Baza je ažurirana 29.09.2023. 

zaključno sa NN 112/23

Povezani zakoni

Porezi i carine
Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2015-2016 Zakon o olakšavanju uporabe financijskih i drugih informacija u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja ili progona teških kaznenih djela Zakon o financijskoj policiji Zakon o dodatnom porezu na dobit Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Zakon o trošarinama Zakon o porezu na dohodak 2014 Carinski zakonik EU Zakon o carinskoj službi Zakon o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije Zakon o poreznoj upravi Zakon o računovodstvu 2016 Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom Zakon o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju Zakon o provođenju Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998 Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu Zakon o naplati dospjelih a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava Zakon o porezu na dobit Zakon o doprinosima Opći porezni zakon Zakon o mehanizmima rješavanja poreznih sporova u Europskoj uniji Zakon o posebnom porezu na motorna vozila Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama Zakon o transparentnosti tokova javnih sredstava Zakon o uvjetima za pružanje usluga carinskog zastupanja Pravilnik o porezu na dobit 2020 - pročišćeni tekst Zakon o lokalnim porezima Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu Zakon o proračunu Zakon o porezu na dodanu vrijednost Zakon o naplati poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Zakon o provedbi carinskih propisa Europske unije Zakon o poreznom savjetništvu Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o računovodstvu Zakon o fiskalnoj odgovornosti Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1238 o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP) Zakon o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke Zakon o porezu na promet nekretnina 2011-2014 Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o carinskoj tarifi Zakon o mjerama naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom Zakon o igrama na sreću Zakon o brdsko-planinskim područjima Zakon o porezu na dohodak Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu Zakon o doprinosima 2014-2014 Pravilnik o doprinosima – pročišćeni tekst Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija Carinski zakon 1999-2013 Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba Zakon o posebnom porezu kavu i bezalkoholna pića Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza Zakon o carinskoj službi 2014-2016 Lokalna i područna (regionalna) samouprava
Zakon o proračunu Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2015-2016 Zakon o savjetima mladih Zakon o grobljima Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o otocima Zakon o općem upravnom postupku Zakon o vatrogastvu Zakon o Gradu Zagrebu Zakon o potpomognutim područjima Zakon o ustanovama Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o Registru vijeća, koordinacija i predstavnika nacionalnih manjina Zakon o vodnim uslugama Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske Zakon o sustavu državne uprave Zakon o naseljima Zakon o zaštiti od požara Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o obnovi i razvoju Grada Vukovara Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi Zakon o pogrebničkoj djelatnosti Zakon o upravnim sporovima Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije Zakon o lokalnim porezima Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru

Copyright © Ante Borić