Baza je ažurirana 04.076.2022. 

zaključno sa NN 75/22

Povezani zakoni

Geodezija
Zakon o cestama Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Zakon o općem upravnom postupku Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda Zakon o gradnji Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Zakon o željeznici Zakon o vodama Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o šumama Zakon o prostornom uređenju Zakon o građevinskoj inspekciji Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti Zakon o naseljima Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu Nekretnine i gradnja
Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Zakon o društveno poticanoj stanogradnji Zakon o najmu stanova Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o komasaciji Zakon o igralištima za golf Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina Zakon o građevnim proizvodima Zakon o Projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe Zakon o gradnji Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o prostornom uređenju Zakon o građevinskoj inspekciji Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade Zakon o subvencioniranju stambenih kredita Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu

Copyright © Ante Borić