Baza je ažurirana 04.12.2023. 

zaključno sa NN 141/23

Povezani zakoni

Europska unija
Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije i projekata tehničke pomoći Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2365 o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe Zakon o azilu Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/757 o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji te o izmjeni Direktive 2009/16/EZ Opća uredba o zaštiti podataka - Uredba (EU) 2016/679 Zakon o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o uvođenju Europskog društva - Societas Europea (SE) i Europskoga gospodarskoga interesnog udruženja (EGIU) Zakon o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014-2020 Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006 Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o živi i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1102/2008 Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Zakon o provedbi carinskih propisa Europske unije Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom Ustav Republike Hrvatske Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe ( Zakon o uslugama Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 606.2013 o uzajamnom priznavanju zaštitnih mjera u građanskim stvarima Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji Zakon o strancima Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 2182/2004 o medaljama i žetonima koji nalikuju eurokovanicama Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga i Uredbe (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088 Zakon o provedbi uredbi Europske unije o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju Zakon o mjerama ograničavanja Zakon o sustavu provedbe programa Europske unije i sustavu provedbe projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica iz ostalih inozemnih izvora Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 650.2012 Europskog Parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi europske potvrde o Poduzetništvo
Zakon o mirovinskom osiguranju Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Salonit d.d. u stečaju Vranjic Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz područja organizacije i poslovanja gospodarskih subjekata koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Opći porezni zakon Zakon o elektroničkoj trgovini Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o zaštiti novčarskih institucija Zakon o zaštiti potrošača Zakon o arbitraži Zakon o zaštiti na radu Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2394 Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Zakon o jamstvenom fondu za poticaj gospodarskom razvitku Zakon o deviznom poslovanju Stečajni zakon 2015-2017 Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. veljače 2018. o rješavanju pitanja neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta po Zakon o obveznim odnosima Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom Zakon o zadrugama Zakon o preuzimanju dioničkih društava Zakon o strancima Zakon o trgovačkim društvima Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Zakon o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Zakon o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture Zakon o javnoj nabavi Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Zakon o trgovini Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja Zakon o nedopuštenom oglašavanju Zakon o platnom prometu Zakon o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača Zakon o leasingu Zakon o obrtu Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova Zakon o reviziji Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva Zakon o osiguranju Zakon o radu Zakon o slobodnim zonama Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju suglasnosti Ovršni zakon Zakon o sudskom registru Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Zakon o poticanju ulaganja

Copyright © Ante Borić