Baza je ažurirana 01.12.2022. 

zaključno sa NN 138/22

Povezani zakoni

Porezi i carine
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Zakon o poreznoj upravi Zakon o transparentnosti tokova javnih sredstava Zakon o računovodstvu Zakon o naplati dospjelih a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Zakon o porezu na dodanu vrijednost Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost Carinski zakonik EU Zakon o doprinosima Zakon o provođenju Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998 Zakon o naplati poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom Zakon o proračunu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama Zakon o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke Zakon o carinskoj službi 2014-2016 Zakon o financijskoj policiji Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o fiskalnoj odgovornosti Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o posebnom porezu na motorna vozila Pravilnik o doprinosima – pročišćeni tekst Zakon o trošarinama Zakon o lokalnim porezima Pravilnik o porezu na dohodak – pročišćeni tekst Zakon o porezu na promet nekretnina 2011-2014 Zakon o porezu na dohodak 2014 Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije Zakon o porezu na dohodak Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza Opći porezni zakon Zakon o poreznom savjetništvu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu Zakon o provedbi carinskih propisa Europske unije Zakon o porezu na dobit Carinski zakon 1999-2013 Zakon o carinskoj službi Zakon o igrama na sreću Zakon o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila Zakon o mjerama naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom Zakon o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju Zakon o doprinosima 2014-2014 Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba Zakon o brdsko-planinskim područjima Zakon o mehanizmima rješavanja poreznih sporova u Europskoj uniji Pravilnik o porezu na dobit 2020 - pročišćeni tekst Zakon o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske Zakon o carinskoj tarifi Zakon o posebnom porezu kavu i bezalkoholna pića Zakon o uvjetima za pružanje usluga carinskog zastupanja Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2015-2016 Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Zakon o računovodstvu 2016 Zakon o osobnom identifikacijskom broju Nekretnine i gradnja
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o subvencioniranju stambenih kredita Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o građevnim proizvodima Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o gradnji Zakon o društveno poticanoj stanogradnji Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Zakon o prostornom uređenju Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina Zakon o igralištima za golf Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o Projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe Zakon o građevinskoj inspekciji Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije Zakon o najmu stanova Zakon o komasaciji

Copyright © Ante Borić