Baza je ažurirana 23.05.2022. 

zaključno sa NN 56/22

Povezani zakoni

Porezi i carine
Zakon o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju Zakon o doprinosima 2014-2014 Zakon o porezu na dodanu vrijednost Zakon o porezu na dobit Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama Zakon o mehanizmima rješavanja poreznih sporova u Europskoj uniji Zakon o poreznoj upravi Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Zakon o mjerama naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom Zakon o posebnom porezu kavu i bezalkoholna pića Carinski zakonik EU Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o poreznom savjetništvu Zakon o uvjetima za pružanje usluga carinskog zastupanja Zakon o računovodstvu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu Carinski zakon 1999-2013 Zakon o financijskoj policiji Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Zakon o carinskoj službi 2014-2016 Zakon o porezu na promet nekretnina 2011-2014 Zakon o lokalnim porezima Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o provedbi carinskih propisa Europske unije Zakon o fiskalnoj odgovornosti Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2015-2016 Zakon o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu Opći porezni zakon Zakon o doprinosima Zakon o naplati poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom Pravilnik o porezu na dobit 2020 - pročišćeni tekst Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba Zakon o carinskoj službi Zakon o igrama na sreću Zakon o transparentnosti tokova javnih sredstava Zakon o porezu na dohodak 2014 Pravilnik o porezu na dohodak – pročišćeni tekst Zakon o brdsko-planinskim područjima Zakon o provođenju Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998 Zakon o naplati dospjelih a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije Zakon o računovodstvu 2016 Zakon o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke Zakon o proračunu Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Zakon o porezu na dohodak Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o trošarinama Zakon o posebnom porezu na motorna vozila Zakon o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske Pravilnik o doprinosima – pročišćeni tekst Zakon o carinskoj tarifi

Copyright © Ante Borić