Baza je ažurirana 04.08.2022. 

zaključno sa NN 86/22

Povezani zakoni

Unutarnji poslovi
Zakon o pojednostavljenju razmjene podataka između tijela država članica Europske unije nadležnih za provedbu zakona Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana Zakon o kaznenom postupku Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013 Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja Zakon o strancima Zakon o prebivalištu Zakon o tajnosti podataka Zakon o osobnom imenu Ustav Republike Hrvatske Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti Zakon o sustavu civilne zaštite Zakon o protuminskom djelovanju Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva Zakon o obradi biometrijskih podataka Prekršajni zakon Zakon o azilu Zakon o policiji Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana Zakon o privatnoj zaštiti Zakon o ispitivanju i žigosanju odnosno obilježavanju ručnog vatrenog oružja i municije Zakon o osobnoj iskaznici Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima Zakon o Zakladi policijske solidarnosti Zakon o suzbijanju zlouporabe droga Zakon o nadzoru državne granice Zakon o javnom okupljanju Zakon o hrvatskom državljanstvu Zakon o sustavu domovinske sigurnosti Zakon o državnim službenicima Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o sigurnosnim provjerama Zakon o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava Zakon o privatnim detektivima Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Oružane snage i branitelji
Zakon o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata 2006-2018 Zakon o Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji Zakon o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme Zakon o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o njihovom uništenju Zakon o sudjelovanju pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske, policije, civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu Zakon o civilnoj službi Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja Zakon o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji Zakon o Zakladi vojne solidarnosti Zakon o odgovornosti Republike Hrvatske za štetu uzrokovanu od strane pripadnika hrvatskih oružanih i redarstvenih snaga za vrijeme domovinskog rata Zakon o Hrvatskom domovinskom fondu Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu Zakon o sustavu civilne zaštite Zakon o sudjelovanju civilnih stručnjaka u međunarodnim misijama i operacijama Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba Zakon o odgovornosti Republike Hrvatske za štetu nastalu u bivšoj SFRJ za koju je odgovarala bivša SFRJ Zakon o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti Zakon o obrani Zakon o Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata Zakon o gospodarenju kemikalijama sadržanim u Konvenciji o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i o njihovu uništenju Zakon o općem upravnom postupku Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji 2014-2017 Zakon o eksplozivnim tvarima 2004-2017 Zakon o obilježavanju mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata Zakon o upravnim sporovima Zakon o sustavu domovinske sigurnosti Zakon o grobljima boraca Zakon o prestanku važenja Zakona o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske

Copyright © Ante Borić