Baza je ažurirana 04.12.2023. 

zaključno sa NN 141/23

Povezani zakoni

Zdravlje i zdravstvo
Zakon o obaveznom cijepljenju protiv ospica (Morbili) Zakon o zdravstvenoj zaštiti Zakon o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 528.2012 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi stavljanja na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o zaštiti prava pacijenata Zakon o ljekarništvu Zakon o ustanovama Zakon o provedbi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/161 оd 2. listopada 2015. o dopuni Direktive 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem detaljnih pravila za sigurnosne oznake na pakiranjima lijekova za humanu primjenu Zakon o zaštiti znaka i naziva Crveni križ Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj Zakon o obaveznom cijepljenju protiv rubeole i obaveznom prijavljivanju oboljenja Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama Zakon o uzimanju i presađivanju ljudskog tijela u svrhu liječenja Zakon o korištenju psa pomagača Zakon o zaštiti okoliša Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti Zakon o biocidnim pripravcima Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti Zakon o zaštiti i spašavanju Zakon o doprinosima Zakon o prijenosu osnivačkih prava nad Općom županijskom bolnicom Vukovar i bolnicom hrvatskih veterana na Republiku Hrvatsku Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja Zakon o proglašenju nestalih osoba umrlima i dokazivanju smrti Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Zakon o lijekovima Zakon o predmetima opće uporabe Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji Zakon o sanitarnoj inspekciji Zakon o zaštiti od buke Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite Zakon o vodi za ljudsku potrošnju Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja Zakon o Hrvatskom crvenom križu Zakon o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj Zakon o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o zaštiti na radu Zakon o djelatnosti psihoterapije Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o živi i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1102/2008 Zakon o medicinskim proizvodima Zakon o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu Zakon o podacima i informacijama u zdravstvu Zakon o kretanju slijepe osobe uz pomoć psa vodiča Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata Zakon o djelatnostima u zdravstvu Zakon o Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju Zakon o dentalnoj medicini Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 536/2014 Europskog parlamenta i vijeća od 16. travnja 2014. o kliničkim ispitivanjima lijekova za primjenu kod ljudi te o stavljanju izvan snage Direktive 2001/20/EZ Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva Zakon o primaljstvu Zakon o sestrinstvu Zakon o kemikalijama Zakon o Registru osoba s invaliditetom Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti Zakon o psihološkoj djelatnosti Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti Zakon o listi profesionalnih bolesti Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/745 o medicinskim proizvodima i Uredbe (EU) 2017/746 o in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o krvi i krvnim pripravcima Zakon o privremenoj mjeri u području obveznoga zdravstvenog osiguranja Zakon o liječništvu Radno, mirovinsko i socijalno pravo
Zakon o mirovinskom osiguranju Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti radnih odnosa i zapošljavanja koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o prijenosu mirovinskih prava Zakon o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine Zakon o obrtu Zakon o humanitarnoj pomoći Zakon o doplatku za djecu Zakon o najvišoj mirovini Zakon o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu Zakon o stečaju potrošača Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama Zakon o plaćama u javnim službama Zakon o minimalnoj plaći Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru Zakon o suzbijanju neprijavljenoga rada Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti Zakon o prestanku važenja Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta Zakon o doprinosima Zakon o nacionalnoj naknadi za starije osobe Zakon o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, te upravljanju fondovima mirovinskog i invalidskog osiguranja Zakon o sredstvima za doplatak za djecu Zakon o strancima Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu Zakon o osiguranju radničkih tražbina Zakon o povećanju mirovina radi otklanjanja razlika u razini mirovina ostvarenih u različitim razdobljima Zakon o umirovljeničkom fondu Zakon o osobnom imenu Zakon o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o zaštiti na radu Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža Zakon o obavljanju studentskih poslova Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Zakon o azilu Zakon o nastavku isplate dokupljenih mirovina Zakon o Središnjem registru osiguranika Zakon o suzbijanju diskriminacije Zakon o tržištu rada Zakon o isplati mirovina korisnicima koji su mirovinu ostvarili u republikama bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije Zakon o pravu na dodatak uz mirovinu određenih kategorija korisnika mirovine Zakon o smanjenju mirovina određenih prema Zakonu o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru Zakon o udomiteljstvu Zakon o ravnopravnosti spolova Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom Zakon o volonterstvu Zakon o europskim radničkim vijećima Zakon o osnovici plaće u javnim službama Zakon o prestanku važenja Zakona o poticanju zapošljavanja Zakon o upućivanju radnika u Republiku Hrvatsku i prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni Zakon o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja i prava po osnovi nezaposlenosti zaposlenika u Istarskim ugljenokopima "Tupljak" d. d. Labin Zakon o pravima bivših političkih zatvorenika Zakon o listi profesionalnih bolesti Zakon o osobnoj asistenciji Zakon o radu Zakon o odgodi usklađivanja mirovina u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2011. godine Zakon o socijalnoj skrbi Zakon o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest d.d. Zakon o sudjelovanju radnika u odlučivanju u europskom društvu (SE) i u europskoj zadruzi (SCE) Zakon o djelatnosti socijalnog rada

Copyright © Ante Borić