Baza je ažurirana 05.06.2023. 

zaključno sa NN 58/23

Povezani zakoni

Geodezija
Zakon o vodama Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Zakon o gradnji Zakon o općem upravnom postupku Zakon o naseljima Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti Zakon o šumama Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu Zakon o željeznici Zakon o cestama Zakon o prostornom uređenju Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda Zakon o građevinskoj inspekciji Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Nekretnine i gradnja
Zakon o građevnim proizvodima Zakon o komasaciji Zakon o najmu stanova Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina Zakon o društveno poticanoj stanogradnji Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Zakon o igralištima za golf Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama Zakon o Projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o gradnji Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o subvencioniranju stambenih kredita Zakon o prostornom uređenju Zakon o građevinskoj inspekciji Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji

Copyright © Ante Borić