Baza je ažurirana 29.11.2022. 

zaključno sa NN 138/22

Povezani zakoni

Porezi i carine
Zakon o porezu na dodanu vrijednost Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza Zakon o carinskoj službi Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Zakon o naplati poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom Zakon o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju Zakon o doprinosima 2014-2014 Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Zakon o fiskalnoj odgovornosti Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Pravilnik o porezu na dohodak – pročišćeni tekst Zakon o poreznoj upravi Zakon o naplati dospjelih a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava Zakon o posebnom porezu kavu i bezalkoholna pića Zakon o carinskoj tarifi Opći porezni zakon Carinski zakonik EU Pravilnik o doprinosima – pročišćeni tekst Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija Zakon o lokalnim porezima Zakon o računovodstvu 2016 Zakon o proračunu Zakon o igrama na sreću Zakon o trošarinama Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o financijskoj policiji Pravilnik o porezu na dobit 2020 - pročišćeni tekst Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o carinskoj službi 2014-2016 Zakon o računovodstvu Zakon o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske Zakon o posebnom porezu na motorna vozila Zakon o provođenju Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998 Zakon o brdsko-planinskim područjima Zakon o uvjetima za pružanje usluga carinskog zastupanja Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom Zakon o transparentnosti tokova javnih sredstava Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba Zakon o poreznom savjetništvu Zakon o provedbi carinskih propisa Europske unije Zakon o porezu na dobit Zakon o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu Zakon o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke Zakon o porezu na promet nekretnina 2011-2014 Zakon o mjerama naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2015-2016 Zakon o mehanizmima rješavanja poreznih sporova u Europskoj uniji Zakon o doprinosima Carinski zakon 1999-2013 Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu Zakon o porezu na dohodak 2014 Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije Zakon o porezu na dohodak Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Nekretnine i gradnja
Zakon o subvencioniranju stambenih kredita Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka Zakon o najmu stanova Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji Zakon o gradnji Zakon o građevnim proizvodima Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti Zakon o društveno poticanoj stanogradnji Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina Zakon o prostornom uređenju Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu Zakon o igralištima za golf Zakon o komasaciji Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije Zakon o građevinskoj inspekciji Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o Projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe

Copyright © Ante Borić