Baza je ažurirana 04.076.2022. 

zaključno sa NN 75/22

Povezani zakoni

Banke, financije i investicije
Zakon o zaštiti potrošača Zakon o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava Zakon o subvencioniranju stambenih kredita Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture Zakon o sustavu osiguranja depozita Zakon o trgovačkim društvima Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 2017/1131 o novčanim fondovima Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2365 o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2402 o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju Zakon o igrama na sreću Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja Zakon o reviziji Zakon o javno-privatnom partnerstvu Zakon o državnim potporama Zakon o potrošačkom kreditiranju Zakon o platnom prometu Zakon o deviznom poslovanju Zakon o Državnom uredu za reviziju Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o agencijama za kreditni rejting Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1150 o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja Zakon o obveznim mirovinskim fondovima Zakon o kamatama Zakon o kreditnim institucijama Zakon o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjima sklopljenih u Republici Hrvatskoj s neovlaštenim vjerovnikom Zakon o informacijskoj sigurnosti Zakon o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje Zakon o Vijeću za financijsku stabilnost Zakon o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske 2013-2018 Zakon o arbitraži Zakon o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu Zakon o elektroničkoj trgovini Zakon o postupcima naknade štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije Zakon o zaštiti novčarskih institucija Zakon o osiguranju depozita Zakon o tajnosti podataka Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti Zakon o Upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Zakon o privatizacijskim investicijskim fondovima Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Europskoj banci za obnovu i razvoj Zakon o obrtu Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2020/1503 o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja Zakon o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka Zakon o pretvaranju deviznih depozita građana u javni dug Republike Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga i Uredbe (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088 Zakon o ništavnosti određenih vrsta ugovora o osiguranju i ugovora o kreditu Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma Zakon o računovodstvu Zakon o preuzimanju dioničkih društava Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj Zakon o prestanku važenja Zakona o financijskom poslovanju Zakon o jamstvenom fondu za gospodarski oporavak i razvitak Zakon o trgovini Zakon o davanju ovlasti Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za izdavanje obveznica Zakon o financijskim konglomeratima Zakon o kreditnim unijama Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja Zakon o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske Zakon o osiguranju Zakon o elektroničkom novcu Zakon o faktoringu Zakon o čeku Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina Stečajni zakon Zakon o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija Zakon o leasingu Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa Zakon o alternativnim investicijskim fondovima 2014-2018 Zakon o Financijskoj agenciji Zakon o mjenici Zakon o Hrvatskoj gospodarskoj komori Pomorski zakonik Zakon o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica Zakon o sudskom registru Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima Zakon o financijskom osiguranju Zakon o alternativnim investicijskim fondovima Zakon o subvencioniranju i državnom jamstvu stambenih kredita Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti Zakon o načinu likvidacije poslovanja glavnih filijala Jugobanke d.d. Beograd koje su poslovale na teritoriju Republike Hrvatske Zakon o iznimnim mjerama kontrole cijena Zakon o uvođenju Europske zadruge - Societas Cooperativa Europaea (SCE) Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja Zakon o poticanju ulaganja Zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku Zakon o pretvorbi kapitala društava osiguranja i reosiguranja u Republici Hrvatskoj Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima 2014-2018 Zakon o stavljanju izvan snage propisa Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije iz oblasti financija Zakon o tržištu kapitala Europska unija
Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije i projekata tehničke pomoći Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 606.2013 o uzajamnom priznavanju zaštitnih mjera u građanskim stvarima Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji Zakon o azilu Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga i Uredbe (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088 Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014-2020 Zakon o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2365 o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe ( Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka Opća uredba o zaštiti podataka - Uredba (EU) 2016/679 Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o živi i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1102/2008 Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije Zakon o provedbi carinskih propisa Europske unije Zakon o sustavu provedbe programa Europske unije i sustavu provedbe projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica iz ostalih inozemnih izvora Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Zakon o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o uslugama Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora Zakon o međunarodnim mjerama ograničavanja Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006 Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj Zakon o strancima Ustav Republike Hrvatske Zakon o provedbi uredbi Europske unije o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju Zakon o uvođenju Europskog društva - Societas Europea (SE) i Europskoga gospodarskoga interesnog udruženja (EGIU) Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/757 o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji te o izmjeni Direktive 2009/16/EZ Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 650.2012 Europskog Parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi europske potvrde o Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti

Copyright © Ante Borić