Baza je ažurirana 26.11.2022. 

zaključno sa NN 138/22

Povezani zakoni

Promet
Zakon o kombiniranom prijevozu tereta Zakon o željeznici Zakon o zračnim lukama Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta Prekršajni zakon Zakon o podjeli trgovačkog društva HŽ - Hrvatske željeznice d.o.o. Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu Zakon o Hrvatskom autoklubu Zakon o prijevozu opasnih tvari Pomorski zakonik Zakon o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta Zakon o cestama Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu Zakon o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava Zakon o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o žičarama Zakon o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Zakon o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 181.2011 o pravima putnika u prijevozu autobusima Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu Zakon o prijevozu u cestovnom prometu Zakon o obveznim osiguranjima u prometu Zakon o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe Zakon o Jadroliniji, Rijeka Kazneno i prekršajno
Zakon o policiji Zakon o izvršenju sankcija izrečenih za kaznena djela, privredne prijestupe i prekršaje Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja Zakon o prekidu prekršajnog postupka u predmetima po propisima o deviznom poslovanju koje je preuzela Republika Hrvatska Zakon o probaciji Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije Prekršajni zakon Zakon o provedbi Konvencije o građanskopravnim vidovima međunarodne otmice djece Zakon o izvršavanju kazne zatvora Zakon o izvršavanju rada za opće dobro na slobodi i uvjetne osude za zaštitnim nadzorom u prekršajnom postupku Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o privatnim detektivima Zakon o privatnoj zaštiti Zakon o pomilovanju Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela Zakon o pronalaženju, obilježavanju i održavanju grobova komunističkih zločina nakon drugog svjetskog rata Zakon o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji Zakon o ništetnosti određenih pravnih akata pravosudnih tijela bivše JNA, bivše SFRJ i Republike Srbije Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela Zakon o oružju Zakon o zaštiti svjedoka Zakon o suzbijanju zlouporabe droga Zakon o strancima Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja prekursora za droge Zakon o općem oprostu Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji Zakon o primjeni statuta međunarodnog kaznenog suda i progonu za kaznena djela protiv međunarodnog ratnog i humanitarnog prava Zakon o kaznenom postupku Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva Zakon o nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem ureda Europskog javnog tužitelja (»EPPO«) Zakon o sudovima za mladež Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Kazneni zakon Zakon o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka Ustavni zakon o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom Turizam i ugostiteljstvo
Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti Prekršajni zakon Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma Zakon o turističkoj pristojbi Zakon o igralištima za golf Zakon o pružanju usluga u turizmu Zakon o pružanju informacija o multimodalnim putovanjima Zakon o sanitarnoj inspekciji Zakon o članarinama u turističkim zajednicama Zakon o Nacionalnom parku Brijuni Zakon o zaštiti od buke Zakon o boravišnoj pristojbi Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije Zakon o koncesijama Unutarnji poslovi
Zakon o policiji Zakon o sustavu civilne zaštite Prekršajni zakon Zakon o sigurnosnim provjerama Zakon o osobnoj iskaznici Zakon o azilu Zakon o pojednostavljenju razmjene podataka između tijela država članica Europske unije nadležnih za provedbu zakona Zakon o ispitivanju i žigosanju odnosno obilježavanju ručnog vatrenog oružja i municije Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o privatnim detektivima Zakon o privatnoj zaštiti Zakon o nadzoru državne granice Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o obradi biometrijskih podataka Zakon o Zakladi policijske solidarnosti Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o hrvatskom državljanstvu Zakon o javnom okupljanju Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti Zakon o tajnosti podataka Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana Zakon o državnim službenicima Zakon o suzbijanju zlouporabe droga Zakon o strancima Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o protuminskom djelovanju Zakon o osobnom imenu Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja Zakon o kaznenom postupku Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o sustavu domovinske sigurnosti Ustav Republike Hrvatske Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013 Zakon o prebivalištu Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana Zakon o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske

Copyright © Ante Borić