Baza je ažurirana 05.03.2024. 

zaključno sa NN 24/24

Povezani zakoni

Građansko pravo
Zakon o kamatama Zakon o leasingu Zakon o parničnom postupku Zakon o izvanparničnom postupku Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade Stečajni zakon Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o obveznim odnosima Zakon o koncesijama Zakon o obveznim osiguranjima u prometu Zakon o mirnom rješavanju sporova Zakon o najmu stanova Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 650.2012 Europskog Parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi europske potvrde o Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti Zakon o mjenici Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim pitanjima Zakon o poljoprivrednom zemljištu Obiteljski zakon Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu Ovršni zakon Zakon o osiguranju Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Zakon o parničnom postupku 2011-2013 Zakon o zakladama Zakon o javnobilježničkim pristojbama Zakon o potrošačkom kreditiranju Zakon o nasljeđivanju Država, uprava i javne ovlasti
Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu Zakon o preoblikovanju Javnog poduzeća Narodne novine Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu Zakon o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj Zakon o konvalidaciji Zakon o državnom inspektoratu 2011-2014 Zakon o uvjetima odobravanja kredita i zajmova određenih pravnih osoba Zakon o upravnoj inspekciji Zakon o potvrđivanju Ugovora o pitanjima sukcesije Zakon o reviziji pretvorbe i privatizacije Zakon o Središnjem registru državne imovine Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora Zakon o Vladi Republike Hrvatske Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu Zakon o obnovi Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi Zakon o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela novoustrojenih jedinica lokalne samouprave i uprave na području Zagrebačke županije Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu Zakon o rješavanju potraživanja prema poduzećima i drugim pravnim osobama s područja Republike Hrvatske oslobođenih akcijama "Bljesak" i "Oluja" i područja istočne Hrvatske koja su integrirana u postupku mirne reintegracije Zakon o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama Zakon o kritičnim infrastrukturama Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Zakon o državnim potporama 2013-2014 Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske Zakon o potpomognutim područjima Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu (Europska) Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Zakon o preuzimanju dijela duga po novom financijskom sporazumu iz 1988. godine te o izdavanju obveznica Republike Hrvatske radi zamjene toga duga Zakon o državnim potporama 2014-2017 Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Zakon o upravnim pristojbama Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011.g. Zakon o pretvorbi prava na društvenim sredstvima bivših društveno-političkih organizacija Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije Zakon o koncesijama Zakon o državnim potporama 2005-2013 Zakon o proračunu Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o Zakladi Hrvatska kuća - Croatian House Zakon o istražnim povjerenstvima Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu Zakon o prestanku važenja Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi Zakon o instrumentima politike boljih propisa Zakon o sanaciji javnih ustanova Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Zakon o sanaciji određenih poduzeća Zakon o izdavanju obveznica za restrukturiranje gospodarstva u Republici Hrvatskoj Ustav Republike Hrvatske Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o zaštiti i spašavanju Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o Registru vijeća, koordinacija i predstavnika nacionalnih manjina Zakon o javnoj nabavi Zakon o državnim službenicima Zakon o izdavanju obveznica za prikupljanje sredstava za obnovu Republike Hrvatske Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine Zakon o sustavu državne uprave Zakon o prestanku važenja Zakona o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Zakon o Tjednu solidarnosti Zakon o općem upravnom postupku Zakon o službenoj iskaznici Zakon o upravljanju državnom imovinom Zakon o procjeni učinaka propisa Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa Zakon o privremenom korištenju stanova Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske Zakon o Registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u državnoj službi i javnim službama Zakon o blagdanima, spomendanima i neradanim danima u Republici Hrvatskoj Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske 2018-2018 Zakon o preuzimanju Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima Zakona o potvrđivanju ugovora između svete stolice i republike hrvatske o pravnim pitanjima Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža Zakon o javnoj nabavi 2014-2016 Zakon o matičnom broju Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti Zakon o područjima posebne državne skrbi Zakon o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima Zakon o državnim potporama Zakon o pravu na pristup informacijama Ustavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske Zakon o državnom pečatu Republike Hrvatske Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu Zakon o fiskalnoj odgovornosti Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o državnim službenicima 2013-2015 Zakon o državnim službenicima 2015-2017 Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj Zakon o Državnom inspektoratu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske Zakon o plaćama ovlaštenih državnih revizora Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu Zakon o političkim strankama Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske Zakon o prestanku rada društvenog pravobranioca samoupravljanja Zakon o komasaciji Zakon o sprječavanju sukoba interesa Zakon o posebnim pravima Predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Zakon o vanjskim poslovima Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije Zakon o načinu primjene pravnih propisa donesenih prije 6. travnja 1941. godine Zakon o državnim maticama Zakon o načinu i uvjetima podmirivanja obveza po kreditima i drugim poslovima iz sporazuma s vladama članicama Pariškog kluba Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama Zakon o upravnim sporovima Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske Zakon o strateškim robnim zalihama Obiteljsko pravo
Obiteljski zakon 2020-2023 Zakon o Nagradi za promicanje prava djeteta Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 4.2009 o području nadležnosti, mjerodavnog prava, priznanja i izvršenja odluka te suradnji u stvarima koje se odnose na obveze uzdržavanja Zakon o udomiteljstvu Zakon o Centru za posebno skrbništvo Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o suzbijanju diskriminacije Obiteljski zakon Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2019/1111 od 25. lipnja 2019. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću te o međunarodnoj otmici djece Zakon o zakladi 'Hrvatska za djecu' Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 2201.2003 o području nadležnosti, priznanja i izvršenja sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanim s roditeljskom skrbi Zakon o pravobranitelju za djecu Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama Zakon o dadiljama Zakon o doplatku za djecu Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola Zakon o privremenom uzdržavanju

Copyright © Ante Borić