Baza je ažurirana 06.06.2023. 

zaključno sa NN 58/23

Povezani zakoni

Europska unija
Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji Zakon o azilu Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014-2020 Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora Zakon o međunarodnim mjerama ograničavanja Zakon o sustavu provedbe programa Europske unije i sustavu provedbe projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica iz ostalih inozemnih izvora Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/757 o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji te o izmjeni Direktive 2009/16/EZ Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006 Opća uredba o zaštiti podataka - Uredba (EU) 2016/679 Zakon o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 650.2012 Europskog Parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi europske potvrde o Zakon o uvođenju Europskog društva - Societas Europea (SE) i Europskoga gospodarskoga interesnog udruženja (EGIU) Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj Zakon o strancima Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2365 o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 2182/2004 o medaljama i žetonima koji nalikuju eurokovanicama Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 606.2013 o uzajamnom priznavanju zaštitnih mjera u građanskim stvarima Zakon o provedbi uredbi Europske unije o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe ( Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o živi i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1102/2008 Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije i projekata tehničke pomoći Zakon o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o provedbi carinskih propisa Europske unije Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga i Uredbe (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088 Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti Ustav Republike Hrvatske Zakon o uslugama Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode Zdravlje i zdravstvo
Zakon o prijenosu osnivačkih prava nad Općom županijskom bolnicom Vukovar i bolnicom hrvatskih veterana na Republiku Hrvatsku Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Zakon o sanitarnoj inspekciji Zakon o zaštiti okoliša Zakon o ljekarništvu Zakon o biocidnim pripravcima Zakon o medicinskim proizvodima Zakon o korištenju psa pomagača Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti Zakon o liječništvu Zakon o kemikalijama Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti Zakon o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj Zakon o psihološkoj djelatnosti Zakon o provedbi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/161 оd 2. listopada 2015. o dopuni Direktive 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem detaljnih pravila za sigurnosne oznake na pakiranjima lijekova za humanu primjenu Zakon o Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom Zakon o Hrvatskom crvenom križu Zakon o doprinosima Zakon o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti Zakon o djelatnosti psihoterapije Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/745 o medicinskim proizvodima i Uredbe (EU) 2017/746 o in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima Zakon o sestrinstvu Zakon o uzimanju i presađivanju ljudskog tijela u svrhu liječenja Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o živi i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1102/2008 Zakon o listi profesionalnih bolesti Zakon o predmetima opće uporabe Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja Zakon o obaveznom cijepljenju protiv rubeole i obaveznom prijavljivanju oboljenja Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti Zakon o zaštiti od buke Zakon o vodi za ljudsku potrošnju Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju Zakon o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu Zakon o obaveznom cijepljenju protiv ospica (Morbili) Zakon o zdravstvenoj zaštiti Zakon o primaljstvu Zakon o zaštiti na radu Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji Zakon o krvi i krvnim pripravcima Zakon o zaštiti prava pacijenata Zakon o proglašenju nestalih osoba umrlima i dokazivanju smrti Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji Zakon o lijekovima Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite Zakon o ustanovama Zakon o privremenoj mjeri u području obveznoga zdravstvenog osiguranja Zakon o Registru osoba s invaliditetom Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja Zakon o zaštiti znaka i naziva Crveni križ Zakon o dentalnoj medicini Zakon o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva Zakon o kretanju slijepe osobe uz pomoć psa vodiča Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 536/2014 Europskog parlamenta i vijeća od 16. travnja 2014. o kliničkim ispitivanjima lijekova za primjenu kod ljudi te o stavljanju izvan snage Direktive 2001/20/EZ Zakon o djelatnostima u zdravstvu Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 528.2012 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi stavljanja na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda Zakon o podacima i informacijama u zdravstvu Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o zaštiti i spašavanju Geodezija
Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Zakon o željeznici Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka Zakon o građevinskoj inspekciji Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Zakon o općem upravnom postupku Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o prostornom uređenju Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda Zakon o vodama Zakon o šumama Zakon o cestama Zakon o naseljima Zakon o gradnji

Copyright © Ante Borić