Baza je ažurirana 29.11.2022. 

zaključno sa NN 138/22

Povezani zakoni

Obiteljsko pravo
Zakon o Centru za posebno skrbništvo Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji Zakon o dadiljama Zakon o zakladi 'Hrvatska za djecu' Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o udomiteljstvu Zakon o doplatku za djecu Zakon o privremenom uzdržavanju Zakon o Nagradi za promicanje prava djeteta Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 2201.2003 o području nadležnosti, priznanja i izvršenja sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanim s roditeljskom skrbi Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2019/1111 od 25. lipnja 2019. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću te o međunarodnoj otmici djece Zakon o suzbijanju diskriminacije Zakon o pravobranitelju za djecu Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 4.2009 o području nadležnosti, mjerodavnog prava, priznanja i izvršenja odluka te suradnji u stvarima koje se odnose na obveze uzdržavanja Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola Obiteljski zakon Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama Radno, mirovinsko i socijalno pravo
Zakon o osiguranju radničkih tražbina Zakon o upućivanju radnika u Republiku Hrvatsku i prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni Zakon o umirovljeničkom fondu Zakon o udomiteljstvu Zakon o strancima Zakon o sudjelovanju radnika u odlučivanju u europskom društvu (SE) i u europskoj zadruzi (SCE) Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o volonterstvu Zakon o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine Zakon o sredstvima za doplatak za djecu Zakon o najvišoj mirovini Zakon o osobnom imenu Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti Zakon o nastavku isplate dokupljenih mirovina Zakon o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja Zakon o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o doplatku za djecu Zakon o prijenosu mirovinskih prava Zakon o doprinosima Zakon o radu Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o suzbijanju diskriminacije Zakon o povećanju mirovina radi otklanjanja razlika u razini mirovina ostvarenih u različitim razdobljima Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža Zakon o humanitarnoj pomoći Zakon o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, te upravljanju fondovima mirovinskog i invalidskog osiguranja Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata Zakon o osnovici plaće u javnim službama Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru Zakon o socijalnoj skrbi Zakon o prestanku važenja Zakona o poticanju zapošljavanja Zakon o minimalnoj plaći Zakon o odgodi usklađivanja mirovina u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2011. godine Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu Zakon o stečaju potrošača Zakon o isplati mirovina korisnicima koji su mirovinu ostvarili u republikama bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije Zakon o smanjenju mirovina određenih prema Zakonu o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru Zakon o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima Zakon o pravu na dodatak uz mirovinu određenih kategorija korisnika mirovine Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti radnih odnosa i zapošljavanja koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o prestanku važenja Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama Zakon o obavljanju studentskih poslova Zakon o ravnopravnosti spolova Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Zakon o obrtu Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju Zakon o europskim radničkim vijećima Zakon o plaćama u javnim službama Zakon o zaštiti na radu Zakon o pravima bivših političkih zatvorenika Zakon o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja i prava po osnovi nezaposlenosti zaposlenika u Istarskim ugljenokopima "Tupljak" d. d. Labin Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu Zakon o djelatnosti socijalnog rada Zakon o mirovinskom osiguranju Zakon o azilu Zakon o Središnjem registru osiguranika Zakon o listi profesionalnih bolesti Zakon o tržištu rada Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest d.d. Zakon o nacionalnoj naknadi za starije osobe Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom

Copyright © Ante Borić