaju inspekcijske poslove i imaju za jedan stupanj stručnu spremu nižu od stručne spreme koja je propisana za radno mjesto na kojemu su zatečeni na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, a za koje je posebnim zakonom propisano da mogu obavljati poslove, iako nemaju potrebnu stručnu spremu, mogu i dalje obavljati poslove koji odgovaraju poslovima radnog mjesta na kojemu su zatečeni ako kumulativno ispunjavaju slje­deće uvjete:

1. ako su na dan stupanja na snagu Zakona o državnim služ­benicima i namještenicima i o plaćama nositelja pravosudnih duž­nosti (»Narodne novine«, br. 74/94.) odnosno 26. listopada 1994. zatečeni na poslovima za koje je bila propisana samo za jedan stupanj stručna sprema viša od stručne spreme koju su stvarno imali i

2. ako su položili državni stručni ispit za zvanje propisano posebnim zakonom i u roku koji je bio tim zakonom propisan.

(6) Službenici iz stavka 1. ovoga članka koji do stupanja na snagu ovoga Zakona nisu položili državni stručni ispit, a nisu ni oslobođeni obveze polaganja državnog stručnog ispita prema do­sadašnjim propisima, dužni su položiti državni stručni ispit u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(7) Službenici iz stavka 1. ovoga članka prije rasporeda na radno mjesto za obavljanje inspekcijskog nadzora ili nadzora nad zakonitošću rada, dužni su dati pisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz odredbi članka 9. ovoga Zakona za njihov raspored na ta radna mjesta.

(8) Službenici i namještenici koji nemaju u odgovarajućoj struci radni staž duži od vremena određenog za vježbenički staž raspoređuju se kao vježbenici do isteka vremena potrebnog za vježbenički staž prema odredbama ovoga Zakona.

Članak 128.

Postupci u predmetima iz službeničkih i radnih odnosa koji ne budu dovršeni do stupanja na snagu ovoga Zakona, nastavit će se i dovršiti prema dosadašnjim propisima.

Članak 129.

Danom stupanja na snagu uredbe iz članka 109. stavka 1. ovoga Zakona, prestaje važiti Uredba o dodacima za poslove s posebnim uvjetima rada (»Narodne novine«, br. 90/94. i 6/00.), Uredba o zvanjima i uvjetima za postavljenje u zvanja, položajima i uvjetima za imenovanja ovlaštenih službenih osoba u Ministarstvu unutarnjih poslova (»Narodne novine«, br. 100/95.), Uredba o povećanju vrijednosti platnih razreda za pojedine službe (»Narodne novine«, br. 90/94., 22/95., 30/95. i 79/95.), Odluka o po­ve­ćanju vrijednosti koeficijenta platnog razreda za stanovita zvanja i položaje državnih službenika (»Narodne novine«, br. 18/99.), Uredba o razvrstavanju u platne razrede poslova na kojima rade namještenici (»Narodne novine«, br. 74/94., 74/00.) i Odluka o povećanju vrijednosti koeficijenata platnih razreda državnih služ­benika i namještenika u Stručnoj službi Sabora Republike Hrvatske, klasa 023-01/95-01/01 od 1. veljače 1995. odredbe:

– članka 15. Zakona o poreznoj upravi (»Narodne novine«, br. 75/93. i 71/99.),

– članka 21. Zakona o financijskoj policiji (»Narodne novine«, br. 89/92., 16/93., 94/93. i 28/94.),

– članka 16. Zakona o carinskoj službi Republike Hrvatske (»Na­rodne novine«, br. 53/91. i 106/93.),

– članka 195. Zakona o obrani (»Narodne novine«, br. 74/93. – pročišćeni tekst i 57/96.),

 – članka 84. Zakona o izvršenju sankcija izrečenih za krivič­na djela, privredne prijestupe i prekršaje (»Narodne novine«, br. 21/74., 39/74., 55/88., 19/90., 26/93., 66/93., 11/97., 128/99. i 73/00.),

– članka 4. Zakona o plaćama ovlaštenih državnih revizora (»Narodne novine«, br. 86/98.).

Članak 130.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Za­kon o državnim službenicima i namještenicima i o plaćama nositelja pravosudnih dužnosti (»Narodne novine«, br. 74/94., 86/94. i 7/95.), osim odredbi kojima su uređene plaće službenika i na­mje­štenika koje prestaju važiti danom stupanja na snagu uredbe iz član­ka 109. stavka 1. ovoga Zakona, a ostali propisi donijeti na te­melju toga Zakona, primjenjuju se do donošenja novih propisa sukladno odredbama ovoga Zakona.

Članak 131.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/01-01/03
Zagreb, 14. ožujka 2001.

Prijelazne i završne odredbe iz Zakona o državnim službenicima NN 92/05

Članak 144.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona,

a) u odnosu na državne službenike prestaje važiti Zakon o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine«, br. 27/01.) i na temelju njega doneseni provedbeni propisi, osim odredaba kojima su uređene njihove plaće, koje ostaju na snazi do dana početka primjene posebnog zakona kojim će se urediti plaće i druga materijalna prava državnih službenika,

b) u odnosu na namještenike prestaje važiti Zakon o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine«, br. 27/01.) i na temelju njega doneseni provedbeni propisi, osim odredaba kojima su uređene njihove plaće, koje ostaju na snazi do dana početka primjene propisa kojima će se urediti klasifikacija radnih mjesta i plaće namještenika.

(2) Do dana stupanja na snagu posebnog zakona kojima će se urediti plaće i druga materijalna prava državnih službenika i uredbi kojima će se urediti klasifikacija radnih mjesta i plaće namještenika ostaju na snazi odredbe članka 108 – 112. Zakona o državnim služ­benicima i namještenicima i provedbeni propisi:

a) Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne novine«, br. 37/01., 38/01. – isp., 71/01., 89/01., 112/01., 7/02. – isp., 17/03., 197/03., 21/04. i 25/04. – isp.),

b) Uredba o poslovima i posebnim uvjetima rada (»Narodne novine«, br. 74/02.).

(3) U odnosu na službenike i namještenike u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i jedinica područne (regionalne) samouprave Zakon o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine«, br. 27/01.) ostaje na snazi do stupanja na snagu posebnog zakona kojim će se urediti njihova prava, obveze i odgovornosti. 

Uredbe i etički kodeks 

Članak 145.

Vlada će donijeti, najkasnije u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovoga Zakona:

1. uredbu iz članka 23. stavka 4., kojom se uređuje mogućnost rada na izdvojenim mjestima i rada s nepunim radnim vremenom,

2. etički kodeks iz članka 25. stavka 2., kojim se uređuju pravila ponašanja državnih službenika,

3. uredbu iz članka 45. stavka 6., kojom se uređuje postupak i način raspisivanja i provedbe javnog natječaja i internog oglasa,

4. uredbu iz članka 57. stavka 2., kojom se propisuje postupak i način polaganja te program državnoga stručnog ispita,

5. uredbu iz članka 66. stavka 8., kojom se pobliže propisuje broj članova, ustrojstvo i način rada Odbora za državnu službu,

6. uredbu iz članka 74. stavka 6., kojom se detaljno razrađuju radna mjesta unutar svake kategorije,

7. uredbu iz članka 81. stavka 3., kojom se uređuje upućivanje državnog službenika na rad izvan državne službe,

8. uredbu iz članka 90. stavka 4., kojom se uređuju načini i uvjeti napredovanja,

9. uredbu iz članka 93. stavka 3., kojom se uređuju oblici, način i uvjeti izobrazbe državnih službenika,

10. uredbu iz članka 139., o klasifikaciji radnih mjesta i plaćama namještenika,

11. uredbu iz članka 141. stavka 2., kojom se uređuje sadržaj i način vođenja osobnih očevidnika i središnjeg popisa državnih služ­benika i namještenika. 

Pravilnici čelnika središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose 

Članak 146.

(1) Čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose najkasnije u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovoga Zakona donijet će pravilnik iz članka 75. stavka 1., kojim će urediti jedinstvene standarde i mjerila za određivanje naziva i opisa radnih mjesta u državnoj službi.

(2) Čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose najkasnije do stupanja na snagu ovoga Zakona donijet će pravilnik iz članka 84. stavka 2., kojim se propisuje sadržaj poseb­nog izvještaja o ocjeni rada i učinkovitosti državnih službenika. 

Propisi o unutarnjem ustrojstvu i unutarnjem redu državnih tijela 

Članak 147.

(1) Vlada će najkasnije u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti uredbe o unutarnjem ustrojstvu državnih tijela s odredbama ovoga Zakona.

(2) Čelnici državnih tijela najkasnije u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu uredbi iz stavka 1. ovoga članka uskladit će pravilnike o unutarnjem redu s odredbama ovoga Zakona. 

Akti o ustrojavanju i imenovanju 

Članak 148.

(1) Vlada će najkasnije u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona:

1. imenovat predsjednika i članove Odbora za državnu službu (članak 66. stavak 1.),

2. ustrojiti službeničke sudove i Viši službenički sud (članak 100. stavak 3.),

3. imenovati članove službeničkih sudova i Višeg službeničkog suda (101. stavak 3.).

(2) Do ustrojavanja novih službeničkih sudova i Višega služ­beničkog suda i imenovanja njihovih članova na temelju ovoga Zakona, postupke zbog teških povreda službene dužnosti provodit će dotadašnji službenički sudovi i Viši službenički sud, ustrojeni na temelju dotadašnjih propisa. 

Kolektivni pregovori 

Članak 149.

Vlada će u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovoga Zakona pozvati sindikate državnih službenika da započnu s pregovorima o usklađivanju važećeg Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike s odredbama ovoga Zakona. 

Prava stečena prema ranijim propisima 

Članak 150.

Državni službenici i namještenici zatečeni u državnoj službi na dan stupanja na snagu ovoga Zakona nastavljaju raditi na svojim dotadašnjim radnim mjestima te zadržavaju plaće i druga prava prema dotadašnjim rješenjima, do donošenja rješenja o rasporedu na radna mjesta u skladu s propisima o unutarnjem ustrojstvu i unutarnjem redu državnog tijela usklađenim s odredbama ovoga Zakona. 

Promjena statusa pojedinih državnih dužnosnika 

Članak 151.

(1) Na dan stupanja na dužnost Vlade nakon prvih parlamentarnih izbora položaji tajnika ministarstva, ravnatelja (direktora) u ministarstvu, zamjenika tajnika Vlade, predstojnika ureda Vlade, zamjenika državnog tajnika središnjeg državnog ureda te zamjenika i pomoćnika ravnatelja državne upravne organizacije, postaju radna mjesta državnih službenika, a dosadašnji položaji pomoćnika ministara ukidaju se.

(2) Osobe zatečene na položajima iz stavka 1. ovoga članka nastavljaju obavljati dotadašnje poslove i imaju pravo na plaću prema dotadašnjim rješenjima do imenovanja službenika na ta radna mjesta na temelju natječaja sukladno odredbama ovoga Zakona, a nakon toga, ako ne budu ponovno imenovani, Vlada će donijeti odluku o njihovom razrješenju od dužnosti.

(3) Natječaj za imenovanje na radna mjesta iz stavka 1. ovoga članka raspisat će se najkasnije u roku od 60 dana od dana stupanja na dužnost Vlade nakon prvih parlamentarnih izbora nakon počet­ka primjene ovoga Zakona.

(4) Razriješeni dužnosnik iz stavka 2. ovoga članka, koji je prije imenovanja na dužnost bio državni službenik, ima pravo rasporeda, bez natječaja, u državno tijelo u kojem je bio u državnoj službi prije imenovanja na dužnost ili u drugo državno tijelo, ukoliko postoji slobodno radno mjesto za koje ispunjava propisane stručne uvjete. Zahtjev za raspored razriješeni dužnosnik mora podnijeti najkasnije u roku od 30 dana od dana razrješenja, čelniku tijela u kojem je bio u službi prije imenovanja.

(5) Razriješeni dužnosnik iz stavka 2. ovoga članka, koji prije imenovanja na dužnost nije bio državni službenik, kao i razriješeni dužnosnik iz stavka 4. ovoga članka, koji ne podnese zahtjev za raspored u državno tijelo u kojem je bio u državnoj službi prije imenovanja na dužnost, ostvaruju pravo na naknadu sukladno zakonu kojim se uređuju obveze i prava državnih dužnosnika.

Postupci započeti prije stupanja na snagu ovoga Zakona

Članak 152.

Postupci u predmetima iz službeničkih i radnih odnosa koji ne budu dovršeni do stupanja na snagu ovoga Zakona, nastavit će se i dovršiti prema dosadašnjim propisima. 

Stupanje na snagu

Članak 153.

Ovaj Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2006., osim odredaba članka 23. stavka 4., članaka 25. stavka 2., članka 45. stavka 6., članka 57. stavka 2., članka 66. stavka 8., članka 74. stavka 6., članka 75. stavka 1., članka 81. stavka 3., članka 84. stavka 2., članka 90. stavka 4., članka 93. stavka 3., članka 139., članka 141. stavka 2. i članaka 144. – 153., koje stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 Prijelazne i završne odredbe iz NN Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08)

Rok za donošenje provedbenih propisa

Članak 122.

Vlada Republike Hrvatske donijet će uredbu iz članka 79. ovoga Zakona najkasnije u roku od 30 dana od stupanja na snagu posebnog zakona kojim će se urediti plaće službenika i namještenika.

Obvezuje se čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose da pravilnik iz članka 118. stavka 4. ovoga Zakona donese u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Akti o ustrojavanju i imenovanju članova službeničkih sudova

Članak 123.

Županijske skupštine i Gradska skupština Grada Zagreba će najkasnije u roku tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona ustrojiti službeničke sudove i imenovati njihove predsjednike i članove (članak 48. ovoga Zakona).

Do ustrojavanja novih službeničkih sudova i imenovanja njihovih predsjednika i članova na temelju ovoga Zakona, postupke zbog teških povreda službene dužnosti provodit će službenički sudovi i Viši službenički sud, ustrojeni na temelju propisa koji su bili na snazi do dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Status zatečenih službenika i namještenika

Članak 124.

Službenici i namještenici zatečeni na radu u upravnim tijelima lokalnih jedinica na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, nastavljaju raditi na svojim dotadašnjim radnim mjestima te zadržavaju plaće i druga prava prema dotadašnjim rješenjima, do donošenja rješenja o rasporedu na radna mjesta u skladu s pravilnikom o unutarnjem redu usklađenim s odredbama ovoga Zakona i uredbe iz članka 79. ovoga Zakona.

Nakon donošenja pravilnika o unutarnjem redu iz stavka 1. ovoga članka, zatečeni službenici i namještenici, koji nemaju propisanu stručnu spremu za obavljanje poslova radnog mjesta, rasporedit će se na radna mjesta u skladu sa stručnom spremom koju stvarno imaju, osim službenika i namještenika iz stavka 3. ovoga članka.

Zatečeni službenici i namještenici koji imaju za jedan stupanj stručnu spremu nižu od stručne spreme koja je propisana za radno mjesto na kojem su zatečeni na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, mogu i dalje obavljati poslove koji odgovaraju poslovima radnog mjesta na kojem su zatečeni ako na dan stupanja na snagu ovoga Zakona imaju najmanje deset godina radnog staža.

Obveza polaganja državnoga stručnog ispita

Članak 125.

Službenici koji do stupanja na snagu ovoga Zakona nisu položili državni stručni ispit, a nisu oslobođeni obveze polaganja ispita po ranijim propisima, dužni su položiti državni stručni ispit u roku godine dana od stupanja na snagu ovoga Zakona.

Odredba stavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se na vježbenike.

Započeti postupci

Članak 126.

Postupci u predmetima iz službeničkih i radnih odnosa u upravnim tijelima lokalnih jedinica, koji ne budu dovršeni do stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se prema propisima koji su bili na snazi do dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Imenovanje i razrješenje pročelnika u prijelaznom razdoblju

Članak 127.

Raspisivanje javnog natječaja za imenovanje pročelnika upravnog tijela te imenovanje i razrješenje pročelnika do 17. svibnja 2009. godine provodit će poglavarstvo lokalne jedinice.

Prestanak važenja propisa

Članak 128.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona u odnosu na službenike i namještenike u upravnim tijelima lokalnih jedinica prestaje važiti Zakon o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine«, br. 27/01.), osim odredaba članka 62. – 78. i članka 108. – 112. istoga Zakona, koje i dalje ostaju na snazi.

Odredbe članka 62. – 78. Zakona o državnim službenicima i namještenicima ostaju na snazi do stupanja na snagu uredbe iz članka 79. ovoga Zakona, kojom će se urediti klasifikacija radnih mjesta službenika i namještenika.

Odredbe članka 108.– 112. Zakona o državnim službenicima i namještenicima ostaju na snazi do dana stupanja na snagu posebnog zakona kojim će se urediti plaće službenika i namještenika.

Stupanje na snagu Zakona

Članak 129.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama.«

Prijelazne i završne odredbe Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi NN 28/10

Članak 25.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona u odnosu na službenike i namještenike u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prestaju važiti odredbe članaka 108. do 112. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine«, br. 27/01.).

Članak 26.

Ovaj Zakon prestaje važiti na dan stupanja na snagu posebnog zakona kojim će se na jedinstven način urediti plaće u državnoj službi, javnim službama i upravnim odjelima i službama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Članak 27.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama.«

 

Copyright © Ante Borić