Baza je ažurirana 05.12.2022. 

zaključno sa NN 139/22

Povezani zakoni

Geodezija
Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti Zakon o općem upravnom postupku Zakon o šumama Zakon o prostornom uređenju Zakon o građevinskoj inspekciji Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Zakon o vodama Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o gradnji Zakon o željeznici Zakon o cestama Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda Zakon o naseljima Lokalna i područna (regionalna) samouprava
Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2015-2016 Zakon o općem upravnom postupku Zakon o proračunu Zakon o sustavu državne uprave Zakon o vatrogastvu Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o pogrebničkoj djelatnosti Zakon o Gradu Zagrebu Zakon o vodnim uslugama Zakon o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o zaštiti od požara Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o otocima Zakon o upravnim sporovima Zakon o grobljima Zakon o Registru vijeća, koordinacija i predstavnika nacionalnih manjina Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima Zakon o lokalnim porezima Zakon o savjetima mladih Zakon o potpomognutim područjima Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o ustanovama Zakon o obnovi i razvoju Grada Vukovara Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije Zakon o naseljima Oružane snage i branitelji
Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu Zakon o općem upravnom postupku Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata Zakon o Zakladi vojne solidarnosti Zakon o prestanku važenja Zakona o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba Zakon o civilnoj službi Zakon o sudjelovanju civilnih stručnjaka u međunarodnim misijama i operacijama Zakon o obilježavanju mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata Zakon o upravnim sporovima Zakon o Hrvatskom domovinskom fondu Zakon o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata 2006-2018 Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o sudjelovanju pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske, policije, civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu Zakon o Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata Zakon o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji Zakon o gospodarenju kemikalijama sadržanim u Konvenciji o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i o njihovu uništenju Zakon o eksplozivnim tvarima 2004-2017 Zakon o sustavu civilne zaštite Zakon o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti Zakon o grobljima boraca Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji 2014-2017 Zakon o odgovornosti Republike Hrvatske za štetu nastalu u bivšoj SFRJ za koju je odgovarala bivša SFRJ Zakon o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o njihovom uništenju Zakon o odgovornosti Republike Hrvatske za štetu uzrokovanu od strane pripadnika hrvatskih oružanih i redarstvenih snaga za vrijeme domovinskog rata Zakon o sustavu domovinske sigurnosti Zakon o Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji Zakon o obrani Zakon o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme Izbori i referendum
Zakon o službenoj statistici Zakon o lokalnim izborima Zakon o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Zakon o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine Zakon o općem upravnom postupku Zakon o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Zastupnički dom Hrvatskog državnog sabora Zakon o postupku primopredaje vlasti Zakon o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe 2017-2019 Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 211.2011 Europskog parlamenta i Vijaća o građanskoj inicijativi Zakon o državnom izbornom povjerenstvu Zakon o izboru Predsjednika Republike Hrvatske Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 2019/788 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. godine o europskoj građanskoj inicijativi Zakon o registru birača Država, uprava i javne ovlasti
Zakon o državnim službenicima 2015-2017 Zakon o općem upravnom postupku Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske Zakon o preuzimanju Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu Zakon o područjima posebne državne skrbi Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske 2018-2018 Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu Zakon o upravnoj inspekciji Zakon o državnom pečatu Republike Hrvatske Zakon o državnim maticama Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora Zakon o sanaciji određenih poduzeća Ustavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Zakon o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela novoustrojenih jedinica lokalne samouprave i uprave na području Zagrebačke županije Zakon o prestanku rada društvenog pravobranioca samoupravljanja Zakon o sprječavanju sukoba interesa Zakon o vanjskim poslovima Zakon o prestanku važenja Zakona o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti Zakon o preoblikovanju Javnog poduzeća Narodne novine Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije Zakon o strateškim robnim zalihama Zakon o sanaciji javnih ustanova Zakon o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije Zakon o procjeni učinaka propisa Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske Zakon o upravnim sporovima Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi Zakon o konvalidaciji Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske Zakon o Registru vijeća, koordinacija i predstavnika nacionalnih manjina Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o državnim potporama 2014-2017 Zakon o državnim službenicima i namještenicima Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011.g. Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru Zakon o načinu primjene pravnih propisa donesenih prije 6. travnja 1941. godine Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske Zakon o prestanku važenja Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi Zakon o Središnjem registru državne imovine Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika Zakon o javnoj nabavi 2014-2016 Zakon o državnim službenicima Zakon o državnim potporama Zakon o posebnim pravima Predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti Zakon o Zakladi Hrvatska kuća - Croatian House Zakon o Državnom inspektoratu Zakon o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama Zakon o blagdanima, spomendanima i neradanim danima u Republici Hrvatskoj Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine Zakon o zaštiti osobnih podataka (Europska) Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o pretvorbi prava na društvenim sredstvima bivših društveno-političkih organizacija Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o komasaciji Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave Zakon o uvjetima odobravanja kredita i zajmova određenih pravnih osoba Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu Zakon o matičnom broju Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu Zakon o kritičnim infrastrukturama Zakon o rješavanju potraživanja prema poduzećima i drugim pravnim osobama s područja Republike Hrvatske oslobođenih akcijama "Bljesak" i "Oluja" i područja istočne Hrvatske koja su integrirana u postupku mirne reintegracije Zakon o reviziji pretvorbe i privatizacije Zakon o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima Zakon o državnim službenicima 2013-2015 Zakon o zaštiti i spašavanju Ustav Republike Hrvatske Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Zakon o izdavanju obveznica za restrukturiranje gospodarstva u Republici Hrvatskoj Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju Zakon o političkim strankama Zakon o preuzimanju dijela duga po novom financijskom sporazumu iz 1988. godine te o izdavanju obveznica Republike Hrvatske radi zamjene toga duga Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru Zakon o državnim potporama 2005-2013 Zakon o Tjednu solidarnosti Zakon o koncesijama Zakon o potvrđivanju Ugovora o pitanjima sukcesije Zakon o proračunu Zakon o izdavanju obveznica za prikupljanje sredstava za obnovu Republike Hrvatske Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi Zakon o sustavu državne uprave Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu Zakon o fiskalnoj odgovornosti Zakon o državnom inspektoratu 2011-2014 Zakon o plaćama ovlaštenih državnih revizora Zakon o Vladi Republike Hrvatske Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske Zakon o privremenom korištenju stanova Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o istražnim povjerenstvima Zakon o potpomognutim područjima Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske Zakon o javnoj nabavi Zakon o državnim potporama 2013-2014 Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o upravnim pristojbama Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Zakon o obnovi Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Zakon o načinu i uvjetima podmirivanja obveza po kreditima i drugim poslovima iz sporazuma s vladama članicama Pariškog kluba

Copyright © Ante Borić