Baza je ažurirana 04.076.2022. 

zaključno sa NN 75/22

Povezani zakoni

Unutarnji poslovi
Zakon o osobnoj iskaznici Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira Zakon o državnim službenicima Zakon o sigurnosnim provjerama Zakon o nadzoru državne granice Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o kaznenom postupku Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013 Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana Zakon o policiji Zakon o sustavu domovinske sigurnosti Zakon o privatnim detektivima Zakon o obradi biometrijskih podataka Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o osobnom imenu Zakon o sustavu civilne zaštite Ustav Republike Hrvatske Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva Zakon o azilu Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o prebivalištu Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti Zakon o protuminskom djelovanju Prekršajni zakon Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima Zakon o strancima Zakon o privatnoj zaštiti Zakon o hrvatskom državljanstvu Zakon o tajnosti podataka Zakon o pojednostavljenju razmjene podataka između tijela država članica Europske unije nadležnih za provedbu zakona Zakon o suzbijanju zlouporabe droga Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji Zakon o Zakladi policijske solidarnosti Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava Zakon o ispitivanju i žigosanju odnosno obilježavanju ručnog vatrenog oružja i municije Zakon o javnom okupljanju Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu Turizam i ugostiteljstvo
Zakon o turističkoj pristojbi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije Prekršajni zakon Zakon o pružanju informacija o multimodalnim putovanjima Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti Zakon o igralištima za golf Zakon o Nacionalnom parku Brijuni Zakon o zaštiti od buke Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma Zakon o sanitarnoj inspekciji Zakon o pružanju usluga u turizmu Zakon o boravišnoj pristojbi Zakon o koncesijama Promet
Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 181.2011 o pravima putnika u prijevozu autobusima Zakon o cestama 2014-2014 Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o obveznim osiguranjima u prometu Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu Zakon o žičarama Zakon o prijevozu u cestovnom prometu Zakon o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu Zakon o Hrvatskom autoklubu Zakon o Jadroliniji, Rijeka Zakon o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Zakon o žičarama za prijevoz osoba 2014-2018 Pomorski zakonik Zakon o cestama Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava Zakon o prijevozu opasnih tvari Zakon o biogorivima za prijevoz 2014-2018 Zakon o zračnim lukama Zakon o željeznici Prekršajni zakon Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta Zakon o podjeli trgovačkog društva HŽ - Hrvatske željeznice d.o.o. Zakon o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu Zakon o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe Zakon o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu Zakon o kombiniranom prijevozu tereta Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu Zakon o javnim cestama 2004-2011 Zakon o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu Kazneno i prekršajno
Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira Ustavni zakon o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom Zakon o općem oprostu Zakon o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o izvršavanju rada za opće dobro na slobodi i uvjetne osude za zaštitnim nadzorom u prekršajnom postupku Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem Zakon o oružju Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje Zakon o kaznenom postupku Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji Zakon o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji Zakon o probaciji Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama Zakon o policiji Zakon o pomilovanju Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem ureda Europskog javnog tužitelja (»EPPO«) Zakon o privatnim detektivima Zakon o primjeni statuta međunarodnog kaznenog suda i progonu za kaznena djela protiv međunarodnog ratnog i humanitarnog prava Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva Zakon o izvršavanju kazne zatvora Zakon o sudovima za mladež Zakon o ništetnosti određenih pravnih akata pravosudnih tijela bivše JNA, bivše SFRJ i Republike Srbije Prekršajni zakon Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela Zakon o strancima Zakon o privatnoj zaštiti Zakon o zaštiti svjedoka Zakon o suzbijanju zlouporabe droga Zakon o izvršenju sankcija izrečenih za kaznena djela, privredne prijestupe i prekršaje Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije Kazneni zakon Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o provedbi Konvencije o građanskopravnim vidovima međunarodne otmice djece Zakon o pronalaženju, obilježavanju i održavanju grobova komunističkih zločina nakon drugog svjetskog rata Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela Zakon o nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja prekursora za droge Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu Zakon o prekidu prekršajnog postupka u predmetima po propisima o deviznom poslovanju koje je preuzela Republika Hrvatska

Copyright © Ante Borić