Baza je ažurirana 30.06.2022. 

zaključno sa NN 74/22

Povezani zakoni

Kazneno i prekršajno
Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji Zakon o pomilovanju Zakon o izvršavanju rada za opće dobro na slobodi i uvjetne osude za zaštitnim nadzorom u prekršajnom postupku Zakon o provedbi Konvencije o građanskopravnim vidovima međunarodne otmice djece Zakon o primjeni statuta međunarodnog kaznenog suda i progonu za kaznena djela protiv međunarodnog ratnog i humanitarnog prava Zakon o suzbijanju zlouporabe droga Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela Zakon o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka Zakon o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije Zakon o kaznenom postupku Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela Zakon o strancima Zakon o pronalaženju, obilježavanju i održavanju grobova komunističkih zločina nakon drugog svjetskog rata Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu Zakon o oružju Zakon o prekidu prekršajnog postupka u predmetima po propisima o deviznom poslovanju koje je preuzela Republika Hrvatska Zakon o izvršavanju kazne zatvora Kazneni zakon Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o privatnoj zaštiti Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja Prekršajni zakon Zakon o probaciji Zakon o izvršenju sankcija izrečenih za kaznena djela, privredne prijestupe i prekršaje Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama Ustavni zakon o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije Zakon o nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem Zakon o sudovima za mladež Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja prekursora za droge Zakon o općem oprostu Zakon o policiji Zakon o ništetnosti određenih pravnih akata pravosudnih tijela bivše JNA, bivše SFRJ i Republike Srbije Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem ureda Europskog javnog tužitelja (»EPPO«) Zakon o privatnim detektivima Zakon o zaštiti svjedoka Unutarnji poslovi
Zakon o Zakladi policijske solidarnosti Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013 Zakon o suzbijanju zlouporabe droga Zakon o hrvatskom državljanstvu Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske Zakon o kaznenom postupku Zakon o pojednostavljenju razmjene podataka između tijela država članica Europske unije nadležnih za provedbu zakona Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana Zakon o protuminskom djelovanju Zakon o strancima Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu Zakon o tajnosti podataka Zakon o sigurnosnim provjerama Zakon o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o sustavu domovinske sigurnosti Zakon o privatnoj zaštiti Prekršajni zakon Zakon o nadzoru državne granice Zakon o prebivalištu Ustav Republike Hrvatske Zakon o azilu Zakon o ispitivanju i žigosanju odnosno obilježavanju ručnog vatrenog oružja i municije Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o sustavu civilne zaštite Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira Zakon o državnim službenicima Zakon o policiji Zakon o obradi biometrijskih podataka Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o osobnoj iskaznici Zakon o osobnom imenu Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima Zakon o privatnim detektivima Zakon o javnom okupljanju Promet
Zakon o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe Zakon o Hrvatskom autoklubu Zakon o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu Zakon o prijevozu opasnih tvari Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta Zakon o željeznici Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu Zakon o Jadroliniji, Rijeka Pomorski zakonik Zakon o cestama Zakon o žičarama za prijevoz osoba 2014-2018 Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu Zakon o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu Zakon o biogorivima za prijevoz 2014-2018 Zakon o kombiniranom prijevozu tereta Zakon o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta Prekršajni zakon Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 181.2011 o pravima putnika u prijevozu autobusima Zakon o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu Zakon o podjeli trgovačkog društva HŽ - Hrvatske željeznice d.o.o. Zakon o obveznim osiguranjima u prometu Zakon o javnim cestama 2004-2011 Zakon o žičarama Zakon o zračnim lukama Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o prijevozu u cestovnom prometu Zakon o cestama 2014-2014

Copyright © Ante Borić