Povezani zakoni

Zakon o "Nagradi Ivan Filipović"

NN 61/91, 149/09

na snazi od 24.12.2009.

Uživajte...

 

Baza je ažurirana 29.09.2023. 

zaključno sa NN 112/23

Članak 1.

"Nagradu Ivan Filipović" (u daljem tekstu: Nagrada) dodjeljuje Republika Hrvatska za značajna ostvarenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti.

Članak 2. (NN 149/09)

Nagrada se dodjeljuje kao godišnja nagrada i kao nagrada za životno djelo.

Svake godine mogu se dodijeliti dvije nagrade za životno djelo i do 15 godišnjih nagrada.

Članak 3. (NN 149/09)

Godišnja nagrada dodjeljuje se za najznačajnija ostvarenja tijekom proteklih godina a osobito posljednje, istaknutim prosvjetnim radnicima, znanstvenicinia i stručnjacima i grupi znanstvenika i stručnjaka ili prosvjetnih radnika ako je ostvarenje rezultat njihova zajedničkog rada. Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim prosvjetnim radnicima, znanstvenicima i stručnjacima čiji je pedagoški ili znanstveni i stručni rad trajan doprinos odgojno-obrazovnoj djelatnosti u Republici Hrvatskoj.

Članak 4.

Nagrada se dodjeljuje u obliku posebnog priznanja i u novcu.

Članak 5.

Nagrada se dodjeljuje svake godine 24. travnja. na dan obljetnice rodenja Ivana Filipovića.

Članak 6. (NN 149/09)

Nagradu dodjeljuje Odbor "Nagrade Ivan Filipović" (u daljem tekstu: Odbor) na prijedlog komisija koje odbor osniva za svako od područja odgojno - obrazovnog sustava. Odbor ima 9 članova. Predsjednika i članove Odbora imenuje Hrvatski sabor na vrijeme od dvije godine. Odbor osniva komisije za područja: predškolskog odgoja osnovnog školstva srednjeg školstva visokog školstva i znanstvenog i stručnog rada

Članak 7. (NN 149/09)

Ministar nadležan za obrazovanje (u daljnjem tekstu: ministar) donosi pravilnik kojim se detaljnije ureduje način rada Odbora i komisija te kriteriji i način predlaganja i dodjele Nagrade.

Prijedlog pravilnika utvrđuje Odbor po prethodno pribavljenom mišljenju nadležnog radnog tijela Hrvatskoga sabora.

Članak 8.

Natječaj za dodjelu Nagrade objavljuje se u školskim novinama.

Članak 9. (NN 149/09)

Sredstva za Nagradu i za materijalne troškove osiguravaju se svake godine u državnom proračunu Republike Hrvatske.

Sredstva za Nagradu vode se na posebnom računu pri ministarstvu nadležnom za obrazovanje (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Financijshi plan donosi Odbor uz suglasnost ministra.

Neutrošena sredstva u jednoj godini prenose se u iduću godinu.

Naredbodavac za izvršenje financijskog plana je ministar.

Članak 10.

Stručne i računovodstvene poslove Odbora obavlja Ministarstvo prosvjete, kulture i športa.

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ovoga zakona prestaje važiti Zakon o "Nagradi Ivan Filipović" ("Narodne novine". br. 17/ 1977.)

Članak 12.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

 

 

Copyright © Ante Borić