Baza je ažurirana 23.11.2017. zaključno sa NN 110/17

Povezani zakoni

Građansko pravo
Obiteljski zakon Ovršni zakon Stečajni zakon Zakon o kamatama Zakon o koncesijama Zakon o leasingu Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o mirenju Zakon o mjenici Zakon o najmu stanova Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine Zakon o nasljeđivanju Zakon o obveznim odnosima Zakon o obveznim osiguranjima u prometu Zakon o osiguranju Zakon o parničnom postupku Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o potrošačkom kreditiranju Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 650.2012 Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim pitanjima Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora Zakon o zemljišnim knjigama zzz Ovršni zakon 2014-2017 Obiteljsko pravo
Obiteljski zakon Zakon o dadiljama Zakon o doplatku za djecu Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o pravobranitelju za djecu Zakon o privremenom uzdržavanju Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 2201.2003 Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 4.2009 Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama Zakon o suzbijanju diskriminacije Zakon o udomiteljstvu Zakon o zakladi 'Hrvatska za djecu' Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola zzz Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama 2015-2017

Copyright © Ante Borić