Baza je ažurirana 04.076.2022. 

zaključno sa NN 75/22

Povezani zakoni

Država, uprava i javne ovlasti
Zakon o javnoj nabavi 2014-2016 Zakon o strateškim robnim zalihama Zakon o procjeni učinaka propisa Zakon o državnom inspektoratu 2011-2014 Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske Zakon o preuzimanju Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o posebnim pravima Predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti Zakon o vanjskim poslovima Zakon o sanaciji određenih poduzeća Zakon o Registru vijeća, koordinacija i predstavnika nacionalnih manjina Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave Zakon o prestanku važenja Zakona o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost Zakon o potvrđivanju Ugovora o pitanjima sukcesije Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu Zakon o sustavu državne uprave Zakon o državnim službenicima i namještenicima Zakon o zaštiti i spašavanju Zakon o izdavanju obveznica za prikupljanje sredstava za obnovu Republike Hrvatske Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske Zakon o proračunu Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o potpomognutim područjima Zakon o plaćama ovlaštenih državnih revizora Zakon o Tjednu solidarnosti Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju Zakon o javnoj nabavi Zakon o blagdanima, spomendanima i neradanim danima u Republici Hrvatskoj Zakon o istražnim povjerenstvima Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu Zakon o državnom pečatu Republike Hrvatske Zakon o obnovi Zakon o izdavanju obveznica za restrukturiranje gospodarstva u Republici Hrvatskoj Zakon o koncesijama Zakon o državnim maticama Zakon o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela novoustrojenih jedinica lokalne samouprave i uprave na području Zagrebačke županije Zakon o državnim potporama Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora Zakon o sanaciji javnih ustanova Zakon o prestanku rada društvenog pravobranioca samoupravljanja Zakon o državnim službenicima 2015-2017 Zakon o matičnom broju Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske 2018-2018 Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o upravnim pristojbama Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske Zakon o privremenom korištenju stanova Zakon o sprječavanju sukoba interesa Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu Zakon o upravnim sporovima Zakon o Zakladi Hrvatska kuća - Croatian House Zakon o državnim potporama 2014-2017 Zakon o upravnoj inspekciji Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave Zakon o preoblikovanju Javnog poduzeća Narodne novine Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o reviziji pretvorbe i privatizacije Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske Zakon o načinu i uvjetima podmirivanja obveza po kreditima i drugim poslovima iz sporazuma s vladama članicama Pariškog kluba Zakon o državnim potporama 2013-2014 Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru Zakon o kritičnim infrastrukturama Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa Ustav Republike Hrvatske Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu Zakon o komasaciji Zakon o političkim strankama Zakon o općem upravnom postupku Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu Zakon o državnim službenicima Zakon o prestanku važenja Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika Zakon o fiskalnoj odgovornosti Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Zakon o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama Zakon o Vladi Republike Hrvatske Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu Zakon o rješavanju potraživanja prema poduzećima i drugim pravnim osobama s područja Republike Hrvatske oslobođenih akcijama "Bljesak" i "Oluja" i područja istočne Hrvatske koja su integrirana u postupku mirne reintegracije Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj Zakon o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu (Europska) Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske Zakon o načinu primjene pravnih propisa donesenih prije 6. travnja 1941. godine Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti Zakon o područjima posebne državne skrbi Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije Zakon o Državnom inspektoratu Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine Zakon o državnim potporama 2005-2013 Zakon o uvjetima odobravanja kredita i zajmova određenih pravnih osoba Zakon o preuzimanju dijela duga po novom financijskom sporazumu iz 1988. godine te o izdavanju obveznica Republike Hrvatske radi zamjene toga duga Zakon o Središnjem registru državne imovine Zakon o konvalidaciji Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011.g. Zakon o državnim službenicima 2013-2015 Zakon o pretvorbi prava na društvenim sredstvima bivših društveno-političkih organizacija Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima Ustavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi Radno, mirovinsko i socijalno pravo
Zakon o nacionalnoj naknadi za starije osobe Zakon o prijenosu mirovinskih prava Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti Zakon o azilu Zakon o volonterstvu Zakon o udomiteljstvu Zakon o radu Zakon o povećanju mirovina radi otklanjanja razlika u razini mirovina ostvarenih u različitim razdobljima Zakon o humanitarnoj pomoći Zakon o umirovljeničkom fondu Zakon o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine Zakon o osobnom imenu Zakon o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o djelatnosti socijalnog rada Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom Zakon o prestanku važenja Zakona o poticanju zapošljavanja Zakon o tržištu rada Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom Zakon o osnovici plaće u javnim službama Zakon o nastavku isplate dokupljenih mirovina Zakon o obrtu Zakon o mirovinskom osiguranju Zakon o socijalnoj skrbi Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem Zakon o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima Zakon o listi profesionalnih bolesti Zakon o plaćama u javnim službama Zakon o sudjelovanju radnika u odlučivanju u europskom društvu (SE) i u europskoj zadruzi (SCE) Zakon o isplati mirovina korisnicima koji su mirovinu ostvarili u republikama bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu Zakon o doprinosima Zakon o stečaju potrošača Zakon o europskim radničkim vijećima Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju Zakon o najvišoj mirovini Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama Zakon o strancima Zakon o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja i prava po osnovi nezaposlenosti zaposlenika u Istarskim ugljenokopima "Tupljak" d. d. Labin Zakon o sredstvima za doplatak za djecu Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o pravima bivših političkih zatvorenika Zakon o osiguranju radničkih tražbina Zakon o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja Zakon o prestanku važenja Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta Zakon o obavljanju studentskih poslova Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti radnih odnosa i zapošljavanja koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o smanjenju mirovina određenih prema Zakonu o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža Zakon o ravnopravnosti spolova Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu Zakon o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, te upravljanju fondovima mirovinskog i invalidskog osiguranja Zakon o upućivanju radnika u Republiku Hrvatsku i prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest d.d. Zakon o zaštiti na radu Zakon o minimalnoj plaći Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru Zakon o suzbijanju diskriminacije Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata Zakon o pravu na dodatak uz mirovinu određenih kategorija korisnika mirovine Zakon o Središnjem registru osiguranika Zakon o doplatku za djecu Zakon o odgodi usklađivanja mirovina u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2011. godine

Copyright © Ante Borić