Baza je ažurirana 28.02.2024. 

zaključno sa NN 22/24

Povezani zakoni

Unutarnji poslovi
Zakon o privatnim detektivima Zakon o nadzoru državne granice Zakon o Zakladi policijske solidarnosti Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva Zakon o osobnom imenu Zakon o privatnoj zaštiti Zakon o sigurnosnim provjerama Zakon o azilu Zakon o protuminskom djelovanju Zakon o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja Zakon o strancima Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana Zakon o javnom okupljanju Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu Zakon o policiji Zakon o suzbijanju zlouporabe droga Zakon o ispitivanju i žigosanju odnosno obilježavanju ručnog vatrenog oružja i municije Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira Zakon o prebivalištu Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013 Ustav Republike Hrvatske Zakon o pojednostavljenju razmjene podataka između tijela država članica Europske unije nadležnih za provedbu zakona Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o hrvatskom državljanstvu Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o sustavu civilne zaštite Zakon o sustavu domovinske sigurnosti Prekršajni zakon Zakon o osobnoj iskaznici Zakon o kaznenom postupku Zakon o tajnosti podataka Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o državnim službenicima Zakon o obradi biometrijskih podataka

Copyright © Ante Borić