Baza je ažurirana 04.076.2022. 

zaključno sa NN 75/22

Povezani zakoni

Unutarnji poslovi
Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o privatnoj zaštiti Zakon o azilu Zakon o tajnosti podataka Zakon o hrvatskom državljanstvu Zakon o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava Zakon o policiji Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013 Prekršajni zakon Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o prebivalištu Zakon o strancima Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske Zakon o pojednostavljenju razmjene podataka između tijela država članica Europske unije nadležnih za provedbu zakona Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti Zakon o nadzoru državne granice Zakon o sustavu civilne zaštite Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o ispitivanju i žigosanju odnosno obilježavanju ručnog vatrenog oružja i municije Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva Zakon o osobnom imenu Ustav Republike Hrvatske Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o protuminskom djelovanju Zakon o državnim službenicima Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o osobnoj iskaznici Zakon o sustavu domovinske sigurnosti Zakon o suzbijanju zlouporabe droga Zakon o Zakladi policijske solidarnosti Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima Zakon o obradi biometrijskih podataka Zakon o kaznenom postupku Zakon o javnom okupljanju Zakon o sigurnosnim provjerama Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira Zakon o privatnim detektivima Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana Oružane snage i branitelji
Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske Zakon o upravnim sporovima Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji 2014-2017 Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja Zakon o Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji Zakon o sudjelovanju pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske, policije, civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu Zakon o odgovornosti Republike Hrvatske za štetu nastalu u bivšoj SFRJ za koju je odgovarala bivša SFRJ Zakon o odgovornosti Republike Hrvatske za štetu uzrokovanu od strane pripadnika hrvatskih oružanih i redarstvenih snaga za vrijeme domovinskog rata Zakon o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti Zakon o sudjelovanju civilnih stručnjaka u međunarodnim misijama i operacijama Zakon o sustavu civilne zaštite Zakon o Hrvatskom domovinskom fondu Zakon o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata 2006-2018 Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Zakon o gospodarenju kemikalijama sadržanim u Konvenciji o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i o njihovu uništenju Zakon o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o njihovom uništenju Zakon o eksplozivnim tvarima 2004-2017 Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba Zakon o obilježavanju mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata Zakon o obrani Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji Zakon o civilnoj službi Zakon o prestanku važenja Zakona o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o sustavu domovinske sigurnosti Zakon o grobljima boraca Zakon o Zakladi vojne solidarnosti Zakon o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata Zakon o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme Zakon o općem upravnom postupku Zakon o Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata

Copyright © Ante Borić