Baza je ažurirana 01.12.2022. 

zaključno sa NN 138/22

Povezani zakoni

More i brodovi
Zakon o lučkim kapetanijama Pomorski zakonik Zakon o zaštiti prirode Zakon o Hrvatskom registru brodova Pomorski zakonik 2013-2015 Zakon o akvakulturi Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda Pomorski zakonik 2011-2013 Zakon o Zajedničkom fondu rizika pomorskih brodarskih poduzeća prekomorske plovidbe Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/352 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. veljače 2017. o uspostavi okvira za pružanje lučkih usluga i zajedničkih pravila o financijskoj transparentnosti luka Zakon o hidrografskoj djelatnosti Zakon o Plovputu, Split Zakon o zaštiti okoliša Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama Zakon o slatkovodnom ribarstvu Zakon o uređenju prava i obveza brodogradilišta u postupku restrukturiranja Zakon o morskom ribarstvu Zakon o Obalnoj straži Republike Hrvatske Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu Zakon o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka Geodezija
Zakon o vodama Zakon o građevinskoj inspekciji Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda Zakon o šumama Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Zakon o naseljima Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o prostornom uređenju Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Zakon o željeznici Zakon o cestama Zakon o općem upravnom postupku Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti Zakon o gradnji Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje

Copyright © Ante Borić