Baza je ažurirana 30.06.2022. 

zaključno sa NN 74/22

Povezani zakoni

More i brodovi
Zakon o hidrografskoj djelatnosti Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/352 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. veljače 2017. o uspostavi okvira za pružanje lučkih usluga i zajedničkih pravila o financijskoj transparentnosti luka Zakon o lučkim kapetanijama Zakon o slatkovodnom ribarstvu Pomorski zakonik Zakon o uređenju prava i obveza brodogradilišta u postupku restrukturiranja Zakon o morskom ribarstvu Zakon o Zajedničkom fondu rizika pomorskih brodarskih poduzeća prekomorske plovidbe Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu Zakon o Obalnoj straži Republike Hrvatske Zakon o Hrvatskom registru brodova Zakon o zaštiti okoliša Pomorski zakonik 2011-2013 Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda Zakon o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka Zakon o akvakulturi Zakon o Plovputu, Split Zakon o zaštiti prirode Pomorski zakonik 2013-2015 Geodezija
Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka Zakon o prostornom uređenju Zakon o gradnji Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti Zakon o građevinskoj inspekciji Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Zakon o željeznici Zakon o cestama Zakon o vodama Zakon o šumama Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Zakon o općem upravnom postupku Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Zakon o naseljima Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda

Copyright © Ante Borić