Baza je ažurirana 29.11.2022. 

zaključno sa NN 138/22

Povezani zakoni

Zdravlje i zdravstvo
Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji Zakon o korištenju psa pomagača Zakon o ustanovama Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece Zakon o obaveznom cijepljenju protiv rubeole i obaveznom prijavljivanju oboljenja Zakon o lijekovima Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Zakon o kretanju slijepe osobe uz pomoć psa vodiča Zakon o zaštiti na radu Zakon o podacima i informacijama u zdravstvu Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 528.2012 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi stavljanja na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda Zakon o zaštiti znaka i naziva Crveni križ Zakon o obaveznom cijepljenju protiv ospica (Morbili) Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o živi i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1102/2008 Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva Zakon o Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom Zakon o biocidnim pripravcima Zakon o krvi i krvnim pripravcima Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom Zakon o Hrvatskom crvenom križu Zakon o sanitarnoj inspekciji Zakon o djelatnostima u zdravstvu Zakon o prijenosu osnivačkih prava nad Općom županijskom bolnicom Vukovar i bolnicom hrvatskih veterana na Republiku Hrvatsku Zakon o zdravstvenoj zaštiti Zakon o zaštiti okoliša Zakon o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju Zakon o predmetima opće uporabe Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja Zakon o doprinosima Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja Zakon o listi profesionalnih bolesti Zakon o zaštiti od buke Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda Zakon o dentalnoj medicini Zakon o psihološkoj djelatnosti Zakon o ljekarništvu Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 536/2014 Europskog parlamenta i vijeća od 16. travnja 2014. o kliničkim ispitivanjima lijekova za primjenu kod ljudi te o stavljanju izvan snage Direktive 2001/20/EZ Zakon o zaštiti prava pacijenata Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu Zakon o liječništvu Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja Zakon o vodi za ljudsku potrošnju Zakon o kemikalijama Zakon o zaštiti i spašavanju Zakon o medicinskim proizvodima Zakon o Registru osoba s invaliditetom Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o sestrinstvu Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o primaljstvu Zakon o provedbi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/161 оd 2. listopada 2015. o dopuni Direktive 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem detaljnih pravila za sigurnosne oznake na pakiranjima lijekova za humanu primjenu Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica Zakon o uzimanju i presađivanju ljudskog tijela u svrhu liječenja Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/745 o medicinskim proizvodima i Uredbe (EU) 2017/746 o in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima Zakon o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti Zakon o djelatnosti psihoterapije Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja Zakon o proglašenju nestalih osoba umrlima i dokazivanju smrti Zakon o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj Zakon o privremenoj mjeri u području obveznoga zdravstvenog osiguranja Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji Radno, mirovinsko i socijalno pravo
Zakon o plaćama u javnim službama Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o povećanju mirovina radi otklanjanja razlika u razini mirovina ostvarenih u različitim razdobljima Zakon o mirovinskom osiguranju Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest d.d. Zakon o osiguranju radničkih tražbina Zakon o upućivanju radnika u Republiku Hrvatsku i prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni Zakon o pravu na dodatak uz mirovinu određenih kategorija korisnika mirovine Zakon o obrtu Zakon o pravima bivših političkih zatvorenika Zakon o nacionalnoj naknadi za starije osobe Zakon o zaštiti na radu Zakon o tržištu rada Zakon o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, te upravljanju fondovima mirovinskog i invalidskog osiguranja Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža Zakon o prestanku važenja Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta Zakon o osnovici plaće u javnim službama Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju Zakon o suzbijanju diskriminacije Zakon o prijenosu mirovinskih prava Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu Zakon o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja i prava po osnovi nezaposlenosti zaposlenika u Istarskim ugljenokopima "Tupljak" d. d. Labin Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti Zakon o stečaju potrošača Zakon o najvišoj mirovini Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom Zakon o isplati mirovina korisnicima koji su mirovinu ostvarili u republikama bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom Zakon o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o smanjenju mirovina određenih prema Zakonu o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru Zakon o doprinosima Zakon o obavljanju studentskih poslova Zakon o listi profesionalnih bolesti Zakon o osobnom imenu Zakon o strancima Zakon o djelatnosti socijalnog rada Zakon o sudjelovanju radnika u odlučivanju u europskom društvu (SE) i u europskoj zadruzi (SCE) Zakon o socijalnoj skrbi Zakon o europskim radničkim vijećima Zakon o Središnjem registru osiguranika Zakon o humanitarnoj pomoći Zakon o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima Zakon o volonterstvu Zakon o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine Zakon o azilu Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu Zakon o ravnopravnosti spolova Zakon o nastavku isplate dokupljenih mirovina Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o umirovljeničkom fondu Zakon o sredstvima za doplatak za djecu Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata Zakon o radu Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti radnih odnosa i zapošljavanja koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o minimalnoj plaći Zakon o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja Zakon o udomiteljstvu Zakon o odgodi usklađivanja mirovina u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2011. godine Zakon o prestanku važenja Zakona o poticanju zapošljavanja Zakon o doplatku za djecu Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem Europska unija
Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 650.2012 Europskog Parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi europske potvrde o Zakon o strancima Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2365 o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom Zakon o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 2182/2004 o medaljama i žetonima koji nalikuju eurokovanicama Opća uredba o zaštiti podataka - Uredba (EU) 2016/679 Zakon o provedbi carinskih propisa Europske unije Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Zakon o azilu Zakon o međunarodnim mjerama ograničavanja Zakon o sustavu provedbe programa Europske unije i sustavu provedbe projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica iz ostalih inozemnih izvora Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga i Uredbe (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088 Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe ( Ustav Republike Hrvatske Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 606.2013 o uzajamnom priznavanju zaštitnih mjera u građanskim stvarima Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/757 o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji te o izmjeni Direktive 2009/16/EZ Zakon o uvođenju Europskog društva - Societas Europea (SE) i Europskoga gospodarskoga interesnog udruženja (EGIU) Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj Zakon o uslugama Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014-2020 Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije i projekata tehničke pomoći Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o živi i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1102/2008 Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti Zakon o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006 Zakon o provedbi uredbi Europske unije o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode

Copyright © Ante Borić